5 в 050400 «Журналистика» мамандығына арналғанДата31.01.2018
өлшемі309,9 Kb.

УМКД 042-18-15.1.18/01-2013

______ 2013 жылғы

№ 1 басылым26 беттің бетіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты


УМКД

УМКД 042-18-15.1.18/01-2013
УМКД

«Әлем әдебиетінің тарихы» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы


______ 2013 жылғы

№ 1 басылым
5 В 050400 «Журналистика» мамандығына арналған

«Әлем әдебиетінің тарихы»

ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013
Кіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының доцент м.а., ф.ғ.к. Кеңесбаева Шынар Сакеновна

___________ «___» ___________20___ жыл.
2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Каримова Б.Ж.

2.2 Гуманитарлық-заң факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Төрайым _________________ Кеңесбаева Ш.С.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.


ОӘК төрағасы _________________ Искакова Г.Қ.

4  «____» __________ 20___ж шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫ
Мазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны

5 Студенттің өздік жұмысының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемлік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Әлем әдебиетінің тарихы» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы «5В 050400» – «журналистика» мамандығының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Әлем әдебиетінің тарихы» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік білім беру стандарты;

- 5 В 050400 «Журналистика» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Әлем әдебиетінің тарихы» пәні – теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады. Шетел әдебиетін оқып үйрену – әлемдік сөз өнері мұраларын оқып үйрену деген сөз. Бағдарлама әлемдік сөз өнері дамуының тарихын әдеби шолу және монографиялық тақырыптардың ауқымында оқытуды көздейді.


3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Пәнді игеру барысында бакалавриат студенттері әлем әдебиетінің процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың көркемдік маңызын қоғамдық жағдайлармен, замандардың мәдениетімен байланыстыра білу керек.


3.3 Пәнді оқыту міндеттері:

Оқытылатын пәннің негізгі міндеті – негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепциялар мен

теорияларды талдай білуге дағдыландыру.
3.4 Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек:

- Әлем әдебиетінің өзекті мәелелерін білуі керек;

- Алған білімдерін практикада қолдана білу;

- Теориялық талдау жасай алу;

- Әлем әдебиеті тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін түсіну;

- Өзіндік пікір айта алу;

- Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.3.5. Курстың пререквизиттері:

жоқ


3.6 Курстың постреквизиті:

Қазақ әдебиетінің тарихы
3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:
1 кесте

Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

Лаб. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Бар

(сағ)


Бақылу түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

5

3

30

15

-

22,5

67,5

135

экзамен


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)
2 Кесте

Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары
1 Модуль. Ежелгі әдебиетінің тарихы
1-тақырып.

Антика дүниесінің өнері деп аталатын ежелгі Грекия мен Рим мәдениетінің әлемдік өркениетте алатын орны. Мифология. Гомер дастандары «Илиаданың» мазмұны – троя соғысы туралы аңыз. Соғыс, ерлік эпопеясының композициялық ерекшелігі; кейіпкерлер мен тәңірлер бейнесі.1

2-тақырып.

 1. «Одиссея» шытырман оқиғалы эпопея, композиция ерекшелігі. Гомердің қоғам, уақыт деректері, поэмалардың шыққан жері, тарихы, көркемдік шеберлігі. Гомер проблемасының басталуы және осы замандағы хал-ахуалы, негізгі теориялары.

1

3-тақырып.

Грек лирикасының (ҮІІ-ҮІ ғғ. б.з.д.) қалыптасуы. Грек лирикасының түрлері. Элегия жанры (Архилок, Минерм). Меликалық поэзия. Алкей, Сапфо. Анакреоит махаббат, дастархан басы өлеңдері, жағдай мен сезімнің қайшылығы. Пиндардың одалары.1

4-тақырып

Грек драмасының қалыптасуы, фольклормен байланысы. Бірінші грек театрының пайда болуы. Эсхил – «трагедияның атасы». «Бұғауланған Прометей». Трагедияның проблематикасы және әдебиеттік тағдыры. Софокл. «Антигона» трагедиясы: конфликтік мәні, жеке адам мен мемлекет проблемасы. «Эдип патша».1

1


5-тақырып

Еврипид – «Сахнадағы философ». «Медея» трагедиясы: жеке адамның ішкі әлемін бейнелеуі. Софокл мен Еврипидтің творчестволық әдістері.1

6-тақырып.

Грек комедиясының кезеңдері. Аристофан – «комедияның атасы». «Бақа» комедиясы – әдебиетке көзқарас және тәрбие, ағарту мен қоғамның моральдық аспектілері. Жаңа антикалық комедиясының қалыптасуы.1

7-тақырып.

Полис дәуіріндегі Рим әдебиеті. (б.з.д. ІІІ-І ғ.). Рим әдебиетінің кезеңдері, пайда болуы мен дамуы. Рим театры. Плавт пен Теренций шығармашылығы. Принциапат дәуірі өнерінің жалпы сипаттамасы. Вергилий творчествосы. «Буколики», «Георгики» - бірінші кезеңнің шығармалары. «Энеида» поэмасы: Гомер эпосына қатынасы, адам мен тағдыр концепциясы, саяси тенденциясы. Әйел бейнесі және оның поэмадағы орны. Вергилий эпосының жаңашылдық әдісі.1

8-тақырып

Рим прозасы (Цезарь, Цицерон). Цицеронның шешендік өнер туралы трактаттары. Катулл творчествосы. Гораций шығармашылығы. Лирикасының жанры. Ақын мен поэзия туралы одалар.1

9-тақырып

Овидийдің өмір мен творчестолық жолдары. «Метаморфоза» поэмасының талдауы. Еуропа мәдениетіндегі Овидийдің орны. Апулейдің «Алтын есек» романы. Сюжет және композиция ерекшелігі. Үстеме новеллалар және олардың романдағы қызметі.1

2 Модуль. Орта ғасыр мен қайта өрлеу әдебиеті
10-тақырып

Орта ғасыр әдебиетінің сипаттамасы. Христандықтың пайда болуы. Батырлық эпикалық дастандарының қалыптасуы. «Роланд туралы жыр» - француз халықтық эпосы, оның сюжеті, проблематикасы.1

11-тақырып

«Нибелунг туралы поэма» - неміс батырлық эпосының ең атақты ескерткіші. «Сид туралы жыр» - атақты испан поэмасы.1

12-тақырып

Клерикалдық әдебиеттің жанрлары (көрінісі, әулиелер өмірі, рухани ән айтулар). Куртуездық әдебиеті: лирика және роман. «Тристан мен Изольда» - серілік роман: негізгі проблемасы, кейіпкер бейнелеуі. Вагант поэзиясы. Қала әдебиетінің тарихи шартта пайда болуы. Жанрлары: фаблио, шванки, аллегориялық эпос – негізгі ерекшелігі.1

13-тақырып

Еуропа әдебиетіндегі қайта өрлеу дәуірі (ХҮІ-ХҮІІ ғғ.). Қайта өркендеген әдебиеттің гуманизмі. Тұлғаның жан-жақты дамуы. Антикалық жәдігер және қайта өркендеген әдебиет. Дантенің өмірі, оның өз уақытындағы саяси тартысқа қатынасы. «Құдіретті комедия» - философиялық, көркем синтезі орта ғасырдың әдебиеті мен гуманисті мәдениетінің бірінші шығармасы.1

14-тақырып

Фр. Петрарка. Дж Боккаччо. «Декамерон» шығармасы: негізгі проблематикасы, композициясы.1

15-тақырып

Испанияның әлеуметтік-тарихи процесінің ерекшелігі. Рыцарь идеалының насихаты. Рыцарлық романның қалыптасуы. Мигель Сервантес – испан гуманизмінің атақты өкілі. «Дон Кихот» романы – испан ренесанс прозасының қорытындысы: әлеуметтік және философиялық мәні; Дон Кихот бейнесінің эволюциясы, Сервантестік реалистік шеберлігінің ерекшелігі. Франсуа Рабле – француз гуманизмінің өкілі. «Гаргантюа мен Пантагрюель» романы: негізгі проблемасы, кейіпкер жүйесі.1

16-тақырып

Ағылшын гуманизмі мен қайта өрлеу әдебиетінің негізгі этаптарының дамуы. Шекспир – қайта өрлеу дәуірінің атақты өкілі. Авторлық проблемасы. Шекспир творчествосының негізгі кезеңдері. Сонеттердің ерекшелігі. Шекспир комедиялары. Шекспирдің «Ұлы трагедиялары» Шекспирдің эстетикасындағы типизациялық тәсілдер. Шекспир пьесаларындағы диалектика мен образдардың ішкі дамуы, творчестволық әдістің ерекшелігі. Еуропа мәдениетіндегі Шекспир қызметі.1

17-тақырып

М. Сервантестің «Дон Кихот» романының сипаттамасы, кейіпкерлерінің жүйесі.1

18-тақырып

Лопе де Вега – Испан халық драматургиясының негізгі атақты өкілі. Тарихи материалындағы Лопе де Веганың әлеуметтік-саяси драмасы (Звезда Севильи). Халық батырлық драма. Лопе де Веганың махаббат туралы комедиясының ескі ұғымға сену қайшылығы («Собака на сене»). Лопе де Веганың драматургиялық шеберлігі, оның фольклор дәстүрімен байланысы. Шекспирдің «Гамлет» трагедиясының қарама-қайшылығы, оның дамуы: трагикалық сипатының ерекшелігі, бейне жүйесі.1

3 Модуль. ХVІІ-ХVІІІ ғасыр әдебиеті
19-тақырып

Классицизм әдісінің ерекшеліктері. Корнельдің шығармашылығы және оның кезеңдері. Корнель әйгілі драматург және классцист «Сид» трагедиясы. Расин творчествосы. «Андромаха» трагедиясы. Клацисистік доктрина және Расин трагедияларының құрылымы. Корнель мен Расин драматургиялық жүйелері. Мольер творчествосы. Мольердің «Тартюф», «Дон Жуан» шығармаларының дүниежүзілік классикадан орын алуы. Мольердің театр басшысы, режиссер, актерлік қызметі, сіңірген еңбегі.1

20-тақырып

Мольердің көп қырлы «Дон Жуан» шығармасының әлем әдебиетіндегі орны. Тартюф – көркемдік жинақталған бейне. Тартюф жиындық тұлға. Мольер системасындағы «Мещанин во дворянстве» буржуазия әшкерелеудегі маңызы.1

21-тақырып

Буалоның «поэтикалық өнер» эстетикалық трактатының негізгі тезистері. Классицизмнің эстетикалық категориялары: ой, үлгі, ұнамдылық. Корнельдің «Сид» трагикомедиясын талдау: басты кейіпкерлерінің бейнеленуі. Расин трагедияларының құрылымы. («Андромаха», «Федра»). Адамның жан дүниесін бейнелеудегі шеберлігі. Жағымды кейіпкер жасаудағы үлгілері. Расин және Шекспир.1

22-тақырып

ХVІІІ ғ. әдебиетіне кіріспе. Ағарту дәуіріне сипаттама. Ағылшын ағартушыларындағы ұлттық ерекшелік. Д. Дефоның шығармашылығы. Дефо – журналист. «Робинзон Крузо» романындағы жазушының әдістері. «Еңбек» және оның романдағы бейнеленуі. ДЖ. Свифт шығармашылығы. Свифттің «Гулливердің саяхаты» романындағы көтерген басты мәселелері, композициясы. «Робинзонада» деген түсінік. Филдинг творчествосы. «Том Джонстың хикаясы» - прозадағы күлдіргі эпос. Сентиментализм. Стерннің «Сентиментальды саяхат» романының өзіндік ерекшеліктері.1

23-тақырып

Вольтердің шығармашылығы. Вольтердің драматургиясы және оның ерекшелігі. Ағарту классицизмі. «Философиялық повестер». «Кондид» негізгі проблемасы, кейіпкер жүйесі.1

24-тақырып

Француз ағартушылығы. Энциклопедист Дени Дидроның шығармашылығы. Дидроның «Монахиня» романындағы ойдан шығару мен көркем жинақтаудың ара қатынасын белгілеуі. Ж.Ж. Руссо. Руссоның сентиментальдық романның тәжірибесі, хат түрінде жазылған «Жаңа Элоиза». Бомаршенің Фигаро туралы трилогиясы.1

25-тақырып

Неміс ағартушылары «Дауыл мен тықсыру» әдебиеті. Гете творчествосы. Лирикасы. «Жас Вертердің қайғы қасіреті» - әлеуметтік жәнее сентиментальдық психологиялық роман. Гетенің «Фауст» трагедиясы: философиялық мағынасы, проблематикасы, композициясы. Алғы сөздің міндеті, көркемдік ерекшелігі. Негізгі кейіпкерлері – Фауст, Мефистофель, Вагенр, Маргарита. «Фаустың» әлеуметтік мағынасы.1

26-тақырып

Неміс әдебиетінің театр теоретигі Лессингтің дүниетанымы, дін мен теологиясы қарсы тартыс үстінде қалыптасуы. Лессингтің ой толғамдары, өзінен кейінгі ағартушыларға өнегелі мектеп. «Эмиллия Голоттидегі» - неміс абсолютизміне қарсы тұруы.1

27-тақырып

Ф. Шиллер шығармашылығындағы бүлікшіл рухы мен бірінші саяси тенденциялық тәжірибесі. («Қарақшылар», «Зұлымдық пен махаббат»).1

4 Модуль. ХІХ-ХХ әдебиеті
28-тақырып

Романтизм және творчестволық әдіс проблемасы. Романтизм эстетикасы. Неміс романтизмінің ерекшелігі. «Йен» және «Гейдельберг» мектептер. Э.Т. А. Гофман жаңашылдығы. Романтикалық мысқыл (сайқымазақ) және гротеск. («Мурр мысықтың естелігі»). Гармонияның синтездік романы. «Ек әлемдік» түсінік, оның философиясы, аллегориялық тәсілі. («Золотой горшок», «Крошка Цахес»). Ағылшын романтизмінің ерекшелігі. Байрон – әлем әдебиетіндегі романтизм бағытының белгілі өкілі. Творчестволық шолу.1

29-тақырып

Байронның «Чайльд Гарольдтың саяхаты» шығармасының проблематикасы, композициясы. Лиро-эпикалық туралы мағлұмат «Байронизм» проблемасы1

30-тақырып

Қазіргі Қазақстан жазушылары. С. Санбаев «Белая аруана», «Көк ажал», «Когда жаждут мифа», Р. Сейсенбаев «Трон Сатаны», «Отчаяние или мертвые бродят в песках», О. Сүлейменов творчествосына шолу. Ақындар: А. Еженова, Б. Кенжеев, Б. Канапьянов, т.б.1

Семинар сабақтары
4 Модуль. ХІХ-ХХ әдебиеті
1-тақырып.

ХІХ ғ. реализм бағытының қалыптасуы. Романтизм мен реализмнің байланысы. Стендаль шығармашылығы. Стендальдың «Расин мен Шекспир» трактаты. «Қызыл мен қара» романындағы кейіпкердің эволюциясы, композиция мен стилі. Бальзак. Эстетикалық көзқарасы.1

2-тақырып.

Бальзактың «Адам әжуасының» түпкі ойы мен шығу тарихы. «Гобсек», «Горио атай», «Евгения Цанде» шығармаларындағы буржуазиялық пайдакүнемділікті әшкерелеуі.1

3-тақырып.

Мерименің творчествосына шолу. Классикалық новеллалары («Кармен»). Реалистік бағытқа қосқан үлесі. Флобердің творчествосы. Жазушының философиялық, эстетикалық позициясы. «Мадам Бовари» романындағы «Бықсыған дүние» - «Мир плесени». Флобердің «объективтік мәнері». Флобердің ХХ ғ.әдебиетіне салған жолы.1

4-тақырып

Ағылшын реализмі. Диккенс творчествосы, кезеңдері. «Оливер Твист», «Домби и сын» дейінгі эволюциясы. Диккенстің сатирасы мен юморы. Творчестволық әдісінің ерекшелігі.

Теккерей шығармашылығы. «Көрсеқызарлардың кітабы» («Книга снобов») – ағылшын буржуазиялық-ақсүйектер қоғамын әшкерелеу. «Күйкі тіршіліктің жәрмеңкесі» романы: бейнені типтеу ерекшелігі, реалистік сатирадағы шеберлігі.


2

5-тақырып

ХХ ғ. әдебиет процесінің ерекшелігі. Саяси оқиға ықпалы (әлем соғыс, фашизм). Капитализмнің жалпы қиыншылығы мен модернистік әдебиет. Антифашистік қарсыластыққа қатысушы-жазушылар, олардың творчестволық өнімі. Б. Шоудың творчествосы. Театр, әрекет құруы. Драма жанры «Экстраваганция». Б. Шоу драмасының саяси проблематикасы.1

6-тақырып.

Әлем әдебиетіндегі «жоғалтылған ұрпақ» түсінігі. Француз әдебиетінде – А. Барбюс «Огонь», ағылшын әдебиетінде Р. Олдингтон «Смерть героя», неміс әдебиетінде – Э.М. Ремарк «На западном фронте без перемен», АҚШ әдебиетінде Э. Хемингуэй «Прощай, оружие!».2

7-тақырып.

Модернизм әдебиеті: дадализм мен сюрреализм, критикалық реализм. Роже Мартен дю Гардың творчествосы «Семья Тибо» романының ерекшелігі.1

8-тақырып

Р. Роллан «Очарованная душа» - жазушының ақырғы көркем идеясының эволюциясы. Модернизм бағыты: экзистенциализм (А. Камю, Ж.-Н. Сартр), абсурд театры.1

9-тақырып

Ежелгі шығыс әдебиеті. Көне Үнді әдебиетінің асыл мұралары – «Махабхарата», «Рамаяна» поэмалары. Неміс тарихи романдарының дамуы. Т. Манн, Г. Манн, Л. Фейховтар.2

2 Модуль. Орта ғасыр мен қайта өрлеу әдебиеті
10-тақырып

Шығыс поэзиясы. Физули, Навои, Сағди, Фирдоуси, Рабиндрат, Тагор творчествосына шолу. Неміс әдебиетіндегі интеллектуалды жанрдың қалыптасуы.2

11-тақырып

ХХ ғ. Жапон әдебиетінің өкілдері – Н. Соэки, А. Воноске, Кобо Абэнің «Чужое лицо» романының проблематикасы. Қазіргі әйгілі жазушысы Харуки Муракалис. Модернизм бағытының өкілдері.15 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Грек лирикасының қалыптасуы. Элегия жанры. Меликалық поэзия.

5.2 Грек драмасының қалыптасуы. Еврипид «Сахнадағы философ»

5.3 Лонгтың «Дафнис және Хлоя» романын талдау.

5.4 Клерикалдық әдебиеттің жанрлары. «Тристан мен Изольда»- серілік роман.

5.5 Мигель Сервантес – испан гуманизмнің атақты өкілі.

5.6 Лопе де Веганың драматургиялық шеберлігі.

5.7 АҚШ романтизмі. Э. По шығармашылығы.

5.8 Стендаль шығармашылығы «Қызыл мен қара» романындағы кейіпкер эволюциясы

5.9 Бальзактың «Адам әжуасының» түпкі ойы мен шығу тарихы

5.10 Мерименің «Кармен» новелласы, ерекшелігі

5.11 Флобердің объективтік мәнері

5.12 Диккенстің сатирасы мен юморы

5.13 Модернизм әдебиеті (А.Камю, Ж.П. Сартр)

5.14 «Жоғалтылған әулеттің» әдебиеті

5.15 Өзбек әдебиеті

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3-Кесте

Тақырып

Көрнекі құралдар, ОТҚ, плакаттар, стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

Дәріс сабағыТәжірибелік сабақЗертх.жұмыс

1

2

3

4

5

6

1-тақырып.

Антика дүниесінің өнері деп аталатын ежелгі Грекия мен Рим мәдениетінің әлемдік өркениетте алатын орны.1. ХІХ ғ. реализм бағытының қалыптасуы. көзқарасы.
Дәріс тезисі, сызба нұсқа слайдтар

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын қарастыру


Жазбаша, ауызша

2-тақырып.

1. «Одиссея» шытырман оқиғалы эпопея, композиция ерекшелігі.2. Бальзактың «Адам әжуасының» түпкі ойы мен шығу тарихы.
Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде

Баспасөз беттеріне шолу жүргізу

Баяндама жасау

3-тақырып.

Грек лирикасының (ҮІІ-ҮІ ғғ. б.з.д.) қалыптасуы. Грек лирикасының түрлері.3. 3. Мерименің творчествосына шолу.
Дәріс тезисі, слайд

Интернет жүйесімен жұмыс

Слайд түрінде көрсету4-тақырып

Грек драмасының қалыптасуы, фольклормен байланысы.4. Ағылшын реализмі. Диккенс творчествосы, кезеңдері.

Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде


Сөздікпен жұмыс жүргізу

Ауызша

5-тақырып

Еврипид – «Сахнадағы философ».5. ХХ ғ. әдебиет процесінің ерекшелігі. Саяси оқиға ықпалы (әлем соғыс, фашизм).
Дәріс тезисі кесте слайд түрінде

Оқулықтарға шолу, интернетпен жұмыс жүргізу

Ауызша

6-тақырып.

Грек комедиясының кезеңдері. Аристофан – «комедияның атасы».6. Әлем әдебиетіндегі «жоғалтылған ұрпақ» түсінігі.
Дәріс тезисі таблица слайд түрінде

Баспасөз материалдарымен жұмыс

Тест жұмыстарын орындау

7-тақырып.

Полис дәуіріндегі Рим әдебиеті.7. . Модернизм әдебиеті: дадализм мен сюрреализм, критикалық реализм.
Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Баспасөз материалдарымен жұмыс

Слайд дайындау8-тақырып

Рим прозасы (Цезарь, Цицерон).8. Р. Роллан «Очарованная душа» - жазушының ақырғы көркем идеясының эволюциясы.
Дәріс тезисі, мысалдарды ноутбуктан көрсету

Интернет жүйесімен жұмыс

Жазбаша


9-тақырып

Овидийдің өмір мен творчестолық жолдары. «Апулейдің «Алтын есек» романы.9. Ежелгі шығыс әдебиеті. Көне Үнді әдебиетінің асыл мұралары
Дәріс тезисі, кесте-слайд

Интернет жүйесімен жұмыс

Ауызша

10-тақырып

Орта ғасыр әдебиетінің сипаттамасы.10. Шығыс поэзиясы. Физули, Навои, Сағди, Фирдоуси, Рабиндрат, Тагор творчествосына шолу.
Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Интернет жүйесімен жұмыс

Слайд дайындау

11-тақырып

«Нибелунг туралы поэма».11. ХХ ғ. Жапон әдебиетінің өкілдері – Н. Соэки, А. Воноске, Кобо Абэнің «Чужое лицо» романының проблематикасы.
Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Интернет жүйесімен жұмыс

Тест құрастыру

12-тақырып

Клерикалдық әдебиеттің жанрлары.

Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Интернет жүйесімен жұмыс

Жазбаша


13-тақырып

Еуропа әдебиетіндегі қайта өрлеу дәуірі (ХҮІ-ХҮІІ ғғ.).
Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Баспасөз материалдары

жоспар дайындау

14-тақырып

Фр. Петрарка. Дж Боккаччо. «Декамерон» шығармасы.

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде

Баспасөз материалдары

Жоспар құру

15-тақырып

Испанияның әлеуметтік-тарихи процесінің ерекшелігі.
Дәріс тезисі, кестені слайд негізінде

Баспасөз материалдары

пікірлесу

16. Ағылшын гуманизмі мен қайта өрлеу әдебиетінің негізгі этаптарының дамуы. Шекспир – қайта өрлеу дәуірінің атақты өкілі.Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Интернет жүйесімен жұмыс

Тест жұмыстарын орындау

17. М. Сервантестің «Дон Кихот»Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Интернет жүйесімен жұмыс

Тест жұмыстарын орындау

18. Лопе де Вега – Испан халық драматургиясының негізгі атақты өкілі.Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Интернет жүйесімен жұмыс

Слайд дайындау

19. Классицизм әдісінің ерекшеліктері.Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Интернет жүйесімен жұмыс

Слайд дайындау

20. Мольердің көп қырлы «Дон Жуан» шығармасының әлем әдебиетіндегі орны.Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Интернет жүйесімен жұмыс

Слайд дайындау

21. Буалоның «поэтикалық өнер» эстетикалық трактаты.Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Интернет жүйесімен жұмыс

Көркем шығармамен жұмыс

22. ХҮІІІ ғ. әдебиетіне кіріспе. Ағарту дәуіріне сипаттама.Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Интернет жүйесімен жұмыс

Көркем шығармамен жұмыс

23.Вольтердің шығармашылығы.Слайд, интерактивті тақта

Интернет жүйесімен жұмыс

Көркем шығармамен жұмыс

24.Француз ағартушылығы.Слайд, интерактивті тақта

Интернет жүйесімен жұмыс

Көркем шығармамен жұмыс

25.Неміс ағартушыларыСлайд, интерактивті тақта

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын қарастыру

тест

26.Неміс әдебиетінің театр теоретигі Лессингтің дүниетанымы.Слайд, интерактивті тақта

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын қарастыру

Тест әзірлеу

27.Ф. Шиллер шығармашылығы.Слайд, интерактивті тақта

Оқулықтарға шолу, интернетпен жұмыс жүргізу

Тест құрастыру

28.Романтизм және творчестволық әдіс проблемасы. Романтизм эстетикасы.Слайд, интерактивті тақта

Оқулықтарға шолу, интернетпен жұмыс жүргізу

Тест құрастыру

29.Байронның «Чайльд Гарольдтың саяхаты» шығармасы.Слайд, интерактивті тақта

Оқулықтарға шолу, интернетпен жұмыс жүргізу

Тест әзірлеу

30.Қазіргі Қазақстан жазушылары.Слайд, интерактивті тақта

Оқулықтарға шолу, интернетпен жұмыс жүргізу

Тест әзірлеуӘДЕБИЕТТЕРМЕН_ҚАМТАМАСЫЗ_ЕТІЛУ_КАРТАСЫ'>7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

1. Қобланов Ж.Т. Шетел әдебиетінің тарихы. – Оқулық. – Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2011. – 376 б.

8

8

100%

2. Қобланов Ж.Т. Шетел әдебиетінің тарихы. – Оқулық. – Астана: Фолиант, 2008. – 344 б.

8

8

100%

3. Антик заман драматургиясы. Астана: Аударма, 2009. – 592 б.

1

8

10%

4. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. – Алматы: Атамұра, 2005. – 336 б.

8

8

100%

5. Әшімханова С. ХІХ ғасырдағы Батыс Еуропа әдебиетінің тарихы. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 198 б.

8

8

100%

6. Тебегенов Т. Әлем әдебиеті (ХІХ ғасыр хрестоматиялық оқу құрал. 1 кітап). – Алматы: Арыс, 2004. – 168 б.

8

8

100%

7. Тебегенов Т. Әлем әдебиеті (ХІХ ғасыр хрестоматиялық оқу құрал. 2 кітап). – Алматы: Арыс, 2004. – 168 б.

8

8

100% 1. ӘДЕБИЕТТЕР


8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Қобланов Ж.Т. Шетел әдебиетінің тарихы. – Оқулық. – Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2011. – 376 б.

8.1.2 Қобланов Ж.Т. Шетел әдебиетінің тарихы. – Оқулық. – Астана: Фолиант, 2008. – 344 б.

8.1.3 Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. – Алматы: Атамұра, 2005. – 336 б.

8.1.4 Әшімханова С. ХІХ ғасырдағы Батыс Еуропа әдебиетінің тарихы. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 198 б.

8.1.5 Антик заман драматургиясы. Астана: Аударма, 2009. – 592 б.

8.1.6 Тебегенов Т. Әлем әдебиеті (ХІХ ғасыр хрестоматиялық оқу құрал. 1 кітап). – Алматы: Арыс, 2004. – 168 б.

8.1.7. Тебегенов Т. Әлем әдебиеті (ХІХ ғасыр хрестоматиялық оқу құрал. 2 кітап). – Алматы: Арыс, 2004. – 168 б.

8.1.8 Тронский И.М. История Античной литературы.- М., 1987.


   1. История всемирной литературы. – М., 1984. – Т. 1.

   2. Антология греческой литературы: в 2-х т. – М., 1989.

8.1.11 Антология римской литеартуры. В 2-х т. – М., 1991.

   1. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. – М., 1989.

Хрестоматия по античной литературе: в 2-х т.: (т. 1 – греческая литература, т. 2 – римская литература) // Н.Ф. Дератани, А. Тимофеева. – М., 1965.

   1. Мифы народов мира: Энциклопедя: в 2-х т. – М., 1982.

   2. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – М., 1987.

   3. История зарубежной литературы ХІХ в. – М., 1983. – ч. 2.

   4. История зарубежных литератур. – М.: МГУ, 1970.

   5. Берковский Н. Романтизм в Германии. – Л., 1973.

   6. Боброва М. Романтизм ХІХ в. – М., 1972.

   7. История зарубежной литературы ХІХ в. – М., 1983. – ч. 1, 2.

   8. Зарубежная литература ХІХ в. Романизм. Критический реализм. Хрестоматия / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 1979.

   9. Проскурин Б.М., Яншенкина Р.Ф. История зарубежной литературы ХІХ в.

   10. Западноевропейская реалистическая проза. – М., 1998.

   11. Зарубежная литеартура ХХ в. / Под ред. Гражданской З.К. – М., 1979.

   12. История зарубежной литературы ХХ в. – М., 1984.

   13. Зарубежная литература ХХ в. Хрестоматия. – М., 1975-1986. – Т. 1.

   14. Тимофеева В.М. Зарубежная литература 1917-1975. – Минск, 1976.


8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1 Лосев А.Ф. История античной эстетики: в 7-и т. – М., 1963-1979.

8.2.2 Поэтика древнегреческой литературы. – М., 1981.

8.2.3 Поэтика древнеримской литературы. – М., 1989.

8.2.4 Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. – М., 1995.

8.2.5 Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. – М., 1988.

8.2.6


8.2.7

 

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет