Бағдарламасы «Кәсіби қазақ (орыс) тілі»Дата08.07.2018
өлшемі141,04 Kb.
түріБағдарламасы

ПОӘК 042-18-31.1.54/01-2014

№ 2 басылым 11.09.2014 ж.

13 беттің -сіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ4 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-31.1.54/01-2014

Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

«Кәсіби қазақ (орыс) тілі»
№ 2 Басылым 11.09.2014 ж., 05.09.13. №1 басылым орнына


«КӘСІБИ ҚАЗАҚ (ОРЫС) ТІЛІ» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»

мамандығының 3 курс студенттеріне арналған


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей – 2015 ж.

1. ӨҢДЕЛДІ

Құрастырушы__________ Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Педагогикалық психология” кафедрасының аға оқытушысы Абишева Ш.Ш.

«12» мамыр 2015 ж.


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. «Педагогикалық психология» кафедрасының отырысында

Хаттама №9 «12» мамыр 2015 жыл
Кафедра меңгерушісі: _____ Г.К. Джумажанова
2.2. Педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама №6 «14» мамыр 2015 жыл


Төрайымы _______ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.
3. БЕКІТІЛДІ

3.1. Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №6 «11» мауысым 2015 жыл
ОӘК төрағасы _______саясат. ғ.д. Искакова Г.К.
4 Баспа орнына №1 05.09.2014ж.

Мазмұны
1. Жалпы ережелер

2. Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

3. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4. Курс форматы

5. Курс саясаты

6. Бағалау саясаты

7. Әдебиеттер

1 Қолданыс аясы

«Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 5В010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процесі барысындағы студенттердің білуге және істеуге тиіс білімдерімен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.


2 Нормативтік нұсқама. «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнінен оқу - әдістемелік кешені төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:

-ҚР МЖМБС;

- 5В010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары

- СТУ 042-МУ-4-2013 университет стандарты «Өңдеуге жалпы талап және пәннің оқу-әдістемелік кешенін безендендіру».

-ҚП 042-1.01-2013 «пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымына» құжаттық процедура
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
3.1 Бүгінгі таңдағы жоғары білім берудің басты міндеттердің бірі іргелі білімді меңгерген, бастамашыл, нарық және қоғамның өзгермелі талаптарына бейімделе алаты бәсекеге қабілетті жаңа тұрпатты маман дайындауды көздейді. Заман талабына сай жоғары оқу орындарында маманның үш тілде кәсіби құзыретті болуына мән беріліп, кәсіби ьтілін үш тілде ауызша сөйлеуге,сауатты жазуға,кәсіби термин мағынасын түсініп,іс-әрекетте дұрыс қолдануға үйретуде «Кәсіби қазақ тілі» пәні енгізілуде. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында (2010) болашақ мектепке дейінгі ұйым мамандарының кәсіби қазақ тілін жетік меңгеріп, оны жұмыс барысында сауатты қолдана білуі мектепке дейінгі педагогика, оқыту және тәрбиелеуді ұйымдастыру әдістемесі бойынша маңызды мәліметтерді қазақ тілінде түсіне білуге төселдіру мақсат етіліп отыр.

Студенттің сөздік қорының қазақша кәсіби лексикамен толығуы оның кәсіби біліктілігінің артуының,сөйлеу мәдениетінің қалыптасуының, шығармашылық-интеллектуалдық қабілетінің дамуының негізі болып табылды.

Бұл пәннің мазмұны болашақ мектепке дейінгі білім беру мамандарының қазақ тіліндегі әдебиетпен жұмыс жасауына, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуде қолданатын түсіндірмелі аппаратпен танысуына мүмкіндік береді. Кәсіби қазақ тілін оқыту үдерісінде студенттер мектепке дейінгі білім беру саласындағы қазақ тіліндегі мәтіндерді меңгеріп, мазмұнын әңгімелеу түрінде жеткізе білу, құзыреттілігіне ие болады.

3.2. Пәнді оқу мақсаты болашақ мамандарды мектепке дейінгі білім беру саласында қазақ тілінде мәдени-ресми, кәсіби қарым-қатынас жасай білу дағдысын қалыптастыру.


  1. Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

-Студенттерге қазақ тілінде мектепке дейінгі білім берудегі түсіндірмелі аппараттың негіздерін беру;

-Студенттерге кәсіби қазақ тіліндегі мектепке дейінгі педагогика ғылымының дамуы барысында қалыптасқан ұғымдарды пайдаланып сөйлеу біліктілігін қалыптастыру;

-Қазақ тілін кәсіби қатынас құралы ретінде қолдана аалу біліктілігін қалыптастыру;

-Кәсіби мәтіндермен жұмыс істеуге, оны тілдік-жағдаяттық негізде меңгеруге дағдылану;

-Тілдік тұлғаның қатысымдық құзіреттілігін дамыту;

-Күндклікті қызымет бабында ресми-іскери сөйлеуге тән тұлғаларды меңгеріп, мамандыққа қатысты іс-қағаздарды жазуды үйрету.


3.4 Оқытудың нәтижесі:

Студенттер курсты оқу нәтижесінде білу керек


Білуі:

-Қазақ тілінде мектепке дейінгі педагогика ғылымының терминдері мен түсініктемелерін білуі;

-Кәсіби әрекетінде қазақша қарым-қатынас әдебін жүзеге асыру, әңгімелеу, әңгімелесу, сөйлеуге қатысу, өз ойын дәлелдей білу қабілетінің болуы.
Игеруі керек:

-Кәсібіне байланысты жинаған қазақ тіліндегі сөздік қорды жұмыс орнында пайдаланып, өз мамандығына қатысты ой-пікірін нақты, анық жеткізу;


Меңгеруі керек:

-Кәсіби қазақ тілінің жазбаша түрін (іс-қағаздарының түрі анықтама-ақпараттық құжаттар-түсініктеме, мәлімдеме, анықтама, қызыметтік хаттарды орфографиялық, лексикалық, морфологиялық, синтаксистік нормаларды сақтай отырып сауатты жазуға толтыруға, т.б.) қолдану дағдысы.


Түсінуі керек:

-Кәсіби термин мен терминдік тіркестердің этимология, шығу төркінін білу, мағыналарын түсінуі;

- Арнайы қазақ тіліндегі әдебиеттерден мектепке дейінгі білім берудің басты мәселелерін түсінуі тиіс.
Иемдену керек:

- Өз мамандығы бойынша сұрақтарға жауап бере білу, осы тақырып төңірегінде ойын айта білу дағдылары болуы тиіс.

Практикалық іскерлік пен дағдыларды меңгеру:

Кәсіби қазақ тілі» курысын меңгеру негізінде студент мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту мәселелері жөнінде қазақ тілінде өзінің ой-пікірін жеткізу;

-Кәсіби қазақ тілінің ауызша түрін (кәсіби қарым-қатынас әдебі, келіссөздер, телефон сұхбаты, жиналыс, жиындарда сөйлеу, монологтік, диалогтік сөйлеуін жетілдіру т.б.) қолдану.


3.5 Курс пререквизиттері:

3.5.1Қазақ тілі;

3.5.2Педагогикалық мамандыққа кіріспе;
3.6 Курстың постреквизиті:

3.6.1 Кәсіби коммуникациялық дағдылар қалыптасатың негізгі пәндер

3.6.2 Мектепке дейінгі топтардағы педагогикалық практика

3.6.3 Әдістемелік практика3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс сағаты

Семинар сағаты

БОӨЖ

БӨЖ

барлығы

Басқару

формасы


3

5

2

-

30

15

45

90

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

Тақырыптардың атауы және оның мазмұны

Сағат саны

Дәрістік сабақтар
Практикалық (семинар) сабақтар

1модуль- Кәсіби қазақ тілінде мектепке дейінгі білім беру

Кәсіби қазақ тілінде мектепке дейінгі білім беру негіздеріне кіріспе.

Кәсіби қазақ тілінің білікті маманның кәсіби шеберлігін қалыптастырудағы мәні. Болашақ мамандығына қатысты қолданылатын нормативтік құжаттар, пәндер атаулары, қысқаша сипаттама. Кәсіби мәтін, оның қазақша берілуіндегі ерекшеліктері. Мектепке дейінгі педагогикалық, психологиялық,анықтамалық сөздіктер, энциклопедия және т.б. жалпы сипаттама
2

Мектепке дейінгі білім берудегі кәсіби мәтін: лексикалық құрылымдық сипаты

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығына қатысты (мектепке дейінгі педагогика, балалар психологиясы, әдістемелік) пәндер мәтіні , олар лексикалық , грамматикалық синтаксистік құрылымдық ерекшеліктері . Лексикалық минимумдағы мектепке дейінгі білім берудегі терминдердің қолданылу аясы, стильдік ерекшеліктері. Лексикалық минимумның семантикалық қырлары. Арнайы мәтіндердегі мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығына қатысты қалыптасқан тұрақты тіркестер. Арнайы әдебиеттерден алынған мәтіндер: қазақша-орысша салыстырмалы аудармалары.
4

Кәсіби терминология

Мамандық қатысты термин мен терминдік тіркестер:шығу төркіні, мазмұны , лексикалық , синтаксистік құрылымы: арнайы мәтіндерде қолданылатын ерекшеліктері. Кәсіби сала сөздіктерде берілуі. Кәсіби сала бойынша жаңа терминдер, морфологиялық құрылымы синтаксистік құрылымы, лексикалық мағыналары, семантикалануы.
6

2 модуль- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілінің ауызша және жасбаша түрі

Қазақ тілін мамандыққа сәйкестендіре қатысымдық негізде оқыту

Кәсіби лексиканы сөйлеуде қолданудағы тілдік тәсілдер. Грамматикалық тұлғаларды тілде қолдануды игертуде сөйлесім іс-әрекетінің оқылым , тыңдалым, айтылым, тілдесім, түрлерінің кешенді түрде қолданылуы.Іскери қазақ тілін қатысымдық негізде сөйлеуге тән тілдік жағдаят тұрғысынан қолджану, кәсіби тілдік қатынасқа түсіру ерекшеліктері. Кәсіби тілде сөйлеу дағдысын қалыптастырудағы фонетика, лексика, грамматика орны. Жағдаяттық – тақырып аясы: табиғи және өндірістегі жасанды тілдік жағдаятта кәсіби тілді қолдану ерекшеліктері.
4

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілінің ауызша түрі

Кәсіби қарым – қатынас әдебі, ресми кездесу, келіссөздер жүргізу, мәжілістер мен іскери отырыстарда , жиындарда сөйлей білу, қысқаша баяндама жасау. Кәсібіне қатысты әрекетте жиналыс өткізу, монологтік (әңгімелеу, түсіндіру, мазмұндау т.б.), диалогтік (екеуара пікір алысу , көпшілікпен сөйлесу, ойталасқа қатысу) сөйлесу: кәсіби лексиканы, терминдер мен терминдік тіркестерді дұрыс қолдану
4

Мамандық бойынша кәсіби қазақ тілінің жазбаша түрі.

Мамандыққа қатысты анықтама-ақпараттық құжаттар – қызметтік хаттар, түсініктеме, мәлімдеме, анықтама жазу үлгілері. Іс қағаздарын жүргізу нормалары, емле, тыныс белгілерін қою сауаттылығы.
6

Кәсіби қазақ тілін трансформациялау және дифференцациялау

Мектепке дейінгі білім беру саласына қатысты әдебиеттерді аударуы. Мамандық пәндері бойынша сөздердің аудармасы. Сөз тіркестерді аудару. Белгілі пән бойынша мәтіндерді аудару.
4


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАҚЫРЫП ТІЗІМДЕРІ

5.1 Глоссарий

5.2 Рефераттау

5.3 Аннотация

5.4 Библиография

5.5 Ғылыми мақала жазу5.6 Мультимедиялық презентация

6 СТУДЕНТТЕРДІ ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ КАРТАСЫ


р/с

Оқулықтардың аттары, оқу-әдістемлік әдебиеттер

Экз. саны

% Қамт.

Студсаны

1

Материалтану сөз тізбегінің орысша-қазақша сөздігі Русско-казахский словарь словосочетаний по материаловедению / Е. Сулейменов; Т. Сулейменов / - 1993

100

100

12

2

Түр-түске байланысты тұрақты сөз тiркестерi/ Ф.Р. Ахметжанова; Қ.Т.Қайырбаева / - 2000

9

75

12

3

Түр-түстердің тілдегі көрінісі/ Ә. Қайдаров; З.Ахтамбердиева, Б.Өмірбеков / - 1992

25

100

12

4

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. - Астана, Ақорда, 2010.


10

90

12

7 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:


 1. Аксарина Н.М. Сәби шақтағы балаларды тәрбиелеу. – Алматы., 1977.

 2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – Новосибирск, 1994

 3. Буре Р.С. Теория и методика воспитания у детей нравственно-волевых качеств в детском саду. – М., 1986

 4. Болотина Л.Р., Комарова Т.С., Баранов С.П. Дошкольная педагогика. – М.,1996

 5. Веракса Н.Е. Индивидуальные особенности познавательного развития детей дошкольного возраста / Под.Ред. О.М.Дьяченко. – М.: ПЕРСЭ, 2003

 6. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. - М., 1988

 7. Дайрабаев Е., Исмағұлова Г, А. Меңжанова Мектеп жасына дейінгі педагогика. - Алматы, 1986

 8. Диагностика в детском саду / под ред. Е.А. Ничипорюк. - Ростов - на - Дону, 2003

 9. Драгунова О.В Дошкольная педагогика: Ч. 1 . - Чекобсары, 2003

 10. Дошкольная педагогика. Уч.пособ. в 2 - частях / Под ред. В.И. Логиновой., П.С. Саморуковой . - М., 1988

 11. Дошкольник: обучение и развитие. - М., 2001

 12. Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. - М., 1975

 13. М.Жұмабаев Педагогика. - Алматы, 2004

 14. Жұмабекова Ф.Н. Мектепке дейінгі педагогика. - Астана, 2009

 15. Жиенбаева С.Н. Мектепалды балаларын еңбекке баулу. - Алматы. 2007

 16. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ. - М., 2006

 17. Құлжанова Н. Халқыма деп іс қылдым. - Алматы, Рауан. – 1994

 18. Меңжанова А.Н. Мектеп жасына дейінгі педагогика. - Алматы, Рауан , 1992

 19. История советской дошкольной педагогики: Хрестоматия . - М.: Просвещение, 1980. - 443 с.


Қосымша әдебиеттер:

Казахстан Қазақстан республикасының Білім туралы Заңы. Заң актілерінің жиынтығы. - Алматы: ЮРИСТ, 2007. - 192 б.

2. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемелекеттік бағдарламасы. Заң актілерінің жиынтығы. - Алматы: ЮРИСТ, 2007. - 48 - 50 б.

3. Концепция высшего педагогического образования Республики Казахстан: - Алматы, КазНПУ им. Абая, 2004.

4. Балалардың міндетті мектепалды даярылыығ бағдарламасы. // Қазақстан мұғалімі. - 29. 12.19.99 - 6 б.

5. "Балапан мемлекеттік бағдарламасы". - Астана, 2010 Абусеитова М.Х., Баранова Ю.Г. Писменные источники по истории и культуре Казахстана и Центральной Азии в XIY - XYIII вв. Алматы, 2001.6. 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жалпы білім беру бағдарламасы мазмұнының базалық минимумы. ҚР мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарты. - Астана, 2004.

7. Ерте жастағы (1 жастан бастап 3 жасқа дейінгі) балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған "Алғашқы қадам" бағдарламасы. - Астана, 2009.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу