Жаратылыс ғылымдар факультеті


Мақсаты: педагогикалық процестің қозғаушы күші ретінде тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері жүйесінің мәнін ашубет12/12
Дата31.12.2019
өлшемі436,41 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Мақсаты: педагогикалық процестің қозғаушы күші ретінде тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері жүйесінің мәнін ашу.

Өзiн өзi бақылауға арналған сұрақтар 1. Тәрбиенің тәсілдері, түрлері мен әдістерінің тұтас педагогикалық процесте алар орны қандай? Оларды неге педагогикалық процестің қозғаушы күші деп атайды?

 2. Іс-әрекеттің түрлері (таным, қарым-қатынас, ойын, еңбек) тәрбиелік ықпал етудің амалдары екенін дәлелдеңіз.

 3. «Педагогикалық ықпал ету тәсілдері», «түрлері», «тәрбие әдістері» ұғымдарының анықтамасын берңііз.

 4. Педагогикада тәрбие әдістерінің қандай топтары бар? Осы топтар құрамындағы тәрбиенің нақты тәсілдерін атаңыз.

 5. Оқушылардың санасы мен мінез-құлқын қалыптастыру әдістерін сипаттаңыз.

 6. Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру мен оң тәжірибесін қалыптастыру әдістерін түсіндіріңіз.

 7. Оқушылардың мінез-құлқын ынталандыру әдістерін жіктеңіз.

 8. Этикалық әңгіме-сұхбат әдісінің мәнін ашыңыз.

 9. Мадақтау мен жазалау әдістерін қолданудың негізгі шарттарын атаңыз.Тақырып 4. Педагогикалық процестің құрылымындағы оқыту – 4 сағат

Мақсаты: Оқытуды ұйымдастырудың түрлері сабақ туралы түсінік, негізгі міндеттері,талаптары

және шарттары.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 1. Оқу жұмысының түрлері қандай белгілермен сипатталады? «Білім беруді ұйымдастыру түрлері» деген ұғымға анықтама беріңіз.

 2. Мектеп дамуының тарихында білім беруді ұйымдастырудың қандай негізгі түрлері қалыптасты?

 3. Білім беруді ұйымдастырудың сыныптық-сабақтық жүйесі қандай ерекшеліктермен сипатталады?

 4. Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар қандай?

 5. Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптардың мәні неде?

 6. Сабақ үстінде педагогикалық үрдістің қандай білімділік-тәрбиелік,дамытушылық және білім беру қызметтері жүзеге асады?

 7. Сабақтың негізгі түрлерін, сондай-ақ оқытудың басқа да түрлері мен олардың құрылысын суреттеп беріңіз.

 8. Білім, білік, дағдыны бақылау мен түзету сабағының құрылысын жасаңыз.

 9. Аралас сабақтардың мәні мен құрылымына анықтама беріңіз.

 10. Сабақты өткізу барысында оқушыларды дамыту мен тәрбиелеу жұмыстарын жүзеге асыру қаншалықты қажет?

 11. Қазіргі уақытта мектептерде сабақтардың қандай жаңа түрлері қолданылады?

 12. Мұғалімнің сабаққа дайындығының негізгі жұмыстарын анықтаңыз.

 13. Оқытуды ұйымдастырудың қосымша түрлерін атаңыз.

 14. Оқушылардың үлгерімін бақылауының түрлерін атаңыз.

 15. Білімді тексеру, дидактикалық тест, білімді бағалау, үлгермеушілік деген сияқты түсініктерге анықтама беріңіз.

 16. Оқудағы сәтсіздіктердің себебін түсіндіріңіз және оларды болдырмаудың әдіс-тәсілдерін сипаттаңыз.

Әдебиеттер.

1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.

2. Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. М., 1980.

3. Лемберг Р.Г. Дидактические очерки. М., 1964.

4. Махмутов М.И. Современный урок. М., 1985.

5. Онищук В.И. Урок в современной школе. М., 2-ое издание, 1985.

6. Подласый И.П. Как подготовить эффективный урок. Киев, 1987.

7. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М., 1984.

8. Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. Алматы, 1999.

9. Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе. М., 1988

10. Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе. М., 1985.
Тақырып 4.1.. Сабақ – педагогикалық процесте оқытудың негізгі

формасы (1сағат)

Мақсаты: оқытудың негізгі формасы сабақ болғандықтан, оның ерекшеліктерін көрсету.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар 1. «Оқыту формасы», педагогикалық процестің компоненттерімен байланысы.

 2. Оқытудың формасы сабаққа анықтама.

 3. Неліктен оқытудың формасы сабақ болмақ?

 4. Сабақтың қандай типтері кең қолданылады?

 5. Сабақтың дидактикалық міндеттері.

 6. Сабақта оқушылардың қарым-қатынасына педагогикалық басшылық қалай байқалады?

 7. Сабақтың дидактикалық және психологиялық құрылымының үйлесімділігі.

 8. Қазіргі сабаққа қойылатын негізгі талаптар.

 9. Сабаққа талдау жасау педагогикалық процестің басқа анализдерінен ерекшелігі.

Әдебиеттер

1. Зотов Ю.Б. Организация современного урока. Москва, 1984.

2. Лемберг Р.Г. Дидактические очерки. Казучпедгиз, 1960, Алма-Аты.

3. Махмутов М.И. Современный урок. М., 1981

4. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии.М.,2005.

5. Хан Н.Н Сотрудничество в педагогическом процессе школы.Алматы,1997.

6. Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. Алма-Аты, 1990

7.Хмель н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя. Алматы, 1998

8. Цырлина Т.В. На пути к совершенству. Антология интересных школ и педагогических находок XX века. М.: Сентябрь,1997

9. Чередов И.М. Система форм организации обучения в общеобразовательной школе. М.,1997.
Тақырып 4.2.. Оқушылардың ұжымдық танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру. (1сағат)
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:


 1. Оқу жұмысының түрлері қандай белгілермен сипатталады? «Білім беруді ұйымдастыру түрлері» деген ұғымға анықтама беріңіз.

 2. Мектеп дамуының тарихында білім беруді ұйымдастырудың қандай негізгі түрлері қалыптасты?

 3. Білім беруді ұйымдастырудың сыныптық-сабақтық жүйесі қандай ерекшеліктермен сипатталады?

 4. Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар қандай?

 5. Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптардың мәні неде?

 6. Сабақ үстінде педагогикалық үрдістің қандай білімділік-тәрбиелік,дамытушылық және білім беру қызметтері жүзеге асады?

 7. Сабақтың негізгі түрлерін, сондай-ақ оқытудың басқа да түрлері мен олардың құрылысын суреттеп беріңіз.

Әдебеттер

Безрукова В.С. Образовательные технологии: ориентиры для выбора, //Директор школы, № 8.

11. Селевко Г.К.Современные образовательные технологии: учебное пособие, М., 1998.

12. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса: пособие для педагогов, Минск, 2002.

13. Хан Н.Н. Сотрудничество в педагогическом процессе школы. Алматы, 1997.

14. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. Минск.1990.

15. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Уч. пособие. Под ред. Е.С. Полат. 2000.

16. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Уч. метод.

пособие.- М. 2001.

17. Педагогические технологии: учеб. пос. для студ. пед. специальностей. Под ред. Кукушина В.С.

Тақырып 4.3.. Педагогикалық технологиялар. (1сағат)


Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар

 1. Білім, білік, дағдыны бақылау мен түзету сабағының құрылысын жасаңыз.

 2. Аралас сабақтардың мәні мен құрылымына анықтама беріңіз.

 3. Сабақты өткізу барысында оқушыларды дамыту мен тәрбиелеу жұмыстарын жүзеге асыру қаншалықты қажет?

 4. Қазіргі уақытта мектептерде сабақтардың қандай жаңа түрлері қолданылады?

 5. Мұғалімнің сабаққа дайындығының негізгі жұмыстарын анықтаңыз.

 6. Оқытуды ұйымдастырудың қосымша түрлерін атаңыз.

 7. Оқушылардың үлгерімін бақылауының түрлерін атаңыз.

 8. Білімді тексеру, дидактикалық тест, білімді бағалау, үлгермеушілік деген сияқты түсініктерге анықтама беріңіз.

 9. Оқудағы сәтсіздіктердің себебін түсіндіріңіз және оларды болдырмаудың әдіс-тәсілдерін сипаттаңыз.

Әдебиттер

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М. 1989.

2. Монахов В.М. Технологические основы проектирования, конструирования учебного процесса. Волгоград. 1995.

3. Пидкасистый П.И. Педагогика Учеб.пособие, М.: 1998.

4. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. Серия “Системные основания образовательных технологий”, М., 2001.

5. Хайруллин Г.Т.Технология и техника взаимодействия. Хунджад. 1998.

6. Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса: Учебное пособие. Алматы: АГУ им. Абая. 2002.

7. Коменский Я.А. Великая дидактика. // Избр. Пед.Соч. в 2 т. М. 1982 г.

8. Кушнир А.М. Не спрашивай, а делай. // Школьные технологии, 1996.

9. Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. М., Воронеж, 1998.

10. Безрукова В.С. Образовательные технологии: ориентиры для выбора, //Директор школы, № 8.

11. Селевко Г.К.Современные образовательные технологии: учебное пособие, М., 1998.

12. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса: пособие для педагогов, Минск, 2002.

13. Хан Н.Н. Сотрудничество в педагогическом процессе школы. Алматы, 1997.

14. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. Минск.1990.

15. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Уч. пособие. Под ред. Е.С. Полат. 2000.

16. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Уч. метод.

пособие.- М. 2001.


 1. Педагогические технологии: учеб. пос. для студ. пед. специальностей. Под ред. Кукушина В.С.


Тақырып 5. Спорт және дене шынықтыру саласындағы тәрбие жұмысы әдістемесінің ерекшеліктері -4 сағат

Мақсаты: спорт мектебіндегі топ жетекшісімен құрылған топтағытәрбиелік жүйенің мәнін меңгеру.

Өзiн өзi бақылауға арналған сұрақтар


 1. Топ жетекшiсiнің тәрбие жүйесiнiң негiзгi компонентерi қандай?

 2. Топ жетекшiсiнiң басты қызметтерiн атаңыз.

 3. Спорт мектебіндегі спорт жетекшiсiнiң негiзгi мiндеттерi қандай?

 4. Топ оқушылардың іс-әрекетiн ұйымдастырудың ерекшелiктерiн атаңыз.

 5. Топтағы оқушы жеке тұлғасын қалыптастырудың ерекшелiктерi қандай?

 6. Тәрбие мақсаты дегендi қалай түсiнесiз?

 7. “Адамның еңбекке қатынасы” дегендi қалай түсiнесiз?

Тақырып 6. Дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогикалық басқару -3 сағат
Тақырып 6.1.ЖББМ пен жас өспірімдер мпорт мектептерін немесе жалпы білім мен тәрбие саласын басқару органдары 1 сағат

Әдебиттер: 1. Государственная программа «Образование». Алматы, 2000.

 2. Государственные стандарты начального образования Республики Казахстан. Алматы, 1998.

 3. Государственные стандарты среднего образования Республики Казахстан. Кн. 1,2. Алматы, 1998.

 4. Закон Республики Казахстан «Об образовании». Алматы, 2000.

 5. Закон Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан». Алматы, 1997.

 6. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 1995.

 7. Концепция развития среднего образования Республики Казахстан // Уч итель Казахстана, № 17-18, 1997.

 8. Концепция развития образования Республики Казахстан до 2015 года //Казахстанская правда,26 декабря 2003 года.

 9. Кумбс Ф. Кризис образования в современном мире. М., 1970.

 10. Национальное согласие – основа стабильности и развития Казахстана. Астана, 1999.

 11. Проблемы и тенденции развития школы в современном мире. М., 1988.

 12. Реформа и развитие высшего образования. Программный документ ЮНЕСКО. Париж, 1995.

 13. Садыков Т.С. Теоретико-методологические основы модернизации системы образования в Республике Казахстан. Алматы, 1998.

 14. Храпченков В.Г. Тенденции и особенности развития всеобщего среднего образования в Казахстане. Алматы, 1996.

Тақырып 6.2. Спорт мектебіндегі оқу-тәрбие және жаттығу процесін басқару.Әдістемелік қызметті ұйымдастыру. (1сағат)


Мақсаты: мектепті ң тұтас педагогикалық процессіндегі басқару жұмысының теориялық білімдерімен және әдістемелік негіздерімен танысу.

Өзiн-өзi бақылауға арналған сұрақтар 1. “Мектептi басқару” ұғымы ненi бiлдiредi?

 2. Мектептi басқару қызметтерiне сипаттама берiңiз.

 3. Педагогикалық қызметкерлердi аттестациялаудың негiзгi мақсаты қандай?

Әдебиеттер


 1. Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. А., Мектеп, 1984,

 2. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом: Опыт системного анализа. М., 1973.

 3. Файоль А. Общее и промышленное управление. М., 1992

 4. Каракулов К.Ж. Школоведение. Алматы: Ғылым, 2005

 5. Альмухамбетов Б.А., Бенцион Я.С. Методическая работа с педагогическими кадрами: подходы, проблемы, поиски, решения. Алматы, 1999.

 6. Бабанский Ю.К. Методическая работа в школе. М., 1986.

 7. Бейсенбаева А.А., Мендигалиева Г.К. Теоретические основы интеграции и практики в инновационных типах школ. Алматы, 1999.

 8. Конаржевский А.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой. М., 1988.

 9. Таубаева Ш. Исследовательская культура учителя: методологи, теория и практика формирования. Алматы, 2000

 10. Хайруллин Г. О понятийном аппарате педагогики // Педагогика. 1991, № 5.

 11. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя. Алматы, 1998.

  1. Худоминский П.В. Методическая работа в школе. М., 1979.

Тақырып 7. Спорттық педагогтың педагогикалық шеберлігінің негіздері-2,5 сағат
Мақсаты: спорт саласындағы мамандардың өз жұмыстарының қырлары мен сырларын терең игеруі, адамзат баласының даму ерекшеліктерін ескере отырып дене тәрбиелеудің амалдарын дұрыс қолдана білулері

Өзiн өзi бақылауға арналған сұрақтар:  1. Жаттықтырушы қызметінің ерекшеліктері

  2. Педагогикалық мәдениет

  3. Педагогикалық техника

  4. Жаттықтырушының сөйлеу мәдениеті. Тіл мәдениеті.

  5. Дене шынықтыру мен спорт сабақтарында және жаттықтыру процессіндегі педагогикалық қарым-қатынас.

Әдебиеттер;

  1. Жұмашева С.С.-«дене шынықтыру және спорт педагогикасы»Алматы-2005 жыл

  2. Сейткалиев Қ.Б. «Тәрбие теориясы»Алматы 1986 ж.

  3. Синицина В.И. «Педагогикалық әдеп және ұстаздық шеберлік»Алматы-1987 жыл


Оқытушы жетекшілігімен және студенттің өздігінен орындайтын жұмысының тапсырмалары, орныдауға әдістемелік нұсқаулар.
Оқытушы жетекшілігімен студенттің өздік жұмысын орындауға жалпы әдістемелік нұсқаулар.

Мақсаты: студенттердің дәріс және сараман сабақтарында білімдері негізінде өздігінен жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыру

Міндеттері:

 • дәріс пен сараман сабақтарында алған білімдерін тереңдету;

 • теорияны практикамен байланыстыру;

 • өздігінен жұмыс істеу іскерліктерімен дағдыларын дамыту;

 • ойын еркін жеткізе білуге және оны қорғай білуге үйрету;

студенттің өздік жұмысын орындау формалары әр түрлі: кесте, реферат, коллоквиум, конспект және т.б.
Берілген тақырыпты конспектілеу.
Негізгі талаптар:


 1. Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға талпыну.

 2. Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол берму.

 3. Міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет.

 4. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазылуы тиіс.

 5. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.

Реферат жазуда не ескеріледі? 1. Таңдап алған рефераттың тақырыбына қатысты студент кішігірім зерттеулер жасайды. Студен осы алғашқы ғылыми жұмысқа байланысты мәселелерге орай қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан бастайды.

 2. Керек жағдайларда оқытушымен кездесіп, керекті кеңестеп алғаны абзал.

 3. Реферат жазуда студен негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады.

 4. Фактілер, фактілік материалдарды іріктеу және жинақтау негізінде таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.

 5. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан алғанын (сілтеме) қайда, қашан, қандай баспадан жарық көргенін көрсетуі қажет.

 6. Студенттің жазған рефераты аудиторияда талқыланады. Ең алдымен оқытушы қысқаша реферат тақырыбымен, негізгі идеясымен таныстырады. Тақырыпты зерттеуші студен реферат мазмұнын аудиторияда баяндайды, сұрақтарға жауап береді.


«дене шынықтыру және спорт педагогикасы» пәнінен бақылау жұмыстың тақырыптары.

 1. Оқыту әдістерін тиімді пайдаланудың озат тәжірибесі. /жеке пән бойынша/.

 2. Мектептегі оқу тәрбие жұмысын халық педагогикасы негізінде жүргізу жұмысының бағдары.

 3. Ұстаздық шеберлік, үстаздық талантқа жету жолдары.

 4. Оқушылардың эстетикалық талғамын музыка өнері арқылы дамыту.

 5. Тәрбие әдістерін қолдануда педагогиканың ролі.

 6. Қазақтың көрнекті ағартушылары мен педагогтарының тәрбие принциптері туралы еңбектері, пікірлері.

 7. Мектептегі басқару мәселелері.

 8. Оқушыларға экологиялық тәрбие беру.

 9. Оқу мен тәрбие бірлігін қалыптастыру.

 10. Халық педагогикасындағы отбасы тәжірибесінің тәрбиесі.

 11. Оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеуі.

 12. Оқушылардың оқу тәрбие үрдісінде танымдық ойындардың ролі.

 13. Ұстаз жолымен /қала мектептерінің іс-тәжірибесінен/.

 14. Мұғалімнің педагогикалық қарым-қатынасы.

 15. Халықтық педагогика және тәрбие.

 16. А.Құнанбаевтың мақал-мәтелдерін тәрбиелік мәні.

 17. Оқушыларға адамгершілік тәрбие беру.

 18. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беру жұйесі.

 19. Оқушыларға адамгершілік тәрбие беруде ұлттық салт-сана, әдет-ғұрыптың маңызы.

 20. Ақыл-ой тәрбиесі.

 21. Еңбек тәрбиесі.

 22. Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысындағы негізі.

 23. Экологиялық тәрбие негізі.

 24. Тәрбиенің жалпы әдістері.

 25. Оқу-танымдық үрдісте дидактикалық ойынды қолдану.

Әдебиеттер:

 1. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика А, 1992ж.

 2. Ильина Т.А. Педагогика 1977ж

 3. Бабанский О.К. Педагогика 1989ж

 4. Баранов С.А. Педагогика 1986ж

 5. Харламов С.П. Педагогика 1990ж

 6. Подласый И.П. Педагогика

 7. Дүйсенбекова Ш.Д. Тәрбие үрдісінің ерекшеліктері Семей 2004ж

 8. Әлжанов Г.Ж. Тәрбие тағылымы. Білім 2005 №1.

 9. Тәрбие құралы. 2003ж. № 5

 10. Білім 2003ж №3

 11. Бастауыш мектеп 2000ж №10

 12. Қазақстан 20-30. Прзидент жолдауы.

 13. Ұлағат 2003ж №2

 14. Өзіндік таным 2004ж № 3

 15. Білім беру менеджмент 2004ж №2, №4.

Бақылау түрлері.

1 вариант

1. Педагогика: 1. Баланың даму заңдылығы оқытады және оны тәрбиелеу жолдарын айқындайды.

 2. Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады.

 3. Бұл тәрбиешінің тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру мақсатындағы өнері.

 4. Жеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады.

 5. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым.

2. Ойын, оқу, еңбек, қарым-қатынас, сөз, өнер: 1. Педагогикалық процесс мақсаты.

 2. Педагогикалық процесс міндеті.

 3. Педагогикалық процесс формалары.

 4. Педагогикалық процесс әдістері.

 5. Педагогикалық процесс құралдары.

3. Қазақ тіліндегі алғашқы “Педагогика” оқулығының авторы: 1. Ы.Алтынсарин.

 2. Ш.Уалиханов.

 3. М.Жұмабаев

 4. М.Дулатов.

 5. А.Байтұрсынов

4. Педагогика ғылымдары:

А Дидактика, психология, мектептану, тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы, салыстырмалы педагогика.

В. Жалпы педагогика, жасөспірімдер педагогикасы, арнайы педагогика, жеке пәндерді оқыту әдісі, педагогика тарихы.

С. Жалпы педагогика, этика, эстетика, мектепке дейінгі педагогика, мектепті басқару, мектеп тарихы.

Д. Жалпы педагогика этитка, эстетика.

Е. Мектепке дейінгі педагогика, волеология, әлеуметтік педагогика, дидактика, тәрбие теориясы.
5. Тәрбие жұмысының орталығы:

А. Отбасы.

В. Бала-бақша.

С. Үйірме.

Д. Мектеп.

Е. Қоғам.


6. Технологияларды негізгі аспектілеріне жататындар:

А. Процессуалдық

В. Ғылыми - техникалық

С. Эмоционалдық

Д. Ұйымдастырушылық

Е. Формалды-техникалық


7. Оқыту. үйрету, оқыту түрлері, әдістері, формалары, құралдары:

А. Дидактиканың мақсаттары

В. Дидактиканың міндеттері.

С. Дидактиканың құралдары.

Д. Дидактиканың тәсілдері.

Е. Дидактиканың категориялары.


8. Бұл күнделікті өмірде пайда болып жеке адамды әр түрлі іс-әрекетіне ынталандыру:

 1. Қашық перспектива.

 2. Жақын перспектива.

 3. Даму перспектива

 4. Алыс перспектива.

 5. Орта перспектива.

9. 5 балдық баға қойылады мынандай жағдайда: 1. Бағдарламадағы материалдарды түгел меңгеріп, алған біліммен тәжірибеде жүзеге асырғанда.

 2. Оқушы ауызша жауап бергенде қатезіз қиналмай мұғалімнің қойған сұрағына жауап берген жағдайда.

 3. Оқушы меңгерген материалдардың кейбіреуіне тәжірибеде пайдалану кезінде ғана қиналған жағдайда.

 4. Оқушының меңгерген материалда қосымша сұраққа жеңіл жауап берген кезде.

 5. Жауабына салмақты қателержібермеген және тәжірибеде қиындықсыз қолдана білген жағд.

10. Педагогиканың негізгі категориялары: 1. Материя

 2. Тәрбие.

 3. Іс-әрекет.

 4. Оқымыстылық

 5. Тұқым қуалаушылық

11. Бұл мұғалімге нақты нұсқау, педагогикалық ситуацияларда қалай және не істеу керек: 1. Дидактикалық талап.

 2. Дидактикалық принцип.

 3. Дидактикалық заңдылық

 4. Дидактикалық қабілет

 5. Дидактикалық ереже.

12. Отбасының қызметіне жатпайды: 1. Тұқым жалғастырушылық

 2. Тәрбиелеушілік

 3. Экономикалық

 4. Кәсіпке оқытушылық

 5. Түзетушілік

13. Педагогикада қолданылатын ұғымдар (категория): 1. Жеке тұлға.

 2. Көрініс.

 3. Мемлекет.

 4. Этнос.

 5. Дін.

14. Жеке, жеке топтық, ұжымдық, көпшілік: 1. Педпроцесс принципі.

 2. Педпроцесс заңдылығы.

 3. Педпроцесс тұтастығы.

 4. Педпроцесс мақсаты.

 5. Педпроцесс міндеті.

15. Отбасы тәрбиесі туындауы: 1. Құлдық қауымда.

 2. Б.з.д. І-ІІІ ғасыр

 3. Алғашқы еңбек құралдарының пайда болуына байланысты.

 4. Тәрбиенің қоғамдық қызметінің ерекшеленуіне байланысты.

 5. Моногамиялы отбасының пайда болуына байланысты.

16. Педагогика ғылымының объектісі: 1. Жеке тұлға

 2. Оқушы.

 3. Мұғалім.

 4. Ұжым.

 5. Педагогикалық іс-әрекеттің объективті жүріп жатқан жағдайы.

17. Жеке адасның дамуына әсер ететін негізгі факторларды атап беріңіз: 1. Қоғамдық, әлеуметтік, экономикалық жағдайлар.

 2. Тұқым қуалаушылық, орта тәрбие.

 3. Жеке адамның дамытудың қозғаушы күштері.

 4. Қызметтің негізгі түрлері.

 5. Жанұя.

18. Ұжымдық таным іс-әрекетінің түрлеріне жатпайды: 1. Іскерлік ойын.

 2. Оқушылардың топтық іс-әрекеті.

 3. Микротоптармен жұмыс.

 4. Оқушының сабақтағы жауабы.

 5. Проблемалық жағдайда бірлесе шешу.

19. Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі: 1. Өте жақсы баға.

 2. Білімді, тәрбиелі, дамыған жеке тұлға.

 3. Жақсы денсаулық

 4. Жақсы көрсеткіш

 5. Жақсы психологиялық ахуал.

20. Оқушылардың өз бетімен жұмыстарына жатады: 1. Үлгермейтін оқушыларға көмек.

 2. Пардағы жұмыс.

 3. Рефераттың баяндамасын дайындау.

 4. Сабақтағы өзара көмек.

 5. Бағалау пікірі.

21. Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін ұғым: 1. Антропология

 2. Андрогогия.

 3. Педагогика.

 4. Андропогия.

 5. Педоголия.

22. Педагогикалық зерттеудің қортындысы негізделеді: 1. Ішкі сезім.

 2. Педагогикалық эксперимент.

 3. Ресми оппонент пікірі.

 4. Экспериментке қатысушылардың контингенті.

 5. Зерттеушінің тұлғасы.

23. Оқу-танымдық Іс-әрекеттің жүйелілігі қандай болуы мүмкін: 1. Тәжірибеде білімді пайдалану.

 2. Есте сақтау.

 3. Қабылдау, есте сақтау, тәжірибеде білімді пайдалану.

 4. Ойдағы талдау, есте сақтау, тәжірибеде білімді пайдалану.

 5. Қабылдау, тәжірибеде пайдалану.

24. Жеке тұлғаны қалыптастырудың шешуші факторы: 1. Іс-әрекет.

 2. Макросреда.

 3. Микросреда.

 4. Жолдастары.

 5. Ақпарат құралдары.

25. Педагогика тығыз байланысты: 1. Кибернетикамен.

 2. Психологиямен.

 3. Демографиямен.

 4. Статистикамен.

 5. Географиямен.

26. Көбінесе сабақтың қай жетілуі пайдаланылады: 1. Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің сипаты бойынша.

 2. Негізгі дидактикалық міндеттерге байланысты.

 3. Оқыту әдістеріне байланысты.

 4. Пайдаланылатын уақытына байланысты.

 5. Қайталау сабағы.

27. Оқушының тәрбиесіндегі іс-әрекеттің орны: 1. Қосымша роль.

 2. Екінші роль.

 3. Белгісіз роль.

 4. Негізгі роль.

 5. Маңызды роль.

28. Педагогика пәніне жататындар: 1. Бала.

 2. Оқушылар ұжымы.

 3. Жанұя.

 4. Процесс.

 5. Мұғалімдер ұжымы.

29. Дедукция әдісткрін пайдалануда: 1. Мұғалім алғашқы факторларды әңгіме түрінде баяндап оқушыларға қорытынды жасауға біртіндеп мүмкіндік туғызады.

 2. Мұғалім алдымен жалпы мәселелерді айтып, содан соң әрбір мәселені біртіндеп қарастырады.

 3. Оқушы алдымен әрбір мәселені меңгеріп, содан соң оқытудың сипатына қарай қорытынды жасайды.

 4. Оқушы үлгі бойынша жұмыс істейді.

 5. Жалпыдан жекеге қарай.

30. Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі: 1. Салыстыру.

 2. Абстрактілеу.

 3. Индукция.

 4. Дедукция.

 5. Байқау.

31. Педагогикалық процесс мына жүйеге қатысты: 1. Адам-табиғат.

 2. Адам-көркем бейне.

 3. Адам-техника.

 4. Адам-адам.

 5. Адам-белгі.

32. Басқару қызметін тек кейбір әдістерге тән деп есептеуге бола ма: 1. Бұл міндетпен атнайы әдіс жасалғандықтан болады.

 2. Барлық әдістердің жалпы қызметі болғандықтан, болмайды.

 3. Нақты нәрсе айтуға болмайды.

 4. Басқару әдістің қызметі емес.

 5. Басқару қызметі әдіс емес.

33. Ұжымдық шығармашылық әдісіне жататын: 1. Жеке жұмыс.

 2. Алдын –ала диагностикалау.

 3. Сыныптың активін талдау.

 4. Ұжымдық жоспарлау.

 5. Оқушылардың өзін-өзі басқаруын пайдалану.

34. Мектептің педагогикалық ұжымының жоғарғы ұйымы: 1. Директор.

 2. Завуч.

 3. Оқушылар ұжымы.

 4. Ата-аналар комитеті.

 5. Педагогикалық кеңес.

35. Жоғары көрсеткішке жетуде мектеп үшін не негізгі роль атқарады: 1. Оқу пәніне қызығушылық.

 2. Мұғалімнің тұлғасы.

 3. Шежіре.

 4. Дұрыс ұйымдастырылған танымдық іс-әрекет.

 5. Жүйелілік.

36. Мұғалімнің зерттеу әрекетінің кезеңдеріне: 1. Педагогикалық консилиум.

 2. Проблеманы анықтау.

 3. Әдістемелік кеңестің отырысы.

 4. Ата-аналарды педагогикалық ағарту.

 5. Қоғамды ұйымдарды тарту.

37. Оқытуға кірмейтін формалар:

 1. Лабораториялық жұмыс.

 2. Факультативтер.

 3. Практикум.

 4. Экскурсия.

 5. Сабақ.

38. 5-6 сынып оқушыларының мінез-құлқы мен үлгерімінің төмендеу себептері: 1. Балалардың оқудан шаршауы.

 2. Бастауыш сынып мұғалімдеріне қарағанда сынып жетекшісінің аз уақыт бөлуі.

 3. 5-6 сыныпта бастауыш мектеп оқуда жан-жақты дамуын қамтамасыз етпейді.

 4. Оқушының оқыту шартының өзгеруіне, сонымен бірге жас ерекшелігінің әсеріне, жаңа талаптарға іштей дайын еместігі.

 5. Жас ерекшелігінің әсері.

39. Оқушылардың сабақтан тыс іс-әрекетінің түрі: 1. Олимпиада, лекторлық, қызығушылық клубы.

 2. Танымдық, құндылық-бағдар, қоғамдық-саяси.

 3. Ізгілік, демократиялық, педагогикалық ынтымақтастық

 4. Оқушылардың рейтингісін анықтау.

 5. Анкета.

40. Дидактикалық бағдарламаларды шешуді ұйымдастыруға байланысты оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы: 1. Оқыту әдісі.

 2. Оқыту формалары.

 3. Оқыту құралдары.

 4. Оқу тапсырмалары.

 5. Факультативтер.

41. Әлеуметті жетілуді қандай сапалар сипаттайды: 1. Жауапкершілік, өздігінен дамуға ұмтылу, әлемге позитивті қатынас, толеранттылық

 2. Тұқымқуалаушылық, авторитарлық, жігерлілік

 3. Альтруизм, еңбексүйгіштік.

 4. Қайсарлық, іскерлік игостік.

 5. Нәтижеге талпынушылық, тапқырлық.

42. Тәрбие тәсілдері: 1. Тәрбиелеуші жағдайлар.

 2. Оптималдандыру жағдайлары.

 3. Жалпы әдістің бөлігі.

 4. Тәрбиені ұйымдастырудың түрі.

 5. Тәрбие құралдары.

43. Нысана көру арқылы қабылданатын дидактикалық принцип: 1. Ғылымилық.

 2. Жүйелілік.

 3. Көрнекілік.

 4. Сабақтастық.

 5. Оқытудың жеткіліктілігі.

44. Қоршаған ортадағы оқушылардың қарым-қатынас кезіндегі тұлғалық өзгерістеріндегі процестердің пайда болуы әсерінен, тұлға құрылымындағы физикалы және әлеуметтік-психологиялық өзгерістердің пайда болуы қалай түсіндіріледі: 1. Құрылуы.

 2. Қалыптасуы.

 3. Дамуы.

 4. Тәрбиесі.

 5. Әлеуметтенуі.

45. Ұжымдық танымдық істердің алғашқы кезеңі (ҰТІ) 1. Мұғалімнің ҰТІ жоспарлауы

 2. ҰТІ-ұжымды дайындау

 3. Ұжым мүшелеріне жұмысты бөліп беру.

 4. ҰТІ-өткізу.

 5. ҰТІ-өткізу туралы жалпы қорытынды.

46. Білім мазмұнындағы ғылым жетістігін қамтитын оқытудың принципі: 1. Жүйелілік

 2. Ғылымилық

 3. Жеткілікті.

 4. Сабақтастық.

 5. Саналылық.

47. Мұғалімнің жеке тұрғыдан білімін жетілдірудің негізгі түрі:

А. Әдістемелік бірлестік.

В. Білімін жетілдіру инститіты.

С. Өзіндік білімін жетілдіру

Д. Ақпаратты сауаттылық курсы

Е. Жоғарғы оқу орындарының қызметі.
48. Акселерация:


 1. Жеке тұлғаның қалыптасуы.

 2. Мақсатқа орнықты жетуге талпынуы.

 3. Жас өспірімдер мен кіші жастағы оқушылардың жедел дамуы.

 4. Тұлғаның өздігінен дамуы.

 5. Ойлау қабілетінің дамуы.

49. Қалай және қайтып оқыту қажет деген көзқарасты қарастырып ғылыми жүйе: 1. Тәрбие

 2. Оқу

 3. Даму

 4. Дидактика

 5. Сабақ беру.

50. Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекеттерінің түрі:

А. Оқу-танымдық

В. Ойын ойнау

С. Еңбек етушілік

Д. Спортпен шұғылдану.

Е. Көркем шығармашылық

2-нұсқа 1. Тәрбиелік мақсатқа жетуде кешенді әдістер мен тәсілдерді пайдалану тәртібі:

 1. Амал

В. Әдіс

С. ӘдістемеД. Акт

Е. Тәсіл 1. Класс-сабақ жүйесін жасаған педагог:

 1. И.Т.Песталоции

 2. Ж.Ж.Руссо

 3. Я.А.Коменскии

 4. К.Д.Ушинскии

 5. Ы.Алтынсарин
 1. Бес балдық баға мынадай жағдайда қойылады:

 1. Оқушы материалды білімін тексереді.

 2. Бағдарлама бойынша материалдың барлық көлемін меңгереді.

 3. Жазба жұмыстарында қателік жібереді:

 4. Оқушы меңгерген материалдарының кейбіреуінен ғана түсінігі.

 5. Жауабында салмақты қателер жібермейді.
 1. Тәрбиелік шараларды өткізуде жүйе құрушы фактор болып табылады:

 1. Құралдар

 2. форма

 3. Нәтиже

 4. Мазмұн

 5. Мақсат
 1. Оқыту процесін аяқтайтын негізгі элементке жататын:

 1. Білімді тәжірибеде қолдану

 2. Бақылау

 3. Бекіту

 4. Педагогикалық диагностика

 5. Жаттығу.
 1. Балаларды қорғаудағы халықаралық құжат:

 1. Білім беру туралы заң

 2. Еңбек туралы кодекс

 3. БҰҰ-ның балалар құқығы туралы конвенциясы

 4. ЮНЕСКО құжаттары

 5. Отбасы кодексі
 1. Отбасы тәрбиесінің негізін құрайды:

 1. Еңбек тәрбиесі

 2. Нарықтық қатынас

 3. Азаматтық құқық

 4. Әкімшілік құқық

 5. Құқықтық тәрбие
 1. Оқушылардың қабілетін есепке алатын, дидактикалық принцип:

 1. Белсенділік принціпі

 2. Саналылық

 3. Көрнекілік

 4. Жеткіліктілік

 5. Ғылымилық
 1. Мектепті басқаратын жоғарғы орган:

 1. Оқушылар комитеті

 2. Әдістемелік бірлестік

 3. Ата-аналар ұжымы

 4. Педагогикалық кеңес

 5. Қоғамдық бірлестік
 1. Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:

 1. Лекция, әңгіме, пікірталас

 2. Мадақтау, әңгіме, мысал

 3. Жаттығу, тәрбиелеушілік жағдаят туғызу.

 4. Жарыс, әңгімелесу, мысал

 5. Сыныптан тыс жұмыс, жарыс, жаттығу, сендіру.
 1. Сабақты ұйымдастыруға кірмейтін формалар:

 1. Тәрбие сағаты

 2. Үй тапсырмасын орындау

 3. Лабораториялық жұмыстар

 4. Экскурсия

 5. Оқу шеберханасындағы жұмыс
 1. Өздері сайлап алған басқару орган мүшелері арқылы жүзеге асырылатын ұжымды басмқарудың аталуы:

 1. Менеджмент

 2. Өзін-өзі басқару

 3. Соборлық

 4. Сайлаушылық

 5. Ұжымшылдық
 1. Отбасы мен мектептің өзара әрекет формасы:

 1. Сынып сағаты

 2. Ата-аналар жиналысы

 3. Экскурсия

 4. Байқау

 5. Әлеуметтік
 1. Дидактика нені оқытпайды:

 1. Оқыту әдістері

 2. Таным процесінің заңдылықтары

 3. Оқыту принципі

 4. Оқыту процесінің құрылымы

 5. Оқытудың жалпы теориясы
 1. Ақпарат дегеніміз…

 1. Бұл қоршаған ортадағы заттар: сызбалар мен музыкалық шығармалар, кітаптар мен картиналар, спектакльдер мен кинофильмдер

 2. Ғылыми білім облысы

 3. Анықталмаған және толық емес білім бар дәрежесін төмендетіп көрсететін қоршаған ортаның нысандары мен құбылыстары, олардың параметрлері, қасиеттері және олардың қалып-күйлері туралы мәліметтер

 4. Нысандарды тарату жүйесі.

 5. Түйінді сөздер жиыны
 1. Оқушылардың кәсіби бағдарына енгізіледі:

 1. Кәсіби ағарту, кәсіби көмек, кәсіби диагностика, кәсіби бейімділік

 2. Кәсіби көмек, кәсіби диагностика, құқықтық ұйымдастырушылық жұмыс

 3. Кәсіби диагностика, кәсіптік оқыту, еңбек тәрбиесі.

 4. Кәсіби көмек, кәсіпті таңдау, ағарту, өздігінен білім алу

 5. Кәсіби бағдар, кәсіби біліктілік.
 1. Оқу бағдарламасында көрсетіледі:

 1. Белгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны, оқу пәндерігнің мазмұны мен білім көлемі.

 2. Оқу пәндерін кластарға бөлу және сағат санына қарай бөлу

 3. Тоқсандық оқыту жалғасындағы оқу пәндерін оқыту тәртібі.

 4. Әрбір оқушының қажеттілігі мен қызығушылығын қанағаттандыратын білім өрісі

 5. Мектепте оқылатын пәндер тізімі және оларға бөлінген сағат саны.


 1. Ақпараттық процесс-

 1. Өңдеу және қолдану, қабылдау және беру нәтижелерінің процесі.

 2. Білім алудың жаңа технологияларын құру және енгізу процесі

 3. Саясат облысында адамға систематикалық білім алу процесі

 4. Есептеу техникасы көмегімен ғылыми-техникалық есептерді шешетін процес

 5. Ақпараттарды хабарлау және жою процесі.
 1. Эстетикалық тәрбиенің құралдары деп есептелінеді:

 1. Жаттықтыру жаттығуы

 2. Әңгіме

 3. Табиғат, әдебиет, өнер

 4. Мадақтау

 5. Жазалау
 1. Мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:

 1. Әңгімелесу

 2. Сабақ

 3. Иллюстрация және демонстрация

 4. Практикалық сабақ

 5. Лабораториялық сабақ
 1. Компьютерлік сауаттылық - бұл:

 1. Оқу және жаза білу

 2. Қоршаған дүниені таңбалар мен еигналдар түрінде белгілеу

 3. Ғылыми зерттеуде ЭЕМ-ді пайдалана білу

 4. ЭЕМ-ді қолданып, оқу, жазу, санау және сурет салу, сондай-ақ ақпараттарды іздеу әрекеттерін орындай алу

 5. Ақпаратты алуға байланысты ғылыми білімді қолдану
 1. Дене тәрбиесінің міндеттері болып табылады:

 1. Дененің дұрыс дамуына әсер ету, организмді шынықтыру, қозғалыс сапасын дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру

 2. Білім, біліктілік пен дағдылар жүйесін қалыптастыру.

 3. Ақыл-ой дағдысы мен біліктілігін қалыптастыру

 4. Жүйелі оқуға қызығушылығын қалыптастыру

 5. Эстетикалық талғамын қалыптастыру 1. Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар:

 1. Оқулықтар, оқу жоспары, оқу бағдарламасы

 2. Газет журнал және басқа да баспасөз беттері

 3. Әдістемелік оқулықтар

 4. Мектептегі тәрбие жұмысының жоспары

 5. Сынып жетекшісінің жұмыс жоспары
 1. Прфессиограммаға жатпайды:

 1. Болашақ маман жұмысының түрі мен жағдайларына қысқаша сипаттама

 2. Кәсіби қажеттіліктің нормативтері мен көрсеткіштері

 3. Жас мамандарды таңдауға құралған бағалау шкалалары

 4. Бітірушілерді даярлау қойылатын кәсіби талаптар

 5. Мамандарды мақсатқа сәйкес даярлаудың приоритеттерінің алмасуы
 1. Денені жаттықтыруға жатқызылады:

 1. Жарыс

 2. Волеология сабағы

 3. Олимпиада

 4. Байқау

 5. Гимнастика, денені шынықтыру, спорттық ойындар
 1. Дидактика пәні:

 1. Тәрбие

 2. Оқу процесі және заңдылықтары

 3. Педагогикалық шеберлік

 4. Оқытудың принциптері

 5. Үздіксіз білім беру 1. Аксселерация:

 1. Жеке тұлғаның белсенді іс-әрекет процесі

 2. Жеке тұлғаның алдына қойған мақсатқа жетудегі табандылық көрсетуі

 3. Балалық және жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық және психологиялық жылдам дамуы

 4. Адамның өзіндік жеке дара дамуы

 5. Ой өрісінің дамуы
 1. Оқушылардың экономикалық тәрбиелілігінің көрсеткіші болып табылады:

 1. Қ.Р.-дағы экономикалық саясат, негізгі экономикалық ұғымдармен жетекші идеялар туралы білімі.

 2. Табиғатты қорғауға саналы жауапкершілік сезімі.

 3. Экономикалық мәдениетті меңгеруі

 4. Табиғатты қорғау бойынша тәжірибелік іс-әрекет

 5. Математикалық білімі.
 1. Оқыту әдістеріне мыналар жатады:

 1. Кружок жұмыстарын ұйымдастыру

 2. Математикалық әдістер

 3. Факультативті сабақтар

 4. Интервью және анкеталық сауал

 5. Ауызша көрнекілік, практикалық әдіс.
 1. Оқыту процесінің жалпы заңдылықтарын ашатын педагогиканың жеке бөлімдері:

 1. Мектептану

 2. Дидактика

 3. Педагогика тарихы

 4. Тәрбие теориясы

 5. Этнопедагогика
 1. Білім, іскерлік және дағды мен ойлау тәсілдерін оқыту процесінде игерілген жүйе, бұл:

 1. Оқу

 2. Оқыту

 3. Білім беру

 4. Тәрбие

 5. Ғылыми таным
 1. Тәрбие принциптері дегеніміз:

 1. Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланыстылығы

 2. Тәрбие үрдісінің мазмұны, ұйымдастырылуы мен әдістерін айқындайтын ережелер, талаптар және бағыттаушы қағидалар жиынтығы

 3. Жеке адам, тәрбие мен дамуының бірлігі мен өзара байланыстығы

 4. Әлеуметтік орта мен тәрбиенің бірлігі

 5. Дұрыс жауап жоқ
 1. Оқу пәндерінің құрамы әр жыл сайын қандай құжатпен реттеледі:

 1. Мектептің жылдық жоспарымен

 2. Мектеп жарғысымен

 3. Оқу бағдарламасымен

 4. Оқу жоспарымен

 5. Күнтізбелік жоспармен
 1. Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды:

 1. Мектептегі сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау

 2. Класс жетекшілерге тәрбие іс-шараларын өткізуді ұйымдастыруға әдістемелік көмек

 3. Сабақ кестесін жасау

 4. Тәрбие жұмысының жоспарының орындалуын бақылау

 5. Белсенді оқушылардың сабақтан тыс тәрбие жұмысын өткізулеріне
 1. Жеке тұлғаның объективтік, қоғамдық қатынастарға бейімделуі:

 1. Әдет

 2. Дағды

 3. Даму

 4. Әлеуметтену

 5. Білім алу
 1. Оқу процесін ұйымдастыруға байланысты қойылатын талаптар ережесі:

 1. Білім беру мазмұны

 2. Оқытудың мақсаты

 3. Оқытудың принциптері

 4. Оқытудың міндеттері

 5. Оқытудың әдістері
 1. Төменде көрсетілген факторлардың қайсысы білім беру мазмұнына әсер етеді:

 1. Мұғалім дайындау

 2. Оқушылардың қажеттілігі

 3. Ата-ана талабы

 4. Білімді дамытуға қызмет ететін ғалымдар тобы

 5. Мемлекеттегі экономикалық қатынасты құрайтын талаптар
 1. Тұлға:

 1. Индивид

 2. Адамның қоғамдық мәні,

 3. еңбекқор адам

 4. Әділ адам

 5. Азаматтық позициясы айқын көрінетін адам
 1. Қазіргі оқыту теориясының әдіснамалық негізі:

 1. таным теориясы

 2. Табиғаттың даму заңдылығы

 3. Қоғамның даму заңдылығы

 4. Білім алушылардың жас ерекшеліктері

 5. Білім беру туралы деректі құжаттар
 1. Баламен жоспарлы түрде тәрбие үрдісін жүргізетін орталық:

 1. Отбасы

 2. Мектеп

 3. Үйірме

 4. Кешен

 5. Жастар үйі
 1. Тәрбие принципі:

 1. Өзін-өзі тәрбиелеу

 2. Адамгершілік тәрбиесі және тұлғаны қалыптастыру

 3. Тәрбиенің өмірмен және еңбекпен байланысы

 4. Тәрбиенің объективтігі және тұлғаның дамуы

 5. Саяси-мәдени тәрбие және тұлғаның дамуы
 1. Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер:

 1. Педагогикалық озық тәжірибені тарату

 2. Жаңа педагогикалық технологияны енгізу

 3. Әдістемелік ұйымдардың жұмысы

 4. Мұғалімнің қосымша оқыған жұмысы

 5. Тәрбие жұмысының тиімділігін артытру проблемалары
 1. Белсенділіктің қайнар көзі:

 1. Оқу

 2. Ойын

 3. Еңбек

 4. Қажеттілік

 5. Қарама-қайшылық
 1. Тәрбиенің мақсаты:

 1. Адамды мәдениетке баулу

 2. Тұлғаны жан-жақты үйлесімді дамыту

 3. Баланы саналы өмірге дайындау

 4. Еңбекке баулу

 5. Мамандақ таңдауға дайындау
 1. Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды:

 1. Білім беру мазмұны

 2. Білім беру мақсаты

 3. Тәрбиенің міндеттері

 4. Оқытудың түрлері

 5. Мұғалімдерді даярлау
 1. Жеке адам дамып қалыптасуына белсенділік ролі зор. Бұл педагогикалық процестің қай заңдылығына жатады:

 1. Тәрбие, оқыту, білім берудің, дамудың өзара байланыс заңдылығы

 2. Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеу бірлігінің заңдылығы

 3. Тәрбие мен оқытудағы қарым-қатынас заңдылығы

 4. Жас жеке ерекшелікті есепке алу заңдылығы

 5. Дұрыс жауап жоқ
 1. Тәрбие әлеуметтік кен мағынасында:

 1. Бір адамнан келесі адамға берілетін көп факторлы процесс

 2. Аға ұрпақтан кейінгі ұрпаққа жинақталған тәжірибенің берілуі

 3. Дені сау адамның дене бітімінің дамуын қалыптастыру

 4. Бір жеке тұлғаның келесі жеке тұлғаға білімін көп варианттылықпен жеткізу, беруі

 5. Жеке тұлғаны жан-жақты дамытуды қалыптастыру
 1. Педагогиканың ғылым ретіндегі дамуын анықтады:

 1. Ғылыми қызметкерлердің қажеттілігі

 2. Ата-аналардың балалар бақыты жөніндегі қамқорлығы

 3. Тұқымды сақтаудың биологиялық заңы

 4. Адамның өмір мен еңбекке дайындалуының объективтік қажеттілігі

 5. Тәрбиені өмірдегі ролін арттыру
 1. Әрекетте негізгі роль атқаратын:

 1. Қарым-қатынас

 2. Оқу

 3. Ойлау

 4. Еңбек

 5. Белсенділік
 1. Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері:

 1. Этикалық, рухани, діни, оқытушылық.

 2. Рухани, экономикалық, политехникалық,

 3. Ақыл-ой, дене адамгершілік, эстетикалық, еңбек

 4. Құқықтық, валеологиялық, зертеушілік

 5. Интернационалдық, экологилық, білімдендіру

3-нұсқа 1. “Ұлы дидактиканы” жазған кім:

 1. Ж.Ж.Руссо

 2. И.Герберт

 3. Я.А.Коменский

 4. А.Дистерверг

 5. Джон Локк
 1. Қазіргі жалпы білім беретін мектептерде тәрбиенің мақсаты қандай? Дұрыс емес жауапты анықта:

 1. Жеке адамның адамгершілік, эмоциялық, дене, ақыл-ой дамуына әсер етуі.

 2. Адамның творчестволық қабілетін ашық көрсету.

 3. Комунисттік көзқарас негізінде жалпы адамгершілік құндылық бағасын қалыптастыру.

 4. Гуманисттік қарым-қатынасты дамыту

 5. Баланың жас ерекшелігін ескере отырып, оның жеке тұлға ретінде өсіп өнуіне түрлі жағдайлар жасау.
 1. Тәрбие процесінің қозғаушы күші:

 1. Тұлғаның танымдық қызығушылықтары

 2. Тұлға дамуында пайда болатын қарама-қайшылықтар

 3. Тәрбиенің мақсаты мен міндеттері

 4. Қарым-қатынас түрлерінің жиынтығы

 5. Ата-аналардың балалаларына қоятын талаптар
 1. Жас ерекшелік педагогикасына қатыстылар:

 1. Сәбилер педагогикасы, мектеп педагогикасы, жоғарғы мектеп педагогикасы, ересектер педагогикасы

 2. Сурдонедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика

 3. Педагогика тарихы

 4. Салыстырмалы педагогика

 5. Этнопедагогика
 1. Бала маңайындағы нәрсенің бәрі жинақы, ретті, таза болуы. Бұл кімнің пікірі:

 1. А.Құнанбаев

 2. Л.Толстой

 3. В.Сухомлинский

 4. Ы.Алтынсарин

 5. М.Жұмабаев
 1. Тәрбие принциптеріне жататындар:

 1. Тұқым қуалаушылық әсері

 2. Жеке тұлғаны тәрбиелеудегі саналылық қажеттіліктің сәйкестілігі

 3. Ортаның әсері

 4. Ойын іс-әрекетіне қатысу

 5. Жеке тұлғаның қалыптасу процесі
 1. Қазіргі замандағы педагогиканың атқаратын қызметі:

 1. Ғылыми-теориялық, практикалық, болжам жасаушылық

 2. Оқытушылық, тәрбиелік, тәжірибелік

 3. Қалыптастырушылық, болжам жасаушылық, дамытушылық

 4. Экономикалық ғылыми-теориялық, тәжірибелік

 5. Мативациялық, тәжірибелік экономикалық
 1. Мектеп жасына дейінгі және кіші мектеп жасындағы балаларға тән іс-әрекет:

 1. Оқу

 2. Еңбек

 3. Спорт

 4. Ойын

 5. Олимпиада

 1. Тәрбие әдісіне жататындар:

 1. Сынып сағаты

 2. Сабақ

 3. Педагогикалық талап

 4. Орта

 5. Ұжым
 1. Пресс-конференция сабағы, жарыс сабағы, аукцион сабағы, конкурс сабағы, фантазия сабақ:

 1. Дәстүрлі сабақ

 2. Дәстүрлі емес сабақ

 3. Аралас сабақ

 4. Проблемалық сабақ

 5. Іздену сабақ
 1. Мұғалім мен оқушының негізгі іс-әрекеті:

 1. Әңгіме

 2. Оқыту

 3. Тапсырма

 4. Жаттығу

 5. Қайталау
 1. Тәрбиенің заңдылығына жататындар:

 1. Тәрбиені қоғамдық жағдайға сәйкестендіру

 2. Тәртіппен мінез-құлықтың бірлігі

 3. Педагогикалық талап

 4. Оқушының жеке дара қажеттілігін есепке алу

 5. Әлеуметтік орта
 1. Педагогикалық біліктілік:

 1. Педагогикалық жобалау дағдысы мен тәжірибесінің барлығы

 2. Объективтік шындық заттары мен құбылыстары туралы игерілген мәліметтердің, ұғымдардың, түсініктердің жиынтығы

 3. Адамның мүдделерімен қызығушылықтарын тәжірибе жүзінде орындауға бағытталған әрекет

 4. Адам санасы сенім мен көзқарас жүйелерін игеруге негізделген әрекет

 5. Мұғалімнің жеміс, әрекеті, мақсатты оқытуды тарату
 1. Организмнің тез дамуы, қаңқаның сүйектенуі процесінің нығайюы, жыныс мүшелерінің жетіле бастауы, баланың тәуелсіз өз бетімен талаптануын тудырады. Бұл анықтама қай жас кезеңіне сай:

 1. Мектепке дейінгі балалық шақ(4-7)

 2. Бастауыш мектеп жасы (7-12)

 3. Жеткіншек жас (12-15)

 4. Жасөспірімдік жас (15-16)

 5. 17-18 жас
 1. Жеке тұлғаның қоғамдық ортаға бейімделуі:

 1. Әдет

 2. қалыптасу

 3. дамуы

 4. әлеуметтену

 5. дағды, іскерлік
 1. Дидактикалық бірлікті кеңейтетін (ДКБ) педагогикалық технологияның авторы болып:

 1. С.Н.Лысенкова

 2. В.Ф.Шаталов

 3. Л.В.Тарасов

 4. В.К.Дьяченко

 5. П.М.Эрдинев
 1. Өмірде жинақталған білім, тәжірибе негізінде саналы және өз бетімен практикалық әрекетті орындаук қайсыған жатады

 1. дағды іскерлік

 2. икемділік

 3. жаттығу

 4. білім беру
 1. Тұлғаны дамытушы факторлар:

 1. Оқуға қызығушылық, жетістік дәрежесі

 2. Тұқымқуалаушылық, орта тәрбие, іс-әрекет

 3. Ғылымның даму деңгейі

 4. Тұлғаның ұжымдағы мәртебелік дәрежесі

 5. Табиғи жағдайлар
 1. Ғылыми білім жүйесі ретінде дидактика ұғымын алғаш рет өндеген:

 1. Я.А.Коменский

 2. В.Ратке

 3. ЖЖРуссо

 4. И.Т.Песталоции

 5. И.Ф.Гербарт
 1. Жас кезенде адам дене дамуы тез жүреді, адам есейген сайын даму қарқыны баулайды. Бұл қайсыған жатады.

 1. Қағида

 2. Ереже

 3. Заңдылық

 4. Процесс

 5. Заң
 1. Тұлғаны әлеуметтендіру институтына жататындар:

 1. Отбасы, мектеп, микросфера

 2. Форма, әдіс,тәсіл

 3. Диспут, тәрбие сағаты, конференция

 4. Педагогикалық кеңес, әдістемелік бірлестік

 5. Ата-аналар жиналысы
 1. Мемлекеттік білім беру стандарты:

 1. Жалпы білім беру мазмұны

 2. Жеке алынған білім беру мекемесінің өзіндік ерекшелігін бейнелейтін құжат

 3. Мектеп бітірушілер жалпы білімдік даярлығына қойылатын талаптардың міндетті деңгейі және осы талаптарға сәйкес келетін оқытудың мазмұны, әдістері, түрлері, құралдары және бақылау

 4. Білім, ғылым және іс-әрекет түрлерінің үздіксіз білім алудың технологиялары

 5. Әр оқу жылындағы оқу жүктемесінің ең көп мүшелері
 1. Адамның бір іс-әрекетті орындаған үнемі өзімен келіспеуі:

 1. Ішкі қарама-қайшылық

 2. Қозғаушы күш

 3. Сыртқы қарама-қайшылық

 4. Сыртқы жағдай

 5. Жауабы жоқ
 1. Қоғамдық сипаттағы тәрбие принципінің талаптары:

 1. Тәрбие процесіндегі мемлекеттік, қоғамдық және жеке сұраныстардың оптималды сәйкестілігі

 2. Тұлғаны қалыптастыру процесіндегі мемлекет мүддесінің приоритеті

 3. Азаматтардың жеке қызығушылықтарын тәрбие мақсаттарына бағыттау

 4. Қоғамдағы идсологиялық басымдықтарды адамдар санасына сіңіру

 5. Азаматты тәрбиелеу
 1. Дидактика “жалпыға бірдей өнер, барлығын бәріне үйретеді”-деп түсіндірген:

 1. И.Г.Песталоции

 2. В.Ратке

 3. Ж.Ж.Руссо

 4. Я.А.Каменскии

 5. П.Ф.Каптерев
 1. Белгілі бір өмір кезеңдеріне тән анатомиялық, физиологиялық және психикалық сапалар. Қайсыған жатады:

 1. Дербес ерекшеліктер

 2. Жас ееркшеліктер

 3. Акселерация

 4. Даму

 5. Дұрыс жауабы жоқ
 1. Мектептің білім мазмұнын анықтайтын құжаттар:

 1. Мұғаліснің күнтізбелік жопароы

 2. Оқу жоспары оқу бағдарламасы, кітаптар – оқу құралдары

 3. Білім беру органдарының нұсқауы

 4. Білім беру заңдары

 5. Білім стандарты
 1. Оқыту процесінде жетекші жүйе құрушы фактор болып:

 1. Оқыту әдісі

 2. Білімнің мазмұны

 3. Оқыту түрлері

 4. Педагогикалық технология

 5. Оқытудың мақсаты
 1. Қоғамдық тарихи білім мен оқушы меңгерген білім көлемінің арасындағы қарама-қайшылық:

 1. Дамытудағы қарама-қайшылық

 2. Тәрбиедегі қарама-қайшылық

 3. Оқудағы қайшылық

 4. қозғаушы күш

 5. дұрыс жауап жоқ
 1. Тәрбие жұмысының түрлеріне жататындар:

 1. Бақылау

 2. Сынып сағаты

 3. Сендіру

 4. Ұйрету

 5. Лекция
 1. Оқу материалын жүйелі түрде және оны өткен материалмен байланыстыра отырып меңгеру қандай қағидаға негізделік:

 1. Жүйелілік

 2. Көрнекілік

 3. Нақтылық

 4. Ғылымилық

 5. Жеткілікті
 1. Арнайы әзірленген, мақсатқа байланысты және берілген жауаптар арқылы информация алу қай зерттеу әдісіне жатады:

 1. Әңгімелесу

 2. Анкета

 3. Бақылау

 4. Мектеп құжаттарын зерттеу

 5. Интервью
 1. Оқушгы ұжымы туралы теорияны кім жасады:

 1. Я.А.Каменский

 2. Ы.Алтынсарин

 3. А.Дистерверг

 4. А.С.Макаренко

 5. А.Байтұрсынов
 1. Педагогикалық процесті ұйымдастыру негізінде педагогика мен психологияның жаңа жетістіктері мына қағиданы ұсыныңдар:

 1. Жүйелілік

 2. Көрнекілік

 3. Нақтылық

 4. Ғылымилық

 5. Жеткілікті
 1. Ғылыми зерттеу әдісінің табиғи бақылау түріне қайсысы жатады:

 1. Кезекші мұғалім асханадағы тәртіпті бақылайды

 2. Оқушы баланың дамуын бақылауда компонентілік программаны пайдаланады.

 3. Сынып жетекшісі оқушылардың ұқыпты киінуін бақылайды

 4. Биология мұғалімі сұқбат кезінде оқушылармен құмырсқаның іс әрекетін бақылайды

 5. Жас маман қиын оқу материалыңталданған тәжірибелі маманның әрекетін бақылайды.
 1. Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қатынасқа икемделуі:

 1. Әдет

 2. Дағды

 3. Даму

 4. Әлеуметтену

 5. Іскерлік
 1. Педагогика пәніне не кіреді:

 1. Оқыту процесі

 2. Тәрбие процесі

 3. Педагогикалық процесс

 4. Білім беру жүйесі

 5. Мұғалімнің педагогикалық іс әрекеті
 1. Төменде көрсетілген анықтамадан ғылыми-педагогткалық зерттеудің диагностикалық әдісін көрсет:

 1. Жанұядағы тәрбие туралы сынып жетекшісінің ата-аналармен әңгімесі

 2. Сабаққа кешігіп келген оқушымен оқытушының әңгімесі

 3. Қоғамдық орындағы тәртіп туралы оқушылармен әңгіме

 4. Қауіпсіздік ережелерін қалай түсінгені туралы оқушының оқушылармен жүргізген әңгімесі

 5. Оқытушымен әңгіме жүргізу барысында оның оқушылармен оқу материалына деген қызығушылығын арттыруда тиімді әдіс тәсілдерін ашып көрсету
 1. Тәрбие процесінің диалектикасы неде:

 1. Тәрбие процесінің диалектикасы қозғаушы күште

 2. Қоршаған ортаға байланысты күште

 3. Ішкі және сыртқы қарама-қайшылықта

 4. Педагогикалық заңдылықтарға байланысты

 5. Мақсатты орындауға бағытталған жұмыс
 1. Дидактика пәніне не кірмейді:

 1. Оқытудың мазмұны және мақсаты

 2. Оқушыларға ата-аналардың ықпалы

 3. Оқытудың заңдылықтары

 4. Оқытудың әдісі мен принциптері

 5. Оқытудың түрлері
 1. Оқушылардың қызығушылығы мен қабілетін қандай жағдайларға байланысты анықтаймыз:

 1. Оқу, тәрбие жұмысының мақатты түрде ұйымдастыру мен жүзеге асырудан

 2. Табиғи нышандарға байланысты

 3. Білім мен іскерлігінің деңгейіне байланысты

 4. Құрбы-құрдастармен қарама-қатынасына байланысты

 5. Оқылған кітаптардың санына байланысты
 1. Жеке тұлғаның өзін-өзі басқару механизмі бойынша қажеттіліктері (артығын алып таста):

 1. Танымдық

 2. өзіндік бекіту

 3. Әлеуметтік

 4. Өзіөзі тәрбиелеу

 5. өз бетімен білімін көтеру
 1. Педагогикалық процестің жүйе құрастырушылық компоненті:

 1. Әдіс пен тәсілдің бірлігі

 2. Мақсат

 3. Педагогикалық процестің мазмұны

 4. Оқытудың әдістемесі

 5. Оқушының іс-әрекеті
 1. Төмендегі келтірілген анықтамалардан оқу процесінің мәнін көрсет:

 1. Оқу процесі дегеніміз білімнің оқушыға берілуі

 2. О.п.дегеніміз қабілетінің дамуы мен анықталуы

 3. ПО.процесінде оқушының білімі, іскерлігі, дағдысы қалыптасады.

 4. О.процесі білімді меңгерумен анықталады.

 5. Дұрыс жауап жоқ
 1. Тәрбиенің ұзақтығы қайсына жатады:

 1. Тәрбие мақсатына

 2. Ерекшелігіне

 3. Принципіне

 4. әдісіне

 5. міндетіне
 1. Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизміне не жатады:

 1. Педагогикалық технология

 2. Оқытушымен оқушы өзара қарым-қатынасы

 3. құралдары, түрлері, әдіс-тәсілдері

 4. Оқытудың технологиялық құралдары

 5. Мақсаты, міндеті, мазмұны
 1. Сынып жетекшісі құрастырады:

 1. Тақырыптық жоспарды

 2. Оқу жоспары

 3. әдістемелік жұмыс жоспары

 4. тәрбие жұмысының жоспары

 5. күнтізбелік жоспары
 1. Тәрбие үрдісінің заңдылықтары:

 1. Тәрбиенің мақсаттылығы

 2. Тәрбиенің ұжымдық бағыттылығы

 3. Тұлғаны қалыптастыру

 4. Даму және тәрбие

 5. Дұрыс жауап жоқ
 1. Оқыту, үйрету, білім беру, оқыту түрлері, әдістері, формалары, құралдары:

 1. Дидактиканың мақсаттары

 2. Дидактитканың міндеттері

 3. Дидактиканың құралдары

 4. Дидактитканың тәсілдері

 5. Дидактитканың категориялары
 1. Жоғары сынып оқушыларының негізгі іс-әрекеттерінің түрі:

 1. Оқу танымдық

 2. Ойын ойнау

 3. Еңбек етушілік

 4. Спортпен шұғылдану

 5. Көркем шығармашылық

4-нұсқа 1. Экологиялық тәрбиенің міндеті:

 1. Дене және спорттық қоғамдық маңызы және мәні туралы білімдер жүйесі мен оқушыларды байыту

 2. Мектеп оқушыларын көркем өнер шығармашылығына тарту

 3. Оқушыларда мәдени мінез-құлық және табиғатты қорғау іс әрекетін ұйымдастыру

 4. Табиғатқа ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру және табиғатты қорғау іс-әрекетін ұйымдастыру

 5. Оқушылардың ақыл-ой қабілетін дамыту
 1. Дидактиканы оқыту объектісі:

 1. Оқушылардың дамуы

 2. Оқушылардың тәрбиесі

 3. Ілім

 4. Оқыту

 5. Оқыту процесі
 1. Балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу:

 1. Суесивті қабілет

 2. Коммуникативті қабілеті

 3. Дидактикалық қабілет

 4. Ғылыми қабілет

 5. Зерттеушілік қабілет
 1. Эстетикалық тәрбиенің мәні:

 1. Эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру

 2. Еңбексүйгіштікпен тәртіптілікке тәрбиелеу

 3. Оқушыларды әр түрлі көркем эстетикалық іс-әрекетті ұйымдастыру

 4. Әлеуметтік жауапкершілікке және өз отанына сүйіспеншілікке тәрбиелеу

 5. Оқушыларды идеялық бағыттылыққа тәрбиелеу
 1. Педагогика ғылымы байланысты:

 1. Көркем тарих

 2. Математика

 3. Психология

 4. Биология

 5. Физика
 1. Бұл күнделікті өмірде пайда болып жеке адамды әр түрлі іс-әрекетіне ынталандыру:

 1. қашық перспектива

 2. Жақын перспектива

 3. Даму перспектива

 4. Алыс перспектива

 5. Орта перспектива
 1. Оқушылардың тәрбиелік деңгейінің әдістеріне жатпайтындар:

 1. Сабақ барысында мұғалімнің оқушыларды бақылауы

 2. Адамгершілік тақырыбына шағын шығарма жазу

 3. Оқушылармен әңгімелесу

 4. Кинотеатрға бару

 5. Тәрбие теориясы
 1. Дидактиканың категорияларына жатпайтындар:

 1. Әлеуметтену

 2. Ілім

 3. Үйрету

 4. Білім беру

 5. Оқыту
 1. Мінез-құлық нормасының көрінісі, балаларды әлеуметтік тәжірибеге қатыстыру:

 1. Өнеге

 2. Тәрбиелеуші ситуация

 3. Үйрету, жаттықтыру

 4. Талап

 5. Қоғамдық пікір
 1. Тәрбиенің формасына жататындар:

 1. Тақырыптық кештер

 2. Көрме ұйымдастыру

 3. Кесте

 4. Кроссворд шешу

 5. Өлең тақпақ оқу
 1. Дидактикада бақылаудың мынандай түрлерін ажыратады:

 1. Күнделік, бірмезгілде тұрақты

 2. Күнделікті, үзщдіксіз, қорытынды

 3. Тұрақты, қорытынды эпизоттық

 4. Формальді бағдарланған

 5. Өзінөзі бақылау, зачет
 1. Ойын, оқу, еңбек, қарым-қатынас, сөз, өнер:

 1. Педагогикалық процесс мақсаты

 2. Педагогикалық процесс міндеті

 3. Педагогикалық процесс формалары

 4. Педагогткалық процесс әдістері

 5. Педагогикалықұ процесс құралдары
 1. Тәрбие жұмысының формасы:

 1. Театр

 2. Сабақ

 3. Экскурсия

 4. Фильм

 5. Кітапхана
 1. Оқытудың мазмұны:

 1. Оқыту процесінде оқушылардың мектептен білім іскерлігін және дағдысының бірлігі.

 2. Оқытудың нәтижесі

 3. Оқушылардың білім іскерлігін дағды жүйесі

 4. Әрбір оқушының өзінің дамуы үшін қажетті пәнді таңдауы.

 5. Ғылымдар негізінде білімдер жиынтығы
 1. Мақсат, міндет, мазмұн, форма, құрал, әдіс-тәсілдер, тапсырма:

 1. Біртұтас педагогикалық процесс компоненттері

 2. Б.п.п. ерекшеліктері

 3. Б.п.п. белгілері

 4. Б.п.п. қозғаушы күштері

 5. Б.п.п. екі жақтылығы
 1. Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер:

 1. Тұратын жеріндегі достары

 2. Замандастары

 3. Жолдастары

 4. Әріптестері

 5. Сынып ұжымы
 1. Мемлекеттік білім беру стандарты:

 1. Жалпы білім беру мазмұны

 2. Жеке алынған білім беру мекемесінің өзіндік ерекшелігін бейнелейтін құжат

 3. Мектеп бітірушілердің жалпы білімдік даярлығына қойылатын талаптардың міндетті деңгейі және осы талаптарға сәйкес келетін оқытудың мазмұны, әдістері, түрлері, құралдары және бақылау

 4. Білім, ғылым және іс-әррекет түрлерінің үздіксіз білім алудың технологиялары

 5. Әр оқу жылындағы оқу жүктемесінің ең көп мөлшері
 1. Оқытушылар мен оқушылар арасындағы сөздік қатынас:

 1. Мимика, жест

 2. Пантомимика

 3. Оқушылармен оқытушылар арасындағы арақашықтық

 4. Вербальді педагогикалық қарым-қатынас

 5. Вербальдық емес қарым-қатынас
 1. Мектептегі негізгі тәрбиелік қызметті атқаратын:

 1. Сынып жетекшісі

 2. Мектеп директоры

 3. Пән мұғалімі

 4. Сынып старостасы

 5. Мектеп завучы
 1. Оқу жоспары:

 1. Дүниеге көзқарас негізіндегі сұрақтардың тізімі

 2. Оқылатын материалдық тақырыптық мазмұнын көрсететін құжат

 3. Оқушылардың білімге іскерлік дағдысына қойылатын негізгі талапты ашып көрсететін құжат

 4. Оқу пәндерінің толық тізімін көрсететін, әр пән бойынша жылға бөлінген сағат санын көсететін құжат

 5. Жалпы білім беретін мектепке оқу процесін ұйымдастыруға арналған ереже.
 1. Жеткіншек және балалық шақта дене мен психикалық дамуының жеделдетілуі:

 1. Ретардант

 2. Адаптация

 3. Акселерация

 4. Филогенез

 5. Онтогенез
 1. Тәрбие әдісіне жататындар:

 1. Кітап мазмұны

 2. Ересек адамның үлгі көрсетуі

 3. Тәрбие сағаты

 4. Тақырыптық кеш

 5. Экскурсия
 1. Оқытудың мотивтері:

 1. Оқу жұмыстарына немқұрайды қарау

 2. Оқушының белсенді оқу әрекетіне және білім алу мазмұнын нәтижелі тануға іштей оянуы

 3. Қоршаған ортаға теріс қатынас

 4. Оқуды қаламау

 5. Білім алушының оқу процесіне қатысуы
 1. 6-10 жас арасы:

 1. Нәрестелік жас

 2. Бастауыш мектеп жасы

 3. Сәбилік жас

 4. Орта буын

 5. Жеткіншек жас
 1. А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырды:

 1. Екі

 2. Үш

 3. Төрт

 4. Бес

 5. Бестен жоғары
 1. Оқыту белгілеріне қайсысы жатпайды:

 1. Екі жақтылық сипат

 2. Мұғаліммен оқушылардың бірлескен іс-әрекеті

 3. Әкімшілік бақылау

 4. Оқушылардың дамуы мен тәрбиесін басқару

 5. Мұғалім тарапынан басшылық
 1. Оқушының білімін өздігінен меңгеруге бағытталған процесс:

 1. Тұлғаның қалыптасуы

 2. Өзіндік білім алу

 3. Қайта тәрбиелеу

 4. Өзін-өзі дамыту

 5. Өзін-өзі басқару
 1. Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі:

 1. Салауатты қоғамдық пікір қалыптастыру

 2. Мадақтау және жазалау

 3. Ұжымда жағымды дәстүр туғызу

 4. Оқушының тәртібін қадағалау

 5. Өзін басқа адамның орнына қою
 1. Дифференциалды оқыту

 1. Артта қалушы оқушылармен жұмыс

 2. Әрбір оқушының немесе жеке оқушылар топтарының мүмкіншіліктері мен мұқтаждарын барынша есепке алу

 3. Қиын балалармен жеке жұмыс

 4. Дарынды балаларды оқыту

 5. Оқушылардың өзіндік жұмыстары
 1. Жоғарғы сынып оқушысына бір нәрсеге өзінің қатысын анықтауға едәуір ықпал ететін:

 1. Ата-аналар пікірі

 2. Жолдастарының пікірі

 3. Мұғалім пікірі

 4. ұжымның пікірі

 5. Өзінің пікірі
 1. Тәрбие әдісіне жататындар:

 1. Сендіру, жаттығу, ынталандыру, өзін-өзі тәрбиелеу

 2. Әңгімелесу, тәжірибелік жұмыс

 3. семинар зачет

 4. Принцип, консультация

 5. Көндіру, үйрету
 1. Оқытудың заңдылықтары:

 1. Оқыту ережелері

 2. Өсиет

 3. Оқушылардың білім, дағдыларына қойылатын талаптар

 4. Белгілі жағдайларда қайталанатын қажетті, елеулі объективті тұрақты байланыстар

 5. Оқу апроцесін ұйымдастырудың нұсқаулары
 1. Сабақтың типі мен құрылымын қай белгі бойынша айқындауға болады:

 1. Дидактиткалық мақсатқа

 2. Сабақтың элементтерінің орналасуына

 3. Басты мақсатқа жетудегі кететін уақыт санына

 4. Компоненттердің структуралық қрамына

 5. Мұғалімніңсіс-әрекетіне
 1. Отбасы тәрбие әдісіне ждататындар:

 1. Гуманизациялау демократияландыру

 2. Үлгі, әңгіме, әптүрлі істерді қолдану

 3. Мұғалімдермен кездесу

 4. Ата-аналар комитетінің отырысын өткізу және қатысу

 5. Баланың қажеті мен қызығушылығын дамыту
 1. “Жеңілден қиынға”, “Қарапайымнан күрделіге”, “Белгіден белгісізге”. Ережелері оқытудың қай приціпіне жатады:

 1. Ғылымилық

 2. Теорияның тәжірибемен байланыстылық

 3. Қол жетерлік

 4. Көһрнекілік

 5. Бірізділік
 1. Білімдерді бақылау формаларына кірмейді:

 1. Оқушының сабақтағы жауабы

 2. Карточкамен тапсырмалар орындау

 3. Шығарма

 4. Ұй жұмысы

 5. Пікірталаста шығып сөйлеу
 1. Тәрбие процесінің ерекшелігін атап беріңіз

 1. Мақсаттылығы, көп факторлы жеке басты сыйлауы, екі жақтылығы

 2. үздіксіз, үнемділік, отбасындағы ынтымақтастық

 3. Сезімді ьәрбиелеу

 4. Қызметтің негізгі түрлері

 5. Жанұя
 1. Я.А.Коменскийдің пікірінше “Дидактиканың алтын ережесі”:

 1. Көрнекілік

 2. Жүйелілік

 3. Қол жетерлік

 4. сабақтастық

 5. Ғылымилық
 1. Төменде көрсетілген факторлар білім беру мазмұнына әсер етеді:

 1. Мұғалім дайындығы

 2. Оқушының қажеттілігі

 3. Ата-ана талабы

 4. Білімді дамытуға қызмет ететін ғалымдар тобы

 5. Мемлекеттегі экономикалық қатынасты құрайтын талаптар
 1. Тәрбие үрдісінің ерекшеліктері:

 1. Үздіксіздігі

 2. Жағдайы, мүмкіндігі

 3. Педагогикалық шеберлігі

 4. Қарым-қатынасы

 5. Еңбекке көзқарас
 1. Дидактиканың “Бүкіл сыныппен жұмыс істей отырып, оқушынды есіңе ұста”:

 1. Жүйелілік және бірізділік

 2. Оқушылардың дербес ерекшеліктерін есепке алу

 3. Біріктілік

 4. Саналылық және белсенділік

 5. Көрнекілік
 1. Сынып жетекшісін тағайындайды:

 1. Аудандық білім беру бөлімінің меңгерушісі

 2. Директор

 3. Педагогикалық кеңес

 4. Ата-аналар комитеті

 5. әдістемелік бірлестік
 1. Тәрбие формасын атап беріңіз:

 1. Тәрбие сағаты

 2. Заң

 3. Ұжым

 4. Еңбек

 5. Қарама-қайшылық
 1. Білімнің көздеріне байланысты оқыту әдістерін топтан бөлу:

 1. Индуктивті және дедуктивті әдістер

 2. Ынталандыру, іс-әрекетті ұйымдастыру

 3. Проблемалық бірен саран іздеу және зертеу әдістері

 4. Жаңа білімдерді зерттеу

 5. Сөздік көрнекілік және тәжірибелік
 1. Құндылық қарым-қатынас бұл:

 1. Материалдық құндылықтар процесінің жемісі

 2. Технологтың іс-әрекеті

 3. Адамның жоғары адамгершілік құндылықтарға, басқа адамдарға қатынасы

 4. Кәсіптік іскерлікті қалыптастыруға деген қатынас

 5. Кәсіби меңгерудегі қарым-қатынасты қалыптастыру
 1. Тәрбие адамның дүниені бейнелеу қабілетін мақсатты дамыту процесі дейді. Бұл қай жағынан алғанда:

 1. Әлеуметтік

 2. Философиялық

 3. Психологиялық

 4. Анатомиялық

 5. Саяси
 1. Оқытудың сөздік әдістерін көрсетіңіз:

 1. Тәжірибелік жұмыс

 2. Жаттығу байқау

 3. Иллюстрация

 4. Әңгіме түсіндіру, оқулықпен жұмыс

 5. Лабораториялық сабақ
 1. Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекетінің түрі:

 1. Оқу танымдық

 2. Ойын ойнау

 3. Еңбек

 4. Спортпен шұғылдану

 5. Көркем шығармашылық
 1. Тәрбиенің мақсаты:

 1. Тәрбиені гуманизациялау

 2. Тәрбиені гуманизаторладыру

 3. Еңбек және политехникалық білім беру

 4. Эстетикалық тәрбие

 5. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы
 1. Оқытудың көрнекілік әдістерін көрсетіңіз:

 1. Байқау демонстрациялау

 2. Лекция, әңгімелеу

 3. Жаттығу, лабораториялық сабақ

 4. Әңгіме демонстрациялау

Оқулықпен жұмыс.
Пән бойынша бақылау сұрақтары. 1. Педагогика пәні, оның міндеттері. Даму перспективалары.

 2. Мұғалімнің жеке басы және оның педагогикалық процестегі ролі.

 3. А.С.Макаренконың "Педагогикалық дастан" кітәбінің педагогикалық маңызы.

 4. А.С.Макаренконың "Мұнара үстіндегі тулар" кітәбінің педагогикалық маңызы.

 5. Ы.Алтынсарин "Таңдаулы шығармалары" педагогикалық маңызы.

 6. А.Байтурсынов идеяларының педагогикалық маңызы.

 7. Д.Аймаутов идеяларын педагогикалық маңызы.

 8. М.Жумабаев идеяларының педагогикалық маңызы.

 9. М.Дулатов идеяларының педагогикалық маңызы.

 10. В.А.Сухомлинскийдің "коллективтің құдіретті күші" кітәбінің педагогикалық маңызы.

 11. В.А.Сухомлинскийдің "Балаларға жұрек жылуы" кітәбінің педагогикалық маңызы.

 12. В.А.Сухомлинскийдің "Павлыш орта мектебі" кітабінің педагогикалық маңызы.

 13. А.С.Макаренконың "Ата-аналар үшін кітәбін" педагогикалық маңызы.

 14. В.Шаталов кітәптарының педагогикалық маңызы.

 15. Н.К. Крупская жұмыстарына педагогикалық маңызы.

 16. В.А.Амонашвили кітабының ("Здраствуйте, дети!", "как живете дети ?", "Единство цели") педагогикалық маңызы.

 17. Профессор Р.Р.Ленбергтің "Дидактикалық очерктері" еңбегінің педагогикалық маңызы.

 18. В.А.Сухомлинскийдің педагогикалық мұралары.

 19. Н.К.Крупскаяның педагогикалық мұралары.

 20. А.Құнанбаевтың педагогикалық мұралары.

 21. Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұралары.

 22. А.С.Макаренконың педагогикалық мұралары.

 23. Мектептегі тәртіп мәселелері. Мінез-құлық мәдениеті және оны қалыптастыру жолдары.

 24. Сынып жетекшісінің жұмысы, мектепті демократияландыру жағдайындағы, оның қызметінің ерекшеліктері.

 25. Сынып жетекшісінің оқушылармен тәрбие жұмысын жоспарлауының педагогикалық негіздері.

 26. Оқушылармен сыныптан тыс жеке мектептен тыс жүргізілетін жұмыстардың педагогикалық негіздері.

 27. Мұ,алімнің сабаққа пайдалану жүйесі. Оны өткізуге шығармашылық ынғайдың болуы.

 28. Оқушылардың сабаққа танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру.

 29. Педагогика қызығушылық мәселесінің зерттелуі.

 30. Сабақ оқуды үйымдастырудың негізгі формасы.

 31. Оқушылардың ұжымдық танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру және әдістемесі.

 32. Оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі емес формалары.

 33. Педагогикалық инновация.

 34. Отбасы және жұотшылықтың тәрбие жұмысы.

 35. Кәзіргі метеп мұғалімі.

Әдебиеттер:
 1. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика А, 1992ж.

 2. Ильина Т.А. Педагогика 1977ж

 3. Бабанский О.К. Педагогика 1989ж

 4. Баранов С.А. Педагогика 1986ж

 5. Харламов С.П. Педагогика 1990ж

 6. Подласый И.П. Педагогика

 7. Михачев Б. Педагогика 1999ж

 8. Вульфов Б.З., Иванов В.А. Основы педагогики. 1997ж

 9. Бастауыш мектеп. 28,29,31.

 10. Тукина Г.И. Педагогические проблемы формирование познавательных интересов учащихся в процессе обучения. 1988ж

 11. Шукина Г.И. формирование познавательных интересов учащихсяв процессе обучения.

 12. Шукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся учебном процессе. 1979ж

Пидкасистый П.И. Самостаятельная деятельность школьников в обучении. 1980ж


Семей қаласының шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Пән туралы мәліметтер
Білім беру жүйесі, оның сипаттамасы
Жеке тұлғаның тұқым қуалаушылық негізінің генотипі
Тәрбиенің мақсаты және оның әлементтік маңыздылығы
Білім берудің мазмұны.
Оқушылардың танымдық әрекеттерін белсенді ету және оларды оқыту әдістері.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет