"Бюллетень новых поступлений литературы" Вы можете использовать для научной, учебной и педагогической деятельностибет3/6
Дата31.01.2018
өлшемі0,97 Mb.
1   2   3   4   5   6

372.8:502/504

Ш98 Шілдебаев, Ж.Б.

Экологияны оқыту технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Б. Шілдебаев, М.Б. Аманбаева.- Астана: Фолиант, 2015.- 256б. 10 экз.


376(075.8)

А32 Айтбаева, А.Б.

Коррекциялық педагогика негіздері [Мәтін]: оқу құралы / А.Б. Айтбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 160б. 40 экз.


378:37.013

Ә54 Әлқожаева, Н.С.

Қазіргі кездегі білім беру парадигмалары контексінде тұлғаның рухани дүниесін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері [Мәтін] / Н.С. Әлқожаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 156б. 5 экз.


378(075.8)

М66 Молдабеков, Ж.Ж.

Өзіндік таным [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Ж. Молдабеков.- Астана: Фолиант, 2014.- 376б. 10 экз.


379.85(075.8)

А14 Абишева, З.М.

Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері [Мәтін]: оқу құралы / З.М. Абишева, Ш.Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 135 б. 5 экз.


379.85(075.8)

Е 65 Ердәулетов, С.Р.

Туризм географиясы [Мәтін]: "Туризмология негіздері" пәні бойынша оқу құралы / С.Р. Ердәулетов [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 331 б. 15 экз.


379.85(574)(075.8)

Ж92 Жылқыбаева, М.І.

Қазақстан туризм географиясы [Мәтін]: оқу құралы / М.І. Жылқыбаева [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 204б. 10 экз.


ЭТНОГРАФИЯ

39(075.8)

К15 Калшабаева, Б.К.

Этнология пәні бойынша тест сүрактары [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / Б.К. Калшабаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 102 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 5 экз.


39(075.8)

Қ30 Қалыш, А.

Этнологияның іргелі мәселелері [Мәтін]: оқу құралы / А. Қалыш.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 120 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 5 экз.


39(574)(075.8)

С 15 Садырбайұлы, С.

Сөз асылы сөэде (қанатты сөздер және фольклор) [Мәтін]: оқу құралы / С. Садырбайұлы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 292 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 15 экз.


398

А53 Амиркулова, Ж.А.

Қазақ фольклорындағы мәдени-философиялық мәселелер көрінісі [Мәтін]: Монография / Ж.А. Амиркулова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 134б. 10 экз.


398(=512.122)

Қ80

Қыз Жібек [Мәтін] / жалпы ред.басқ.С. Садырбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2008.- 258 б.- (Қазақ фольклорының классикасы). 10 экз.


ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ

502/504(075.8)

P82 Ponomarenko, O.I.

Methods of control of natural objects and environmental monitoring [Текст]: educational-methodological handbook / O.I. Ponomarenko [и др.].- Almaty: Kazakh University, 2014.- 165p. 10 экз.
502/504(075.8)

Б52 Бигалиев, А.Б.

Экологиялық генетика [Мәтін]: монография / А.Б. Бигалиев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 353 б. 10 экз.


502/504(075.8)

Қ 66

Қоршаған орта химиясы [Мәтін]: оқу құралы / М.Р. Танашева [және т.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 233 б. 10 экз.
502/504(075.8)

Қ66

Қоршаған орта химиясы [Мәтін]: оқу құралы / С.К. Мырзалиева [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 284б. 20 экз.

МАТЕМАТИКА

51:78

A12 Abdyssagin, R.T.

Mathematics and contemporary music [Текст] / Rakhat-Bi Tolegenuly Abdyssagin.- Almaty: Kazakh University, 2013.- 24p. 5 экз.
51

A28 Aisagaliev, S.A.

Mathematical programming [Текст]: textbook / S.A. Aisagaliev, Zh. Zhunussova.- Almaty: Kazakh University, 2011.- 208p. 5 экз.
51(075.8)

Қ13 Қабдықайыр, Қ.

Жоғары математика [Мәтін]: оқулық / Қ. Қабдықайыр.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 562 б. 5 экз.
512(075.8)

С15 Садықов, Ж.С.

Алгебра және анализ бастамалары [Мәтін]. 1-бөлім: оқу құралы / Ж.С. Садықов, А.Ж. Садықова.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 158б. 10 экз.
514(075.8)

Н90 Нысамбаев, Ж.

Аналитикалық геометрияның есептер жинағы [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Нысамбаев.- Астана: Фолиант, 2013.- 104б. 5 экз.
517.9

С32 Серовайский, С.Я.

Практический курс теории оптимального управления с примерами [Текст]: учебное пособие / С.Я. Серовайский.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 179с. 3 экз.
519(075.8)

А 37 Ақанбай, Н.

Ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Ақанбай [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 296 б. 50 экз.
519.2(075.8)

А 37 Ақанбай, Н.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика курсы 1 [Мәтін]: оқулық / Н. Ақанбай.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 291б. 5 экз.
519.2(075.8)

А 37 Ақанбай, Н.

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың есептерін MS Excel-де шығару [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Ақанбай [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 186б. 10 экз.
519.7(075.8)

A28 Aisagaliev, S.A.

Optimal control [Текст]: textbook / S.A. Aisagaliev, Zh.Kh. Zhunussova.- Almaty: Kazakh University, 2014.- 200p. 10 экз.

52(075.8)

Ж28 Жаңабаев, З.Ж.

Жалпы астрономия [Мәтін]: оқу құралы / З.Ж. Жаңабаев, Наурызбаева, А.Ж., Ізтлеуов Н.Т.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 184 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТ). 15 экз.
524.338(075.8)

Б 38 Бейсебаева, А.С.

Айнымалы жұлдыздар [Мәтін]: Оқу құралы / А.С. Бейсебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 110 б. 10 экз.
528.9(075.8)

К70 Көшім, Ә.Ғ.

Географиялық картографиялау:табиғат карталары [Мәтін]: оқу құралы / Ә.Ғ. Көшім.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 108б. 10 экз.
ФИЗИКА

53(075.8)

А14 Абдуахитова, Г.Е.

Көп өлшемді комплексті талдау [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / Г.Е. Абдуахитова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 112б. 10 экз.
53(075.8)

А38 Ақылбеков, Ә.

Физика [Текст]: оқулық / Ә. Ақылбеков [ж.б.].- Астана: Фолиант, 2015.- 440б. 10 экз.
53(075.8)

Ә20 Әбілдаев, Ә.

Физика [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Әбілдаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 242 б. 10 экз.
53+54(075.8)

Т18 Танашева, М.Р.

Физика-химиялық анализдің негіздері [Мәтін]: оқу құралы / М.Р. Танашева [ж.б.] = Основы физико-химического анализа.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 348 б. 20 экз.
530.1(075.8)

S88 Strautman, L.E.

Introduction to the world of physics [Text]: teaching manual / L.E. Strautman [и др.].- Almaty: Gazag university, 2015.- 164 p. 5 экз.
530.145(075.8)

Б21 Бақтыбаев, Қ.

Көпбөлшекті жүйелердің кванттық теориясы [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Бақтыбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 262б. 10 экз.


531:536.7(075.8)

Б21 Бақтыбаев, Қ.

Статистикалық физика және термодинамика [Мәтін]: оқулық / Қ. Бақтыбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 262б. 10 экз.


531

Ж23

Жалпы физиканың практикалық курсы [Мәтін]. 1-ші том. Механика және молекулалық физика: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 282б. 10 экз.


531

М19 Манатбаев, Р.К.

Механика және молекулалық физика курсы бойынша есептер жинағы [Мәтін] / Р.К. Манатбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 104 б. 10 экз.
532(075.8)

N92

Numerical Methods for Thermal Physics [Текст]: educational manual.- Almaty: Kazakh University, 2014.- 80p. 10 экз.
532.5.013

A29 Akbayeva, D.N.

Test tasks on discipline "Main processes and devices of chemical technology" [Text]: educational and methodical manual / D.N. Akbayeva, Zh.T. Eshova.- Almaty: Qazag university, 2015.- 102 p. 10 экз.
535(075.8)

Ж81 Жұманов, К.Б.

Оптика. Есептер [Мәтін]: оқу құралы / К.Б. Жұманов, Г.Н. Шынықұлова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 138б. 10 экз.


535.14(075.8)

Z62 Zhusupov, M.A.

Quantum Theory of Scattering [Текст]: educational tool / M.A. Zhusupov [и др.].- Almaty: Kazakh University, 2014.- 167p. 10 экз.
537

D26 Davletov, A.E.

Electricity and magnetism:course of lectures [Текст] / A.E. Davletov, L.T. Yerimbetova.- Almaty: Kazakh University, 2015.- 196p. 5 экз.
537(075.8)

Б32 Бәйімбетов, Ф.Б.

Электр және магнетизм [Мәтін]: оқу құралы / Ф.Б. Бәйімбетов, Т.С. Рамазанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 280 б. 20 экз.


537(075.8)

Ж23

Жалпы физиканың практикалық курсы [Мәтін]. 2-ші том. Электр және магнетизм: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 284б. 10 экз.


539.1(075.8)

Ж81 Жұманов, К.Б.

Атомдық және ядролық физика [Мәтін]: Есептер:оқу құралы / К.Б. Жұманов, Г.Н. Шынықұлова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 274б. 15 экз.
539.1(075.8)

Қ14 Қадыров, Н.Б.

Ядролық физика. [Мәтін]. 1-ші кітап. Атом ядросының қасиеттері: оқу құралы / Н.Б. Қадыров.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 204б. 5 экз.
539.1(075.8)

Қ14 Қадыров, Н.Б.

Ядролық физика. [Мәтін]. 2-ші кітап. Ядролық әсерлесулер: оқу құралы / Н.Б. Қадыров.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 291 б. 30 экз.
539.1(075.8)

Қ14 Қадыров, Н.Б.

Ядролық физика. [Мәтін]. Т.1. Атом ядросы мен элементар бөлшектердің қасиеттері және сипаттамалары: оқу құралы / Н.Б. Қадыров, Ф.Б. Белисарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 241 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 5 экз.
ХИМИЯ

54(075.8)

Қ75 Құмарғалиева, С.Ш.

Коллоидтық химияның негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / С.Ш. Құмарғалиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 258 б. 30 экз.
54(075.8)

О-58 Омарова, Т.Т.

Химия-ғылым әлемінде [Мәтін]. 1 бөлім: оқу құралы / Т.Т. Омарова, М.Р. Танашева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 408б. 15 экз.
54(075.8)

О-58 Омарова, Т.Т.

Химия-ғылым әлемінде [Мәтін]. 2-ші том: оқу құралы / Т.Т. Омарова, М.Р. Танашева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 350б. 15 экз.
541.1(075.8)

М 19 Мансұров, З.А.

Химиялық физика [Мәтін]: оқу құралы / З.А. Мансұров [ж.б.].- толық., 2-бас.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 256 б. 10 экз.
543(075.8)

А52 Амерханова, Ш.К.

Аналитикалық химия [Мәтін]: оқулық / Ш.К. Амерханова.- Астана: Фолиант, 2015.- 208б. 15 экз.
543(075.8)

А 87 Асанов, Н.

Химия негіздері [Мәтін]: оқу-анықтамалық құралы / Н. Асанов, Н. Әбеу.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 228 б. 10 экз.
543(075.8)

И88 Исмаилова, А.

Аналитикалық химия пәні бойынша зертханалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары және тапсырмалары [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / А. Исмаилова [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 102б. 10 экз.
544(075.8)

M96 Murzagaliyeva, V.G.

Physical chemistry for mathematicians in task and questions [Текст]: educational manual / V.G. Murzagaliyeva [и др.].- Almaty: Kazakh University, 2015.- 100p. 10 экз.
544(075.8)

А14 Абдулкаримова, Р.Г.

Кристаллохимия [Мәтін]: оқу құралы / Р.Г. Абдулкаримова, Ж.Б. Кудьярова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 140б. 5 экз.


544(075.8)

Қ75 Құмарғалиева, С.Ш.

Коллоидтық химияның есептер жинағы [Мәтін]: оқу құралы / С.Ш. Құмарғалиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 216б. 15 экз.


546(075.8)

К12 Кабдулкаримова, К.

Жалпы және бейорганикалық химия курстарының есептер мен жаттығулар [Мәтін]: оқу құралы / К. Кабдулкаримова, Н. Омарова.- Астана: Фолиант, 2015.- 344б. 5 экз.


547:001.83

A15 Abilov, Zh.A.

An example of successful scientific collaboration between Pakistan and Kazakhstan [Текст] / Zh.A. Abilov, Iqbal M. Choudhary.- Almaty: Kazakh University, 2012.- 142p. 5 экз.
547(075.8)

А14 Абдықалыкова, Р.А.

Органикалық заттардың химиясы мен физикасы [Мәтін]: оқу құралы / Р.А. Абдықалыкова, Р.К. Рахметуллаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 177 б. 5 экз.


547(075.8)

Ә20 Әбілов, Ж.А.

Органикалық химиядан зертханалық жұмыстар [Мәтін]: оқу құралы / Ж.А. Әбілов, К.Б. Бажықова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 208б. 15 экз.


547(075.8)

Б38 Бейсебеков, М.Қ.

Органикалық химия (биорганикалық химия элементтерімен) [Мәтін]: оқулық / М.Қ. Бейсебеков, Ж.Ә. Әбілов.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 338б. 25 экз.


547(075.8)

Б84 Бурашева, Г.Ш.

Табиғи қосылыстар химиясының негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Г.Ш. Бурашева [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 303б. 15 экз.


547(075.8)

Н86 Нұрахметов, Н.Н.

Бейметалдар химиясы [Мәтін]: оқу құралы / Н.Н. Нұрахметов [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 458 б. 25 экз.


548/(075.8)

М19 Мансұров, Б.З.

Кристаллофизика негіздері. Кристаллография, кристаллохимия элементтері, математикалық және физикалық шамалардың симметриясы [Мәтін]. 1-ші бөлім: оқу құралы / Б.З. Мансұров [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 162 б. 10 экз.
551.4(075.8)

Қ 78 Құсайынов, С.А.

Неотектоника және жер бедері [Мәтін]: оқу құралы / С.А. Құсайынов [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 400б. 5 экз.
БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ

57

A98 Aytasheva, Z.G.

Guidebook to Signal Interactions in Plants [Текст]: educational manual / Z.G. Aytasheva.- Almaty: Kazakh University, 2014.- 196p. 10 экз.
57

I-60

Infrasonic waves and its effects [Текст] / S.Tuleukhanov [и др.].- Almaty: Kazakh University, 2013.- 68p. 10 экз.
57(038)

А23

Ағылшынша-қазақша қысқаша биологиялық сөздік [Мәтін].- Алматы: Қазақ университеті, 2008.- 206б. 15 экз.


57(075.8)

Т60 Торманов, Н.

Биологияны оқытудың инновациялық әдістемелері [Мәтін]: оқу құралы / Н. Торманов, Б.И. Уршеева.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 260 б. 5 экз.
57.01

Z62 Zhussupova, A.I.

PCR-diagnostics [Текст]: manual / A.I. Zhussupova.- Almaty: Kazakh University, 2015.- 126p. 5 экз.
573(075.8)

Т 60 Торманов, Н.Т.

Биологияны оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы [Мәтін]: оқу-әдістемелік тестік / Н.Т. Торманов [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 213 б. 5 экз.


574(075.8)

Н86 Нұрғызарынов, А.

Экология және тұрақты даму [Мәтін]: оқулық / А. Нұрғызарынов, Ж. Шілдебаев.- Астана: Фолиант, 2014.- 344б. 20 экз.


575(075.8)

Ш96 Шүлембаева, К.Қ.

Хромосомалық инженерия [Мәтін]: оқу құралы / К.Қ. Шүлембаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 212б. 15 экз.


577(075.8)

А 90 Атабаева, С.Д.

Қоршаған ортаның фиторемедиациясы: оқу құралы / С.Д. Атабаева, А.Ж. Бейсенова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 154 б. 5 экз.
577.2(075.8)

Z62 Zhussupova, A.I.

Modern issues in molecular diagnostics [Текст]: manual / A.I. Zhussupova [и др.].- Almaty: Kazakh University, 2015.- 102p. 5 экз.
579:578

M65

Microbiology and Virology [Текст]: educational manual / I.S.Savitskaya [и др.].- Almaty: Kazakh University, 2014.- 158p. 15 экз.
579(075.8)

Ш97 Шығаева, М.Х.

Микробиология және вирусология [Мәтін]: оқулық / М.Х. Шығаева, Ә.Т. Қанаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2008.- 380б. 20 экз.


58/59(075.8)

А34 Акмуллаева, А.

Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы [Мәтін]: оқу құралы / А. Акмуллаева.- Астана: Фолиант, 2015.- 144б. 10 экз.


581.1(075.8)

А 90 Атабаева, С.Д.

Стресс физиологиясы [Мәтін]: оқу құралы / С.Д. Атабаева, А.Ж. Бейсенова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 153 с. 5 экз.
581.84(075.8)

Е80 Есимсиитова, З.Б.

Гистология [Текст]: оқу құралы / З.Б. Есимсиитова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 142б. 10 экз.
582

N45 Nesterova, S.G.

Laboratory course on "Biodiversity of plants" [Текст]: educational textbook / S.G. Nesterova [и др.].- Almaty: Kazakh University, 2014.- 142 p. 10 экз.
59(075.8)

Д22 Дәуітбаева, К.Ә.

Зоология [Мәтін]. 1-бөлім. Омыртқасыздар зоологиясы: оқулық / К.Ә. Дәуітбаева, С.М. Шалғымбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 285б. 15 экз.


МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА

611(075.8)

Е71 Ерназаров, А.

Тәнтану (адам анатомиясы) [Мәтін]: оқулық / А. Ерназаров.- Астана: Фолиант, 2015.- 272б. 15 экз.


612

А24

Адам және жануарлар физиологиясы пәнінен тестік тапсырмалар жинағы [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 222б. 5 экз.
612

А88 Аскарова, З.А.

Адам және жануарлар физиологиясы бойынша зертханалық сабақтарға жетекші қүрал [Мәтін]: оқу құралы / З.А. Аскарова [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 213 б. 10 экз.
612(075.8)

Т60 Торманов, Н.

Адам және жануарлар физиологиясы [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / Н. Торманов, Г.Қ. Атанбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 160б. 10 экз.
612(075.8)

Т65 Төлеуханов, С.

Адам физиологиясы [Текст]: оқулық / С. Төлеуханов, Н. Торманов.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 345 б., сур. 25 экз.
612(075.8)

Т65 Төлеуханов, С.

Жүйке және сезім физиологиясы зертханалық тәжірибе жұмыстары [Текст]: оқу-әдістемелік құрал / С. Төлеуханов [ж.б.].- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 138 б. 10 экз.
614(075.8)

Е70 Ермұханова, Н.

Еңбек физиологиясы және психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Н. Ермұханова.- Астана: Фолиант, 2015.- 176б. 5 экз.
614.8:574(075.8)

А14 Абдрахманов, С.

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі [Текст]: оқу құралы / С. Абдрахманов, Н. Ермұханова.- Алматы: Фолиант, 2015.- 192б. 15 экз.
615.4(075.8)

О-65 Оразбаев, Ә.Е.

Экотоксикология [Мәтін]: оқу құралы / Ә.Е. Оразбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 277б. 10 экз.
620.3

Я71 Яр-Мухамедова, Г.Ш.

Нанотехнология негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Г.Ш. Яр-Мухамедова, Г.А. Исмайлова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 126б. 15 экз.
621.37(075.8)

Ж28 Жаңабаев, З.Ж.

Радиоэлектроника негіздері [Мәтін]: оқу құралы / З.Ж. Жаңабаев, Ж.Б. Мұқан.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 180б. 10 экз.
631.4

А14 Абдыгалиева, С.С.

Жерге орналастыру [Мәтін]: оқу құралы / С.С. Абдыгалиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 198 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 5 экз.
631.4(075.8)

Т59

Топырақтану және геология негіздері [Мәтін]: оқулық / Тайжанов Ш., Амралин А., Қошқаров Н. ж.т.б.- Алматы: Фолиант, 2014.- 392б. 20 экз.
631.5(075.8)

Н89 Нүсіпова, Г.Н.

Жер телімдерін тіркеу және жерді есепке алу [Мәтін]: оқу құралы / Г.Н. Нүсіпова [ж.б.]; Ж.Т. Сейфуллин, А.Ә.Тоқбергенова.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 160 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ). 10 экз.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет