5В 050121- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналғанбет12/13
Дата05.11.2016
өлшемі2,86 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің өркендеу кезеңдері

 2. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің өркендеу кезеңдерін анықтау

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы және оны жүзеге асыру жөніндегі негізгі құжаттар. Астана, 2000. 


2. Лапатухин М.С. Очерки по методике казахского языка в русской школе. Алматы, 1940. 
3. Шонанов Т. Самоучитель киргизского языка для русских. 4-ое перераб.изд. Кызылорда, Каз.гос.изд., 1927 – 122с. 
4. Сарыбаев Ш. Орыс мектебінде қазақ тілін оқыту тәжірибесінен. Алматы,1940 
5. Сарыбаев Ш. Методика преподавания казахского языка в русской школе. Алматы, 1943 – 125б. 
6. Орынбаев А.Ә. Ш.Сарыбаевтың әдістемелік мұрасы.алматы, 1995. 
7. Оралбаева Н. Қазақ тілін үйрену курсының программасы. Алматы, Мектеп, 1987 – 75б. 
8. Оралбаева Н., Жақсылықова К. Орыс тіліндегі мектептерде қазақ тілі оқыту әдістемесі. Алматы. Ана тілі, 1996 – 20б. 
9. Әбдікәрімова Т., Әбдіғалиева Т.Шаймерденова К. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Алматы, 1999. 
10. БектуровШ. БектуровА. Казахский яык. Алматы, Рауан.1994 -240б. 
11. Аяпова Т. Қазақ тілі. Алматы, 1998. 
12. Байсақалова Ұ. Қазақ тілі. Астана.Фолиант, 2007.
13 Тәжірибелік сабақ: Қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазіргі жайы ХІХ ғасырдағы қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазіргі кезеңдегі оқыту технологияларынан айырмашылығы.

Мақсаты: Қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазіргі жайына салыстыру жүргізу. ХІХ ғасырдағы қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазіргі кезеңдегі оқыту технологияларынан айырмашылығы анықтап көрсету

Әдістемелік нұсқаулық: Жалпы, педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты –жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылатындықтан, жаңа оқыту технологиясы бойынша да, негізгі мақсат оқыту мақсаты болып қалады және ол мақсат өздігінен дамуға ұмтылған жеке тұлғаны қалыптастыру, сондықтан оның өзіндік танымдық іс-әрекеті белгілі бір дәрежеде белсендірілуі қажет. Жаңа мақсат оқытудың әдістемелік жүйесінің қалған бөліктерінің(мазмұн, әдіс, оқыту түрі мен құралдары), олардың өзара байланыстылығының өзгеруін талап етеді.
Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазіргі жайы.

 2. ХІХ ғасырдағы қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазіргі кезеңдегі оқыту технологияларынан айырмашылығы.

Әдебиеттер:

1. Жанпеисова М.М. Технология модульного обучения.Актобе-1998.

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.Д998.

3. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М.,2001.

4. Тұрғынбаева Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. А., 2000

5. Амонашвили Ш.А.,Лысенкова С.Н.,Волвов И.П.,Педагогикалық ізденіс.А.,1989.

6.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва, 1989.

14 Тәжірибелік сабақ: Қазақ тілін оқытудың жаңа технологияларының негіздері. Оқытудың жаңа технологиялары туралы түсініктер.Мақсаты: Қазіргі кезеңде білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиялар туралы толық материалдармен танысу

Әдістемелік нұсқаулық: Педагогикалық технологияға берілген анықтамаларға шллу жасау, педагогикалық технология анықтамасы, негізгі ерекшеліктері мен мақсат-міндеттері, оқу үрдісіне жаңа технологияларды енгізу тиімділігі, қажеттілігі
Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Педагогикалық технологияға берілген анықтамаларға салыстыру жүргізу

 2. Жүргізілген салыстырулар негізінде педагогикалық технология ерекшеліктері мен мақсат-міндеттерін анықтау

 3. Оқу үрдісіне жаңа технологияларды енгізу тиімділігі

Әдебиеттер:

1. Жанпеисова М.М. Технология модульного обучения.Актобе-1998.

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.Д998.

32. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М.,2001.

3. Тұрғынбаева Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. А., 2000

4. Амонашвили Ш.А.,Лысенкова С.Н.,Волвов И.П.,Педагогикалық ізденіс.А.,1989.

5.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва, 1989.
15 Тәжірибелік сабақ: Қазақ тілін оқытудың жаңа технологияларының топтастырылуы. Қазақ тілін саралап оқыту технологиясы. Қазақ тілін қарқынды оқыту технолгиясы. Дамыта оқыту технологиясы. Ұжымдық оқыту технологиясы т.б. әдістемесінің тарихы

Мақсаты: Қазақ тілін жаңа технологиялар негізінде оқытудың топтастырылу ерекшеліктерін анықтау. Қазақ тілін саралап оқыту технологиясы, қарқынды оқыту технолгиясы дамыта оқыту технологиясы, ұжымдық оқыту технологиясы т.б. әдістемесін анықтау

Әдістемелік нұсқаулық: Оқытудың қазіргі заманғы тенденциялары жоғары білікті маман даярлаудың жаңартылған сапалы өзгерістерін талап етеді. жоғары білімнің сапасын арттыру мақсатында әр түрлі бағытта және жаңа әдістерді пайдалана отырып білім меңгерудің маңызы. педагогикалық технологиялардың топтастырылу ерекшеліктері
Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар:


 1. Селевко бойынша педагогикалық технологиялардың топтастырылуы

 2. Қарқынды оқыту технологиясының әдістемелік негізі

 3. Ұжымдық оқыту технологиясының әдістемелік негізі

 4. Дамыта оқыту технологиясының әдістемелік негізі

 5. Проблемалық оқыту технологиясының әдістемелік негізі

Әдебиеттер:

1. ҚР Жоғары білім беру мемлекеттік стандартының тұжырымдамасы. –Алматы: РБК, 1998. -96 б.

2. Подласый И. П. Педагогика. – М.: Владос, 2000. -573 с.

3 Пестолаций И.Т. Избр. пед. произв. В з т-х. Т.3. –М., –1965. -216 с

4 Гузеев В. От методик к образовательной технологий. //Народное образовоние. –1998. №7. С.84 -91.

5 Юдин В. Сколько технологий в педагогике? //Школьные технологий. – 1999. №3. С.34-40.

6 Кушнир А. Новая Россия подрастает.// Народное образование. –1997. №5. С.20-27.

7 Смирнов С. Еще раз о технологиях обучения. //Высш.обр.в Россий. –2000. №6. С.113-120.

8 Арстанов М.Ж., Пидкасистый П.М., Хайдаров Ж.С. Проблемно-модульное обучение: Вопросы теорий и технологий. – Алматы: Мектеп, 1980. -208 с.

9 Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. 2-е изд. – М.: Педагогика, 1984. -95 с.

10 Вихман. Метод сочетательного диалога. Опыт применения. (В порядке обсуждения). // За качеством кадров. – 1931. №6. С.26-35.

11 Китайгородская Г.А. 33 ответа на 33 вопроса. – М.: МГУ., 1993. -197 с.

12 Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучений. – М.: Просвещение, 1971. -191 с.

13 Вихман 3. Опыт построения учебного материала для массового рабочего образования. //Революция и культура. – 1930. №15-16. С.55-63.

14 Дьяченко В.К. Общие формы организаций процесса обучения: Актуал. проблемы теорий и практики обучения. – Кросноярск: Изд. Кроснояр. ун., 1984. -185 с.

15 Дьяченко В.К. Еще раз о коллективных учебных занятиях. //Народное образование. – 1992. №1-2. С.12-17.

16 Арыстанов М. Проблемное обучение в учебном процессе вуза. – Алматы: Мектеп, 1975. -80 с.

17 Пидкасистый П.И., Арыстанов М.Ж. Проблемно-модульное обучение: вопросы теорий и технологий. – Алматы: Мектеп, 1990. -207 с.

15 Гонтарь Г.М. Использование проблемного подхода при обучений второму иностронному языку. Автореф. ... канд.пед.наук. – М. – 1987. -16с.

4 Студенттің өздік жұмысы
СОӨЖ тапсырмалары және оны орындауға әдістемелік нұсқаулар
СОӨЖ тапсырмаларын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихы пәнінен СОӨЖ орындау ерекшелігі – әдіскер-ғалымдардың әдістемелерін терең талдаудан өткізе отырып, студенттің оған сыни көзқараспен қарау дағдысын қалыптастыру. Студенттер қазақ тілін оқыту әдістемесі тарихы пәнінен СОӨж орындау барысында қазақ тілі мұғаліміне тән болуы тиіс деп саналатын іскерліктерді қалыптастырады. Негізгі іскерліктер мыналар: • Мектепте білім берудің әр кезеңінде қазақ тілін оқытудың мақсат-міндеттерін анықтай алу;

 • Қазақ тілі сабағының білімдік, тәрбиелік, дамытушылық потенциалын мүмкіндігінше толыққанды жүзеге асыру жолдарын тану;

 • Қазақ тілінен берілетін ғылыми материалдың эмприкалық деңгейде қалып қоймай, оның теориялық деңгейге қарай ұоласу жолдарын тану;

 • Жаңашыл әдістерді сабақтарда қолдана білу іскерлігі.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихы курсын меңгеру барысында студент әдістемені зерттеу бағыттары мен зерттеу әдістерін саралап тани білуі қажет. Қазақ тілінен тәжірибе жасау, оның нәтижелерін сандық және сапалық тұрғыдан талдай білу керек.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің осы кезге дейінгі жинақталған бай мұрасын студенттер танып білуі керек.


Тақырыбы

Мақсаты мен мазмұны

Әдебиеттер тізімі

балл

Орындалу мерзімі

Бақылау түрі

1

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің пайда болуы және даму тарихы. Қазақ тілін оқыту әдістемесі тарихы пәні, мақсаттары мен міндеттері.

Қазақ тілін оқыту әдістемесі тарихы пәні, мақсаттары мен міндеттері, пән ретінде қалыптасуы және даму жолдары туралы мағлұмат алу

1, 11, 19, 34, 35, 37, 38

3

1-апта

Кесте толтыру

2

Қазақ тілін оқыту жүйесінің қайнар көздері мен негізгі бастаулары. Миссионерлік бағыттағы ағарту жүйесі. Ислам дінін уағыздаушы ауыл молдалары ашқан мектептер. Қазақ зиялылары ашқан зайырлы мектептер

Қазақ тілін оқыту жүйесінің қайнар көздері мен негізгі бастаулары

11, 13, 14, 32, 34, 35, 40

3

2-апта

Конспект

3

Ы. Алтынсарин еңбектерінің қазақ тілін оқытудағы рөлі. Ы.Алтынсариннің әдістемелік ой – пікірлері.

Ы.Алтынсариннің әдістемелік ой – пікірлерімен танысу

2-9, 11, 14, 15, 18, 27-40

3

3-апта

Ы.Алтынсариннің әдістемелік еңбектеріне шолу жасау, талдау жүргізу

4

Қазақ тілін оқытудың ғылыми жолдарының саралануы. Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік іс-тәжірибесі .

А.Байтұрсынұлының оқулықтары мен әдістемелік еңбектерінің маңызыА.Байтұрсынұлының оқулықтары мен әдістемелік еңбектерінің маңызын түсіну

2-9, 11-23

3

4-апта

А.Байтұрсынұлының «Тіл құрал» еңбегін оқып, конспектілеу 5

Жұмабаев Мағжан – педагог, әдіскер ғалым.

Мағжан Жұмабаевтың әдістемелік еңбектеріМағжан Жұмабаевтың әдістемелік еңбектері туралы мағлұмат алу, еңбектерін талдау2-9, 11, 14, 15, 21, 28


3

5-апта

«Педагогика» еңбегіне талдау жүргізу

6

Жүсіпбек Аймауытовтың қазақ тілін оқыту әдістемесіне қосқан үлесі . Жүсіпбек Аймауытовтың әдістемелік ой-пікірлері.

Жүсіпбек Аймауытовтың әдістемелік еңбектері туралы мағлұмат алу
2-9, 11, 24-1-28, 32, 37, 38

3

6-апта

Әдістемелік еңбектерге талдау жүргізу, «Тәрбиеге жеткеші» еңбегін талдау

7

Сейіл Жиенбаевтың ғылыми-әдістемелік еңбектерінің мазмұндық сипаты.

Сейіл Жиенбаев ұсынған қазақ тілін оқыту әдістері 

Шамғали Сарыбаевтың қазақ тілін оқыту әдістемесіне енгізген үлесі. 
Шамғали Сарыбаев- әдіскер


Сейіл Жиенбаевтың ғылыми-әдістемелік еңбектерінің мазмұндық сипаты.

Шамғали Сарыбаевтың қазақ тілін оқыту әдістемесіне енгізген үлесі
2-9, 28-40

3

7-апта

Сейіл Жиенбаевтың ғылыми-теориялық еңбектеріне талдау жүргізу

8

Ғали Бегалиевтің әдістемелік тәжірибесі 
Ғали Бегалиевтің ғылыми-теориялық еңбектеріне талдау 

Иманбек Ұйықбаевтың әдістемелік іс-тәжірибесі.

Иманбек Ұйықбаев қазақ тілін оқыту әдістемесінің негізін қалаушылардың бірі


Ғали Бегалиев пен И.Ұйықбаевтің әдістемелік тәжірибесімен танысу

2-9, 11, 16,, 17, 31, 32

3

8-апта

Ғали Бегалиев пен И.Ұйықбаевтің еңбектеріне талдау жүргізу, конспект жазу

9

Хасен Арғынов - әдіскер ғалым.
Хасен Арғыновтың ұсынған әдіс-тәсілдерінің мазмұндық сипаты

Қажым Аманғалиұлы Басымов - мәдениет қайраткері, қажырлы педагог, профессор

Қ.Басымов еңбектерінің маңызы


Хасен Арғыновтың ұсынған әдіс-тәсілдерінің мазмұндық сипаты, Қ.Басымов еңбектерімен тансыу

2-9, 11, 18-21, 33, 38

3

9-апта

Х.Арғынов зертеулеріне талдау жасау

10

Қазақ тілін оқыту әдістемесі дамуындағы М.Балақаев, І.Кеңесбаев, Р.Әміров, Ы.Маманов еңбектерінің алатын орны

М.Балақаев, І.Кеңесбаев, Р.Әміров, Ы.Маманов еңбектерімен танысу

2-9, 14-25, 31, 33

3

10-апта

Конспект

11

Әлімжанов Дәулет - қазақ тілінің оқыту әдістемесінің дамуына үлкен үлес қосқан ғалым.

Айтбай Айғабылұлы - қазақ тілі әдістемесінің дамуын өз үлесін қосқан ғалымӘлімжанов Дәулет,

Айтбай Айғабылұлы еңбектерімен танысып, талдау жүргізу2-9, 11, 24-1-28, 32, 37, 38

3

11-апта

Кесте толтыру

12


Қазақ тілін оқыту әдістемесінің өркендеу кезеңдері. Жаңа бағыт, жаңа ізденістер (1969 - 1990). Оқулықтар, бағдарламалар, ғылыми еңбектер.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің өркендеу кезеңдерін анықтау Оқулықтар, бағдарламалар, ғылыми еңбектермен танысу

11-15, 17, 19, 21-31

3

12-апта

Жаңа буын оқулықтарына талдау жүргізу

13


Қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазіргі жайы ХІХ ғасырдағы қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазіргі кезеңдегі оқыту технологияларынан айырмашылығы.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазіргі жайына талдау жүргізу ХІХ ғасырдағы қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазіргі кезеңдегі оқыту технологияларынан айырмашылығын анықтау

2-9, 11, 34-36

3

13-апта

Конспект

14

Қазақ тілін оқытудың жаңа технологияларының негіздері. Оқытудың жаңа технологиялары туралы түсініктер.

Оқытудың жаңа технологиялары туралы түсінік қалыптастыру

10, 11-14, 23-30, 33, 34, 35

3

14-апта

Қазіргі кезеңдегі оқыту технологияларының тарихына шолу жасау

15

Қазақ тілін оқытудың жаңа технологияларының топтастырылуы. Қазақ тілін саралап оқыту технологиясы. Қазақ тілін қарқынды оқыту технолгиясы. Дамыта оқыту технологиясы. Ұжымдық оқыту технологиясы т.б. әдістемесінің тарихы


Жаңа технологиялармен жұмыс жүргізудің әдіс-тәсілдерімен танысу

11, 31-39

3

15-апта

РефератСӨЖ тапсырмалары және СӨЖ бойынша әдістемелік нұсқаулар

СӨЖ бойынша әдістемелік нұсқаулар

«Қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихы» курсының негізгі мақсаты – студенттерді қазақ тілін оқыту әдістемесінің қайнар көздері даму тарихына қатысты іліммен қаруландыру арқылы олардың алған ғылыми білімдерін мектеп грамматикасы негізінде жүйелі түрде оқушыларға тиімді жеткізудің жолдары мен тәсілдерін таныту үрдісіне негіз болу. Мектеп мұғалімінің шығармашылық тұрғыда жұмыс істеуіне бағыт-бағдар беру, сабақ бере білудің тиімді әдістерін салыстырмалы түрде меңгерту сияқты әдістемелік жұмыстардың тарихи сырымен таныстыру.


СӨЖ орындау барысында:

 • Қазақ тілі оқыту әдістемесінің тарихи қалыптасу және даму жолдары туралы мағлұмат алу;

 • Әдістемелік мұра және оны танып-талдау;

 • Қазақ тілін оқыту әдістемесінің негізін қалаған ғалымдар еңбектерінің маңызын түсіну;

 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі дамуындағы ғалымдар еңбектерінің орнын тану;

 • қазіргі кезеңдегі әдістемелік еңбектерге шолу, оқу бағдарламалары мен оқулықтарды, әдістемені заман талабына сай жаңарту сияқты мәселелер қамтылуы тиіс. Пәнді оқу нәтижесінде ана тілі ретіндегі феномендік ерекшелігіне байланысты оқыту заңдылықтарын меңгеру қажет


Тақырыбы

Мақсаты мен мазмұны

Әдебиеттер тізімі

балл

Орындалу мерзімі

Бақылау түрі

1

А.Байтұрсынұлының оқулықтары мен әдістемелік еңбектерінің маңызы

А.Байтұрсынұлының оқулықтары мен әдістемелік еңбектерінің алатын орны

2-9, 11, 18-21, 33, 38

3

2-апта

«Әліппе» оқулығының мазмұны мен құрылымына талдау2

Т.Шонановтың педагогикалық мұралары


Т.Шонановтың педагогикалық мұраларымен танысу, мағлұмат алу


4-36

3

4-апта

Реферат

3

Сауат ашу кезеңінің әдістемесінің топтамасы. Сауат ашу әдістемелерін салыстырмалы сыни талдау


Сауат ашу кезеңінің әдістемесінің топтамасы беру. Сауат ашу әдістемелерін салыстырмалы сыни талдау


2-9, 14-25, 31, 33

3

6-апта

Салыстыру жұмысын жүргізу

4

Мектепте грамматиканы оқыту әдістемесінің тарихы


Қосымша әдістемелік еңбектерге шолу жасау, грамматиканы оқыту әдістемесінің тарихымен танысу


2-9, 11, 24-1-28, 32, 37, 38

3

8-апта

Қосымша әдістемелік еңбектерге сараптама жасау5

Сауаттылықты арттыруда орындалатын орфографиялық ережелердің зерттелу кезеңдеріСауаттылықты арттыруда орындалатын орфографиялық ережелердің зерттелу кезеңдерін топтап көрсету

11-15, 17, 19, 21-31

3

10-апта

Сауаттылықты арттыруда орындалатын тиімді орфографиялық ережелер кестесін толтыру

6

Оқушылардың байланыстырып сөйлеу дағдысын қалыптастыруда коммуникативтік іскерлікті қалыптастыру әдісінің тарихы
2-9, 11, 34-36, 40

3

12-апта

Реферат

7

Д.В. Эльконин. Дамыта оқыту әдістемесінің тарихы


Ойын түрлерін сабақта тиімді пайдалана білу машығын қалыптастыру

10, 11-14, 23-30, 33, 34, 35

3

14-апта

Даму кезеңдері бойынша кесте толтыру

8

Қазақ тілін оқыту әдістемесіндегі қазіргі кезеңдегі оқыту технологиялары

Қазақ тілін оқыту әдістемесіндегі қазіргі кезеңдегі оқыту технологиялары туралы мағлұмат алу

1, 11, 19, 34, 35, 37, 38

3

15-апта

Тест тапсыруКаталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет