Бағдарламасы «Кәсіптік-бағдарламалық қазақ тілі»



Дата31.01.2018
өлшемі181 Kb.
түріБағдарламасы

УМК 042-18-6-1.__/01-2013

Ред. № 1 от «___» ____________ 2013 г.

Страница из 9







ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ



3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК042-18-9.1.__/

01-2013ж.


ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы

«Кәсіптік-бағдарламалық қазақ тілі»

№1 басылым

«__» ________ 2013 ж.



ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Кәсіптік-бағыттағы қазақ тілі»

5В073200- «Стандарттау, сертификаттау және метрология»мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Семей

2013

Кіріспе
1 ҚҰРАСТЫРҒАН

Құрастырушы ________ «___» __________ 2013 ж.

Рахимова Ш.М., «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының оқытушысы.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында.

«___»_______ 2013 жылы, № 1 хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ т.ғ.к. Ж.Какимова
2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюро отырысында

«__» _______ 2013 жылы, № 1 хаттама.


Төрайымы ______________ С. Толеубекова
3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және баспадан шығаруға кеңес берді.

«___»_________ 2013 жылы, № 1 мәжілісхат.
ОӘК төрайымы, проректор __________ Г. Искакова
4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

МАЗМҰНЫ





1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 4

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 4

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 4

3.1 Пәннің қыскаша мазмұны 4

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: 4

3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі мақсаты 4

3.4 Оқыту нәтижелері 4

3.5 Курстыңпререквизиттері 5

3.6 Курстыңпостреквизиттері 5

3.7Жұмысоқужоспарынанкөшірме 5

4 ОҚУ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 6

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ 8

6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА 9

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ 11




1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ


«Кәсіптік-бағдарламалық қазақ тілі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген окытушыларға арналған пәннің оқу жүмыс бағдарламасы «5В073200» - «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығының студенттері үшін арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


«Кәсіптік-бағдарламалық қазақ тілі» пәнінің оқытушыларға арналған осы пәннің бағдарламасы келесі кұжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:

- ҚР МЖМБС 5.04.019-2011, Қазахстан Республикасынын мемлекеттік жалпы міндетті стандарты.

- 5В073200– Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығына арналған типтік оқу бағдарлама. Жоғарғы кәсіби білім. Бакалавриат.

- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатың жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің қүрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қыскаша мазмұны


Бұл пән «Стандарттау, сертификаттау және метрология» бакалавр мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі туралы мағұлмат береді.

«Кәсіптік-бағдарламалық қазақ тілі»пәннің бағдарламасы оқытудың үшінші циклына жатады (бакалавриаттың екінші курсы) . бағдарлама пәнді оқытудың мақсаттарың, қазақ тілінде сөйлеудің академиялық және кәсіби қатынаста осы білгендер іске асыруда, академиялық жіне кәсіби сөйлесуде қажет болатын негізгі тілдік материал.


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:


Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің қазақ тілінде кәсіби сөйлесе алуы, ғылыми жұмыстарды жасай білу оның ішінде: доклад, тезис, мақала және т.б.

3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі мақсаты


Қойылған мақсаттарға жету үшін бір-бірімен байланысқан мынадай мәселелерді шешу керек:

- курс бойынша терминологияны меңгеріп оны қолданылуы;

- презентациялық материалдарды құру және ұсына білу, техникалық және ғылыми құжаттарды кәсіби жағдайларда қолдана білу;

- шет тілін тыңдай түсіне білу.

3.4 Оқыту нәтижелері


Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:

білуі керек:

меңгеруі керек
:

игеру:

істеу білу:

түсіну керек:

хабардар болу
:

алу тиіс
:

іс тәжірибелік дағдыларға ие болу:


 • Білуі керек:

 • Ауызша және жазбаша функциялық бағдарлық текстердің ерекшеліктерін, сонын ішінде ғылыми техниалық сипатта;

 • Еуропа елдерінде қолданылатын және оқылатын тілде құжаттарды безендірудің талаптары (бағдарлама бойынша);

 • Зерттеу жұмыстарына байланысты ғылыми жұмыстарды әлемдік стандарттары және талаптары бойынша безендіру.

 • Меңгеруі керек:

 • Ғылыми мақала және тезистарын жазу;

 • Ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу және оны меңгере білу.

3.5 Курстыңпререквизиттері


3.5.1 қазақ тілі 1;

3.5.2 қазақ тілі 2.

3.6 Курстыңпостреквизиттері


3.6.1- базалық және профильдік пән.

3.7Жұмысоқужоспарынанкөшірме


Оқу жоспарынан көшірмесі бірінші кестеде берілген

1 кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәрістер,

сағ.


СПЗ,

сағ.


Зертха

налық, сағ.



ОСӨЖ,

сағ.


СӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды

бақылаудың нысаны



2


3

1




15

-

7,5

22,5

45

Емтихан

4 ОҚУ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


Оқу пәннің мазмұны екінші кестеде берілген.

2 кесте



Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Практикалық сабақтары

Үндестік заңы. Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың арасындағы үндесу (синграмонизм) және дауыссыз дыбыстардың арасындағы үндесу (ассимиляция).


1

Лексика және лексикология ұғымы туралы. Қазақ тілінің лексика жүйесі.

1

Сөздің тура және ауыспалы мағынасы. Сөз мағынасы өзгеріп, дамып, кеңейіп отыратын өте күрделі құбылыс. Осымен байланысты сөздің тура және ауыспалы мағынасы болады.

1

Диалект және кәсіби сөздер. Сирек қолданылатын сөздер - диалект сөздер, кәсіби сөздер мен терминдер.

1

Жалпылама қолданылатын терминдер мен сөздер. Терминдердің ұғымы мен мағынасы. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Жалпылама сөздердің қолданылуы. Жалпылама лексиканың анықтамасы. Терминдердің қолданыс аясы.

1

Кірме сөздер. Басқа тілден енген сөздерді кірме сөздер дейміз. Өз тарихында қазақ халқы көптеген елдермен қарым-қатынас жасап, аралас-құралас болғаны мәлім. Соның нәтижесінде араб, парсы, моңғол, орыс тілдерінен қазақ тіліне көптеген сөздер енген.

1

Кәсіби сала мамандығы бойынша қанатты сөздер, фразеологиялық тіркестер, мақал-мәтелдердің қазақша-орысша баламалары. Мақал-мәтелдерді кәсіби тілде қолдану.

1

Көнерген сөздер мен неологизмдер. Қоғам дамуына орай тіліміздегі қолданыстан шыққан сөздер көнерген сөздер деп аталады. Көнерген сөздер мағынасына қарай екі түрге бөлінеді: тарихи сөздер, архаизмдер.

1

Стиль туралы түсінік. Стиль турлері. Стиль терминінің мазмұны кең, оның жұмсалатын орны көп. Стилистика – стиль туралы ілім.

1

Ресми іс-қағаздар стилі.

1

Ғылыми стиль лексикасы. Ғылыми мәтіндердегі терминдердің қолданысы. Ғылыми және публицистикалық стильде лебіз айтуға дағдылану.

1

Публицистикалық стильдегі сөз қолданыстары.

1

Сөзжасам. Сөзжасамның тәсілдері. Сөзжасам – тіл білімінің жеке саласы. Сөзжасам – атау (номинация) жасау қызметін жүзеге асырады.

1

Туынды сөздер. Туынды сөздердің жасалу тәсілдері, туынды сөдердің жасалу жұрнақтары.


1

Жалғаулардың түрлері. Жалғаулардың түрлері (тәуелдік, көптік, жіктік, септік). Сөздер жекеше түрде де, көпше түрде де қолданыла береді. Көптік мағынаны білдіру үшін сөздерге көптік жалғауы жалғанады.

Тәуелдік жалғауы заттың біреуге немесе бір нәрсеге тәуелді (меншікті) екенін білдіреді. Сөздің жіктік жалғауларын қабылдауын жіктелу дейді.

Сөздердің септік жалғауларын қабылдауын септелу дейді.


1

Қорытынды сабақ. Кәсіби лексиканы жинақтау.

Тілдік практикаға арналған жаттығулар, семинар-тренингілер, семестрлік жұмыс. Кәсіби мәтіндермен жұмыс.






Барлығы

30

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


  1. Мамандыққа қатысты терминдер. Стандартқа қатысты терминдердің салалық сөздікте түзілуі (Тапсырма түрі: терминдер сөздігін құрастыру – 100 сөз).

  2. Стандарттауға, сертификаттауға ғылыми жаңалықтарға сипаттама беру (Тапсырма түрі: реферат).

  3. Сертификаттауға қатысты терминдердің салалық сөздікте түзілуі (Тапсырма түрі: терминдер сөздігін құрастыру – 100 сөз).

  4. Метрологияға қатысты терминдердің салалық сөздікте түзілуі (Тапсырма түрі: терминдер сөздігін құрастыру – 100 сөз).

  5. Іскерлік дағды қалыптастыруға арналған тілдік құрылымдар (Тапсырма түрі: реферат).

  6. Мамандығы бойынша ғылыми еңбектерді оқып түсіну және қазақ және орысша аңдатпа (аннотация) жазу (Тапсырма түрі: ғылыми мақаланың көшірмесі және 2 тілде жазылған аңдатпа).

  7. Аударма: түсінігі, түрлері, талаптар, әдістері, ерекше жағдайлары, маңызы (Тапсырма түрі: баяндама жасау).

6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

Пән бойынша оқу әдістемелік карта төртінші кестеде көрсетілген.

4 кесте

Семинар сабағының тақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

1


2

3

4

Л: Қазақстан жаһандану дәуірінде
Г:Үндестік заңы

Кітап көрмесі, бейнетаспа

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л:

Г: Лексика және лексикология ұғымы туралы



интерактивті тақта, интернетпен жұмыс

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л:Білім де бәсекеге түседі
Г: Сөздің тура және ауыспалы мағынасы


Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Мысалдар кетіру, аудару, сөйлем құрастыру

Жазбаша, ауызша

Л:
Г: Диалект және кәсіби сөздер

«Деңгейлеп оқыту технологиясын» қолдану

Сөздіктермен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Л: Кәсіби мәтін №5
Г: Терминдердің ұғымы мен мағынасы. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар.


Кітаптар, кесте, бейнетаспалар

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л:

Г: Кірме сөздер



Интерактивті тақта, проектор,

«Жобалау технологиясын» қолдану



Үлестірмелі карточкамен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Л: Кәсіби мәтін №
Г: Кәсіби сала мамандығы бойынша қанатты сөздер, фразеологиялық тіркестер, мақал-мәтелдердің қазақша-орысша баламалары. Мақал-мәтелдерді кәсіби тілде қолдану.

Бақылау тапсырмалары

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша

Л:

Г: Көнерген сөздер мен неологизмдер



«VTS бағдарламасын» қолдану

Құжаттардың үлгілері

Жазбаша, ауызша

Л:

Г: Стиль туралы түсінік. Стиль турлері



Интерактивті тақта, проектор,


Құжаттардың үлгілері

Жазбаша, ауызша

Л:
Г:Ресми іс-қағаздар стилі

Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л:
Г: Ғылыми стиль лексикасы. Ғылыми мәтіндердегі терминдердің қолданысы. Ғылыми және публицистика

лық стильде лебіз айтуға дағдылану.



Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л:
Г: Публицистикалық стильдегі сөз қолданыстары

Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Мысалдар кетіру, аудару, сөйлем құрастыру

Жазбаша, ауызша

Л:
Г: Сөзжасам. Сөзжасамның тәсілдері.

Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Сөздіктермен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Л:

Г: Туынды сөздер




Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л:
Г: Жалғаулардың түрлері

Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Үлестірмелі карточкамен жұмыс

Жазбаша, ауызша

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ


Оку-әдістемелік әдебиетпен камтамасыз етудін картасы 5 кестеде берілген.

5 кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Бектұров Ш. Қазақ тілі. Алматы: Мектеп, 1992. – 223 б.

1

6

20%

Мұхамадиева Н.Қ. «Іскерлік қазақ тілі». Астана, 2007 ж.

4

6

50%

Жиенбаев С., Бегалиев Г., Уюкбаев И. Қазақ тілі. - Алматы, 2000.

2

6

40%

В.Салагаев, Б.Шалабай. «Іс қағаздарын жүргізу туралы». - Алматы «Раритет», 2000.

5

6

100%

Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеолог.сөздігі. –Алматы: Ғылым, 1977

2

6

40%

«Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу» (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізудің үлгілері) - А, 2001.

3

6

60%

Өмірзақ Т., Сансызбай Ә. Қазақ тілі. IV деңгей. Астана, 2006.

2

6

40%

8 ӘДЕБИЕТТЕР


  1. Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз,1995 жыл.

8.1.2 «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заң, ҚР президенті 11 шілде, 1997 жыл №151

8.1.3 «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы». ҚР президентінің Жарлығы 5 қазан, 1998 жыл. №4106.

8.1.4 «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы». ҚР президентінің Жарлығы 7 ақпан, 2001 жыл, №550

8.1.5 «Мемлекеттік ұйымдарда мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту туралы». ҚР Үкіметінің Қаулысы 14 тамыз, 1998 жыл №769

8.1.6 «Мемлекеттік ақпарат жұмыстарын жақсарту бюрократиямен күрес және құжат айналымын қысқарту шаралары туралы». ҚР президентінің Жарлығы 31 шілде, 2000 жыл, №427

8.1.7 «Азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі туралы». ҚР президентінің Жарлығы 19 маусым, 1995 жыл.

8.1.8 «Нормативтік-құқықтық актілері туралы». ҚР-ның заңы: 24 наурыз, 1997 жыл №213-1

8.1.9 «Құжаттарды мемлекеттік тілде даярлайтын мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерін көтермелеу туралы». ҚР Премьер-Министрлігінің Нұсқауы 21 қыркүйек , 2000 жыл №117

8.1.10 «Қазақстан Республикасында қызметтерін мемлкеттік тілде жүргізетін, сонымен қатар мемлекеттік тілді жете меңгерген әділет және сот органдары қызметкерлерін моральдық және материалдық тұрғыда көтермелеу реті туралы». ҚР Әділет министірінің бұйрығы 12 маусым, 1999 жыл № 45

8.1.11 «Қазақстан Республикасында нотариалдық іс жүргізу туралы». ҚР Әдлет министірінің бұйрығы, 16 шілде, 1998 жыл № 83

8.1.12 «Іс жүргізу туралы» ҚР Министрлер кабинетінің Қаулысы. 20 маусым, 1992, № 562

8.1.13 В.Салагаев, Б.Шалабай: «Іс қағаздарын жүргізу туралы» Алматы «Раритет», 2000.

8.1.14 І.Жақып. «Іс жүргізу» Алматы «Раритет», 2000

8.1.15 «Қазақстан Республкасында іс қағаздарын жүргізу» (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізудің үлгілері) А,2001

8.1.16 Л.Дүйсенбаева «Іс қағаздарын қазақша жүргізу» Алматы «Ана тілі» 2001.



8.1.17 «Сөздік анықтамалық: екі тілде іс жүргізу» Алматы, «Атамұра», 1994.

  1. Қосымша әдебиеттер

   1. Дүйсенбекова Л. «Іс-қағаздарын жүргізу». Алматы, 2001ж.

   2. Ақанова Д.Х. және т.б. «Ресми-іскери қазақ тілі». Алматы, 2006ж.

   3. Зейнулина А. Ф., Балпанов Н.М.. Іскери- кәсіби қазақ тілі. - Павлодар, 2007 ж.

   4. Сөз сарасы. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі бойын. әдістем. құрал. Астана, 2009ж.

   5. Өмірзақ Т., Сансызбай Ә. Қазақ тілі. IV деңгей. Астана, 2006ж.

   6. Зейнуллина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман А.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери- кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. Павлодар, 2009 ж.

   7. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы Заңы» (2000 жылдың 13 наурызында шыққан Заң бойынша).

   8. Мұхамадиева Н.Қ. «Іскерлік қазақ тілі». Астана, 2007 ж.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу