Алгебра 7-сынып Түсінік хат


Оқу жүктемесінің көлемі: аптасына - 3 сағат, жылына - 102 сағатбет4/5
Дата22.01.2023
өлшемі96,61 Kb.
#166102
1   2   3   4   5
Байланысты:
КТЖ 7 сынып алгебра
ТЖБ 7 сынып, lungs, lungs, phonetic
Оқу жүктемесінің көлемі: аптасына - 3 сағат, жылына - 102 сағат
БЖБ саны - 6 ; ТЖБ саны - 4


Тақырыптар бойынша жиынтық бағалау жұмысы

Ж/Б

Тақырып

Орындау уақыты

Күні

1

Б/Ж/Б №1

«Екі айнымалысы бар теңдеулер, теңсіздіктер, және олардың жүйелері»

25

12.10

2

Б/Ж/Б №2

«Комбинаторика элементтері»

25

21.10

3

Т/Ж/Б №1

1-тоқсанға арналған жиынтық бағалау

40

26.10

4

Б/Ж/Б №3

«Тізбектер»

25

23.12

5

Т/Ж/Б №2

2-тоқсанға арналған жиынтық бағалау

40

30.12

6

Б/Ж/Б №4

«Тригонометрия»

25

10.03

7

Т/Ж/Б №3

3-тоқсанға арналған жиынтық бағалау

40

17.03

8

Б/Ж/Б №5

«Тригонометрия»

25

28.04

9

Б/Ж/Б №6

«Ықтималдық теориясының элементтері»

25

19.05

10

Т/Ж/Б №4

4-тоқсанға арналған жиынтық бағалау

40

24.05


«Алгебра» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Ұзақ мерзімді жоспар
9-сынып
Аптасына 3 сағат
Оқу жылында 102 сағат

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері

Тақырыптар
/Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімінің мазмұны

Оқу мақсаттары

Сағат саны

Күні

1-тоқсан 28 сағат8-сыныптағы алгебра курсын қайталау

2

2.09
7.09

9.1А Екі айнымалы
сы бар теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелері
(15 сағ)

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері

9.2.2.1 екі айнымалысы бар сызықтық және сызықтық емес теңдеулерді ажырату;
9.2.2.2 екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу;
9.4.2.1 мәтінді есептерді теңдеулер жүйелері арқылы шығару;
9.4.3.1 есеп шарты бойынша математикалық модель құру;

9

7.09
9.09
14.09
14.09
16.09
21.09
21.09
23.09
28.09

Екі айнымалысы бар теңсіздіктер

9.2.2.3
екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешу;

3

28.09
30.09
5.10

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйелері

9.2.2.4
екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесін шешу; БЖБ

3

5.10
7.10
12.10

9.1В Комбинаторика элементтері
(6 сағ)

Комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелері (қосу және көбейту ережелері)

9.3.1.1 комбинаториканың ережелерін білу (қосу және көбейту ережелері);
9.3.1.2 cанның факториалы анықтамасын білу;
9.3.1.3 қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру анықтамаларын білу;
9.3.1.4 қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру сандарын есептеу үшін комбинаторика формулаларын білу;

2

12.10
14.10

Комбинаторика формулала
рын қолданып есептер шешу

9.3.1.5 қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру сандарын есептеу үшін комбинаторика формулаларын қолдана отырып есептер шығару;

2

19.10
19.10

Ньютон биномы және оның қасиеттері

9.3.1.6 Ньютон биномы формуласын және оның қасиеттерін білу және қолдану; БЖБ

2

21.10
26.10

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау1

26.10

9.2А Тізбектер
(24 сағ)

Сандар тізбегі, оның берілу тәсілдері және қасиеттері

9.2.3.1 сандар тізбегі туралы түсінік болу;
9.2.3.2 тізбектің n-ші мүшесін табу, мысалы: ;
9.2.3.3 математикалық индукция әдісін білу және қолдану

4

28.10
2.11
2.11
4.11
2-тоқсан 21 сағатАрифметика
лық және геометриялық прогрессия
лар

9.2.3.4 сандар тізбектерінің арасынан арифметикалық және геометриялық прогрессияны ажырату;
9.2.3.5 арифметикалық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану;
9.2.3.6 геометриялық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану;
9.2.3.7 арифметикалық немесе/және геометриялық прогрессияларға байланысты есептер шығару

12

16.11
16.11
18.11
23.11
23.11
25.11
30.11
30.11
2.12
7.12
7.12
9.12

Шексіз кемімелі геометриялық прогрессия

9.2.3.8 шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының формуласын периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру үшін қолдану;

4

14.12
14.12
15.12
21.12

Мәтінді есептерді шығару

9.2.3.9 шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының формуласын есептер шығаруда қолдану;
9.4.2.2 геометриялық және арифметикалық прогрессияларға байланысты мәтінді есептерді шығару; БЖБ

4

21.12
23.12
28.12
28.12

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

130.12

3-тоқсан (30 сағ)9.3А
Тригоно
метрия
(29 сағ)Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері

9.1.1.1 бұрыштың радиандық өлшемі ұғымын меңгеру;
9.1.2.1 градусты радианға және радианды градусқа айналдыру;
9.1.1.2 бірлік шеңбердің бойында сандарын белгілеу;

2

11.01
11.01

Кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі. Бұрыш синусының, косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері

9.2.4.1 тригонометриялық функциялардың анықтамаларын білу;
9.2.4.2 бірлік шеңбердегі нүктелердің координаталары ( ) мен тригонометриялық функциялардың өзара байланысын білу;

2

13.01
18.01

Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері

9.2.4.5 бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың анықталу облысы мен мәндер жиынын табу;
9.2.4.6 бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын , бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын түсіндіру;

4

18.01
20.01
25.01
25.01

Тригономет
рия формулалары

9.2.4.3 бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығару және қолдану;

10

27.01
1.02
1.02
3.02
8.02
8.02
10.02
15.02
15.02
17.02Тригономет
рия
формулалары

9.2.4.4келтіру формулаларын қорытып шығару және қолдану; БЖБ11

22.02
22.02
24.02
1.03
1.03
3.03
9.03
9.03
10.03
15.03
15.03

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

17.034-тоқсан (23 сағ)9.4А Тригонометрия (12 сағ)

Тригоно
метрия формулалары

9.2.4.7
тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге және көбейтіндісін қосындыға немесе айырымға түрлендіру формулаларын
қорытып шығару және қолдану;

7

5.04
5.04
7.04
12.04
12.04
14.04

Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру

9.2.4.8
тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіруді орындау; БЖБ

7

19.04
19.04
21.04
26.04
26.04
28.04

9.4В Ықтимал
дықтар теориясы
ның элементтері
(9 сағ)

Ықтималдық
тар теориясының негіздері

9.3.2.1 оқиға, кездейсоқ оқиға, ақиқат оқиға, мүмкін емес оқиға, қолайлы нәтижелер, тең мүмкіндікті және қарама-қарсы оқиғалар ұғымдарын меңгеру;
9.3.2.2 элементар және элементар емес оқиғаларды ажырату;
9.3.2.3 ықтималдықтың классикалық анықтамасын білу және есептер шығару үшін оны қолдану;
9.3.2.4 ықтималдықтың статистикалық анықтамасын білу;

7

3.05
3.05
5.05
10.05
10.05
12.05

Мәтінді есептерді шығару

9.3.2.5геометриялық ықтималдықты есептер шығаруда қолдану; БЖБ

4

17.05
17.05
19.05

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау1

24.05

7-9 сыныптардағы алгебра курсын қайталау2

24.05Геометрия 9-сынып
Түсінік хат

Ұзақ мерзімді Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары (2018 жылғы 4 қыркүйектегі № 441 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары (2019 жылғы 15 мамырдағы № 205 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін пәндерінің үлгілік оқу бағдарламалары (2017 жылғы 25 қазандағы № 545 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін пәндерінің үлгілік оқу бағдарламалары (2017 жылғы 3 сәуірдегі № 352 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін пәндерінің үлгілік оқу бағдарламалары (2019 жылғы 7 наурыздағы № 105 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген); 2019-2020 оқу жылында Қазақстан Рееспубликасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хаты негзінде құрылған.


Міндеттері:

 1. Геометриялық фигуралар туралы түсінік. Геометриялық фигуралардың өзара орналасуы. Метрикалық қатыстар. Векторлар және түрлендірулербөлімдері бойынша математикалық білім, және дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға жағдай жасау;

 1. әртүрлі мәнмәтіндегі есептерді шешуде математикалық тілді және негізгі математикалық заңдарды қолдануға, санды қатынастар мен кеңістіктікформаларды оқып білуге мүмкіндік беру;

 1. есептерді шешу мақсатында оқушылардың білімдерін математикалық модельдерді құруға және керісінше, шынайы процестерді сипаттайтын математикалық модельдерді түсіндіруге бағыттау;

 2. өздігінен оқуға және болашақ таңдаған мамандығы бойынша білімін жалғастыруға қажетті физика, химия, биология және басқа да теориялық облыстарда зерттеулер мен есептерді шешу үшін және практикалық іс-әрекеттерінде математикалық әдістерді қолданудың қарапайым дағдыларын қалыптастыру;

 3. практикалық есептерді шешуде, алынған нәтижелерді бағалау мен анықтылығын орнатуда лайықты математикалық әдістерді таңдап алу үшін логикалық және сыни тұрғыдан ойлауын, шығармашылық қабілеттерін дамыту;

 4. коммуникативтік дағдыларын, оның ішінде, ақпаратты дұрыс және сауатты түрде беру, сонымен қатар әртүрлі ақпарат көздерінен, басылымдар мен электрондық құралдардан алынған ақпаратты қолдану қабілетін дамыту;

 5. өздігінен және топта жұмыс істеуде қажетті тәуелсіздік, жауапкершілік, бастамашылдық, табандылық, шыдамдылық пен толеранттылық сияқты тұлғалық қасиеттерді дамыту;

 6. математиканың даму тарихымен, математикалық ұғымдардың пайда болу тарихымен таныстыру;

 7. қоғамдық ілгерілеу үшін математиканың маңыздылығын түсінуін қамтамасыз ету;

 8. математика оқыту процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану дағдыларын дамыту.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет