Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігібет1/3
Дата20.06.2018
өлшемі267,5 Kb.
  1   2   3

Пән бағдарламасының титулдық парағы (SYLLABUS)
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы кафедрасы
Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі)
ПӘНІнің БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар, 2013 ж.
Пән бағдарламасының бекіту парағы

(Syllabus)


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН
Қаржы-экономика факультетінің деканы
___________Т.Я. Эрназаров

20_ ж «____»_____________
Құрастырушы: _____________ доцент Мусина А.Ж.

5В050900 «Қаржы» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған


Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі)
ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)
Есеп және аудит кафедрасы

Бағдарлама «__» ________ 20_ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген


20_ ж. «____»____________кафедра отырысында ұсынылған

№ ____ хаттама


Кафедра меңгерушісі__________Д.З.Айгужинова 20_ ж. «____»__________
Қаржы - экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «____»_________№_____ хаттама


ОӘК төрағасы __________А.Б. Темиргалиева 20__ж. «____»_________
1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі)
Міндетті компонент пәні

Кредитер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 2

Семестр: 4Барлық аудиториялық сабақтар саны – 30 сағат

Дәрістер – қ/ж

Тәжірибелік /семинар сабақтары – 30 сағат

СӨЖ – 60 сағат

Жалпы еңбексыйымдылық - 90 сағат
Бақылау формасы

Емтихан – 3 семестр


Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: ағылшын тілі, мамандыққа кіріспе.


Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар жазбаша мәтіндерді, ресми-іскерлік құжаттарды ресімдеуге көмектеседі, кәсіби салада қазақ тілін сәтті меңгеруі, мамандық бойынша студенттердің коммуникативтік қабілетін дамытуы үшін қажет.


2. Оқытушылар туралы ақпарат және байланыс ақпараты

Аты-жөні Мусина Алма Жумагельдыевна___________________________

Ғылыми атағы, лауаызымы э.ғ.к., доцент_________

Кафедра «Қаржы», аудитория 519,

телефон: 673643,

Е-mail: Alma1404@yandex.ru3. Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пәннің нысаны – «Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі) пәнінен» кәсіби деңгейде мамандықтың ерекшелігін ескере отырып, пәнаралық құрылымды қарастыруға бағытталған, мамандықтың негізі мен іскери тілдесу мәдениетін меңгеруді көздейді.

Пәнді оқыту мақсаты - пәнді оқу мақсаты қазақ тілді топтардағы студенттердің, мамандыққа сәйкес, экономикалық ой-өрісін ағылшын тілдік деңгейде меңгерту. Мамандыққа байланысты білімді ағылшын тілде жетік меңгеруді үйрету.

Пәнді оқыту міндеттері:

- ағылшын тілін кәсіптік қарым-қатнас құралы ретінде меңгеру;

- ағылшын тілін іскерлік қарым-қатнас құралы ретінде меңгеру;

- студенттердің ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеру;

-мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік – мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау;

-студенттердің сөйлеуін лексико-грамматикалық қатарлармен толықтау;-студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту.
4. Білімге, істей білуге, біліктілікке және компетенцияларға қойылатын талаптар
Пәнді зерделеу нәтижесінде студенттер меңгеруі қажет:

- мамандықтар бойынша қолданылатын экономикалық терминдердің дұрыс қолданыс жүйесі;

- мамандыққа сәйкес экономикалық терминдерді қатыстыра отырып, қазақ тіліндегі сөйлеу түрлері, жанрлары, стильдерінің әртүрлілігі жөнінде түсініктері болуы;

- мамандыққа сәйкес экономикалық терминдердің дұрыс баламасын;

- мамандыққа сәйкес экономикалық терминдерді студенттердің сөйлеу дағдысында дұрыс пайдалануын;

- кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.

білу керек:

- қызметтік келісім сөз, іскерлік сөйлесу жүргізуге;

- ғылыми, іскерлік, жарияланым стиліндегі мәтіндер жаза білуге;

- экономикалық ғылыми мақалалар жаза білуге;

- БАҚ көздеріндегі экономикалық ақпараттар бойынша талдаулар жасай білуге.

істей білу керек:

- мамандық бойынша кәсіби ағылшын тілі деңгейінде ерін сөйлеуге;

- қызметтік-іскери құжаттарды ресми дұрыс рәсімдей алу керек.

- басымды коммуникативтік міндеттерді бөле білуді;

- сәтті коммуникация үшін іскери тілдесудің сәтті стратегиясын қалыптастыра білу;

- тілдік коммуникацияныңі ерекшеліктерін қарай лексикалық-грамматикалық бірліктерді іріктеуді жүргізу;

- кәсіби қызметі салысындағы өзекті тақырыптарға іскери, ғылыми, публицистикалық стильдерге жазылған мақалаларды дұрыс түрде қайта айтып беруге;

тәжірибелік біліктілікке ие болу:

- тілдесудің прагматикалық жағдайлары шеңберінде тілдік, сөдік және стилистикалық құралдарды

- ресми және жартылай ресми қызметтік-іскерлік әңгемелесулерді жүргізу/ ағылшын тілдік этикетке байланысты келіссөздер жүргізу;

- ппрофиль шеңберінде ғылыми-оқу жұмыстарын рәсімдеу / мамандықтың және іскери құжаттама.

Компетентті болу:

- ресми және жартылай ресми қызметтік-іскерлік әңгемелесулерді жүргізу/ орыс тілдік этикетке байланысты келіссөздер жүргізу;

- ппрофиль шеңберінде ғылыми-оқу жұмыстарын рәсімдеу / мамандықтың және іскери құжаттама.
5 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағттардың бөлінуі

р/р

Тақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша аудиториялық сағаттардың саны

СӨЖ

Дәріс

Тәжірибелік (семинар)

Лабораториялық, студиялық, жеке

барлығы


Соның ішінде СӨЖО

1

Тақырып 1 Финансист кәсіби қызметі мен коммуникациясы. Кәсіби қызметтің сфералары.
2
4

1

2

Тақырып 2 Финансист саласындағы мамандардың кәсіби сөздері.

n

2
4

1

3

Тақырып 3 Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс.
2
4

1

4

Тақырып 4 Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер.
2
4

1

5

Тақырып 5 Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.
2
4

1

6

Тақырып 6 «Қаржы мамандығы» тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум.
2
4

1

7

Тақырып 7 Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.
2
4

1

8

Тақырып 8 Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.
2
4

1

9

Тақырып 9 Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат.
2
4

1

10

Тақырып 10 Маманның сөз сөйлеу ерекшеліктері. Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.
2
4

1

11

Тақырып 11 Қаржылық құжатты, келісімшартты, келісімді, түйіндемені құрастыру
2
4

1

12

Тақырып 12. Ресми хаттар – іскерлік коммерциялық ісқағаздар
2
4

1

13

Тақырып 13. Бухгалтерлік есеп Аудит. Қаржылық есептілік
2
4

1

14

Тақырып 14. «Кәсіпорынның экономикалық қызметінің талдауы» мәтінімен кешенді жұмыс
2
4

1

15

Тақырып 15. Тілдік деңгейдің прагматикалық бірліктері
2
4

1
Барлығы: 90 (2 кредита)
30
60

15Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет