Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi¤


-жатты²у. О³ып шыІып, м±тiндегi етiстiктердiґ ³ай  ша³ты бiлдiрiп тºрІанын кµрсетiґдер. МАЙЛЫЈОЖА СªЛТАНЈОЖАªЛЫPdf көрінісі
бет43/111
Дата20.11.2022
өлшемі0,7 Mb.
#159007
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   111
Байланысты:
Қазақ тілі 7сынып

80-жатты²у.
О³ып шыІып, м±тiндегi етiстiктердiґ ³ай 
ша³ты бiлдiрiп тºрІанын кµрсетiґдер.
МАЙЛЫЈОЖА СªЛТАНЈОЖАªЛЫ
Майлы³ожа – Шымкент облысы, СарыаІаш ауда-
нында 1835 жылы туып, алпыс ¼ш жас³а келген-
де 1898 жылы Арыс ауданында д¼ние салІан. Ўкесi 
Сºлтан³ожадан он тµрт жасында жетiм ³алып, Майлы-
³ожа жо³шылы³-мº³тажды³ты кµп кµредi. Бiра³ та-
лапты жас µлеґ µнерiн ерте машы³ ете бастайды. Бай 
адамныґ ³ызы Ханапаны Майлы³ожа алып ³ашады да, 
кейiнiрек µз елiне тºра³тай алмай Бºхара жа³³а µтiп 
кетедi. Бºхарадан ³айтып оралІан соґ, а³ын µзiнiґ бiраз 
µлеґдерiн шыІарады. Майлы³ожа бºл шыІармаларында 
Јо³ан хандыІына ³арсы к¼рескен ерлердiґ ерлiгiн, 
ашты³ жылдардаІы ³аза³ шаруашылыІыныґ к¼йзелiсiн, 
би-болыстардыґ жем³орлыІын, махаббат бостандыІын
жалпы адам мiнездерiн т¼зетудi, еґбекке, елге деген 
шексiз с¼йiспеншiлiктi, егiншiлiк к±сiптi жырлайды. 
А³ынныґ бºл шыІармаларында тереґ ойшылды³ пен 
µткiр сы³а³шылды³ та ай³ын кµрiнiп отырады.
(
«¡дебиет» о³улыІынан
)
81-жатты²у.
Сµйлемдердi о³ып шыІып, осы ша³ ты бiлдi-
рiп тºрІан етiстiктердiґ тºлІасына назар ауда рыґдар.
1. Ол Іана емес, мына тºста Базаралы Оралбайын 
ойлап ³алІандай. 2. Бiраз уа³ыт басын тµмен салып, 
сµнiп, сынып ³алды. 3. Осы кезде домбыраны Мº³а 
алды да, ¼й iшiн тегiс елеґ еткiзiп, сергiткендей боп
шыр³ап кеттi. 4. Ерекше таза, к¼штi, мµлдiр ¼н аны³ 
±ншi µнерi келе жат³анын паш етiп тºр. 5. Ол биiк 
бас тау соґынан ±семдетiп тºрып Абай µлеґi «Айттым 
с±лем, ³алам³асты» созады. 6. Сµз Базаралы 굴лiн 
жаґаІы кейiстен алаґ етерлiк аны³ ынты³, ынтызар сµзi. 
7. Жалынды назІа толы. 8. Ўншi ¼ш ³айырмасын айтып 
то³тайын деп едi, Базаралы то³таттырмады. (
«Абай жолы»
)
3 — Јаза³ тiлi. 7-сынып їшiн


66


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   111
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет