Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартыбет4/11
Дата12.10.2020
өлшемі230,5 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
3. Курстың постреквизитері: оқытылатын оқу пәндері қарастырылған: «Екінші шетел тілді ұйрету әдістемесі», «Шетел тілін окытудағы әдісттердің тарихы», «Шетел тілді окытудағы арнайы бағытталған әдісттер».


Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/074 Пән мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


Күндізгі оқу бөлімі ЖОБ/КОБ негізіндеп/п

Тақырыптар тізімі

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс

сем

сөж

1

2

3

4

6

1

ШТОП пәні мен мазмұны

2

1

5

2

Оқу үдерісінің психологизациясы және шетел тілдерін оқытудағы қазіргі заманғы тенденциялары

1

2

5

3

Тұлға және сөйлеу. Сөйлеудің дамуы.

1,5

1

5

4

Сөйлеу әрекетінін психологиялык мінездемесі және шетел тілді әр жастык кезенде менгерудегі шетел тіліндегі дагды, іскерлікті калыптастыру ерекшеліктері.

1

2

5

5

Шетел тілімұғалімнің педагогикалық жұмысының психологиялық негіздері


1

1

5

6

Сабақты жүргізу мен ұйымдастыруының психолгиялық-педагогикалық негіздері.Шет тілі мұғалымның сабаққа психологилық талдау жасау

1

1,5

5
Барлығы 45

7,5

7,5

30
Сырттай оқу бөлімі ЖОБ/КОБ негізіндеп/п

Тақырыптар тізімі

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс

сем

сөж

1

2

3

4

6

1

ШТОП пәні мен мазмұны

1

-

6

2

Оқу үдерісінің психологизациясы және шетел тілдерін оқытудағы қазіргі заманғы тенденциялары

1

-

6

3

Тұлға және сөйлеу. Сөйлеудің дамуы.

1

-

6

4

Сөйлеу әрекетінін психологиялык мінездемесі және шетел тілді әр жастык кезенде менгерудегі шетел тіліндегі дагды, іскерлікті калыптастыру ерекшеліктері.

1

-

7

5

Шетел тілімұғалімнің педагогикалық жұмысының психологиялық негіздері


1

-

7

6

Сабақты жүргізу мен ұйымдастыруының психолгиялық-педагогикалық негіздері.Шет тілі мұғалымның сабаққа психологилық талдау жасау

1

-

7
Барлығы 45

6

-

39

4.2 Пән тақырыптарының мазмұны1 Тақырып - Шетел тілдерін окыту психологиясынын пәні мен
мазмұны.

Шетел тілдерін окыту психологиясынын пәні, психологиялык ғылым жүйесіңдегі орны. Шетел тілдерін окыту психологиясынын даму кезеңдері. Онын дамуының негізгі жолдары мен багыттары.

Шетел тілдерін окыту психологиясынын жалпы, әлеуметтік, жас ерекшеліктер психологиясы, педагогикалык, медициналык психология, психоллингвистика, психосемантика, сонымен қатар, педагогика мен шетел тілдерін окыту әдістемесі мен пэнаралык байланыстар.

Негізгі ұгымдар: шет тідцерін окыту психологиясы, педагогикалык жұмыс, психологиялык дамыту жэне окыту, психологиялык білімдер.
2 Тақырып - Оку процесінін психологизациясы жэне шетел тілдерін окытудағы казіргі замангы үрдістер.

Оқытудың психологиялык теориялары. Психологиядағы окыту теориясы туралы үғым. Дамыта окыту. Жетілдірген әдіспен окыту психологиясы.Оқыту шығармашылығының психологиялык теориялары. Оқушылардын білім, қабілет, тәжірибелерді кабылдауынын негізгі бөлімдері: сезім, қабыддау, түйсік, үғыну, бекіту және шет тілдерін окуда қолдану.

А.С.Выготскийдің мәдени-тарихи түжырымдамасы. П.Я.Галпериннің теориясы. Е.И.Пассованың катысымдық әдісі. Когнитивті психолог Дж.Брунердің оқытудың спирал түрдегі (біртіндеп қиындатылған) бағдарламасы.

Негізгі ұғымдар: Окьггу теориясы, оқытудын ассоциативтік теориясы, бихевиоризм жэне гештальтпсихология, алгоритмдік окыту, когнитивтік стратегия, катысымдық әдісі, ми жұмысын біртіндеп калыптастыру теориясы.
3 Тақырып - Тіл дамытудағы жеке тұлға. Сөйлеудін дамуы.

Сөйлеу кезіндегі адамнын өзіндік ерекшелігін тілі, калыпты мінез ерекшеліктері бойынша танып білу мүмкін. Сөйлеудің формадды-динамикалық (карқыны, коммуникациялык ерекшеліктер, т.б.) және күрамдык мінездемесін (сөйлеу такырыбы, проекция) зерттеу.

Ішкі калыпті экстеризациялаудың принципі ретіндегі сөйлеу процессінің ішкі мотивінің көрсеткіші. Тіл дамуының "сензитивті кезеңі". Шетел тілін ерте жастан оқьггудың психологиялык негіздемесі.

Негізгі ұгымдар: Сөйлеудің формалды-динамикалык мінездемесі, күрамдық мінездеме, сөйлеу проекциялары, сөйлеу алдындағы немесе сөйлеуге дейінгі кезең, дауыс карқынының айналмалы формалары, дыбыстык сөйлеу көрсеткіштері, дыбыс кешендері, эгоцентрикалык сөйлеу, жалпылаушы категориалды сөздік құрам.

4 Тақырып - Сөйлеу әрекетінін психологиялык мінездемесі жэне шетел тілді әр жастык кезенде менгерудегі шетел тіліндегі дағды, іскерлікті калыптастыру ерекшеліктері.

Сөйлеу функциялары. Сөйлеу және психикальщ феномендер. Сөйлеу және тіл. Сөйлеуді эмпирикалык зерттеу. Сөйлеу тілі механизмінің екінші шартты жүйесі. Сөйлеудін адамның психикалық дүниесін корсету мүмкіндігі. Сөйлеу - субъект психикасына еңгізілген, яғни адамньщ өзгелерге түсінікті болуьша мүмкіндік беретін психологиялык функциялардың негізгілерінін бірі. Сөйлеуді зерттеуде ойдың сөзге және сөздің ойға көшуі бастапкы проблема болып табылады. Мінез-күлыктыц көрсеткіші - сөйлеу. Тілдщ жүйелілігі (структурализм).

Шетел тілін меңгерудің түрлері. Шетел тілдік-сөйлеу қаблеттері және олардық дамуы. Шетел тілді оқытудагы қазіргі заманның қүрадцары мен амалдары.

Негізгі ұгымдар: сөйлеу, тіл дамыту, екінші шартты жүйе, күрамдылық, психолингвистика, ішкі сөйлеу, сөйлеу улгілері, сөйлеу жағдаяттары, шетел тілін мецгерудің түрлері, шетел тілдік-сөйлеу қаблеттері.
5 Тақырып - Шет тілі мүгалімінін психологиялык біліктілігі Шет тілі мұғалімініц педагогикалык жүмысыныц психологиялык негіздері.

Шет тілі мүғалімінін педагогикалык жүмысының жалпы мінездемесі. Педагогикалык жүмысты мотивацияландыру. Педагогикалык жүмыстың негізгі функцияларының психологиялык мінездемесі. Педагогикалык қабілет. Педагогикалык жүмыстың стилі. Стильдің негізгі функциялары: инструменталды, компенсаторлы, жүйеорнатқыш және интегративті. Педагогикалык жүмыстың стилінің түрлері: авторитарлы, демократиялык және либералды.

Шет тілі мүғалімініц кәсіпкерлігі. Педагогтың бағытталушылығы жэне педагог түрлері. Педагогикалык коғамдык перцепция.

Негізгі ұгымдар: педагогикалык жұмыс, мұғалімнің педагогикалык функциялары, педагогикалык кабілет, педагогикалык жұмыстын стилі, кәсіпкерлік.
6 Тақырып - Сабакты жүргізу мен үйымдастырудын психологиялык-педагогикалык негіздері. Шет тілі мүғалімінін сабакка психологиялык талдау жасауы.

Шет тілін окытудағы жеке-даралык тәсілдер психологиялык негіздеме ретінде және оның теориялык болжамы мен сипаттамасы.

Шет тілін окытудағы танымдык процесстер және қабілеттілік. Окытуды үйымдастыру кезіндегі танымдык процесстердің заңдыльггы мен жекелігінің жалпы мінездемесі. Шет тілін окытудың эмоционалды-ерікті аумағы. Сабақ кезіндегі психологиялык күй жэне онын оку бірлестігіне тигізетін әсері.
Негізгі үғымдар: шет тілін окытуды жекешелендіру, танымдык процестер және кабілет, эмоционалды-ерікті аумак, сабакты психологиялык талдау.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет