1- блок : Математика Физика БірPdf көрінісі
бет1/2
Дата12.04.2022
өлшемі227,48 Kb.
#139079
  1   2
Байланысты:
Matematika Fizika
Зертхана 10


1-
БЛОК

Математика
-
Физика

 
Бір
 
д рыс
 
жауабы
 
бар
 
тапсырмалар

 
1.
Токарь
жəне
оны
шəкірті
бір
кезекте
65 
деталь
жасап
шығарды

Егер
токарь
жоспардан
10%, 
ал
шəкірті
- 20% 
арты
жасайтын
болса

онда
олар
74 
деталь
жасап
шығарады

Жоспар
бойынша
бір
кезекте
токарь
жəне
оны
шəкірті
анша
деталь
жасап
шығарады
?
A) 30; 35 
B) 40; 35 
C) 45; 20 
D) 42; 25 
E) 40; 25 
2.
Трактор
бригадасы
егістік
жерді
жоспар
бойынша
14 
к нде
жыртып
болуы
керек
еді

Бригада
к н
сайын
жоспардағыдан

га
арты
жырт анды тан

жер
жыртуды
екі
к н
б рын
ая тады

Егістік
жерді
ауданын
табы ыз

A) 450 
га
B) 550 
га
C) 480
га
D) 420 
га
E) 600 
га
3.
Жаяу
адам
10 
км
жолды
белгілі
бір
жылдамды пен
ж ру
керек
еді

біра
ол
жылдамдығын

км
/
сағ
арттырып
, 10 
км
жолды
20 
мин
тезірек
ж ріп
#тті

Жаяу
адамны
алғаш ы
жылдамдығын
табы ыз
.
A) 8 
км
/
сағ
B) 7 
км
/
сағ
C) 5,5 
км
/
сағ
D) 6 
км
/
сағ
E) 5 
км
/
сағ
4.
$спелі
арифметикалы
прогрессияда
бірінші

екінші
жəне
шінші
м шелеріні
осындысы
15-
ке
те

Егер
бірінші
мен
екінші
м шеден
бірді
азайтса

ал
шінші
м шеге
бірді
осса

онда
шы
ан
сандар
геометриялы
прогрессияны
райды

Арифметикалы
прогрессияны
алғаш ы
он
м шесіні
осындысыны
мəні
A) 124 
B) 125 
C) 140 
D) 120 
E) 130 


5.
Арифметикалы
прогрессияны
38,1
a
1
=
жəне
36,7
a
2
=

Алғаш ы
теріс
та балы
м шесін
табы ыз

A) -0,7 
B) -0,6 
C) -0,3 
D) -0,5 
E) -1,1 
6.
Арифметикалы
прогрессияны
шінші
жəне
тоғызыншы
м шелеріні
осындысы
8-
ге
те

Осы
прогрессияны
алғаш ы
он
бір
м шесіні
осындысы
A) 38 
B) 52 
C) 34 
D) 44 
E) 42 
7.
Егер
a
=
2
log
50
болса

онда
625
log
5 2
#рнегіні
мəні
A) 
(
)
a
a
1
10
+
B) 
(
)
a
a

1
10
C) 
(
)
a
1
10

D) 
(
)
a
a
+
1
10
E) 
(
)
a
a

1
10
8.
$рнекті
мəнін
табы ыз
:
2
27
log
0,5
3
log
3
1
27

A) 1 
B) 2 
C) 0,5 
D) 0,25 
E) 4 
9.
$рнекті
ы шамда ыз

(
) (
) (
)
(
)
°


°

°

°
85
lg
...
15
lg
10
lg
5
lg
tg
tg
tg
tg
A) 3 
B) 1 
C) –1 
D) 2 
E) 0 


10.
Егер
1
tg
=
α
жəне
2
)
(
tg

=

β
α
болса

β
tg
те

A) -3 
B) 3 
C) -2 
D) 2 
E) -1 
11.
Ы шамда ыз

)
8
4
cos
8
4
(sin
2
π
π

A) 0 
B) -1 
C) 1 
D) - 2
E) 2
12. 
Те деулер
ж йесін
шеші із
:=

=

18
3
2
12
3
2
x
y
y
x
A) (-2;1) 
B) (1;2) 
C) (-2:-1) 
D) (2:1) 
E) (4:3) 
13.
Те деуді
шеші із

1
11)
(x
log
2
1
2
x
log
6
6
=

+

A) 14 
B) 6 
C) 12 
D) 15 
E) 11 
14.
1
1 х√х
24
х
те деуді
шешімі

A) 5 
B) 7 
C) 9 
D) 6 
E) 4 


15.
Те деуді
шеші із

3
4
4
2
=+
+
π
x
cos
x
sin
x
cos
A) 
шешімі
жо
B) 
Z
n
n
n

+
+
,
2
,
4
π
π
π
π
C) 
Z
n
n
n

+
,
2
,
2
π
π
π
D) 
Z
n
n
n

+
+
,
2
,
2
π
π
π
π
E) 
Z
n
n
n

+
,
2
,
2
2
π
π
π
16. 
Те деуді
шеші із

5
,
1
x
3
cos
x
2
cos
x
с
os
2
2
2
=
+
+
A) 
Z
n
,
n
3
;
Z
n
,
4
n
8

+
±


π
π
π
π
B) 
Z
n
,
n
3
;
Z
n
,
4
n

+
±

π
π
π
C) 
Z
n
,
n
3
;
Z
n
,
8
n
4

+
±

+
π
π
π
π
D) 
Z
n
,
n
3
;
Z
n
,
4
n
8

+
±

+
π
π
π
π
E) 
Z
n
,
n
8
;
Z
n
,
4
n
3

+
±

+
π
π
π
π
17.
Те деулер
ж йесін
шеші із
:


=
+
=

4
3
y
x
2
1
cosy
sinx
π
A) +
n
4
n;
2
π
π
π
π
+
n
n
π
π
π
;
4
3
, n
z

B) 
(
)
z
n
n

+
,
1
2
3
π
,
( )
z
n
k
k

+

,
2
6
1
6
π
π
π
C) 
( )
z
n
k
k

+

,
2
4
1
π
π
,
( )
z
n
k

+

+
,
2
6
1
1
π
π
D) -
(
)
z
n
n

+
,
1
2
4
π

( )
z
n
k
k

+

+
,
2
6
1
1
π
π
E) 
(
)
,
,
1
2
2
z
n
n

+
π
;
6
n
π
π
+
n
z18.
Функцияны
мəндер
облысын
табы ыз

1
2
arcsin
2
+
=
x
y
A) 




4
;
0
π
B) 




2
;
0
π
C) 





2
;
2
π
π
D) 
[ ]
π
;
0
E) 
[
]
π
π
;

19.
2
3x
2
x
1
x
3
log
1
y
+

+

=
функциясыны
аны талу
облысын
табы ыз

A) (-

; 3) 
B) (4;11] 
C) (1;2) 
(
]
3
;
2

D) (0;1) 
(
]
3
;
2

E) (0;1) 
( )
1;2

(
]
3
;
2

20.
Ромбты
c
йір
б рышынан
ж ргізілген
диагональ
оны
биіктігін
10
см
жəне
6
см
-
ге
те
кесінділерге
б#леді
.
Ромбты
периметрі

A) 96 
см
 
B) 80 
см
C) 72 
см
 
D) 60 
см
E) 90 
см
21.
Те
б йірлі
шб рышты
табаны
30 
см
-
ге

б йір
абырғасы
25
см
-
ге
те
.
-шб рыш
ауданын
табы ыз

A) 
2
150
см
B) 
2
320
см
C) 
2
200
см
D) 
2
180
см
E) 
2
300
см


22.
Ше бер
1:2:3 
атынасында
б#лінген

Б#лу
н ктелері
#зара
кесінділермен
осылып

шб рыш
алынған

Алынған
шб рышты
б рыштарын
аны та ыз

A) 35

;55

;90

B) 25

;65

;90

C) 30

;60

;90

D) 45

;45

; 90

E) 20

;70

;90

23.
Призманы
табаны
– 
абырғасы

см
болатын
те
абырғалы
шб рыш

Б йір
жа тарыны
бірі
табанына
перпендикуляр
жəне
диагоналы

см
-
ге
те
болатын
ромб

Призманы
к#лемін
табы ыз

A) 
21
3
см
3
B) 
7
7
см
3
C) 
21
6
см
3
D) 
7
3
см
3
E) 
7
6
см
3
24.
Радиусы

металл
шар
бал ытып

тік
конус
йылған

Конусты
б йір
бетіні
ауданы
табан
ауданынан
ш
есе
арты
болса

биіктігін
табы ыз
.
A) 2R
B) 2R
3
4
C) 3R
D) 
3
R
E) 2
3
R
25.
.
3
2
,
3
,
^
=

=
b
a
b
a
π
a
мен
b
векторлары
ар ылы
салынған
параллелограмны
ауданын
табы ыз
A) 9 
B) 8 
C) 6 
D) 
6
4
E) 
3
4


26. m-
ні
андай
мəндерінде
(
)
2
;
;
0

=
m
a
r
жəне
(
)
1
;
0
;
1


=
b
r
векторларыны
арасындағы
б рыш
60°-
а
те
екендігін
табыныз
A) 
2
±
=
m
 
B) 
1
±
=
m
C) 
4
1
±
=
m
D) 
3
±
=
m
E) 
2
1
±
=
m
27.
К ш
моментіні
#лшем
бірлігі
A) 
Н·м
B) 
Н
/
м
2
C) 
кг·с·м
D) 
Н·м
/
с
E) 
кг·м
/
с
28.
Кемелерді
А
кемежайдан
В
кемежайға
#туі
12 
тəулікке
созылады

К нде
талт сте
бір
кеме
А
кемежайдан
екінші
В
кемежайға
жəне
В
кемежайдан
А
кемежайға
#теді
.
Ашы
те ізге
шы
ан
əр айсысы
кездестіретін
кемелер
саны
A) 13 
B) 24 
C) 12 
D) 23 
E) 22 
29.
Тынышты
алпынан
бір алыпты
демелі
озғала
бастаған
автомобильді
ж ру
уа ытын

есе
арттырса

онда
оны
ашы тығы
A) 2 
есе
кемиді
B) 4 
есе
артты
C) 
#згермейді
D) 4 
есе
кемиді
E) 2 
есе
артты
30.
Дене
бір
биіктіктен
лайды

т сер
кездегі
жылдамдығы
30 
м
/
с

Дене
лайтын
биіктік
A) 4 
м
B) 3 
м
C) 45 
м
D) 9 
м
E) 30 
м


31.
Жер
бетінен
600 
км
ашы ты та
оны
айнала

км
/
с
жылдамды пен
озғалып
ж рген
Жерді
жасанды
серігіні
центрге
тарт ыш
деуі
A) 8,9 
м
/
с

B) 9,7 
м
/
с

C) 9,9 
м
/
с

D) 9,1 
м
/
с

E) 9,4 
м
/
с

32.
Дене
озғалыс
басталғаннан
кейінгі
сегізінші
секундте
30 
м
жол
ж ргендегі
деуі
A) 9 
м
/
с

B) 4 
м
/
с
2
C) 5 
м
/
с
2
D) 3 
м
/
с
2
E) 8 
м
/
с

33.
Ж мысшы
массасы
50 
кг
ж кті
10 
м
биіктікке
40 
с
к#терсе

оны
уаты
A) 125 
Вт
B) 25 
Вт
C) 12 
Вт
D) 100 
Вт
E) 10 
Вт
34.
Космосты
корабль
3,07 
км
/
с
жылдамды пен
Жерді
айнала
орбита
бойымен
озғалады

Корабль
массасы
10 
т
болғандағы
кинетикалы
энергиясы
A) 4,7
15
10

Дж
B) 47
10
10

Дж
C) 4,7
8
10

Дж
D) 4,7
10
10

Дж
E) 0,47
10
10

Дж
35.
Дене
30 
Н
к ш
əсерімен
жоғары
к#теріліп
барады
. 5 
м
жолда
осы
к шті
ат арған
ж мысы
A) 150 
Дж
B) 10 
Дж
C) 200 
Дж
D) 100 
Дж
E) 50 
Дж


36.
7ысымы
200 
кПа

ал
температурасы
240 
К
болғанда
к#лемі
40 
л
-
ге
те
газдағы
зат
м#лшері
(
K
моль
Дж
8,31
R

=

A) 2 
моль
B) 4 
моль
C) 5 
моль
D) 3 
моль
E) 1 
моль
37. 20 °
С
температурада
сутек
молекуласыны
импульсы
(
сутек
молекуласыны
жылдамдығы
орташа
квадратты
жылдамды
а
те
деп
есептеу
керек

A) 7,1·10
-24
кг
·
м
/
с
B) 6,3·10
-24
кг
·
м
/
с
C) 5,3·10
-24
кг
·
м
/
с
D) 7,3·10
-22
кг
·
м
/
с
E) 5,9·10
-22
кг
·
м
/
с
38.
Бетіні
ауданы
20 
см
2
зат а
алы дығы

мм
к міс
жалатылды

К міс
абатындағы
атом
саны
(
1
23
3
10
6
,
/
108
,
/
10500


=
=
=
моль
N
моль
г
М
м
кг
A
Ag
ρ

A) 
23
10
2
,
1

B) 
20
10
1
,
0

C) 
20
10
8
,
0

D) 
20
10
9
,
0

E) 
20
10
5
,
0

39. 
Т
1
=50
0

аны
ан
су
буыны
молекулаларыны
концентрациясы
Т
2
=5
0
С

пен
салыстырғанда
неше
есе
арты
(
р
1
=12,3 
кПа

р
2
=0,93 
кПа
,) 
A) 8 
есе
B) 14 
есе
C) 11 
есе
D) 6 
есе
E) 12 
есе
40.
7айнау
температурасындағы
эфирден
массасы

кг
бу
алу
ш
i
н
ажетті
жылу
м#лшері
(
Эфирд
i
менш
i
кт

буланы
жылуы
0,4
·
10

Дж
/
кг

A) 8 
·
10
4
Дж
B) 2
·
10

Дж
C) 6 
·
10

Дж
D) 2 
·
10

Дж
E) 4 
·
10
6
Дж


41.
Электр
сыйымдылығы
20 
мкФ
конденсатор
300 
В
кернеуге
дейін
зарядталған

Оны
ішіне
шоғырланған
энергия
A) 0,5 
Дж
B) 0,9 
Дж
C) 0,7 
Дж
D) 0,8 
Дж
E) 0,6 
Дж
42.
Екі
зарядталған
кішкентай
шарлар
бір
-
бірімен
Кулон
за ы
бойынша
0,14 
Н
к шпен
əсер
етеді

Егер
шарларды
ара ашы тығы
#згермесе

ал
əрбір
шарды
заряды

есе
артса

онда
шарларды
кулонды
əсерлесуіні
к ші
A) 0,05 
Н
B) 0,14 
Н
C) 0,28 
Н
D) 0,24 
Н
E) 0,56 
Н
43.
Бойынан

А
ток
#тетін

зындығы
60 
см
т зу
#ткізгіш
индукциясы
0,1 
Тл
біртекті
магнит
#рісі
индукция
сызы тарыны
бағытына
перпендикуляр
орналасса

онда
оған
əрекет
ететін
к ш
модулі
A) 0,18 
Н
B) 0,3 
Н
C) 18 
Н
D) 0,9 
Н
E) 2 
Н
44. 
;зындығы
0,15 
м
#ткізгіш
магнит
индукциясы
модулі
0,4 
Тл
біртекті
магнит
#рісіні
индукция
векторына
перпендикуляр
орналас ан

$ткізгішті
ток
к ші
8 A. 
$ткізгіш
0,025 
м
аралы
а
Ампер
к шіні
бағытымен
орын
ауыстырғанда
ат арылған
ж мыс
A) 1,2·10
-2 
Дж
B) 12 
Дж
C) 1,2 
Дж
D) 1,2·10
-3
Дж
E) 1,2·10
-12
Дж
45.
Бірдей
уа ыт
мезетінде
маятниктерді
біреуі
30, 
ал
екіншісі
36 
тербеліс
жасайды

Периодтарыны
атынасы
A) 0,18 
B) 1,2 
C) 0 
D) 1,8 
E) 2,25 


46.
;зындығы
40 
м
болатын
математикалы
маятникті
периоды
(g=10 
м
/
с
2

A) 2 
с
π
B) 4 
с
π
C) 6 
с
π
D) 0,5 
с
π
E) 
с
π
47.
Вакуумдегі
жары
жылдамдығын
біле
отырып

алмастағы
жары
жылдамдығы
(
алмасты
сыну
к#рсеткіші
-2,4) 
A) 
с
/
м
10
24
,
1
2

B) 
с
/
м
10
24
,
1
8


C) 
с
/
м
10
25
,
1
8

D) 
с
/
м
10
24
,
1
5


E) 
с
/
м
10
24
,
1
6

48.
Жары
вакуумнан
абсолют
сыну
к#рсеткіші
n=2 
болатын
м#лдір
ортаға
#ткенде
тол ын
зындығы
A) 2 
есе
азаяды
B) 4 
есе
азаяды
C) 
#згермейді
D) 4 
есе
артады
E) 2 
есе
артады
49.
Екінші

вертикаль
бойымен
#лшенетін
шыра ты
к#кжиектен
б рышты
ашы тығы
-
шыра
биіктігі

Шыра
биіктігіні
мəні
A) -180
0
, +180

B) -360
0
, +360

C) -60
0
, +60

D) -90
0
, +90
0
E) -90
0
, +180

50.
Марс
орбитасыны
лкен
жарты
осі
1,5 
а
.
б

Оны
К нді
айналу
периоды
(T
2
=1 
жыл
, a
2
=1
а

б
.).
A) 1,3 
жыл
B) 1 
жыл
C) 1,9 
жыл
D) 1,5 
жыл
E) 2 
жыл
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет