Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Физикабет3/7
Дата09.10.2019
өлшемі0,96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Жалпы балл: 14
9

ЖОБАБағалау критерийлері

Тапсы

Дескриптор

Балл
рма №


Білім алушы
Балқу/кристалдану кезіндегі

1

Пластинаның массасын анықтайды

1
Кристалдану кезіндегі бөлінетін жылу

1

жұтылатын/бөлінетін жылу
мөлшерін есептеу формуласын қолданады
мөлшерінің формуласын

Суу кезіндегі бөлінетін жылу мөлшерін

1

қолданады
есептеу формуласын қолданады


Пластина суыған кезде бөлінетін энергияны

1есептейді
Заттың балқу және қатаю

2

Балқу кезіндегі температураның уақытқа

1

үдерісі кезіндегі
тәуелді графигі арқылы құбылысты
температураның уақытқа
сипаттайды
тәуелділік графигін


талдайды


Молекула-кинетикалық

3

a) Графиктің АВ бөлігіндегі заттың күйін

1

теория негізінде заттың
анықтайды
сұйық күйден газ күйіне

Графиктің ВС бөлігіндегі заттың күйін

1

және кері айналуын
анықтайды
сипаттайды

Графиктің СD бөлігіндегі заттың күйін

1анықтайды


b) Контейнердегі судың температурасында

1қандай өзгеріс болатынын тұжырымдайды
Заттың булану және қайнау

4

a) 1) Сұйықтың булану процесін сипаттайды

1

үдерісін сипаттайды

2) Булану кезінде қандай құбылыс

1

болатынын сипаттайды


3) Жылу энергиясы берілмесе қандай

1құбылыс болатынын сипаттайды


b) Жылу мөлшерін есептеу формуласын

1қолданады


Қайнау кезінде суды буға айналдыруға

1қажетті жылу мөлшерін есептейді
Жалпы балл14
10

ЖОБА


«Заттың агрегаттық күйлері» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі


төмен

орташа

жоғарыБалқу/кристалдану кезіндегі

Кристалдану кезіндегі бөлінетін

Бөлінетін жылу мөлшерінің

Бөлінетін жылу мөлшерінің

жұтылатын/бөлінетін жылу

жылу мөлшерінің формуласын

формуласын есептер шығаруға

формуласын есептер шығаруға

мөлшерінің формуласын

есептер шығаруға қолдану

қолданады, есептеулердеқолданады.


қолданады

қиындық тудырады.


қателіктерге жол береді.


Балқу және қатаю нүктелері

Балқу және қатаю нүктелері

Балқу және қатаю нүктелері

Балқу және қатаю нүктелері

арқылы заттың агрегаттық

арқылы арқылы заттың

арқылы арқылы заттың

арқылы арқылы заттың агрегаттық

күйін анықтайды

агрегаттық күйін сипаттау

агрегаттық күйін анықтайды,

күйін анықтайды.
қиындық тудырады.

тұжырымдама жасағанда кіші-


гірім қате жібереді.

Заттың балқу және қатаю

Заттың балқу және қатаю үдерісі

Заттың балқу және қатаю үдерісі

Заттың балқу және қатаю үдерісі

үдерісі кезіндегі

кезіндегі температураның

кезіндегі температураның уақытқа

кезіндегі температураның уақытқа

температураның уақытқа

уақытқа тәуелділік графигін

тәуелділік графигін талдау кезінде

тәуелділік графигін талдайды.

тәуелділік графигін талдайды

талдау қиындық тудырады.

кіші-гірім қателерге жол береді.
Молекула-кинетикалық теория

Графиктің бөлігіндегі заттың

Контейнердегі судың массасында

Контейнердегі судың массасында

негізінде заттың сұйық күйден

күйін анықтауда қиындық

болатын өзгерісті сипаттауда

болатын өзгерісті сипаттайды.

газ күйіне және кері айналуын

тудырады.

кіші-гірім қателерге жол береді.
сипаттайдыЗаттың булану және қайнау

Заттың булану және қайнау

Заттың булану және қайнау

Заттың булану және қайнау

үдерісін сипаттайды

үдерісін түсіндіру қиындық

үдерісін түсіндіргенде қателерге

үдерісін түсіндіреді.
тудырады.

жол береді.
11


2-ТОҚСАН

БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
Термодинамика негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау


Оқу мақсаттары
8.3.2.17 – термодинамиканың бірінші заңының мағынасын түсіндіру
8.3.2.22 – жылу қозғалтқыштарындағы энергияның түрленуін

сипаттау


8.3.2.20 – іштен жану қозғалтқышының, бу турбинасының жұмыс

істеу принципін сипаттау

8.3.2.19 – жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициентін

анықтау


8.3.2.21 – жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдарын ұсыну


Бағалау критерийлері
Білім алушы
• Термодинамиканың бірінші заңын есеп шығарғанда қолданады
• Жылу қозғалтқыштарындағы энергияның түрленуін сипаттайды
• Іштен жану қозғалтқышының жұмыс істеу принципін

сипаттайды


• Жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициентін анықтау

әдісін сипаттайды және жылу қозғалтқыштарын жетілдіру


жолдарын ұсынады


Ойлау_дағдыларының_деңгейлері_Қолдану___Орындау_уақыты'>Ойлау дағдыларының деңгейлері
Қолдану


Орындау уақыты
20 минут


Тапсырма


 1. Изотермиялық сығылу кезінде газ қоршаған денеге 800 Дж жылу мөлшерін береді. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қандай?

[2]


 1. Белгілі бір процесс кезінде газ 5 МДж жұмыс атқарды. Осы кезде ішкі энергия 2 МДж-ға кемиді.

  1. Газға берілген энергия қайда жұмсалатынын термодинамиканың бірінші заңы негізінде

түсіндіріңіз және формуласын жазыңыз.

[2]

b) Газға қандай жылу мөлшері берілгенін есептеңіз.

[1]
 1. Идеал жылу машинасында қыздырғыштан алынатын әр килоджоуль энергия есебінен

 1. Дж жұмыс атқарылады, ал тоңазытқыш температурасы 280 К.

  1. Қоршаған ортаға бөлінген энергияны анықтаңыз.

[1]

b) Машинаның ПӘК-ін есептеңіз.[1]

c) Идеал машинаның ПӘК-ін анықтайтын Карно формуласын жазыңыз.[1]


 1. Велосипед 25 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, 100 км жолда 1,7 л бензин жұмсайды, ал двигательдің ПӘК-і 20 %. Бензин тығыздығы 700 кг/м3.
a) Бензиннің массасын анықтаңыз.

[1]

b) Бензин толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеңіз.

[1]

c) ПӘК-інің формуласы арқылы пайдалы жұмысты анықтаңыз.

[1]

12

Жалпы балл: 11
ЖОБА

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескриптор

БаллБілім алушы

Термодинамиканың бірінші

1

Термодинамиканың бірінші заңын

1

заңын есеп шығарғанда
қолданады.
қолданады

Газдың ішкі энергиясының өзгерісін

1анықтайды.
Жылу қозғалтқыштарындағы

2

a) Қай процесске байланысты екендігін

2

энергияның түрленуін
анықтайды және термодинамиканың
сипаттайды
бірінші заңының формуласын жазады.


b) Газға қандай жылу мөлшері берілгенін

1анықтайды.
Іштен жану қозғалтқышының

3

a) Қоршаған ортаға бөлінген энергияны

1

жұмыс істеу принципін
анықтайды.
сипаттайды

b) Машинаның ПӘК-ін есептейді.

1c) Идеал машинаның ПӘК-ін анықтайтын

1Карно формуласын жазады.
Жылу қозғалтқышының

4

a) Бензиннің массасын анықтайды.

1

пайдалы әрекет

b) Бензин толық жанғанда бөлінетін жылу

1

коэффициентін анықтау әдісін
мөлшерін есептейді.
сипаттайды және жылу

c) ПӘК-інің формуласы арқылы пайдалы

1

қозғалтқыштарын жетілдіру
жұмысты анықтайды.
жолдарын ұсынады


Жалпы балл11

13

ЖОБА


«Термодинамика негіздері» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейітөмен

орташа

жоғары
Термодинамиканың бірінші

Термодинамиканың бірінші

Термодинамиканың бірінші

Термодинамиканың бірінші заңын

заңын есеп шығарғанда

заңын есеп шығарғанда

заңын кез келген нақты

кез келген нақты жағдаяттарда

қолданады

қолдану қиындықтар

жағдаяттарда қолданғанда

дұрыс қолданады.
тудырады.

қателерге жол береді.


Жылу қозғалтқыштарындағы

Жылу

Жылу қозғалтқыштарындағы

Жылу қозғалтқыштарындағы

энергияның түрленуін

қозғалтқыштарындағы

энергияның түрленуін

энергияның түрленуін сипаттайды.

сипаттайды

энергияның түрленуін

сипаттауда кішігірім қателергесипаттау қиындық

жол береді.тудырады.


Іштен жану қозғалтқышының

Іштен жану

Іштен жану қозғалтқышының

Іштен жану қозғалтқышының

жұмыс істеу принципін

қозғалтқышының жұмыс

жұмыс істеу принципін

жұмыс істеу принципі дұрыс

сипаттайды

істеу принципін түсіндіруге

түсіндіреді, бірақ жауаптарында

қалыптасқан.
қиындық тудырады.

кішігірім қателерге жол береді.Жылу қозғалтқышының

Жылу қозғалтқыштарының

Жылу қозғалтқыштарын

Жылу қозғалтқыштарын жетілдіру

пайдалы әрекет коэффициентін

ПӘК-ін арттыру жолдарын

жетілдіру жолдарын ұсына

жолдарын дұрыс ұсынады.

анықтау әдісін сипаттайды

ұсыну қиындық тудырады.

алады, тұжырымдама жасағанда
және жылу қозғалтқыштарын

қателерге жол береді.
жетілдіру жолдарын ұсына

алады


14

ЖОБА«Электростатика негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау


Оқу мақсаттары
8.4.1.1 - электр зарядын сипаттау

8.4.1.5 - Кулон заңын есептер шығаруда қолдану

8.4.1.6 - электр өрісі және оның күштік сипаттамасы

ұғымдарының физикалық мағынасын түсіндіру

8.4.1.10 - конденсаторлардың құрылысын және қолданылуын

сипаттауБағалау критерийлері
Білім алушы
• Үйкеліс арқылы денені электрлендіру құбылысын

сипаттайды


• Кулон заңын есептер шығаруда қолданады
• Электр өрісі және оның күштік сипаттамасы

ұғымдарының физикалық мағынасын анықтайды


• Конденсаторлардың құрылысын және қолданылуын

сипаттайды
Ойлау

дағдыларының

деңгейлері
Қолдану


Орындау уақыты
25 минут


Тапсырма
 1. Эбонит таяқшаны құрғақ жүнге үйкегенде ол теріс заряд алды. Неліктен эбонит таяқша теріс зарядқа ие болды?

  1. Таяқша жүннен электрондар алды

  2. Таяқша жүннен нейтрондар алды

  3. Таяқша жүнге электрондар берді

  4. Таяқша жүнге нейтрондар берді

[1]


 1. Кеңістікте орналасқан екі нүктелік зарядтар көрсетілген. Олардың зарядтары сәйкесінше -12 мкКл және 3 мкКл. k = 9·109 Н∙м2/Кл2.


Нүктелік зарядтар вакуумда орналасқан және олардың ара қашықтығы 8 см деп есептеп әсерлесу күшінің сандық мәнін анықтаңыз.

[2]
15ЖОБА


 1. С нүктесіндегі электр өрісі тарапынан = −3·10−7 Кл зарядқа 0,035 Н күш әсер етеді. Осы С нүктесіндегі электр өрісінің кернеулігін анықтаңдар.


[2]
 1. Жиынтық бағалауға арналған
  Жалпы балл: 9
  Жалпы балл: 7
  Жалпы балл: 10


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет