Қазақстан републикасының білім және ғылымбет1/16
Дата08.07.2017
өлшемі5,16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ҚАЗАҚСТАН РЕПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-

ФАРАБИ

«АҚПАРАТТЫҚ-ҚАТЫНАС ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ОТАН ТАРИХЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференцияның

МАТЕРИАЛДАРЫ

12 желтоқсан 2012 ж.

МАТЕРИАЛЫ

республиканской научно-практической конференции на тему «ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОНН^ІХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ»

12 декабря 2012 г.

Алматы «Қазақ университеті» 2012

Редакция алқасы:

Ж.Қ. Таймағамбетов Т.О. Омарбеков Д.С. Байгунаков Э.Т. Телеуова

Жауапты редакторлар

Д.С. Байгунаков, А.М.Уразбаева

«Ақпараттық-қатынас технологияларының мүмкіндіктері мен Отан тарихының мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференцияның материалдары, 12 желтоқсан 2012 ж. - Алматы: «Қазақ университеті», 2012. - 194 б.

І8БК
Бұл жинақта «Ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану арқылы Отан тарихын оқытуды ұйымдастыру: «Қазақстандагы тарихи білім беру орталыгы» атты мультимедиялық зертхана мен Қазақстан тарихы бойынша ортақ интернет-ресурсын қалыптастыру» атты фундаментальді гылыми жоба аясында өткен «Ақпараттық-қатынас технологияларының мүмкіндіктері мен Отан тарихының мәселелері» атты Республикалық гылыми-практикалық конференцияның материалдары жарияланган.

І8БК КазНУ имени аль-Фараби,

2012

АЛҒЫ СӨЗ
Ж.Қ. Таймағамбетов - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, тарих, археология және этнология факультетінің деканы, т.ғ.д., профессор
Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігін жариялағаннан кейін Қазақстанның тарихи білімінде бірнеше өзгерістер жүрді: тарихи курстардың жекелей деидеологизациясы іске асты, оқыту жоспарларының құрылылымы мен мазмұны өзгерді. Алайда, тарих білімінің алдағы модернизациясы күрделі тапсырма ретінде қалып отыр. Бұл қазіргі тарихты оқыту өскелең ұрпақтың оң тұлға болып қалыптасуында үлкен саяси -тәрбиелік мәнге ие болуымен байланысты болып отыр. Жинақталған тарихи білім жастардың санасын саяси-азаматтық тұрғыда қалыптасуына үлес қосуы тиіс. Қазіргі күндегі мәселенің бірі тарихшы мамандардың тар бағытты болуы, фактологогиялық зерттеулер жүргізуге көп мән беруінде болып отыр. Мектепте және ЖОО-да тарихты оқыту әдісінің қайталануы орын алған. Іске асып жатқан жүйе тарихи ойды дамытуға емес, мәліметтерді механикалық үйлестіруге мәжбүрлейді.

Мемлекет тарапынан оқытудың жаңа әдістерін енгізудегі ізденістер жүргізілуде. Бұл туралы елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламалық мақаласында ("Егемен Қазақстан", 2012 ж. 10 шілде) ҚР Білім және гылым министрлігіне арнайы тапсырма берілді:

- 2013-2014 оқу жылынан бастап жалпы білім беретін мектептердегі оқу үдерісінде білім берудің интерактивті түрлерін пайдалануды кеңейтуді және онлайн-оқытудың арнаулы оқу багдарламаларын енгізуді көздесін;

- Қазақстан тарихы бойынша оқу жоспарларын, оқулықтар мен оқу құралдарын талдаудан өткізсін, оқу орындарында Қазақстан тарихын оқытудың мазмұны мен пішінін өзгерту жөнінде іс-шараларды жүзеге асырсын;

Осы бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары Қазақстан тарихы кафедрасында жүргізілуде. Осы конференция жоғарыда көтерілген мәселелерді талқылайтын және оның шешу жолдарын іздестіретін орта болмақ.

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АРХИВНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ
М. Турмухаметова - Начальник отдела архивов и документации Управления по развитию языков, архивов и документации акимата города Алматы
В информационный век информация является не только предметом массового потребления, но и мощным экономическим ресурсом. Закономерно поэтому, что вопросам внедрения современных информационных технологий в документооборот государственных учреждений, ведомственных структур, в частности, архивного дела, придается большое значение на самом высоком уровне.

Информация как основной стратегический ресурс и главный источник общественного богатства становится ценностью общества. Отличительная черта информационного общества - доступность информационных ресурсов, необходимых для социального прогресса.

В настоящее время архивная информация становится самостоятельным фактором социального и экономического развития общества. Возрастает ее роль в принятии решений в области политики и социальной сфере, в связи с тем, что обладание нужной информацией обеспечивает получение политических и экономических преимуществ. Огромная часть возникающей в современном обществе информации сосредотачивается в архивах, образуя социальный информационный потенциал. Одним из факторов, определяющих способность архивов полно и точно удовлетворять возрастающую потребность в ретроспективной информации, является степень автоматизации в архивах, которая охватывает процессы комплектования архивных фондов, учета и обеспечения их сохранности, работы с научно-справочным аппаратом, выполнения информационных запросов и учета использования фондов.

В настоящее время, когда реформированию подвергаются практически все стороны общественного устройства, многократно возрастает ценность архивной информации. Удовлетворить потребность общества в ней возможно лишь путем информатизации архивной отрасли, то есть создания оптимальных условий для этого процесса. В связи с новым пониманием архива как части информационных ресурсов и информационной системы, важнейшей задачей архивной отрасли становится развитие рациональной системы формирования, обеспечения сохранности и всестороннего использования Национального архивного фонда.

Среди основных задач архивной отрасли важнейшей является обеспечение права граждан на информацию, предоставление им широкого доступа к информационным ресурсам.

Создание автоматизированного научно-справочного аппарата, баз данных, содержащих электронные копии документов улучшит обеспечение пользователей архивной информацией, позволит более оперативно решать

вопросы информационного обмена между архивными учреждениями, будет способствовать укреплению взаимодействия архивных учреждений с органами государственной власти.

Внедрение и активное использование автоматизированных архивных технологий должны сделать труд архивиста более продуктивным и содержательным, избавив его от выполнения многих рутинных операций. Применение современных информационных технологий повысит их эффективность.

Информатизация архивной отрасли - многосторонний процесс, включающий методические и нормативные разработки, научную и кадровую работу, создание и внедрение программного обеспечения, обучение, планирование и финансирование работ.

В области архивного дела информатизация представляет собой процесс усовершенствования технологий обработки архивных документов путем внедрения в архивное дело теоретических и прикладных разработок информатики, а также использование в работе архивов компьютерной техники и программного обеспечения. Информатизация отрасли может быть достигнута только благодаря комплексному подходу к автоматизации основных функций. Допустим, в ЦГА города Алматы накоплены огромные фонды документов на традиционных бумажных носителях и микрофишах, представляющие практический и историко-культурный интерес. Такое историческое богатство необходимо сохранить, и при этом необходимо сохранить и доступность к этим богатствам.

Подавляющий объем информации представлен на традиционных (бумажных) носителях, что существенно ограничивает возможность ее использования. С каждым годом объем бумажного массива увеличивается в геометрической прогрессии, так же как и количество запросов граждан. С увеличением объема бумажного массива время на поиск информации увеличивается, релевантность снижается, что не устраивает ни специалистов, ни граждан. Бумажные документы, отчеты и каталоги разрушаются из-за физического износа или утраты частей массивов. Кроме того, темп современной жизни диктует необходимость оперативного принятия решений на основе анализа больших объемов информации, который можно осуществить только с применением компьютерной техники.

Для обеспечения возможности применения компьютерной техники необходимо обрабатываемую информацию представлять в электронном виде. Электронная копия документа может быть одновременно доступна для всех уполномоченных пользователей. Существенно сократится время на обработку запросов, поиск документов и изготовление их копий.

Оцифровка документов - это необходимый первый шаг на пути создания контента, который станет фундаментом электронного архив области. Это жизненно необходимая деятельность по сохранению исторического и культурного наследия, по предоставлению гражданам доступа к наследию, по повышению качества оказываемых услуг. Создание

электронного фонда пользования, доступного через сеть Интернет прежде всего ориентировано на социальное направление, на удовлетворения потребностей граждан в ретроспективной информации. Каждый архив должен четко определить, какие фонды необходимо оцифровать в первую очередь, будут ли это документы по приватизации, личные дела или приказы, но такую работу необходимо активно начать в ближайшее время. Этот вид работы включен в Стратегический план Управления по развитию языков, архивов и документации города Алматы.

Практика работы ЦГА показывает, что в процессе использования оригиналов документов читателями, наносится урон физическому состоянию документов. Поэтому остро стоит вопрос создания электронного фонда пользования документов на электронных носителях, т.е. перехода на современные методы хранения информации, как одного из этапов информатизации. Необходимо внедрить в практику работы ЦГА сканирование архивных описей и архивных документов, при помощи специализированных сканеров.

В настоящее время техническое оснащение ЦГА соответствует всем необходимым требованиям: для возможности перевода документов с бумажных носителей в электронный вид приобретены 2 полноцветных книжных сканера Мивіек РадеЕхргевв А3 ШВ 1200 Рго формата А 3 и 8кап Мавіег формата А 0+.

Установлено серверное оборудование с файла-хранилищем, с помощью локально-вычислительной сети создана доменная структура, по которой каждый сотрудник может разместить необходимын электронные документы в серверном хранилище, для этого созданы общие папки для каждой службы.

Лля чтения микрофиш и микро-пленок приобретены специальные аппараты, профессиональные видеокамеры, цветные лазерные принтеры, для показа мультимедийных презентаций приобретены проекторы и экраны, ноутбуки, для всех служб ЦГА приобретены компьютеры необходимой мощности, установлены антивирусные программы, также все службы подключены к сети Интернет.

Важнейшим этапом работ по созданию «электронного архива» является сканирование - перевод документов с бумажной основы или с пленочных носителей в электронный вид. Обработка включает в себя повышение качества изображений, переименование файла в соответствии с оригиналом, распознавание текста, преобразование в другие форматы.

Например, на приобретенном оборудовании для микрофильмирования 8МА 105 создан страховой фонд - из 16 дел - 6000 листов (60 микрофиш) -ОЦД ф.287 Отдел записи и актов гражданского состояния за 1908-1935 годы.

Ставится задача тем самым достичь к 2015 году следующих контрольных значений показателей, намеченных в «Стратегическом плане Управления по развитию языков, архивов и документации города Алматы» и утвержденной постановлением акимата города Алматы (от 7 ноября 2011 года № 4/909):

  1. довести долю архивных фондов, переведенных в цифровой формат к отметке не менее 8 %. Так, этот показатель на сегодняшний день не превышает и 0,1 %;

  2. долю же архивных фондов, включенных в автоматизированные учетно-информационные поисковые системы довести до уровня не менее 20%. Ныне этот показатель не превышает 5%.

Сегодня установленные в читальных залах архивов компьютеры оснащены программами, с помощью которых исследователи не только получают возможность просматривать документы в электронном виде, уменьшая время для поиска необходимых документов, распечатывать необходимые сведения, не подвергая документы постоянного хранения на бумажных носителях физическому и световому воздействию, но также и осуществлять поиск по уже имеющимся базам электронных архивных данных. Несмотря на устаревание отдельных программ, тем не менее, предметно-ориентированный и тематический поиск является одним из эффективных инструментов исследовательской работы. Автоматизация архивной отрасли в этом направлении в настоящее время находится на стадии наращивания парка компьютерной техники, выборочной обработки фондов документов и приобретения специальных компьютерных программ под архивные задачи.

Полагаю, что для дальнейшего успешного внедрения информатизации в архивной отрасли, необходимо разрабатывать и утверждать целевые отраслевые программы по информатизации в разрезе каждого из направлений информатизации. Следует предусмотреть рациональное использование материальных и кадровых ресурсов: использование типового программного обеспечения, реализацию специальных проектов совместно с Комитетом информации и архивов Министерства культуры и информации РК, другими архивами.

Целью создания такой программы является повышение эффективности деятельности городского архива по удовлетворению потребностей граждан, органов власти, организаций и учреждений в ретроспективной архивной информации посредством автоматизации процессов хранения, обработки, поиска и предоставления потребителям документов архивных фондов и других документов (архивных справок, выписок).

Наиболее важным направлением использования современных информационных технологий в деятельности архивных учреждений является организация учета документов. Так, в ЦГА города Алматы используется программный комплекс (ПК) «Архивный фонд» 2-й версии. Главный ее недостаток отсутствие возможности вносить описи, заполняя раздел «Дело».

ПК «Архивный фонд» представляет собой автоматизированный комплекс, обеспечивающий создание информационного массива о составе и содержании документов, состоянии их сохранности и научно-справочного аппарата (НСА) на уровне фонда и описи, что позволяет осуществлять информационное обеспечение функций государственного учета, контроль за

хранением документов, состояние НСА. Информация базы данных служит основой для ведения в автоматизированном режиме фондового каталога, это дает возможность перейти к передаче сведений в фондовые каталоги и центральный фондовый каталог в электронном формате. Программой предусмотрено автоматическое формирование паспорта архива, ряда сводных статистических отчетов.

Процесс накопления архивной информации в электронном виде подошел к моменту, когда ставится задача по ее массовому вводу в систему на уровне единицы хранения. Решение данной задачи кроется во внедрении 4-ой версии ПК «Архивный фонд».

В настоящее время компьютеризация в большей степени затронула область создания информационно-поисковых справочников. Среди них преобладают так называемые базы данных простейшей структуры на большие и однородные массивы данных - имена, географические названия и т.п. Как правило, они дублируют традиционные указатели к фондам, каталоги и указатели к описям. Основная цель их создания - ускорить поиск по соответствующим массивам.

Продолжается работа по формированию баз данных и внедрению новых технологий в архивное дело. В программе «единая архивная база данных» постоянно набираются базы по:

«Перечень решений Райисполкома»;

«Награждение медалями», куда вносятся данные, награжденных медалями «Ветеран труда»;

«Акт государственной комиссии о приемке объектов в эксплуатацию»; «Ритуальные услуги», куда вносятся сведений об умерших;

«Местонахождение документов по личному составу».

Развитие информационных технологий, хранение и обработка оцифрованных материалов, приём электронных документов и главное — обеспечение их сохранности требует совершенно нового типа архивиста, хорошо владеющего информационными технологиями, умеющего обращаться с современной компьютерной техникой.

Поэтому внедрение современных технологий обязательно должно сопровождаться обучением сотрудников. Необходимо как повышение компьютерной грамотности всех архивистов, так и целевое обучение работе с внедряемыми программными комплексами.

Хотелось бы обратить внимание на то, что внедрение новых информационных технологий в архивной отрасли невозможно без подготовки квалифицированных кадров. Эффективное внедрение и оперативное использование могут обеспечить только сотрудники, хорошо знающие как информационные технологии, так и архивное дело. При нехватке квалифицированных кадров возрастает риск неудачного или затяжного внедрения новых информационных технологий. Требуется проведение регулярного обучения пользователей - всех, кто работает с информационными системами и программными продуктами, от руководства

до исполнителей. Это обусловлено как текучестью кадров, так и постоянным развитием информационных систем. Без специального обучения освоить все это самостоятельно обычный человек - пользователь, как правило, не в состоянии.

Важной и далеко еще не полностью освоенной и оцененной архивистами сферой применения информационных технологий в архивном деле является сеть Интернет. Перед архивными сайтами открыты огромные возможности, которые неуклонно расширяются вместе с технологическим прогрессом.

Основные цели присутствия архива в Интернете в самой сжатой форме выглядят следующим образом:

  • предоставление общей справочной информации об архивных документах и архивах;
  • постоянное информирование об архивной деятельности;

  • содействие поиску архивных документов и получению архивных услуг;

- взаимное информирование архивистов и обсуждение профессиональных архивных вопросов;

  • популяризация архивного дела, формирование позитивного имиджа архивов у граждан и общества.

Очень важно не забывать о средствах обеспечения безопасности документов и баз данных, защите от проникновения через Интернет, от несанкционированных действия пользователей читального зала, просто от ошибок сотрудников. Нельзя забывать, что электронные технологии, обеспечивая удобство работы, поиск и быстрый доступ, в то же время существенно повышают риск утраты больших массивов данных.

Информатизация в архивном деле все более усовершенствуется и разрастается, постепенно проникает во все направления работы архивов, являясь неотъемлемой частью повседневного труда работников, а это, в свою очередь, самый воодушевляющий итог современного этапа внедрения в практику работы ЦГА автоматизированных архивных технологий.

Обеспечение общедоступности различных архивных баз данных в будущем позволит популяризировать документальное богатство архивов, легкость доступа исследователей, ученых и студентов к документам, сохранность документов на бумажной основе.

Подводя итог вышесказанному, отмечу, что необходимость внедрения автоматизированных технологий в практику работы архивных учреждений, обусловлена необходимостью удовлетворения возрастающих потребностей общества в ретроспективной информации. Активное использование документов Национального архивного фонда, повышение роли архивов в решении вопросов защиты законных прав граждан, в том числе по исполнению социально-правовых запросов, требуют повышения эффективности работы архивов, что в определенной мере достигается за счет внедрения новейших информационных технологий в архивной отрасли.

И, наконец, последнее по порядку, но не по значению. Информатизация — дело чрезвычайно затратное. Для перехода архивов к современным технологиям нужны значительные инвестиции в оборудование, оснащение рабочих мест архивистов современной компьютерной техникой, создание локальных сетей с широкополосным выходом в Интернет, серверной инфраструктуры для работы с базами данных и электронными документами, образами документов. Современная материально-техническая база потребуется и для работы с ПК «Архивный фонд» и «Фондовый каталог», которые после наполнения будут насчитывать миллионы и даже десятки миллионов записей. Работы предстоит очень много, но надо переходить на новый уровень и соответствовать требованиям завтрашнего дня.

Каталог: media -> upload
upload -> Хайрулдаева А. М. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ және «Ғылым ордасы»
upload -> Жандарбек з
upload -> Ауызша тарих: деректемелік талдау мәселелері ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Тарихнама, деректану және заманауи методология
upload -> Боранбаева б. С
upload -> А. А. Оралова ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми қызметкері жеңіс үшін күрескен азаматқа тағзым
upload -> Кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты
upload -> Қазақстан тарихы
upload -> Мақалада Мәскеу мұрағаттарында және Санкт-Петербор шаһарларында жинақталған Қазақ халқының тарихи-этнографиялық жәдігерлері туралы деректер сөз болады
upload -> Сапакова К. Н. 2 курс магистранты ХХ ғасыр басындағЫ Ұлттық элитаның Қалыптасу тарихынан


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет