Ә. Б отырысындақаралды


Тақырыптар Оқумақсаттарыбет11/13
Дата13.09.2023
өлшемі0,82 Mb.
#180945
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Байланысты:
. Б отырысында аралды
X ғасыр - XІІІ ғасырдың басындағы Қазақстан (2), 1-сабақ. Прокариот және эукариот жасушаларының құрылысы
Тақырыптар

Оқумақсаттары
Білімалушылар:

Сағат саны

Мерзімі, сыныбы

Екертулер

10 «А»

10 «Ә»

10 «Б»


1-бөлім. Жаһандыққұзыреттіліктер1

Жаһандыққұзыреттіліктердегеніміз не

- жаһандықмәселенізерттеуүшінзерттеутақырыптары мен мақсаттарынанықтау;
- жаһандықмәселелербойыншакөзқарастардыанықтау, сипаттаужәнесынисалыстыру;
- дәлелгенемесепроблемағақатыстыақпарат пен дәлелдемелерді таңдау;
-баламалы көзқарастарды қарастыру және талқылау.

1

2

Жаһандыққұзыреттіліктердіңмаңыздылығы

1

3

Жаһандыққұзыреттіліктердідамытужолдары

1

4

Жобалау жұмысы.
Дайындық және жоспарлау

1

2-бөлім. Жергілікті, жаһандықжәнемәденимаңызымәселелердізерттеу5

Жаһандықпроблемалардыңтүрлері

- дәлелгенемесепроблемағақатыстыақпарат пен дәлелдемелердітаңдау;
- дереккөздердіңкүштіжәнеәлсізжақтарынбағалау;
- жаһандықмәселебойыншаөзкөзқарасыңыздыжәнеоныңқалайдамығанынсипаттау;
- дәлелдерді, себептер мен мәлімдемелердірастауүшіндәлелдемелердізерттеужәнеталдау.

1

6

Әлеуметтікмәселелер

1

7

Әлеуметтік теңсіздік жаһандық проблема ретінде

1

8

Әлеуметтіктеңсіздік.
Себептері

1

9

Әлеуметтіктеңсіздіктіжеңужолдары

1

10

Қақтығыстар. Ұғымы.
Түрлері

1

11

Жанжалдардышешужолдары

1

12

Экологиялықмәселелер

1

13

Климаттыңөзгеруі

1

14

Ауаныңластануы

1

15

Судыңластануы

1

19

Жердіңластануы

1

17

Жобалаужұмысы. Зерттеу

2

3-бөлім. Әртүрлідүниетанымдар мен көзқарастардытүсінужәнеқұрметтеу18

Дүниетанымдытүсіну

- жаһандық мәселелер бойынша көзқарастарды анықтау, сипаттау және сыни салыстыру;
- бастапқы және қайталама дереккөздерден дәлелдемелерді жинау, жазу және талдау;
- өз көзқарасын негіздеу үшін себептер мен дәлелдер келтіру;
- дәлелге немесе проблемаға қатысты ақпарат пен дәлелдемелерді таңдау;
- дереккөздерге сілтеме жасау және библиографиялық тізімді дұрыс құру.

1

19

Басқа адамның көзқарасын қабылдау мүмкіндігі

1

20

Өзге де мәдениеттерді білдіретін адамдарға құрмет көрсету

1

21

Төзімділік: бір-бірімізді түсінуге үйрену

1

22

Жобалаужұмысы. Зерттеу

2

4-бөлім. Мәдениеттерарасындағыашықжәнетиімдіөзараіс-қимылғақатысу23

Мәденисәйкестіктіқалыптастыру

- дәлелдердің, мәлімдемелердің, себептер мен дәлелдемелердіңнегізгіэлементтерінанықтаужәнебағалау;
- бастапқыжәнеқайталамадәлелдемелердіңәртүрлітүрлерініңкүштіжәнеәлсізжақтарынанықтаужәнебағалау;
- дереккөздергесілтемежасаужәнебиблиографиялықтізімдідұрысқұру; - құрылымдысақтайотырып, ақпарат пен дәлелдемелерұсыну;
- оданәрізерттеусаласынанықтау (жетілдірудіұсыну)

1

24

Өзін, мәдениетін және басқа мәдениеттерді тану және қабылдау

1

25

Әр түрлі мәдениеттердің құндылықтар жүйесі

1

26

Мәдениетаралық коммуникация
27

Мәдениетаралықкоммуникациядағыстереотиптер

1

28

Жобалаужұмысы.
Қорытынды

2

5-бөлім. Ұжымдықигіліккежәрдемдесужәнетұрақты даму29

Ұжымдық әл-ауқат пен Тұрақты дамудың маңыздылығы

- аргументтің немесе тұжырымның салдарын/ әсерін анықтау және бағалау; - өз көзқарасын негіздеу үшін себептер мен дәлелдер келтіру; - презентацияның әртүрлі формаларын қолдана отырып, жаһандық көзқарастарды ұсыну; - құрылымды сақтай отырып, ақпарат пен дәлелдемелер ұсыну

1

30

Жергілікті, ұлттық және жаһандық бастамаларға белсенді қатысу

1

31

Жаһандықазаматтық

1

32

Жобалаужұмысы

2
Барлығы

36
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ ........................АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕБІ»КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ҚАРАЛДЫ КЕЛІСЕМІН БЕКІТЕМІН


ӘБ жетекшісі: Директордың оқу ісі Мектеп директоры:
...................... жөніндегі орынбасары: ....................
«........» ................2022 жыл .......................... «.....»................2022 жыл
«........» ................2022 жыл


Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау
(Вариативтік компонент)

Оқу пәні: Жаһандық құзіреттілік


Сынып: 11
Пән мұғалімі:

2022-2023 оқу жылыЖалпы орта білім беру деңгейінің 11- сыныптарына арналған«Жаһандық құзыреттіліктер» курсының үлгілік оқу бағдарламасы
1. Жалпыережелер
1. Оқубағдарламасы «Мектепкедейінгітәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберудіңмемлекеттікжалпығаміндеттістандарттарынбекітутуралы» ҚазақстанРеспубликасыОқу-ағартуминистрінің2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығыменбекітілгенМектепкедейінгітәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберудіңмемлекеттікжалпығаміндеттістандартынасәйкесәзірленген (Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттіктіркеутізілімінде № 29031 болыптіркелген.
2. «Жаһандық құзыреттіліктер» курсы білім алушылардың әлемдегі өз орнын анықтау үшін қажетті құндылық бағдарларын, коммуникативтік дағдыларын, этикалық нормалары мен мінез-құлық ұстанымдарын қалыптастыруға ықпал етеді.
3. Курстың мақсаты: білім алушылардың кәсіпкерлік, экономика, менеджмент және маркетинг негіздері бойынша базалық білім алуы; өз таңдауы үшін жауапкершілікке дағдыландыру және кәсіпкерлік тұрғыда ойлауын, белсенді өмірлік ұстанымды қалыптастыру; қазіргі нарықтық жағдайларда болашақ дербес қызмет үшін дағдылардың практикалық базасын құру.
4. Оқыту міндеттері:
1) білім алушыларда кәсіпкерліктің теориялық негіздерін қалыптастыру;
2) кәсіпкерлік ойлауды және өз әлеуетін іске асыру үшін мүмкіндіктерді көре білуді дамыту;
3) білім алушыларда қаржылық сауаттылықтың практикалық дағдыларын қалыптастыру;
4) бизнес-идеяларды генерациялау және оларды кәсіпкерлік қызмет деңгейіне дейін дамыту дағдысына ие болу;
5) бизнестің өмір сүруін арттыру мақсатында бәсекелестіктің өзгеретін жағдайларында бизнес-модельдеу және бейімдеу дағдыларын дамыту;
2) кәсіпкерлік ойлауды және өз әлеуетін іске асыру үшін мүмкіндіктерді көре білуді дамыту;
3) білім алушыларда қаржылық сауаттылықтың практикалық дағдыларын қалыптастыру;
4) бизнес-идеяларды генерациялау және оларды кәсіпкерлік қызмет деңгейіне дейін дамыту дағдысына ие болу;
5) бизнестің өмір сүруін арттыру мақсатында бәсекелестіктің өзгеретін жағдайларында бизнес-модельдеу және бейімдеу дағдыларын дамыту;
6) зерттеу жүргізу, заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану дағдыларын қалыптастыру.
7) өзінің жетістіктері мен өзінің өмірлік ұстанымы үшін жауапкершілікті тәрбиелеу болып табылады.
5. «Жаһандық құзыреттіліктер» оқу пәнінің ерекшеліктеріне мыналар жатады:
1) Қазақстан кәсіпкерлігінің даму тарихы, практикасы және ерекшелігі негізінде пәнді құру;
2) оқу процесін интерактивтік, зерттеу, топтық әдістемелер мен оқыту технологияларын қолдана отырып, ұйымдастыру;
3) жаппай кәсіпкерлікті дамытудың қазақстандық және әлемдік нарықтық үрдістерін ескере отырып, сұранысқа ие XXI ғасыр дағдыларын қалыптастыру (кәсіпкерлік өмір салты ретінде);
4) саналы өмірлік ұстанымды қалыптастыру және өз қызметін таңдауы үшін жауапкершілікті қабылдау мақсатында коучингтік тәсілдерді пайдалану;
5) практикалық дағдылар мен біліктерді қалыптастыруға, процесті геймификациялау арқылы бастапқы тәжірибені қалыптастыруғабағытталған тренингтік форматты пайдалану;
6) синергетикалық әсер алу мақсатында аймақаралық деңгейде курсты игеру шеңберінде ақпарат алмасу, өзара іс-қимыл жасау үшін мектептің интернет-қоғамдастығын құру;
7) электрондық кітапханалық базаның және жұмыс материалдары базасының on-line порталы, білім алушылар, әлеуетті стартаптар, жұмыс істеп тұрған бизнес пен инвесторлар арасындағы коммуникациялардың вебинарлық және қонақжай алаңы арқылы ұйымдастыру; 8) білім беру процесін автоматтандырылған модельдеу арқылы кәсіпкерлік қызметті жүргізу дағдыларын дамытатын мамандандырылған онлайн - және офлайн ойындармен қолдау;
9) клиенто-бағдарлау дағдыларын дамыту үшін дизайн-ойлау қағидаттарын пайдалану;
10) барынша тиімді практикалық және әдіснамалық сонымен қатар,басқа қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл жасауға ықпал ететін инфрақұрылым құру
6. «Жаһандық құзыреттіліктер» оқу курсының оқу жүктемесінің көлемі 11-сыныпта аптасына 1 сағатты, оқу жылында 36 сағатты құрайды.
2. Оқу курсының базалық мазмұны
7. Оқу курсының мазмұны білім алушылардың жас ерекшеліктері мен қызығушылықтарын ескере отырып әзірленген екі бөлімнен тұрады.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет