Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасына түсіндірме жазбаДата08.07.2018
өлшемі87 Kb.


«Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Әлеуметтік оңалтуды дамытудың ғылыми-практикалық орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасына

түсіндірме жазба


Р/сТүсіндірме жазбада көрсетілуге тиіс мәліметтердің тізбесі

Әзірлеуші мемлекеттік

органның ақпараты

1.

Жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

2.

Тиісті нормативтік құқықтық актілерге, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың нормаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық ұйымдардың шешімдеріне, Үкімет пен Кеңсе басшылығының хаттамалық және өзге де тапсырмаларына сілтеме жасай отырып, жобаны қабылдаудың негіздемесі және/немесе оны қабылдау қажеттілігінің басқа да негіздемесі

«Мемлекеттік мүлік туралы»
2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 4) тармақшасына және 134-бабы 2-тармағының 5-2) тармақшасына сәйкес

3.

Жоба бойынша қаржылық шығындардың қажеттілігі және оның қаржылық қамтамасыз етілуі, оның ішінде қаржыландыру көзі, сондай-ақ қажет болған жағдайда Республикалық бюджет комиссиясының шешімі (тиісті есептеулер, қаржыландыру көзіне сілтеме, Республикалық бюджет комиссиясы шешімінің көшірмесі міндетті түрде түсіндірме жазбаға қоса беріледі)

Жобаны іске асыру қаржылық шығындарды талап етпейді

4.

Жоба қабылданған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарлар

Білікті кадрларды іріктеу, протездік-ортопедиялық, сурдологиялық сапалы көмек көрсету және кәсіпорын жұмысшыларын ынталандыру үшін кәсіпорын қызметінің ерекшелігін, жұмыс көлемін ескере отырып, басқарушылық шешімдер қабылдаудағы автономдық пен дербестікті арттыру мақсатында

5.

Нақты мақсаттар, күтілетін нәтижелердің мерзімі

Қаулы жобасын қабылдаудың мақсаты ақылы негізде көрсетілетін қызметтерді жоспарлау, әзірлеу және енгізу мәселелерін жедел шешу; протездеу, оның ішінде естуді протездеу бойынша ақылы қызметтер тізбесін кеңейту; мамандарды шетелде оқыту үшін; халықаралық ынтымақтастықты кеңейту үшін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Әлеуметтік оңалтуды дамытудың ғылыми-практикалық орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Әлеуметтік оңалтуды дамытудың ғылыми-практикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына қайта құру жолымен қайта ұйымдастыру болып табылады

6.

Жобада қаралатын мәселелер бойынша Президенттің және/немесе Үкіметтің бұрын қабылданған актілері және олардың іске асырылу нәтижелері туралы мәліметтер

Жоқ

7.

Енгізілетін жоба қабылданған жағдайда заңнаманы оған сәйкес келтіру қажеттігі (басқа нормативтік құқықтық актілерді қабылдаудың немесе қолданыстағы актілерге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізудің талап етілетінін көрсету) не ондай қажеттіліктің болмауы

Талап етілмейді

8.

Реттеушілік әсерге талдау жүргізу нәтижелері туралы ақпарат (ол бар болса)

Талап етілмейді

9.

Жобаның Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға және Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық ұйымдардың шешімдеріне сәйкестігі

Сәйкес келеді

10.

Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша басқа ұйымдарда қосымша сараптама (құқықтық, лингвистикалық, экономикалық, экологиялық, қаржы және басқа да) жүргiзiлген жағдайда, оның нәтижелері

Талап етілмейді


11.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы мен Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрінің 2011 жылғы 20 мамырдағы № 25-1-32қпү/22П-қпү бірлескен бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесінде беруге рұқсат етілген қызметтік ақпарат тізбесіне сәйкес мемлекеттік құпия және (немесе) қызметтік ақпарат қамтылған жобаларды қоспағанда, жобаларды және оларға материалдарды Үкімет мүшелерінің мобильдік құрылғыларына «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесі арқылы беру мүмкіндігі

Рұқсат етіледі

12.

Жобаны мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтта, интернет-порталда, сондай-ақ ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастыру туралы ақпарат (күні, байт саны)

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің www.enbek.gov.kz интернет-ресурсында және ашық НҚА интернет-порталында орналастырылды (2016 жылғы 20 қазан, 72,51-Кб)


13.

Тауарларды сатуға, көрсетілетін қызметтерге немесе зияткерлік меншік құқықтарына қатысты жобаны, сондай-ақ әлеуметтік мәні бар қаулының жобасына баспасөз релизін орналастыру туралы ақпарат уәкілетті мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында орналастырылады

Талап етілмейді

14.

Халықаралық шартты ратификациялау қажеттілігі туралы ақпарат

Талап етілмейдіҚазақстан Республикасының

Еңбек және халықты әлеуметтік

қорғау министрі Т. Дүйсенова

2017 жылғы «__» _________


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Республики Казахстан

«О реорганизации республиканского государственного казенного предприятия «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»

п/п

Перечень сведений, которые должны быть отражены в пояснительной записке

Информация государственного

органа-разработчика

1.

Государственный орган-разработчик проекта

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

2.

Основания принятия проекта со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, а также решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии и/или другие обоснования необходимости его принятия

В соответствии с подпунктом
4) статьи 11 и подпунктом 5-2) пункта 2 статьи 134 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»


3.

Необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости решение Республиканской бюджетной комиссии (соответствующие расчеты, ссылка на источник финансирования, копия решения Республиканской бюджетной комиссии в обязательном порядке прикладываются к пояснительной записке)

Реализация проекта не потребует финансовых затрат

4.

Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия проекта

В целях повышения автономности и самостоятельности в принятии управленческих решений, учитывая специфику деятельности предприятия, объем работы, в целях подбора квалифицированных кадров и качественного оказания протезно-ортопедической и сурдологической помощи и стимулирования работников предприятия

5.

Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов

Целью принятия проекта постановления является реорганизация Республиканского государственного казенного предприятия «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан путем преобразования в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан для: оперативного решения вопросов по планированию, разработке и внедрению услуг, оказываемых на платной основе; расширения перечня платных услуг по протезированию, в том числе слухопротезированию; обучения специалистов за рубежом; для расширения сотрудничества с международными организациями

6.

Сведения об актах Президента и/или Правительства, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации

Отсутствует


7.

Необходимость приведения законодательства в соответствие с вносимым проектом в случае его принятия (указать требуется ли принятие других нормативных правовых актов или внесение изменений и/или дополнений в действующие акты) либо отсутствие такой необходимости

Не требуется

8.

Информация о результатах проведения анализа регуляторного воздействия (при наличии)

Не требуется

9.

Соответствие проекта международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан

Соответствует

10.

Результаты дополнительной экспертизы (правовой, лингвистической, экономической, экологической, финансовой и других) в случае ее проведения по поручению Премьер-Министра в других организациях

Не требуется

11.


Возможность передачи проектов и материалов к ним на мобильные устройства членов Правительства через информационную систему «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», за исключением проектов, содержащих государственные секреты и (или) служебную информацию, в соответствии с перечнем служебной информации, разрешенной к передаче в информационной системе «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», утвержденным совместным приказом Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и Министра связи и информации Республики Казахстан от 20 мая 2011 года № 25-1-32дсп/22П-дсп

Допускается

12.

Информация о размещении проекта на интернет-ресурсе государственного органа (веб-сайте, интернет-портале, а также интернет-портале открытых нормативных правовых актов (дата, количество байт)

Размещен на интернет-ресурсе МТСЗН РК www.enbek.gov.kz и на интернет-портале открытых НПА (20 октября 2016 года, 72,51-Кб)13.

Информация о размещении проекта касающегося торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, размещаются на интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов, а также пресс-релиза к проекту постановления, имеющего социальное значение

Не требуется

14.

Информация о необходимости ратификации международного договора

Не требуется


Министр труда

и социальной защиты населения

Республики Казахстан Т. Дуйсенова


«_____» _________ 2017 года
Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет