Модульдік жұмыс оқу бағдарламасыбет2/2
Дата15.05.2020
өлшемі282.5 Kb.
түріБағдарламасы
1   2
Түсіндірме жазба

Құрастырылған мерзімі:


Қалыптастыратын құзіреттілік


Сағат сандарын семестр бойынша бөлу, курсы, тобы

Семестр:

І-семестр-76 сағат;

Семестр:

ІІ-семестр-76 сағат;

Курс:

І-курс;

Тобы:

Д-181/ Б 12-топ;Жұмыс оқу жоспары бойынша оқыту уақытының көлемі ( сағат саны)

Барлығы:

158- сағат;

оның ішінде:

Теориялық сабақтар:

56- сағат;

Лаб, тәжірибелік сабақтар:

96

Технологиялық,

Өндірістік оқу, іс-тәжірибе:-

Бақылау формасы:

6-сағат ЕмтиханОқыту өткізудің кезеңі және орыны

Оқытуды өткізу орыны:

Аудитория

Оқытуды өткізу кезеңі:

Оқу жылы
Оқытуға қажетті негізгі құрал-жабдықтар мен оқулықтар

1.Башарұлы Р., БайжасароваГ.З., Токбергенова У.К. Физика / жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық /-Алматы: Мектеп 2014

2. Башарұлы Р., БайжасароваГ.З., Токбергенова У.К. Физика / жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық /-Алматы: Мектеп 2011. Интерактивті тақта.

Оқытушының байланысы туралы мәлімет

Мавланов Э

7775-712-63-68


Қосымша 3

Жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

Оқыту нәтижесі

Бағалау критерилері

Бақылау түрі

Оқыту мазмұны

Оқытудың түрі

Сағат саны

Қажетті оқу-құралдары

Оқытылатын пәннің аталуы

Бөлімдер және тақырыптар атауы

1

2

3

4

5

6

7

8


Қосымша 4
БАҚЫЛАУ ПАРАҒЫ

Модуль «_______________________________________________________»

Бақылау түрі

Оқыту нәтижесі

Бағалау критериі

Тест

Теор-тәж тапсыр қорғау

Тапсырма

Курстық жобасын қорғау

-

-

Оқу нәтижесі: А)Бағалау кретиі 1:Бағалау кретиі 2:Бағалау кретиі 3:Бағалау кретиі :NБағалау кретиі 1:Бағалау кретиі 2:Бағалау кретиі 3:Бағалау кретиі :NМодуль бойынша қорытынды бағалау:
Қосымша 5

Пән бойынша жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

1.Модуль және курстар бойынша сағаттарды бөлу


Модульдің атауы

Модульдегі барлық сағат саны

Соның ішінде

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

1
2

3

4

5

6

7

8

Барлық семестрдегі сағат саны

Қортытынды

2.

Модульдің коды. Модульдің атауы.

Оқыту нәтижесі

Бағалау критериі

Оқу формасы

Ресурстар

Бақылау әдісі мен формасы

1

2

3

4
Модульдің коды. Модульдің атауы.

Оқыту нәтижесі

Бағалау критериі

Оқу формасы

Ресурстар

Бақылау әдісі мен формасы

1

2

3

4

Түсіндірме жазба

Жұмыс оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы 4-қосымшалары негізінде әзірленіп, Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің педагогикалық кеңесте бекітілді. «__» __ 2018 ж. Хаттама №1 негізінде әзірленген.

Физика табиғат туралы, денелер мен құбылыстардың ең қарапайым және сонымен қатар ең жалпы қасиеттері туралы ғылым. Ол табиғаттың сансыз көп құбылыстарында орын табатын әлемнің ең жалпы заңдылықтарын анықтайды. Физиканы оқыту процесінде білім алушылардың көп атқарымдық және көп өлшемді базалық құзыреттері қалыптасады. Олардын болуы күнделікті,кәсіптік, әлуметтік өмірдегі сан алуан проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. Физика білім алушының мүмкіндіктерін үздіксіз кеңейте және көбейте отырып, оның қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық техналогиялары жолыменсенімді жүруін қамтамасыз етеді.

Жаратылыстану-математика бағытындағы физика курысының мақсаты:

-негізгі физикалық теорияларды жүйелеп оқыту;

-кәсіби құзыреттерді қалыптастыру үшін теориялық база құру;

-дүниенің физикалық бейнесінің негізінде ғылыми көзқарасты қалыптастыру;

-білім алушылардың логикалық ойлауын және шығармашылық қабілеттерін дамыту;

Оқытудын міндеттеріне мыналар жатады:

-эксприменттік деректер, ұғымдар, заңдар, теориялар және олардың тәжірбиелік қосымшалары жайлы білімді қалыптастыру;

-материя құрылысының біртұтастығын, табиғаттың іргелі заңдарының әмбепаптығы мен олардың қолданылу шекарасын көрсету;

-ғылыми білімді өз бетінше игеру, физикалық құбылыстарды бақылау мен түсіндіру біліктіліктерін қалыптастыру, сонымен қатар оқулықты, анықтамалық және хрестоматиялық әдебиетті, компьютердің мәліметтер базасын, Интернет ресурстарын пайдалану біліктіліктерін қалыптастыру.

Қазіргі заманғы ғылыми дүниетаным тұрғысынан техникалық және кәсіптік оқу орындарының жаратылыстану-математика топтарына арналған бағдарлама физикалық теориялардың негізін – молекула-кинетикалық теорияны және термодинамиканы, электродинамика мен электрондық теорияны, толқындық, геометриялық және кванттық оптиканы, релятивистік механиканы, кванттық физикан, атом, атом ядросы, элементар бөлшектер физикасын оқуды ескереді.

Физика курысының бағдарламасына астрономиялық мәліметтер кірген. Астрономия элеметтерін оқу барысында ғарыш кенестігінде және түрлі аспан денелеріндегі болатын жағдайларды сипаттап қоюмен шектелмей,ондағы өтетін құбылыстардың физикалық мәнін ашып, оларды тудыратын себептерді анық көрсету керек.

Астраномияның элементтері физика курсының құрылымын өзгертпей еніп отырғандықтан,оның сәйкес келетін тарауларында ғарыш кеңістігіндегі

Және аспан денелеріндегі құбылыстар мен процестерді сол тараулардағы физикалық заңдардың негізінде оқу ұсынылады.Сонымен, астраномиялық ұғымдарды қалытастыру біртіндеп жүреді де курстың «Астраномиядан жалпылау мәліметтері»деген тарауды оқығанда аяқталады.

Бұл үлгілік оқу бағдарлама білім алушылардың физикадан, геометриядан, алгебрадан, химиядан білімділігі, дағдысы және біліктілігіне негізделеді.сабақтастық,математикамен,биологиямен,химиямен,географиямен,тарихпен,жалпы кәсіби пәндермен пәнаралық байланыстар ескерілген.

Бағдарламада оқу көлемінің 20 %-ы зертханалық жұмыстарды жүргізуге арналған.

Сонымен қатар физика курсында көрсетілімдер де ескерілген . Оқытушылар әрдайым ондай аудиториялық көрсетілімдердің тақырыптарын кеңейтіп, сапасын арттырып отыруы қажет. Егер қандай да бір зертханалық жұмысты құрал-жабдықтың болмауынан орындауға мүмкіндік тумаса, онда оны басқа бір соған тең түсетін жұмыспен алмастыру керек.Зертханалық жұмыстарды бағдарламалық материалдарды оқу барысында өткізген тиімді.

Білім алушылар зертханалық жұмыстарды орындау барысында төмендегідей тәжірибелік білім мен біліктілерге ие болуы тиіс: экспериментті өткізуді жоспарлау; сұлба бойынша құрылғыны жинау;өлшеуіш құралдарды қолдана алу ;бакылау жасай алу және өлшеу мен тәжірибені жүргізе білу; өлшеудің қателіктерін есептеу және оны бағалай алу; қысқаша есеп жазу және қорытынды жасай білу.

Физиканы оқытудың тәжірибелік бағытын күшейту үшін мәтіндік , графикалық , эксперименттік , сапалық және басқа да есептерді шешуге ерекше назар аудару керек.Есептерді білім алушылардың білімін , біліктілері мен дағдыларын бекітуге ғана емес олардың дамуына да әсер ететіндей таңдау қажет.

Техникалық және кәсіптік оқу орындарында физиканы оқыту барысында халықаралық бірліктер жүйесін , оның негізгі және туынды, еселік және үлестік бірліктерін, ал кейбір жағдайларда қолдануға рұқсат етілген жүйеден тыс бірліктерді де пайдалануға болады.

Жұмыс оқу бағдарламаларын дайындау барысында білім беру мекемелерінің мыналарға құқығы бар:

-оқу бағдарламасын меңгеруге бөлінген оқу уақытының жалпы көлемі сақталғанда оқу уақытының 25 %-ға дейінгі көлемін өзгертуге;

-оқытудың әр түрлі технологияларын, оқу үрдісін ұйымдастырудың және бақылаудың түрлері мен әдістерін таңдауға ;

- оқу уақытының сағаттарының жалпы көлемін бөлімдер мен тақырыптарға бөлуге (пәнді оқуға берілген уақыттың жалпы бюджеті шегінде; тараудың тақырыбының маңыздылығына қарай).

Жұмыс берушінің жергілікті талабына және аймақ компонентін жүргізу талаптарына сәйкес білімдер мен тақырыптар тізбесіне өзгеріс жасау; бөлімдер мен тақырыптардың көлемін ұлғайту(бос уақыт қорына сай), тереңдете оқыту қарастырылған.Барлық сағат саны – 158 сағат, консультация -2 сағат, емтихан -4 сағат. 1-семест 76 сағат, 2 семестр 76 сағат. Теориялық – 56 сағат, тәжірибелік -96 сағат. 1 семестр 28-сағат теория, 48-сағат тәжірибе. 2 семестр 28-сағат теория, 48-сағат тәжірибе.


Тақырыптық жоспар және пән мазмұны

Бөлімдер мен тақырыптар атауы

Күндізгі оқу уақытының саны

жалпы

теория

тәжірибе

1 бөлім. Механика

10

6

4

1.1. Кинематика.Механикалық қозғалыстың сипаттамаларды.Қозғалыс түрлері.

2

2
1.2. Динамика. Классикалық механиканың заңдары.

2

2
1.3. Табиғаттағы күштер

2

2
1.4. Механикадағы сақталу заңдары

2
2

1.5. Статика.Күш моменті.Қатты дененің тепе-теңдікке болу шарттары.

2
2

2-бөлім.Молекула-кинетикалық теорияның негіздері

6

4

2

2.1. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидалары.

2

2
2.2. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидалары.

2

2
2.3. Күй теңдеуі. Газ заңдары. Изопроцестер

2
2

3 – бөлім. Будың қасиеттері

4

2

2

3.1 Булану мен конденсация. Қаныққан бу және оның қасиеттері.Ауаның ылғалдылығы.

2

2
3.2 Қайнау. Кризистік температура

2
2

4-бөлім. Сұйықтықтың қасиеттері

4

2

2

4.1 Беттік қабат.Беттік керілу.

2

2
4.2 Жұғу. Капилярлық құбылыстар.

2
2

5-бөлім. Қатты денелердің қасиеттері

6

2

4

5.1 Қатты денелердің сипаттамасы.Кристалдар.

2

2
5.2 Қатты денелердің механикалық қасиеттері.

2
2

5.3 Қатты денелердің сызықтық және көлемдік ұлғаюы. Сублимация және десублимация.

2
2

6 – бөлім. Термодинамика негіздері.

8

2

6

6.1. Идеал газдың ішкі энергиясы . Ішкі энергияның өзгеруі

2
2

6.2. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термодинамиканың бірінші бастамасын түрлі жылулық процестерге қолдау.

2
2

6.3.Табиғатағы процестердің қайтымсыздығы.

2
2

6.4. Термодинамиканың екінші бастамасы түралы түсінік.

2

2
7-бөлім. Электростатика

12

2

10

7.1. Электр заряды. Электр зарядының сақталу заңы.

2

2
7.2. Электростатикалық өріс. Кернеулік.

2
2

7.3. Электр өрісіндегі заряд орын ауыстырғандағы атқарылатын жұмыс.

2
2

7.4.Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр өрісіндегі диэлектриктер.

2
2

7.5. Электр сыйымдылығы .

Конденсатор .Электр өрісінің энергиясы.

2
2

7.6. Электр өрісінің энергиясы.

2
2

8 – бөлім. Тұрақты электр тогы.

12

8

4

8.1. Тұрақты электр тогы, ток күші. Электр қозғаушы күш.

2

2
8.2. Өткізгіштің кедергісі. Ом заңдары.

2
2

8.3. Өткізгіштерді тізбектей және пареллель қосу.

2

2
8.4.Тізбектің тармақтануы. Кирхгоф ережелері.

2
2

8.5.Электр тогының жұмысы мен қуаты.

2

2
8.6. Электр тогының жылулық әсері және оны техникада қолдану.

2

2
9 – бөлім. Әр түрлі ортадағы электр тогы.

10

2

8

9.1. Металдардың электрондық өткізгіштігі. Электролиттердің электр өткізгіштігі.

2
2

9.2. Электролиз заңы.

2
2

9.3. Газдардың электр өткізгіштігі. Тәуелді және тәуелсіз разрядтар.

2
2

9.4. Вакуумдегі электр тогы. Термоэлектрондық эмиссия.

2

2
9.5. Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі және оның температураға тәуелділігі.

2
2

10 бөлім. Электромагниттік құбылыстар.

12

4

8

10.1. Магнит өрісі. Магниттік индукция. Кернеулік .

2

2
10.2. Жердің магниттік сфермасы. Пара-, диа -, Ферромагниттік заттар.

2

2
10.3. Түзу сызықты тоқтың, дөңгелек тоқтың және соленоидың магнит өрістері. Магнит ағыны.

2
2

10.4. Ампер күші. Магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа әсері.

2
2

10.5. Лоренц күші. Электромагниттік индукция заңы.

2
2

10.6. Өзіндік индукция. ЭҚК-і. Магнит өрісінің энергиясы.

2
2

11 – бөлім. Механикалық тербелістер мен толқындар. Дыбыс және ультрадыбыс

8

2

6

11.1. Тербелмелі қозғалыс Математикалық маятник.

2

2
11.2. Көлденең және кума толқындар. Толқындардың интерференциясы. Толқындардың дифракциясы.

2
2

11.3. Толқындардың интерференциясы. Толқындардың дифракциясы.

2
2

11.4. Дыбыс табиғаты. Әртүрлі ортадағы дыбыстың таралу жылдадығы.

2
2

12 – бөлім. Айнымалы ток.

8

2

6

12.1. Біртекті магнит өрісінде катушканы бір қалыпты айналдыра отырып айнымалы токты алу.

2
2

12.2. Генераторлар туралы түсінік. ЭҚК – тің, кернеудің, ток күшінің лездік, максимал және нақты мәндері.

2
2

12.3. Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілік пен сыйымдылық.

2

2
12.4.Трансформаторлар. Электр энергиясын өндіру, тарату жәнетұтыну.

2
2

13 – бөлім. Электромагниттік тербелістер мен толқындар.

8

4

4

13.1. Жабық тербелмелі контурдағы энергияның айналуы. Жоғары жиіліктегі тоқтар.

2

2
13.2. Электромагниттік өріс және оның кеңестікте өзгеруі.

2
2

13.3. Электромагниттік өрістің энергиясы.

Радиобайланыс принциптері.2
2

13.4. Радиобайланыс принциптері.

2
2

14 – бөлім. Оптика. Салыстырмалық теориясының негіздері.

14

4

10

14.1. Жарықтың табиғаты.

Жарықтың таралуы.2

2
14.2. Жарықтың шағылу заңдары. Жарықтың сыну заңдары.

2
2

14.3. Линза және оның оптикалық параметрлері.

2
2

14.4. Оптикалық аспаптар. Көз оптикалық жүйе ретінде.

2
2

14.5. Жарықтың интерференциясы. Жарықтың дифракциясы.

2
2

14.6. Дифракциялық тор. Поляризация туралы түсінік.

2
2

14.7. Салыстырмалық теориясының эксперименттік негіздері. Эйнштейннің постулаттары.

2

2
15 – бөлім. Сәулелену мен спектрлер. Рентген сәулелері.

6

2

4

15.1. Жарықтың дисперсиясы. Спектр түрлері.

2

2
15.2. Спектрдің ультракүлгін және инфрақызыл бөліктері.

2
2

15.3. Рентген сәулелері, олардың табиғаты және қасиеттері, ғылымдағы және техникадағы қолданылуы.

2
2

16 – бөлім. Кванттық физика.

10

4

6

16.1. Жарықтың қысымы..

2

2
16.2. Жарықтың жылулық әсері. Жарықтың химиялық әсері

2

2
16.3. Сыртқы фотоэлектрлік эффект. Эйнштейннің фотоэффектіге арналған теңдеуі

2
2

16.4.Сутек атомының құрылысы. Бор постулаттары. Атомның энергияны сәулелендіруі және жұтуы.

2
2

16.5. Люминесценция құбылысы. Кванттық генераторлар туралы түсінік.

2
2

17 – бөлім. Атом ядросы физикасы.

8

2

6

17.1. Радиоактивтілік Радиоактивті ыдырау заңы.

2

2
17.2. Атом ядросының құрылысы. Ядролық реакция. Ядролық күштер туралы түсінік.

2
2

17.3. Басқарылатын тізбектегі реакция .Ядролық реактор.

2
2

17.4. Термоядролық синтез және оның жүруінің шарттары.

2
2

18 – бөлім. Астрономиядан жалпылау мәліметтері.

6

2

4

18.1. Әлемнің құрылысы. Күн жүйесінің пайда болуы.

2

2
18.2.Жұлдыздардың эволюциясы және жану энергиясы.

2
2

18.3. Ғарышты игеру және ғарыштың болашағы.

2
2

Барлық сабақтың саны

152

56

96


Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны

1 бөлім. Механика. 10- сағат.

6-сағат теория.

4- сағат тәжірибе.

1.1. тақырып. Кинематика.Механикалық қозғалыстың сипаттамаларды.Қозғалыс түрлері. 2 сағат тәжірибе.

1.2. тақырып. Динамика. Классикалық механиканың заңдары. 2 сағат тәжірибе.

1.3. тақырып. Табиғаттағы күштер. 2 сағат тәжірибе.

1.4. тақырып. Механикадағы сақталу заңдары. 2 сағат теория.

1.5. тақырып. Статика.Күш моменті.Қатты дененің тепе-теңдікке болу шарттары. 2 сағат тәжірибе.

Көрсетілімдер.

1.Дененің инерциясы бойынша қозғалыс

2.Салмақсыздық.

3.Импульстің сақталу заңы.2 бөлім. Молекула – кинетикалық теорияның негіздері. 6- сағат.

4-сағат теория.

2-сағат тәжірибе.

2.1. тақырып. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидалары. 2 сағат тәжірибе.
2.2. тақырып. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидалары. 2 сағат теория.

2.3. тақырып. Күй теңдеуі. Газ заңдары. Изопроцестер.2 сағат теория.
Көрсетілімдер.

1.Броундық қозғалыстың механикалық моделі.

2.Судың төменгі қысымда қайнауы.

3.Газ заңдары.


3 – бөлім Будың қасиеттері. 4-сағат.

2-теория.

2-тәжірибе.

3.1.тақырып. . Булану мен конденсация. Қаныққан бу және оның қасиеттері.Ауаның ылғалдылығы. 2 сағат теория.

3.2.тақырып Қайнау. Кризистік температура. 2 сағат тәжірибе.

Көрсетілімдер.

1.Психрометрді қолдану.4 – бөлім Сұйықтықтардың қасиеттері. 4-сағат.

2-теория.

2-тәжірибе.

4.1.тақырып. Беттік қабат. Беттік керілу. Жұғу. Капиллярлық 2 сағат теория.

4.2.тақырып. Жұғу. Капилярлық құбылыстар. 2 сағат тәжірибе.

Көрсетілімдер.

1.Сұйықтың беттік керілуін байқау.

2.Шыныға жұғатын және жұқпайтын сұйықтары бар әр түрлі көлденең қималардағы капиллярлық түтікшелер.

5 – бөлім. Қатты денелердің қасиеттері. 6-сағат.

2-теория.

4-тәжірибе.

5.1.тақырып. Қатты денелердің сипаттамасы.Кристалдар. 2 сағат тәжірибе.

5.2.тақырып. Қатты денелердің механикалық қасиеттері. 2 сағат теория.

5.3.тақырып. Қатты денелердің сызықтық және көлемдік ұлғаюы. Сублимация және десублимация. 2 сағат тәжірибе.

Көрсетілімдер.

1.Кристалдық торлардың модельдері.

2. Деформацияның түрлері: созылу, сығылу, ығысу, айналу, иілу.

3. Қатты денелердің жылулық ұлғаюы (сақина мен шар).6 – бөлім. Термодинамиканегіздері. 8-сағат.

2-теория.

6-тәжірибе.

6.1.тақырып. Идеал газдың ішкі энергиясы . Ішкі энергияның өзгеруі. 2 сағат тәжірибе.

6.2.тақырып. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термодинамиканың бірінші бастамасын түрлі жылулық процестерге қолдау.2 сағат тәжірибе.

6.3.тақырып. Табиғатағы прцестердің қайтымсыздығы. 2 сағат теория

6.4.тақырып. Термодинамиканың екінші бастамасы түралы түсінік. 2 сағат тәжірибе.

Көрсетілімдер.

1.Ысқылау және соққы кезінде механикалық энергияның ішкі энергияға айналуы.7 – бөлім. Электр құбылыстары.12-сағат.

2-теория.

10-тәжірибе.

7.1. тақырып. Электр заряды. Электр зарядының сақталу заңы. 2 сағат теория.

7.2. тақырып. Электростатикалық өріс. Кернеулік. 2 сағат тәжірибе.

7.3. тақырып. Электр өрісіндегі заряд орын ауыстырғандағы атқарылатын жұмыс. 2 сағат тәжірибе.

7.4. тақырып. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр өрісіндегі диэлектриктер 2 сағат тәжірибе.


7.5. тақырып. Электр сыйымдылығы .

Конденсатор .Электр өрісінің

энергиясы. 2 сағат тәжірибе.Көрсетілімдер.

1.Өткізгіштердің электрленуі.

2.Электрленген денелердің өзара әсері.

3.Зараядталған шариктердің электр өрісі.

4.Әсер ету арқылы электрлеу.

5.Электрометр.

6.Электрометрдың көмегімен екі өткізгіштің электр сыйымдылықтарын салыстыру.

8 – бөлім. Тұрақты электр тогы. 12-сағат.

8-теория.

4-тәжірибе.

8.1. тақырып. Тұрақты электр тогы, ток күші. Электр қозғаушы күш. 2 сағат тәжірибе.

8.2. тақырып. Өткізгіштің кедергісі. Ом заңдары. 2 сағат тәжірибе.

8.3. тақырып. Өткізгіштерді тізбектей және пареллель қосу. 2 сағат тәжірибе.

8.4. тақырып. Тізбектің тармақтануы. Кирхгоф ережелері. 2 сағат тәжірибе.

8.5. тақырып. Электр тогының жұмысы мен қуаты. 2 сағат тәжірибе.

8.6. тақырып. Электр тогының жылулық әсері және оны техникада қолдану. 2 сағат теория.

Көрсетілімдер

1.Компьютерлік өлшеуіш құралдардың жиынтығы: кернеуді, ток күшін өлшеу көрсеткіштері, гальванометр

2.Өткізгіштерді қосу (тізбектей, параллель, аралас)

3.Электр өлшеуіш кұралдар: кедергілер, реосгаттар, омметр

4.Термопаралар

9 – бөлім. Әр түрлі ортадағы электр тогы. 10-сағат.

2-теория.

8-тәжірибе.


       1. тақырып Металдардың электрондық өткізгіштігі. Электролиттердің электр өткізгіштігі.Электролиз заңы. 2 сағат теория.

       2. тақырып. Газдардың электр өткізгіштігі. Тәуелді және тәуелсіз разрядтар. Вакуумдегі электр тогы. Термоэлектрондық эмиссия. 2 сағат тәжірибе.

       3. тақырып. Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі және оның температураға тәуелділігі. 2 сағат тәжірибе.

Көрсетілімдер

1. Екі электроды бар түтікше10 бөлім. Электрмагниттік құбылыстар. 12-сағат.

4-теория.

8-тәжірибе.

10.1 тақырып. Магнит өрісі. Магниттік индукция. Кернеулік . Жердің магниттік сфермасы. Пара-, диа -, Ферромагниттік заттар.2 сағат тәжірибе.

10.2 тақырып. Түзу сызықты тоқтың, дөңгелек тоқтың және соленоидың магнит өрістері. Магнит ағыны. 2 сағат тәжірибе.

10.3 тақырып. Ампер күші. Магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа әсері. Лоренц күші. Электромагниттік индукция заңы.2 сағат тәжірибе.

10.4. тақырып. Өзіндік индукция. ЭҚК-і. Магнит өрісінің энергиясы.2 сағат теория.

Көрсетілімдер

1.Магнит өрісініғ токқа әсері

2.Магнит өрісін өлшейтін көрсетілім

3.Магнит өрісінде рамканың айналуы

4.Ленц ережесі

5.Құйынды токтар (Вальтенгофен маятнигі, индукциялық пештің моделі)11 бөлім. Механикалық тербелістер мен толқындар. Дыбыс пен ультрадыбыс. 8-сағат.

2-теория.

6-тәжірибе.

11.1тақырып. Тербелмелі қозғалыс Математикалық маятник. 2 сағат тәжірибе

11.2. тақырып. Көлденең және кума толқындар. Толқындардың интерференциясы. Толқындардың дифракциясы. 2 сағат тәжірибе.

11.3. тақырып Дыбыс табиғаты. Әртүрлі ортадағы дыбыстың таралу жылдадығы. 2 сағат теория.

Көрсетілімдер

1.Ауырлық күшінің әсерінен болатын еркін тербелістер ;

2.Тербелмелі қозғалысты жазу

3.Көлденең толқындар

4.Кұма топқындар

5. Дыбыстық резонанс12 бөлім. Айнымалы ток. 8-сағат.

2-теория.

6-тәжірибе.

12.1 тақырып. Біртекті магнит өрісінде катушканы бір қалыпты айналдыра отырып айнымалы токты алу. 2 сағат теория.
12.2 тақырып. Генераторлар туралы түсінік. ЭҚК – тің, кернеудің, ток күшінің лездік, максимал және нақты мәндері. 2-сағат тәжірибе.

12.3 тақырып. Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілік пен сыйымдылық. 2-сағат тәжірибе.

12.4 тақырып. Трансформаторлар. Электр энергиясын өндіру, тарату жәнетұтыну. 2-сағат тәжірибе.

Көрсетілімдер

1.Әмбебап трансформатор.

2.Периодты сигналдардың формасы мен жиілігін бақылау

13 бөлім. Электрмагниттік тербелістер мен толқындар. 8-сағат.

4-теория.

4-тәжірибе.
13.1 тақырып. Жабық тербелмелі контурдағы энергияның айналуы. Жоғары жиіліктегі тоқтар. 2 сағат тәжірибе.

13.2 тақырып. Электрмагниттік өріс және оның кеңестікте өзгеруі. 2 сағат тәжірибе.

13.3 тақырып. Электромагниттік өрістің энергиясы. Радиобайланыс принциптері. 2 сағат теория.

Көрсетілімдер

1. Радиоқабылдағыштардың құрылысы және әсері.14 бөлім. Оптика. Салыстырмалық теориясының негіздері.14-сағат.

4-сағат теория.

10-сағат тәжірибе.

14.1 тақырып. Жарықтың табиғаты.

Жарықтың таралуы. Жарықтың шағылу заңдары. Жарықтың сыну заңдары. 2-сағат тәжірибе.14.2 тақырып. Линза және оның оптикалық параметрлері. 2-сағат тәжірибе.

14.3. тақырып. Оптикалық аспаптар. Көз оптикалық жүйе ретінде. . 2-сағат тәжірибе.

14.4. тақырып. Жарықтың интерференциясы. Жарықтың дифракциясы. . 2-сағат тәжірибе.

14.5. тақырып. Дифракциялық тор. Поляризация туралы түсінік. . 2-сағат тәжірибе.

14.6. тақырып. Салыстырмалық теориясының эксперименттік негіздері. Эйнштейннің постулаттары. 2 сағат теория.

Көрсетілімдер

1.Жарық көздері

2.Жарықгың шағылу және сыну заңдары

3.Сәуленің параллель қыры бар пластинка арқылы және призма арқылы жүрісі

4.Линзаның көмегімен кескін алу 

5. Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың дифракциясын бақылау15 бөлім. Сәулелену мен спектрлер. Рентген сәулелері. 6-сағат.

2-теория.

4-тәжірибе.
15.1 такырып. Жарықтың дисперсиясы. 2 сағат тәжірибе

15.2 такырып Спектр түрлері. Спектрдің ультракүлгін және инфрақызыл бөліктері. 2 сағат тәжірибе.

15.3 такырып. Рентген сәулелері, олардың табиғаты және қасиеттері, ғылымдағы және техникадағы қолданылуы. 2 сағат теория.

Көрсетілімдер.

1.Спектроскоп, оның құрылысы мен қолданылуы

2.Электрмагниттік сәулеленудің шкаласы

16.бөлім. Кванттық физика. 10-сағат.

4-сағат теория.

6-сағат тәжірибе.


  1. тақырып. Жарықтың қысымы. 2 сағат теория

  2. тақырып. Жарықтың жылулық әсері. Жарықтың химиялық әсері. 2-сағат тәжірибе.

  3. тақырып. Сыртқы фотоэлектрлік эффект. Эйнштейннің фотоэффектіге арналған теңдеуі. 2 сағат тәжірибе.

  4. тақырып. Сутек атомының құрылысы. Бор постулаттары. Атомның энергияны сәулелендіруі және жұтуы. 2-сағат тәжірибе.

  5. тақырып. Люминесценция құбылысы. Кванттық генераторлар туралы түсінік. 2 сағат теория.

Көрсетілімдер

1.Сцинтилляцияны бақылау

2.Бөлшектердің счетчигі

3.Вильсон камерасы.17 бөлім. Астрономиядан жалпылау мәліметтері. 8-сағат.

2 сағат теория.

6 сағат тәжірибе.

17.1.тақырып. Радиоактивтілік Радиоактивті ыдырау заңы. 2 сағат теория.

17.2.тақырып. Атом ядросының құрылысы. Ядролық реакция. Ядролық күштер туралы түсінік. 2 сағат тәжірибе.

17.3.тақырып. Басқарылатын тізбектегі реакция .Ядролық реактор. 2 сағат тәжірибе.

17.4.тақырып. Термоядролық синтез және оның жүруінің шарттары. 2 сағат тәжірибе.

18 бөлім. Астрономиядан жалпылау мәліметтері. 6-сағат.

2 сағат теория.

4 сағат тәжірибе.

18.1.тақырып. Әлемнің құрылысы. Күн жүйесінің пайда болуы. 2 сағат тәжірибе.

18.2.тақырып. Жұлдыздардың эволюциясы және жану энергиясы. 2 сағат тәжірибе.

18.3.тақырып. Ғарышты игеру және ғарыштың болашағы. 2 сағат теория.

Зертханалық жұмыстар.

Зертханалық жұмыстардың тізімі  1. Гей-Люссак заңын тексеру

  2. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтау

  3. Сұйықгың беттік керілу коэффициентін анықгау

  4. Қатты дененің сызықтық ұлгаюының коэффициентін анықтау

  5. Қатты дененің тығыздығын анықтау

  6. Материалдың серпімділік модулін анықтау

  7. Қыздырғыштың пайдалы әсер коэффициентін анықгау

  8. Электр энергиясының ішкі кедергісін анықтау

  9. Өткізгіштің меншікті кедергісін анықтау Ю.Өткізгіштерді тізбектей және параллель қосу

11 .Шамның қуатының кернеуге тәуелділігін зерттеу

   1. Мыстың электрохимиялық эквивалентін анықтау

   2. Жартылай өткізгіштердің электрлік қасиеттері Н.Магнит өрісінің әсерін бақылау .Электрмагниттік индукция құбылысын зерделеу

    1. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау

    2. Дыбыс толқынының ұзындығын өлшеу

    3. Катушка мен конденсаторды параллель қосу

    4. Қарапайым радио қабылдағышты жинау

    5. Шынының сыну көрсеткішін анықтау

    6. Линзаның фокус аралығын және оптикалық күшін анықгау

    7. Дифракциялык тордың кемегімен жарық толқынының ұзыдығын анықтау

    8. Спектроскоптың көмегімен түрлі заттардың шығару спектрлерін бақылау

    9. Жылжымалы картаның көмегімен жұлдызды аспанды зерделеу

    10. Күннің дақтарын астрономиялық бақылау

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау

«Физика және астрономия» пәні бойынша білім алушылардың оқытылған оку бағдарламасын меңгеру қабілетінің деңгейін бақылау мақсатында өзіндік және бакылау жұмыстары, тест жұмыстары, физикалық диктант, деңгейлік тапсырмалар ұсынылады.

Теменде такырыптық жоспардың барлық тарауын камтитын сұрактары бар тест жұмысының үлгісі көрсетілген. Мұндай бакылау жұмыстары берілген оқу орнына және кәсіби біліктілік деңгейіне сәйкес жасалуы керек. Бақылау жұмысының түрлерін таңдау оқытушының өз талғамында болады.
Әдебиеттер тізімі және оқыту құралдары:

Негізгі әдебиеттер:

1.Башарұлы Р., БайжасароваГ.З., Токбергенова У.К. Физика / жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық /-Алматы: Мектеп 2014

2. Башарұлы Р., БайжасароваГ.З., Токбергенова У.К. Физика / жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық /-Алматы: Мектеп 2011

Қосымша әдебиеттер:

1.Гладкова Р.А., Косоруков А.Л. Задачи и вопросы по физике. -М. Наука,2011

2.Рымкевич А.П. Физика есептерінің жинағы-Алматы: Мектеп, 2011

3.http;//www. Fizika.ru

4. http;//www. Curator.ru

5. http; //archive.I September/fiz

6.edu gov.kz./ Физикадан 10-11 сыныпқа арналған сандық білім ресурстары.

Оқытудың қосымша ұсыныс кұралдары:

1.Видеофильмдер:

1.1Тепловые явления, видеостудия Кварт, Москва, 2008

1.2Электростатические явления, видеостудия, Кварт, Москва, 2008

1.3.Геометрическая оптика, видеостудия, Кварт, Москва, 2008

1.4.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики, ООО Кирилл 1.5.Мефодий. Москва, 2005

2.Электрондық оқулықтар

1.Диафильмдер

2.Диапозитивтер

3.Модельдер

4.Видеопроектор

5.Графопроектор

6.Телесканер

7.Интерактивті тақта

8.Компьютерлік өлшеуіш кұралдардың жинағы

9.Проекциялық көрнекі-әдістемелік кұралдар

10.Аныктамалық-нұскаулық кестелер

11.Көрсетілімдік ток көзі.

12.Физика сыныбын энергиямен қамтамасыз ететін жинақ

13.Молекулалық физика мен термодинамикадан көрсетілімдік кұралдардың жинағы

14.Электрлік кұбылыстардан көрсетілімдік құралдардың жинағы

15.Электрмагниттік құбылыстардан көрсетілімдік құралдардың жинағы

16.Оптикадан көрсетілімдік құралдардың жинағы

17.Кванттық физикадан көрсетілімдік кұралдардың жинағы18.Тараулар бойынща зертханалық жұмыстардың құрал-жабдықтарының жинағы

Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет