"CyberSmith" Свидетельство ип: серия 0101 №0020911 от 02. 02. 2016 бин: 891031302287 иик: kz25914002204KZ016sk банк: дб ао "Сбербанк" бик: sabrkzka кбе: 19 Юр. Адрес: Жетысу-2, дом 5, кв. 58. Исх.№09/12 от «09» января 2019 гбет12/22
Дата31.12.2019
өлшемі3,47 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22каз

Икласова К.Е.

Бағдарламалау бойынша есептерді шешуге арналған әдістемелік құрал

80

Әдістемелік нұсқау

4700

 каз

Имакова Г.У.

Қолданбалы саясаттану

128

Оқулық

5200

 каз

Иманбаева А.Б.

Жуықтап есептеу әдістері

88

 

4900

«Жуықтап есептеу әдістері» дәрістер жинағы пән бағдарламасының және оқу жоспары талаптарына сәйкес құрастырылды. 5B060100-Математика мамандығының студенттері үшін арналған. «Жуықтап есептеу әдістері» пәнінен дәрістер жинағы сабақтарының тақырыптарына сәйкес жасалды. Бұл жинағ студенттер үшін тиімді қосымша әдебиет ретінде ұсынылып отыррус

Иманбаева А.Б.

Математика в экономике

192

Учебное пособие

5700

Учебное пособие состоит из элементов аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, рядов, элементов теории вероятностей и математической статистикиказ

Иманбеков М.М., Абылайхан С.М

Мeктeпкe дeйінгі білім бeру мeн тәрбиeлeудeгі қaзіргі пeдaгогикaлық тeхнологиялaр

160

Оқу құpaлы

5300

Оқу құpaлындa мeктeпкe дeйінгі ұйымның оқу-тәрбие үдерісінде қолдaнылaтын жaңa пeдaгогикaлық тeхнологиялaр жaйындa мәceлeлeр қaрacтырылып, олaрдың түрлeрінe, ерекшеліктеріне жaн-жaқты тоқтaлғaн. Оcы куpcты мeңгepгeн мaмaндap мeктeп жacынa дeйiнгi бaлaлapды оқытудa, тәрбиeлeудe, ұйымдacтырылғaн оқу қызметі барысында жаңа педагогикалық технологияларды қолдaнуға үйpeнeдi. Oқу құpaлы бiлiм бepу бaғытындaғы мaмaндapғa, пeдaгoгикa мaмaндығы бoйыншa бiлiм aлaтын cтудeнттepгe, мaгиcтpaнттap мeн дoктopaнттapғa, oқу-тәpбиe ұйымдapының жeтeкшiлepi мeн әдicкepлepгe, тәpбиeшiлepгe apнaлғaнказ

Иманбердиева С.Қ.

Тарихи ономастикалық Кеңістік (Х-ХІV ғғ. түркі жазба ескерткіштері негізінде)

245

 

5700

Бұл еңбекте орта ғасыр түркі жазба ескерткіштерінің ономастикалық кеңістігі қарастырылған.Тарихи поэтонимдердің когнитивтік тұрғыдан, мәтін ішіндегі функционалдық-прагматикалық қырынан талдануы еңбек өзектілігінің болмысын танытады. Орта ғасыр ескерткіштеріндегі ономастикалық кеңістік анықталып, онимдік топтар мен құрылымдық типтері айқындалуы, мәтін түзуші онимдік бірліктерге қатысты концептуалдық танымның кодқа салынуы мен жалқы есімдердің атаушы, жекелеуші тілдік бірлік ретінде қарастырылуы ғалымның еңбегінің жемісі. Тарихи ескерткіштердегі онимдерді сол кезден ақпарат беруші тарихи-мәдени код ретінде танып, оны қазіргі тілмен байланыстыра зерттеу тарих қойнауындағы онимдердің қалыптасуы мен даму сипатын айқындауға мүмкін беретіні сөзсіз. Кітап филология саласындағы зерттеушілер, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, жалпы оқырман қауымға, лингвомәдениеттану, ономастикаға қызығушылық танытушыларға, қазақ тілін үйренушілерге арналғанрус

Иманғазинов М.М.

Ильясоведение

196

Учебное пособие

5500

Учебное пособие по курсу «Ильясоведение» посвящено неповторимой жизни и богатому, многогранному творчеству Ильяса Жансугурова. Ильяс Жансугуров был не только поэтом, он известен еще и как большой прозаик, драматург, сатирик и талантливый переводчик. Ильяс Жансугуров занимает огромное место в истории казахской культуры, литературы и журналистики. Своим творчеством он внес значительный вклад в формирование нового художественного метода в казахской литературе. Данное учебное пособие рекомендуется для студентов-филологов и журналистов, а также для широкого читательского круга.каз

Иманғазинов М.М.

Антика әдебиеті

364

Оқу құралы

6400

Оқу құралындағы негізгі тұжырымдар орта, арнайы жоғары мектептерде «Шетел әдебиеті тарихын» курсын оқыту, «Антика әдебиеті» негізгі курстар мен арнайы курстар, семинарларда, қосымша сабақтар мен қазақ әдебиетінде «Қолданбалы курстар» өткізуге, сондай-ақ оқу құралдарын жазуда, арнайы курстар мен арнайы семинарлар жүргізгенде пайдалануға боладыказ

Иманғазинов М.М.

Антика әдебиеті. Хрестоматия

328

Хрестоматия

6200

 каз

Иманғазинов М.М.

Ілияс Жансүгіров өмірі мен шығармашылығы

160

Оқу құралы

5300

Ілияс Жансүгіров өмірі мен шығармашылығы» арнаулы курсы бойынша оқу құралы. Жоғары оқу орындарының филология мамандықтары ішіндегі 5В011700 – қазақ тілі мен әдебиеті студенттеріне студенттеріне арналғанрус

Иманжүсіп Р.

Портреты эпохи репрессий

122

Учебное пособие

5100

Издание второе, переработанное и дополненное. В учебном пособии представлены материалы о жизни творчестве известных казахских писателей и поэтов, репрессированных в годы сталинского режима: Жусипбека
Аймауытова, Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа Дулатова, Магжан
Жумабаева, Шакарима Кудайбердиева, Иманжүсупа Кутпанова
Предлагаются художественные переводы произведений, выполнены автором. Предназначается преподавателям, учителям, студентам, магистрантам.рус

Исинтаев Т.И., Қайыпбай Б.Б.

Методы утилизации отходов животноводства

116

Рекомендации

5000

В рекомендациях обобщены технологии переработки отходов животноводства. Основной упор делается на биоконверсию отходов и продукты их переработки. Предлагаемые перспективные технологии обладают несравненным преимуществом — они экологичны. Отходы из опасного источника загрязнения превращаются в ценное сырье для получения удобрений, кормов и горючих материалов.Рекомендации предназначены для специалистов, которым необходимо знать преимущества и недостатки альтернативных систем переработки отходов, работников сельского хозяйства, научно-исследовательских организаций, фермеров и предпринимателейрус

Исинтаев Т.И., Қайыпбай Б.Б.

Основы термической обработки опасных биологических отходов

184

Монография

5400

В монографии даны основные положения экологического и ветеринарного законов РК, регулирующие вопросы сбора, транспортировки, хранения и утилизации биологических отходов Рассмотрены методы и технологии утилизации биологических отходов, изучен международный опыт по утилизации отходов. Раскрыты современные способы термической утилизации. Даны характеристики и принципы работы инсинераторов и крематоров. Приведены основные неисправности установок и методы их устранения Предназначено для специалистов, занимающихся утилизацией биологических и медицинских отходов, и может быть полезно другим работникам сельского хозяйства, научно-исследовательских организаций, преподавателям и студентам медицинских и ветеринарных специальностейказ

Искаков М.Б.

Ақпараттық-өлшеуіш желілер және телеөлшеу

120

Оқу құралы

5100

Оқу құралында өндіріс орындарын автоматтандыруда кең қолданылатын желілік технологиялар мен телемеханика жүйелер, оның ішінде телеөлшеу жүйелерін ұйымдастыру үшін соңғы кездерде қолданылып жүрген құралдар мен технологиялар қарастырылған. Бірінші тарауда қашықтықтан өндіріс технологияларын бақылау және басқару жүйелерінің құрамы, атқаратын міндеттері мен даму кезеңдері туралы мәліметтер берілген. Екінші тарауда телемеханика жүйелері ішіне кіретін жүйелердің құрылымы, жұмыс істеу реттері берілген. Үшінші және төртінші тарауларда желілерді ұйымдастыруда соңғы кезде кең қолданылып жүрген әдістер мен технологияларға шолу жасалынған, ақпараттық жүйелерде деректерді қорғау мәселелері мен желіде ақпаратты қорғауға арналған әдістер мен әрекеттердің сипаты берілген. Оқу құралының әрбір тарауының соңында әдебиеттер тізімі мен пысықтауға арналған сұрақтар келтірілген. Оқу құралы, жоғарыда аталып кеткен жүйелерді құру, баптау және қолдану мәселелеріне қатынасы бар техникалық мамандықтарды игеруге ұмтылған жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналғанрус/каз

Искакова А. С. , Нұрымов Б. С.

MatLab жүйесінде моделдеу элементтері

92

Оку кұралы

4900

Основу этого учебного пособия составляют лекции и лабораторные занятия по компьютерному модлелированию. Содержание пособия повещенно изучению основ математического моделирования в системе Matlab.Предназначена для студентов и магистрантов естественно-научных и технических специальностей. Оқу-құралына лабораториялық жұмыстар енгізілген. Студенттер математикалық анализден (дифференциалдық және интегралдық есептеулер, дифференциалдық теңдеулерді шешу), комплекс сандардан, векторлар мен матрицалардан негізгі білімдері бар деп ұйғарыладырус

Искакова А.С.

Решение задач теории вероятностей в системе Matlab

208

Учебное пособие

5500

Учебное пособие содержит основные разделы курса теории вероятностей с широким применением прикладного пакета Matlab. Предназначено длястудентов, магистрантов, докторантов, соискателей и преподавателей математических, технических и экономических факультетов высших учебных заведений и научно-исследовательских центров, использующих в своей деятельности прикладные задачи теории вероятностей и систему программирования Matlabказ

Искакова А.С., Нуримов Б.С.

Matlab жүйесінде ықтималдықтар теориясының есептер шешімі

192

Оку кұралы

5400

Оқу құралы ықтималдықтар теориясы курсының негізгі бөлімдеріне Matlab қоданбалы пакетін кеңейтілген қолданумен қамтылған. Студенттерге, магистранттарға, ғылыми ізденушілерге және жоғарғы оқу орнының математикалық, техникалық және экономикалық факультеттердің оқытушыларына және өз қызметтерінде ықтималдықтар теориясының қолданбалы есептері мен Matlab бағдарламалау жүйесін қолданатын ғылыми зерттеу орталықтарына арналғанказ

Искакова А.С., Тлеулесова А.Б.

Ықтималдықтар теориясы пәнінен есептер жинағы

176

Оқулық

5300

Есептер жинағы кітапшасында ықтималдықтар теориясы бойынша оқу курстарының негізгі бөлімдерінде 500-ге жуық тапсырмалар мен жаттығулар бар. Бұл тапсырма оқушыларға, магистранттарға, докторанттарға, жоғары оқу орындарының математикалық, техникалық және экономикалық факультеттерінің талапкерлеріне және оқытушыларына арналғанказ

Искакова М.С.

«Арнайы психология»

 

 

 

 каз

Искакова М.С.

«Психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі» пәнінен магистранттарға арналған лекциялық сабақтар

130

әдістемелік нұсқау

5400

Дәрістік сабақтың әдістемелік нұсқауы дәрістік сабақты ұйымдастырудың негізгі қағидалары мен оны өткізудің кредиттік технологияны есепке ала отырып педагогикалық мамандықтарда қолданудың жолдарын көрсетеді.рус

Искакова М.С.

«Психолого-педагогическая работа с детьми, имеющими недоразвитие речи»

 

 

 

 каз

Искакова М.С.

Жоғары оқу орында психологиялық қызметі

 

 

 

 каз

Искакова М.С.

Мектепке дейiнгi балалардын жеке басын қалыптастырудың психологиялық негiздерi»

 

 

 

 рус

Искакова М.С.

Основы психического развития учащихся с нарушением речи

232

Монография

5700

Психическое развитие – одна из важнейших тем исследований в психологии. В современных условиях внимание к этой проблеме обостряется в связи с быстрой сменой технологий, глобального информационного потока. Выбор специального исследования – основы развития психики у учащихся с общим недоразвитием речи стоит приветствовать, поскольку в настоящее время наметилась тенденция роста детей с отклонениями в развитии, в том числе и с речевой патологией.каз

Искакова М.С.

Патопсихология (магистрантарға сабақ жүргізуге арналған оқулық)

300

Оқулық

6000

 каз

Искакова М.С.

Патопсихология для для бакалавриата на каз яз

132

Оқулық

5400

«Патопсихология» пәнінен 5В010300 – «Педагогика және психология» мамандықтарына сабақ жүргізуге арналған оқулықрус

Искакова М.С.

Психологическая диагностика уровня аномального развития детей с нарушениями речи

 

Методические рекомендации

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Психологическая диагностика уровня аномального развития» и включает все необходимые сведения по выполнению тем практических (семинарских) занятий курса. Методические рекомендации предназначены для студентов специальностей психологий.
Каталог: files -> user
user -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
user -> Әлия-саптан ұмтылып, Жүгіріп шықты аптығып, Құшақтап алған мылтығын, Кіршігін қақпай қалт тұрып. Сағи Жиенбаев
user -> 85. Өнер. Өнер тану Құлахмет Қожықов – қазақ театры мен киносының тұңғыш суретшісі
user -> Пайдаланған әдебиеттер
user -> Ақын, жазушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына библиографиялық шолу
user -> Қазақстан тарихы
user -> Дулат Қожахметов Жырдың жез қанатты ақынын еске алуға арналды Облыс орталыгында Кэкімбек
user -> Ақиқаттың адамы /Бердібек Соқпақбаевтың 90-жылдығына библиографиялық шолу
user -> «елінің ерке серісі» (Ақан сері Қорамсаұлы)
user -> Қазақстан тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет