Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi¤Pdf көрінісі
бет46/111
Дата20.11.2022
өлшемі0,7 Mb.
#159007
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   111
Байланысты:
Қазақ тілі 7сынып

86-жатты²у.
Сµйлемдердi о³ып шыІып, на³ осы ша³ 
етiстiктi бiр бµлек, ауыспалы осы ша³ етiстiктi бiр бµлек 
жазыґдар.
Ї л г i : на³ осы ша³: 
±кетiп жатыр, ...
ауыспалы осы ша³: 
елестейдi, ..
.
Есiк алдындаІы ба³тан алма иiсiн жел аґ³ытып 
±лде³айда ±кетiп жатыр. Б¾та³тарын майыстыра жемi-
сiн жел лебiне ¾стаІандай, алма аІаштары аса бiр 
±семдiкпен иiлiп т¾р. Атасыныґ ана жылІы айт³ан 
сµзi, ата бейнесi Ж¾ма³анныґ кµз алдына елестейдi. 


70
Ол Артектен ³айт³алы ойлы мiнездер кµрсете бастады. 
Кїнделiктi уа³ытын жа³сы пайдаланады. Б¾рынІыдай 
емес, т±ртiппен Іана ойнайды. Атасы еккен аІаштарды 
м±пелеп кїтедi. (
С. Бегалин
)
87-жатты²у.
Сµйлемдердi кµшiрiп жазып, ауыспалы осы 
ша³ты тауып, оны на³ осы ша³³а айналдырып кµрiґдер.
Ї л г i : барады – 
бара жатыр
, ...
1. Ґне бойы лаулап барады. 2. Кµз алды кµк ала 
тїтiнденiп, тынысы бiтiп барады. Ал³ынды. Ўлдекiмдердi 
кµмекке ша³ырады. Бiра³ жаІы ³арысып ³алІандай, 
ашылмайды. 3. Сырп-сырп басып кµше тазалап келедi. 
4. Кµз алдында т¾рады да ³ояды. 5. Тек бiр уа³ыттарда, 
сырттаІы тарс жабы³ терезе жа³тауыныґ арасынан с¾п-
суы³ кµгiлдiр жары³ сыІалаІанда Іана ты³ыр-ты³ыр, ты-
сыр-тысыр, сусыл-сусыл дыбыс шыІады. 6. Б¾рын ³ара 
жердi аузына сап кемiрiп жат³ан алапат аждаЅаныґ ды-
бысындай їрейлi естiлетiн сол бiр їн ³¾лаІына ³азiр 
майдай жаІады. 7. Їй iргесiндегi ары³та су сылдырайды. 
8. Сыртта тек терек жапыра³тары сыбдырласады. 9. Кей-
де ол тiптi µзiнiґ де сыбысы µшiп ³алІан жо³ па деп 
³ор³ады. 10. Ондайда тµґбекшiп бiр аударылып жатады 
да ³ояды. (
¡. ¡бiшев
)
§ 22. КЕЛЕР ШАЈ
Келер ша³ ³имылдыґ, iс-±рекеттiґ сµйлеп т¾рІан 
с±ттен кейiн болатынын бiлдiредi. Мысалы: 
Ол мек-
тепке ерте барма
³
. Сендер їйге келерсiґдер.
Б¾л сµйлемдердегi 
барма³, келерсiґдер
деген етiс-
тiктер 
бару, келу
³имылдарыныґ ±лi болмаІанын, бiра³ 
келешекте болатынын бiлдiрiп т¾р.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   111
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет