ОҚу курсының каталогыбет3/5
Дата30.05.2017
өлшемі3 Mb.
1   2   3   4   5


4 семестр

Пәннің аталуы

Философия

Қысқартылған атауы

FiI2102

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық сабақтар, СӨЖО, СӨЖ

Семестр

4 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Шалдарбекова А.Б.

Доцент/оқытушы

ф.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖББ міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 30, практикалық сабақтар – 15, СӨЖО – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану, өзін-өзітану, логика, психология

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Өзекті мәселелерге біртұтастық тұрғыдан қарауды қалыптастыру, әр адамда әмбебаптық және жаһандық көлемде ойлау үрдістерін қалыптастыру, студенттің шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру. Адамның іс-әрекетінің, дүниетанымының, өмірлік мақсат, тілектерінің философиялық негіздерін анықтау. Философияның тарихы мен теориясын оқыту барысында тыңдаушы әлем мен адам, оның өзара қатынасы туралы білімдерді тереңдетіп, негізгі ұғымдармен, ілімдермен танысады.

Мазмұны

Дәрістер: Философия мәдениет феномені хақысында. Философияның мәнін түсіндірмелеудің негізгі типтері. Дүниетаным және философия. Философиялық ой кешу типтері. Көне үнділік мәдениетіндегі философия. Даостық философия және Конфуцийдің ілімі. Антикалық мәдениеттегі философия. Сократ, Платон, Аристотель философиясы. Орта ғасырлық мәдениеттегі философия феномені. Исламдық ортағасырлық мәдениет контекстіндегі арабтық-мұсылмандық философия. Әл-Фарабидің парасат, қоғам, ғылым, кемел адам туралы ілімдері. Қожа Ахмет Яссауидің сопылық ілімі. Жаңа Уақыт мәдениетіндегі батысеуропалық философия. Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. XX ғ. – XXI ғ. қарсаңы мәдениеті контекстіндегі батыстық философия. Болмыс философиясы. Философиялық антропология. Эпистемология. Әлеуметтік философия. Мәдениет философиясы. Дін философиясы. Тарих философиясы. Білім философиясы. Оқу-білімнің аксиологиялық аспектілері. Оқу-білімдегі классикалық реализм. Глобалдық мәселелер философиясы.

Практикалық сабақтар: Мәдени-тарихи контекстегі философия. Философия қатаң рационалдықтың идеалы ретінде. Көне үнділік мәдениетіндегі діннің мәртебесі және оның философия қалыптасуы мен дамуына әсері. Көне Қытай мәдениетіндегі философия. «И цзин» шығармаларының негізгі мазмұны. Ренессанс пен Реформация мәдениетіндегі философия. Философия мен теология интеллектуалдық қызметтің негізгі түрлері ретінде. Білімдегі модельдеу. Өмірге бейімделу үшін оқу-білім.

Оқу процесінің нәтижелері / Қорытынды бақылау нәтижелері

Дүниеге дұрыс көзқарас қалыптастыру, шығармашылық ойлау қалыптастыру, өзіндік сананы дамыту, өмірдің мәнін түсіну, биік рухани құндылықтарға баулу.
Пәннің аталуы

Экология және тұрақты даму

Қысқартылған атауы

ЕTD 2102

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 4

Оқытушының Т.А.Ә.

Тастанов Е.А.

Доцент/оқытушы

б.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі
Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖББ міндетті компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, практикалық-15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Жаратылыстану негіздері. Экологиялық білім негіздері

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Экология ұғымы, экологияның ғылым ретінде қалыптасуы және дамуы. Экологияның мақсаты, міндеттері, зерттеу әдістері. Қазіргі экономикалық және саяси мәселелерді шешудегі экологияның орны және атқаратын ролі. Аутэкология: экологиялық факторлар. Оптимум және минимум аймақтары. Демэкология: популяция сипаттамалары, флуктуациялар және популяция санының реттелуі. Синэкология: қауымдастық ішіндегі әсерлесулердің түрлері, қауымдастықтың трофикалық құрылымы және экологиялық пирамидалар. Экожүйелердің флуктуациялары: энергия алмасуы және заттар айналымы, экожүйелердің біртұтастығы және орнықтылығы, экологиялық сукцессиялар. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсінік. Құрлықтық және сулық экожүйелердің типтері. Биосфера және ноосфера туралы ілім. Биосфераның тірі заты және оның функциялары. Табиғи ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану. Табиғатты қорғау және қазіргі заманның экологиялық проблемалары. Экологиялық даму проблемалары.

Мазмұны

Дәрістер: Организм жəне оның тіршілік ету жағдайлары. Экологиялық факторлар жəне олардың классификациясы. Стенобиоттық жəне эврибионттық организмдер. Организмдердің тіршілігі үшін негізгі абиотикалық факторлардың экологиялық мəні. Популяцияның статикалық сипаттамалары: популяцияның саны (тығыздығы) жəне биомассасы, жастық жəне жыныстық құрамы. Популяция тығыздығына тəуелді жəне тəуелсіз факторлар. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсінік. Экологиялық қуыс: потенциалдық жəне іске асырылған экологиялық қуыс. Экожүйедегі энергия ағыны жəне химиялық элементтердің айналымы. Термодинамиканың бірінші жəне екінші бастамалары. Линдеманның энергия тасымалының 1% жəне 10% ережелері. Экологиялық пирамидалар (сандар, биомасса, энергия пирамидасы). Экожүйелердің біртұтастығы жəне тұрақтылығы, экожүйелердің тұрақтылық механизмдері. Биосфера тұжырымдамасының қалыптасуы. В.И.Вернадский биосфера жəне ноосфера туралы ілімі. Адамның экожүйедегі орны. Биосферадағы заттар айналымы.

Тұрақты дамудың стратегиясы мен принциптері. Тұрақты даму деңгейлері – жергілікті, аймақтық, ұлттық, мемлекетаралық, əлемдік деңгейлер. Қоршаған ортаны оңтайландыру – табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі. Жердің табиғи ресурстарының сипаттамалары: литосфера, гидросфера жəне атмосфера ресурстары. Табиғатты қорғау. Табиғатты ұтымды пайдалану, аз қалдықты жəне қалдықсыз технологиялар. Экологиялық тұрғыдан таза, альтернативті энергия көздерін пайдалану – экожүйелер мен қоғамның тұрақты дамуының маңызды құрамдас бөлігі. Адамзат қоғамының қалыптасуы мен дамуындағы табиғаттың ролі. Табиғат пен қоғамның өзара қарым-қатынас тарихы: негізгі кезеңдері (биогендік, аграрлық, өнеркəсіптік, ақпараттық), өзгешеліктері жəне сабақтары. Туылым мөлшеріне əсер ететін факторлар, отбасын жоспарлау əдістері. Қоршаған ортаны қорғаудың принциптері мен əдістері. Экологиялық білім мен экологиялық сауаттылықтың адамзаттың тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі рөлі.

Қазақстан Республикасының табиғи ортасын тұрақсыздандыру процестері, себептері мен салдарлары. Экологиялық мониторинг, ұйымдастырылу принциптері.

Практикалық сабақтар: Экология – табиғатты қорғау мен табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі. Негізігі тіршілік орталары, олардың сипаттамалары. Популяция – түрдің тіршілік ету формасы, популяцияның негізгі критерийлері. Негізгі биогендік элементтердің экожүйедегі айналымы. Экожүйелердің орта түзушілік рөлі жəне бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру. Биосфераның құрылысы жəне биосфера шекаралары. В.И.Вернадскийдің ноосфера туралы ілімінің Тұрақты даму тұжырымдамасын қалыптастырудағы бағыттаушы ролі. Тұрақты қоғам моделі, оның белгілері жəне қызмет атқару принциптері. Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы. Қоршаған орта жəне тұрғындардың денсаулығы. Қазіргі заманның əлемдік экологиялық проблемалары бойынша халықаралық конвенциялар мен келісімшарттар. Қазақстан Республикасының ерекше қорылатын табиғи территориялары.

Қоршаған ортаның сапасы жəне тұрғындардың денсаулығы. “Үшінші əлем” проблемалары. Мешеуліктен құтылу -тұрақты дамудың өзекті мəселесі.Оқу жұмысының нәтижелері

Экология пәнін оқу барысында студент ғаламдық, жергілікті, экологиялық жағдайларды, ҚР негізгі түсініктемелерді және жалпы экология заңдарын, табиғат қорғаудың ғылыми негіздерін білуі керек.Пәннің аталуы

Әлеуметтану

Қысқартылған атауы

Alc1108

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинарлық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 4

Оқытушының Т.А.Ә.

Қорғанова С.С.

Доцент / оқытушы:

Ф.ғ.к., доцент м.а.

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖББ міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, семннарлық–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мәдениеттану, философия, құқық негіздері, логика,

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Курстың мақсаты мен міндеті: Әлеуметтану курсының мақсаттары мен міндеттері Қазақстан Рспубликасындағы жоғарғы кәсіби білім берудің мемлекеттік стандартымен анықталған, және студентке болашақ маман ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыдан тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттесетікпен даму заңдылықтарын қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрлымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылықпен өз ара байланысқа түсуі және қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік береді.

Мазмұны

Әлеуметтану ғылымы туралы түсінік, пәннің мазмұны, міндеттері мен мақсаттары, қағидалары, зерттеу объектісі мен субъектілері

Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде.Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы. Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың нәтижелерін талдау.Қоғам - әлеуметтік жүйе ретінде Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификацияӘлеуметтік институттар мен әлеуметтік процесстер.Отбасы әлеуметтануы.Әлеуметтану ғылымының негізгі салалары.Тұлғаның әлеуметтануылық сипаттары Девиация және әлеуметтік бақылауСаяси әлеуметтануМәдениет әлеуметтануы.Экономикалық әлеуметтану.Білім әлеуметтануы.Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.Семинарлық сабақтар Әлеуметтану ғылымы туралы түсінік, пәннің мазмұны, міндеттері мен мақсаттары, қағидалары, зерттеу объектісі мен субъектілері1)М.Вебердің социологиялық тұжырымы 2) А. Құнанбаев, Ә. Бөкейханов т.б қазақ ағартушыларының әлеуметтік көзқарастары. Әлеуметтану ғылымының негізгі салалары. 1)Девиациялық мінез құлық және әлеуметтік бақылау2) Діни экстремизм құндылықтық қайшылық ретінде3) Қақтығыстар әлеуметтануы

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студент әлеуметтің объектісі мен субъектісінің ұғымын, әлеуметтанудың алатын орнын анықтау қажет. Мәдениет пен идеологияның қарым-қатынасын әлеуметтанулық талдау. Қазақ мәдениетінің ерекшеліктерін, қазіргі жағдайдағы дәстүрлі қазақ құндылықтарының өзгеруін әлеуметтанулық талдау. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация: ұқсастықтары мен айырмашылықтарын білу. Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның әлеуметтік құрылымының даму перспективаларын білу. әлеуметтік институттардың типтерін және әлеуметтік функцияналды ролін түсіндіру.Мінез құлықты ретке келтіруші институттар отбасы және отбасылық туысқандық байланыстар . Студент тақырыпты толық игеру үшін ҚР-дағы білім жүйесін және жастар әлеуметтануын оның құрамдас бөліктерін толық меңгеруі керек.


Пәннің аталуы

Этнопедагогика

Қысқартылған атауы


Etn1205

оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстарв (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ӨСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 2

Оқытушының Т.А.Ә.

Битабаров Е.А.

Доцент / оқытушы:

п.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Базалық компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Педагогика тарихы», «Педагогикалық шеберлік», «Педагогикалық менеджмент және қазіргі мектепті басқару», «Этностық психология», «Психология тарихы».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Болашақ мамандарды қазіргі этнопедагогика ғылымының теориялық, әдіснамалық білімдерінің негіздерімен қаруландыру, ұлттық ерекшіліктер мен ұлттық сананың өзінділігін ескере отырып, этномәдениеттік білім беру тұжырымдамасының негізгі идеяларымен таныстыру болып табылады. Сондай-ақ, қоғамдық, экономикалық жағдайлардың динамикалық өзгеру жағдайындағы студенттердің жеке тұлғасын қалыптастыруда біртұтас педагогикалық процесті тиімді ұйымдастыра білу қабілетін қалыптастыру болып табылады.

Мазмұны

Дәрістер: Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері. Адамзат дамуының тарихындағы этнопедагогикалық идеялардың генезисі (тегі). Этнопедагогикадағы тәрбиенің мақсаты. Этнопедагогикадағы тәрбиенің әдістері және құралдары. Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық салт және дәстүрлері – халықтық тәрбиенің негізі. Халық педагогикасын-дағы рухани мінез-құлықтық және азаматтық, патриоттық тәрбие. Халық педагогикасындағы еңбек және дене тәрбиесі. Халық педагогикасындағы эстетикалық және зиялылық тәрбиесі. Халық педагогикасының қазіргі қызметі. Жалпы білім беретін мекеменің оқу процесінде халық педагогикасының прогрессивтік элементтерін пайдалану.

Практикалық сабақтар: Этнопедагогика пәні, оның әдістері мен міндеттері. Этнопедагогикалық ой-пікірлердің шығу тарихы және дамуы. Жетілдірілген адам-халықтық педагогиканың мақсаты. Халық педагогикасындағы тәрбиенің әдістері, тәсілдері және құралдары. Мақал және мәтелдер халық педагогикасының шағын керіністері. Халық ертегілері - өмір оқулықтары. Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық салттары мен дәстүрлері. Халық педагогикасындағы рухани мінез-құлықтық тәрбиесі. Халық педагогикасындағы азаматтық, патриоттық тәрбие. Халық педагогикасындағы еңбек тәрбиесі. Халық педагогикасындағы дене тәрбиесі. Халық педагогикасындағы эстетикалық тәрбиесі. Халық педагогикасындағы зиялылық тәрбиесі. Халық педагогикасының қазіргі қызметі. Жас ұрпақты тәрбиелеу және оқытуда халық педагогикасын пайдалану.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрі

«Этнопедагогика» курсы студенттерде этнопедагогика саласына байланысты базалық және әдiснамалық білiмдерді және оны келешек кәсiби iс-әрекетiнде кеңiнен пайдалану түсiнiгiн қалыптастыруы қажет.
Модуль аталымы

Жас ерекшеліктер психологиясы

Молдульдің қысқаша аталымы


ZhEP 2107

Тақырыпша

Жас ерекшелік психологиясы пәні мен міндеттері, жас ерекшелік психологиясының даму тарихы, баланың дамуындағы жас және дара ерекшеліктерінің психологиясы, оқыту психологиясы, тәрбие психологиясы, оқу-тәрбие процесіндегі қарым -қатынас психологиясы, ұстаз психологиясы.

Оқу пән курсынан оқу іс-шаралар


Тақырыптар бойынша зерттеулер, педагогикалық мәселелерді туғыза отырып, оны шешу іскерлігі, оқу-тәрбие процесімен байланыстыру, тақырып мазмұнына орай кесте мен түсініктер беру.

Семестр

4 семестр

Модульге жауапты


Қойшыбаева Н.И.

Доцент/ оқытушы

п.ғ.к, доцент;

Жұмыс тілі

Казақ тілі

Оқу жоспарымен ара қатынасы

Базалық компонент

Оқыту формасы, академиялық сағат саны

Дәріс–30сағат, практикалық –15 сағат, ОСӨЖ–45 сағат, СӨЖ– 45 сағат

Еңбек сиымдылығы

135 сағат

Кредиты/ зачетные ед иницы

3


Модуль шеңберіндегі оқыту әдісінің шарттары

Курс пререквизиті студенттер адамның табиғатын, өмір сүруінің мағынасын, философиялық таным қағидаларын және оның мүмкіндіктері мен шекаралы туралы түсініктерін қалыптастыру болып табылады.

Білім беру мақсаты/ хабардарлылық

Курс мақсаты мен міндеттері

Курстың мақсаты: студенттерде бар басқару іс-әрекетінің жас ерекшелік психологиясының заңдылықтары туралы білімдерді тереңірек оқытып, үйрету, қазіргі замандағы жағдайда оқу-тәрбие процесінде педагогтің кәсіби бейнесін қалыптастырудағы психологиялық білімдердің орнын көрсету.

Курстың міндеті: «Жас ерекшелік психологиясы» курсын меңгеру нәтижесінде қазіргі кездегі оқу-ағарту саласындағы педагогикалық іс-әрекетті психологиялық білімдерді және тәжірибелік дағдылары қолдануды үйренеді. Бұл – болашақ мамандарға мұғалімнің оқу-тәрбие процесінің сапасы мен қарым-қатынасында жоғары жетістіктерге жетуге, сонымен қатар педагогикалық қарама-қайшылықтарды шешудің тиімді жолдарын табуға көмектеседі.

Мазмұны

  1. Жас ерекшелігі психологиясы пәні, міндеттері және әдістері.

Жас ерекшелік психологиясы пәні.

Жас ерекшелік психологиясының проблемалары.

Жас ерекшелік психологиясының ғылыми зерттеу әдістері

2. Жас ерекшелігі психологиясыны пәні және даму тарихы.

ХІХғаырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы психология ғылы-мының салаларының даму.

Жас ерекшелігі психологиясының сасының даму тарихы

3. Психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдері.

Психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдеріне сипаттама

Балалар жасын кезеңдерге топтастыру.

Қазақ халқының баланың жас кезеңдеріне бөлу ерекшеліктері.Жас ерекшелігі психологиясының құрылымы.

Жас ерекшелігі психологиясының бөлімдері.

Жас ерекшелік психологиясының ғылымдармен байланысы.

4.Психикалық дамудың заңдылықтары.

Психикалық дамудың биогенетикалық заңдылықтары.Ана құрсағындағы баланың жүйке жүйесінің қалыптасуы.5. Нәрестелік шақтағы баланың психикалық дамуы.

Нәресте жасындағы баланың дамуының психологиялық ерекшеліктері мен дамуы.Нәрестелік шақтағы қарым-қатынастың қалыптасу ерекелігі.6.Ерте сәбилік шақтағы баланың психикалық дамуы.

Ерте сәбилік шақтағы ойынның ролі.

Ерте сәбилік шақтағы ойынды ұйымдастыру әдістері.7. Ерте сәбилік шақтағы ойынның ролі.

Ерте сәбилік шақтағы баланың психикалық дамуының ерекшеліктері.

1-3 жасқа дейін балалардың жүйке жүйесінің дамуы.

8. Ерте сәбилік шақтағы алғашқы «Мен».

Ерте сәбилік шақтағы баланың алғашқы «Мен».

Ерте сәбилік шақтағы баланың мінез-құлықы.

9. Ерте сәбилік шақтағы ойынның түрлері мен бала психикасына әсері.

Ерте сәбилік шақтағы баланың психикалық дамуындағы ойынның маңызы.

1-3 жасқа дейін балалардағы ойынның түрлері.

10. Мектепке дейінгі жастағы баланың психикалық дамуы.

Мектепке дейінгі шақтағы баланың психикалық дамуының ерекшеліктері.

Мектепке дейінгі жастағы баланың іс-әрекетінің түрлері.

11. Мектепке дейінгі балалардың тәрбиесі.

Мектепке дейінгі балалардың тәрбиесі. Ойын арқылы тәрбиелеу.12. Мектепке дейінгі жастағы балаларды үйретудің психологиялық негіздері.

Мектепке дейінгі жастағы балаларды үйретудің психологиялық негіздері

Мектепке дейінгі баланың есі және ойлауын жетілдіру.

13.Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың психологиялық ерекшеліктері.

Бастауыш мектеп оқушыларының психологиялық даму ерекшеліктері.

Бастауыш мектеп оқушыларын еңбекке баулу.

Баланың мектепке баруына байланысты психологиялық өзгерістер.14. Кіші мектеп оқушысының таным процесітерінің дамуы.

Сабақтағы оқушылардың оқу жұмысын белсендендіру.

Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық-педагогикалық сипаттамасы.

15.Кіші мектеп жасындағы балаларды үйретудің психологиялық негізі.

Кіші мектеп жасындығы балаларды үйретудің психологиялық негіздері

Мектепке дейінгі балалардың сөйлеуге, оқуға және жазуға үйрету.

Мектепке дейінгі балаларды сөйлеуге, оқуға және жазуға үйретудің жолдары.16.Кіші мектеп жасындағы балалардың тәрбиесі.

1.Кіші мектеп жасындағы балалардың тәрбиесі.

2.Кіші мектеп жасындағы балаларды үй жұмысының еңбегіне тәрбиелеу.

17.Тәрбиенің әлеуметтік психлогиялық аспектісі.

Қарым – қатнас және тәрбие.Ұжым және жеке адамның дамуы.

Отбасы және тәрбие. Әлеуметтік нұсқаулардың қалыптасуы мен өзгеруі.

18.Жеткіншек жастың психологиялық ерекшеліктері.

Жеткіншек жасындағылардың психологиялық даму.

Жеткіншек жасындағылардың жеке тұлға ретінде даму статусы.

Жеткіншек жасындағылардың автономияға ұмтылуы.

Жеткіншек мінезіндегі акцентуациясына әсер ететін фактор.

19.Жеткіншектік жастағы "Дағдарыс"мәселесі.

Жеткіншек жасындағы «дағдарыс» мәселелері

Жеткіншектік жастағы жетекші іс-әрекет

Жеткіншектің танымдық процестерінің дамуы20.Жеткіншек жасындағы балалардың тәрбиесі.

Жеткіншек жасындағы балалардың тәрбиесі.

Мектептегі жоғарғы класс оқушыларының тәрбиесі.

21.Жасөспірімдік жастың психологиялық ерекшеліктері.

Жасөпірімдік шақтың психологиялық даму ерекшеліктері.

Ерте жасөспірімдік кезең. Жасөпірімнің шақтың моральдік қалыптасуы мен даму. Жасөспірімнің өзiн-өзi тәрбиелеудегі психологиялық мәселелері.

22.Жасөспірім жасындағы балалардың тәрбиесі.

Жасөспірімдік жасындағы балалардың тәрбиесі.

Ғылыми көпшілік ақпараттары мен мәдениет жетістіктері арқылы тәрбиелеу.Жасөспірімнің өзін-өзі тәрбиелеу.

23.Жасөспірімдік жастағы жеке басты қалыптастыру факторлары.

Жасөспірімдік жастағы жеке басты қалыптастыру факторлары.

Жасөспірімдік шақтағы өзара жеке бастық қарым-қатынас.

24.Жасөспірімдік кезеңдегі жетекші іс-әрекет.

Жасөспірімдік кезеңдегі жетекші іс-әрекет.

Жасөспірімдік кезеңдегі мамандыққа икемділігін анықтау әдістемесі.

25.Оқыту психологиясы.

Оқыту психологиясы. Оқу және ұғыну процестерінің өзіндік сипаты

Құбылыстардың өзара байланысын түсіндіру жолдары

26.Тәрбие психологиясы.

Баланы оқыту-тәрби процесінде жетілдірудің психологиялық жолдары.

Бағаның жеке тұлға ретінде дамуына бағаның психологиялық-педагогикалық мәні.

Баланың психологиялық дұрыс қалыптасуына бағаның жағымды және жағымсыз жақтары.

Бағалаудың психологиялық –педагогикалық талапқа сай келуі.

27.Педагогикалық-психологиялық баға.

Тәрбие психологиясы. Оқушыға моральдық тәрбие бер-удің психологиялық сипаты. Оқушыны қолайлы әдет пен мінездерге тәрбиелеу.28.Ұстаз психологиясы.

Ұстаз психологиясы. Сабақта оқушылырмен қарым-қатынас жасаудың ерекшеліктері мен сипаты.Педагог мамандығына лайықты психологиялық-педагогикалық сапалар.29.Педагогтың жеке тұлғасы.

Педагогтің жеке тұлғасы. Педагогтің жалпы және арнайы қабілеті

Педагог қызметінің жеке стилі.

30.Педагогикалық ұжымға басшылық

Қазіргі қоғамдағы ұстаздың орны мен қызметі.

Ұстаздың жеке басына психологиялық талаптар.

Ұстаздың жалпы және арнайы қабілеттері.Ұстаздық қызметінің индивидуальдық /жекелік/ стилі.

Оқу іс ірекетінің нәтижесі-қорытынды тексеру формасы


Берілген пән бойынша қазіргі кездегі баланың жас ерекшелігі психологиясының теориялық және методологиялық мәселелерін қарастырып, жас ерекшелігі психологиясының ғылымының негізгі қағидалары және категорияларымен танысып, жеке адамның дамуы мен психологиялық дара ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқу-тәрбие процесінің субъект, субъектілік қарым-қатынастағы мұғалім мен оқушының психологиялық өзара іс-әрекет аспектісіне ерекше назар аударылып, «Жас ерекшелігі психологиясының» курсын меңгеру нәтижесінде қазіргі кездегі оқу-ағарту саласындағы педагогикалық іс-әрекетті психологиялық білімдерді және тәжірибелік дағдылары қолдануды үйреніп, болашақ мамандарға мұғалімнің оқу-тәрбие процесінің сапасы мен қарым-қатынасында жоғары жетістіктерге жетуге, сонымен қатар педагогикалық қарама-қайшылықтарды шешудің тиімді жолдарын табуға көмектеседі.


Пәннің аталуы

Математиканың бастауыш курс негіздері

Қысқартылған атауы

МВКN 2210

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3/4

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық-15; ОСӨЖ-15; СӨЖ-15

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -45

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2/1

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Жалпы ұғымдар: жиын және олармен жүргізілетін амалдар, математикалық ұғымдар мен дәлелдеулер, сәйкестіктер мен қатынастар. Теріс емес бүтін сандар қатынасы: натурал сандар жүйесін аксиоматикалық құру. Теріс емес бүтін сандардың жиындық-теориялық мағынасы және олармен жүргізілетін амалдар, есептеу жүйесі, теріс емес бүтін сандардың бөлінгіштігі. Оң рационал сандар және нақты сандар. Теңдеу. Теңсіздік. Функциялар. Шамалар мен өлшеулер.

Мазмұны

Дәрістер: Кіріспе. Жиындар, берілу тәсілдері. Эйлер-Венн диаграммалары. Жиындарға қолданылатын амалдар. Графтар. Сәйкестіктер. Математикалық логиканың негіздері. Комбинаторика элементтері. Натурал сандар. Теріс емес бүтін сандар. Санау жүйелері. Сандардың бөлінгіштігі. Бүтін сандар. Рационал сан-дар. Нақты сандар. Комплекс сандар. Арифметикалық есептеулер техникасы. Математикалық өрнектер. Теңдік және теңсіздік. Теңдеулер. Теңсіздіктер. Функциялар. Планиметрия. Стереометрия. Қарапайым геометриялық салулар. Геометриялық мазмұнды есептер. Шама және оны өлшеу барысы. Кесіндінің ұзындығы. Фигураның ауданы. Дененің көлемі (сыйымдылық). Бұрыштың шамасы. Масса. Уақыт. Шамалар арасындағы тәуелділік. Ықтималдақтар теориясы. Математикалық статистика. Бақылау нәтижелерін өңдеу. Есеп. Стандартты емес және қызықты жаттығулар.

Практикалық сабақтар: Сәйкестіктер. Графтар. Комбинаторика элементтері. Теріс емес бүтін сандар. Санау жүйелері. Сандардың бөлінгіштігі. Бүтін сандар. Рационал сандар. Нақты сандар. Комплекс сандар. Есеп және оны шығару барысы. Стандартты емес және қызықты жаттығулар. Алгебра элементтері. Геометрия элементтері. Шамалар және оларды өлшеу. Ықтималдақтар теориясының элементтері.

Оқу жұмысының нәтижелері

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегідей білімдерді игеру қажет:

Арифметикалық материалдардың, алгебра мен геометрия элементтерінің теориялық негіздерін; Теорияны аксиоматикалық әдіспен құруды; Сандарға қолданылатын амалдардың қасиеттері мен заңдарын, сандардың бөлінгіштік белгілерін, шамалардың өлшем бірліктері арасындағы қатынастарды білулері тиіс. Сандарға амалдар қолдану және есептеулер жүргізе алуды; Есептерді арифметикалық және алгебралық тәсілмен шығаруды; Бір айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктерді, екі айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелерін шешуді; Қарапайым функциялардың графиктерін салуды; Теріс емес бүтін сандармен ауызша және жазбаша есептеулер жүргізуді және оларды негіздей алуды; Есептер шығару барысында шамалар арасындағы тәуілділіктің түрін тағайындауды;
Пәннің аталуы

Бастауыш мектепте шетел тілін оқыту теориясы мен технологиясы

Қысқартылған атауы

BMShTOTT 2308

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәріс, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 4

Оқытушының Т.А.Ә.

Алимжанова Фатима Баймановна

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Орыс тілінде, шет. тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

КП міндетті компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Лекция 15, Практикалық-15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер:

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Пәннің мақсаты: болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне ағылшын тілін оқыту әдістемесінің теориясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізу әдіс –тәсілдерін меңгерту.

Мазмұны

Бастауыш сыныптарда ағылшын тілін оқытудың теориясы мен технологиясы мынадай білімдерді қамтиды:

-ағылшын тілін оқытудың теориясы мен технологиясы-ғылым;

-бастауыш сыныптағы ағылшын тілі-оқу пәні;

-сауат ашу әдістемесі;

-фонетиканы оқыту әдістемесі;

-сөзжасам және грамматиканың әдістемесі;

-орфографияны үйрету әдістемесі

-тіл дамыту әдістемесі.Оқу жұмысының нәтижелері

Ағылшын тілін оқыту теориясы мен технологиясынан студенттер білуі тиіс:

-ағылшын тілін оқыту әдіс-тәсілдерін

-бастауыш сыныпта ағылшын тілін оқытудың жоспарлауды және күнтізбелік жоспар жасауды

-сабақта қосымша жұмыс түрлерін (дидактикалық материалдар, ойындар, ребустар, т.б). жүргізуді

-сабақ беруді

-сабақта қолданылатын көрнекіліктерді жасауды

-оқулықтарды талдауды және сызбамен көрсетуді

-пікір айтуды-әдістемелік папка жасауды үйренуі тиіс.
Пәннің аталуы

Бастауыш мектепте информатиканы оқыту теориясы мен технологиясы

Қысқартылған атауы

BMIOTT 2309

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 4

Оқытушының Т.А.Ә.

Жетпісбаева Г.О

Доцент/оқытушы

п.ғ.к.

Жұмыс тілі

қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

КП міндетті компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -75

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер:

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Бастауыш мектепте информатиканы оқыту теориясы мен технологиясы негіздері. Бастауыш мектепте ақпараттық- коммуникациялық т ехнологияны қолданудағы негізгі бағыттар. Бастауыш мектептегі оқушыларға информатиканы оқытудың мазмұны мен технологиясы. Бастауыш м ектепте информатика курсын оқып-танудыңмүмкіндіктері мен болашағы: информатиканың пропедевтикасы, келешегі мен жетілдіру курстары.

Мазмұны

Дәрістер. Бастауыш мектепте информатиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері. Информатиканың бастауыш сыныптарда оқытылатын басқа пәндермен байланысы. Бастауыш сыныптарда информатика пәнін жоспарлау. Информатика сабағында ынтымақтастықты ұйымдастыру. Бастауыш сыныптарда информатиканы оқытудың құралдары. Бастауыш сыныптарда информатиканы оқытудың әдістері.Бастауыш сыныптағы қазіргі заманғы информатика сабақтарына қойылатын талаптар. Информатика сабағына дайындалу және әдістемелік тұрғыдан талдау.Бастауыш мектепте информатикадан оқушылардың жетістіктерін бағалау жүйесі. Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру. Ақпараттық технологиялар курсына оқытудың технологиясы:Ақпарат және оның түрлері. Ақпараттың тасымалдау схемасы. Адам өміріндегі ақпараттың мағынасы. Ақпаратты ұсыну тәсілдері.Ақпараттармен жұмыс: іздеу, таңдау, түрлендіру, сақтау, ұсыну, қолдану. Ақпараттық технология құралдары. Қолданушылық курсына оқытудың технологиясы: Компьютер сыныбындағы жұмыс ерекшеліктері. Компьютер және оның бөліктері.Компьютерден ақпаратты алу. Компьютерде ақпаратты сақтау. Программаларды жұмысқа қосу."Раіnt" графикалық редакторында жұмыс жасау. "WordPad" мәтіндік редакторында жұмыс жасау.Калькулятормен жұмыс жасау. Алгоритмдік курсқа оқытудың технологиясы. Іс-әрекет. Кері іс-әрекет. Логика. Модель. Заңдылықтар және олардағы қатені іздестіру. Жиын және оның берілу тәсілдері. Жиындарының қиылысуы және бірігуі.

Зертханалық жұмыс. Бастауыш мектептегі информатика сабақтарының ерекшеліктері. Дербес компьютердің құрылғылары. Пернетақтамен жұмыс.

WINDOWS операциялық жүйесі, оның негізгі обьектілері. Терезелермен жұмыс. WINDOWS жүйесінің стандартты программалары. Блокнот және WordPad программалары. Файлдар жүйесін ұйымдастыру. "Paint"графикалық редакторы. ЭЕМ-да есептер шығару-оқытудың негізгі құралы. Информатика кабинетінің жабдықталуы. Антивирустық программалармен жұмыс. Word мәтіндік редакторында кесте құру, оны өңдеу және форматтау. Excel электрондық кестесінде кесте құру, оны сақтау. Интернет желісі, интернет желісімен жұмыс істеуге үйрету. Электрондық пошта. MS PowerPoint программасы. Презентациялар құру. Презентацияларды безендіру. Бастауыш мектептегі информатика пәнінен қойылатын бағалар нормалары.Оқу жұмысының нәтижелері

Студенттердің бастауыш сыныптарда ақпараттық оқытуды ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктерін, бастауыш сыныптардың оқу процесінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияны пайдаланудың мүмкіндіктері туралы түсініктері қалыптасады. Информатиканы оқытудың және бастауыш сыныптардың оқу процесінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны пайдаланудың жалпы әдістемелік принциптерін, бастауыш сыныптардың оқу процесінде программаларды пайдалана алады


3-курс

5-семестр

Пәннің аталуы

Саясаттану

Қысқартылған атауы

SAYa2107

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинарлық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Байқонысов Е.Р.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖБП міндетті компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, семннарлық–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мәдениеттану, философия, құқық негіздері, логика,

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Саясаттану» курсының негізгі мақсаты студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстармен тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын қалыптастыру, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету. «Саясаттану» пәнін оқып білу студенттердің саяси мәдениетін қалыптастыруға, азаматтық белсенділігін арттыруға бағытталған. «Саясаттану» курсын оқып үйретудің қорытындысы бойынша жоғарғы оқу орнының түлегі білу қажет:

-саяси ғылымының пәні мен әдісі туралы білім алу, саясаи ойдың негізгі бағытына көңіл бөлу;

-билік, мемлекет, азаматтық қоғам, саяси қарым-қатынастар және процестер саяси мәдениет жөнінде хабардар бөлу;

-саяси жүйелер мен саяси тәртіптерді ажырату, саяси партиялар мен белсенді топтарды, сонымен қатар саяси жетекшілерді білу қажет;

-өзіндік қорытынды жасауға;

-жазба жұмыстарды жазуға;

-рецензия жазуға;

-баяндамалар жасауға баулу:

-күнделікті өмірде және өзінің кәсіби іскерлігінде, саяси мәдениеттің жаңалықтарын иелену арқылы саяси білімді де меңгеруі қажет.


Мазмұны

Саяси ғылымдардың негізгі кезеңдері мен қалыптасуы және Қазақстан саяси ойларының тарихы.Саясат қоғамдық өмір жүйесінде. Салыстырмалы саясатттану.

Билік саяси феномен ретінде.Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты

Қоғамның саяси жүйесі .Мемлекет және азаматтық қоғам.Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстарСаяси режимдер, мәдениет, саяси элита, саяси идеология мен процестер және ҚР проблемалары.Саяси режимдерСаяси процесс және саяси қызмет Саяси сана және саяси мәдениет.Саяси элита және саяси көшбасшылық.Саяси технологиялар мен саяси идеология.Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар мен саяси болжамдар

Егемен Қазақстанның, саяси проблемаларыСеминарлық сабақтар Саяси ғылымдардың негізгі кезеңдері мен қалыптасуы және Қазақстан саяси ойларының тарихы.Саясат қоғамдық өмір жүйесінде. Салыстырмалы саясатттану.

Билік саяси феномен ретінде.Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты

Қоғамның саяси жүйесі .Мемлекет және азаматтық қоғам.Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстарСаяси режимдер, мәдениет, саяси элита, саяси идеология мен процестер және ҚР проблемалары.Саяси режимдерСаяси процесс және саяси қызмет Саяси сана және саяси мәдениет.Саяси элита және саяси көшбасшылық.Саяси технологиялар мен саяси идеология.Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар мен саяси болжамдар

Егемен Қазақстанның, саяси проблемаларыОқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер қоғамдық өмірдің даму заңдылықтарына назар аудару негізінде олардың дұрыс дүниетанымын қалыптасады, қоғамдық үрдістердің белгілі бір мемлекеттер көлемінде немесе ғаламдық тұрғыда қалыптасуы мен іске асу ерекшеліктерін ашып көрсетеді, нақты қоғамдық ортада іс-әрекет жасау қабілетіне дағдыланады, қандай болмасын қоғамдық құбылыстар жағдайына баға беру қажетті ғылыми ұстанымдары қалыптасады, өзінің кәсіби проблемаларын әлеуметтік тұжырымдар мен әдістерді қолдану арқылы шешуге қажетті білімдермен қаруланады; болашақта Қазақстанның қоғамдық - саяси сферасында белсенді болуға тырысады.


Пәннің аталуы

Бастауыш мектепте қазақ (орыс) т. оқыту теориясы мен технологиясы

Қысқартылған атауы

BMK(O)TOTT 3214

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 5

Оқытушының Т.А.Ә.

Жораева С

Доцент/оқытушы

п.ғ.к.

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер міндетті компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, ОСӨЖ-45; СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -120

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі, Балалар әдебиеті

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

«Қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы» пәні – болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне «Әліппе» , «Әдебиетті оқыту», «Қазіргі қазақ тілі грамматикасын» оқыту әдістемесінің теориясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізу әдіс-тәсілдерін меңгерту.

Мазмұны

Дәрістер: Кіріспе. Қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы оқу пәні ретінде. Пәннің объектісі, пәні және курстың міндеттері, оның басқа ғылымдармен байланысы. Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың теориялық негіздері. Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың мақсаты мен міндеттері. Бастауышта қазақ тілін оқытудың мазмұны. Қазақ тілінен мектепке дейінгі дайындық, бастауыш және негізгі орта мектеп бағдарламаларын талдау. Қазақ тілін бастауыш мектепте оқыту әдістері. Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқыту құралдары. Қазақ тілінен бастауыш сыныптар үшін жасалған оқу-әдістемелік топтама. Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуды ұйымдастыру формалары. Балаларды қазақ тілін оқуға дайындау. Қазақ тілін оқытудағы сабақтастық байланыстар. Қазақ тілінен берілген білім, білік, дағдыларға әрбір оқу жылының соңындағы бағдарламалық талаптар. Білім, білік, дағдыларды тексеру және бағалау. Бақылау түрлері және қазақ тілін оқыту нәтижелерін диагностикалау. Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың технологиясы. Сауат ашү технологиясы: Сауат ашу технологиясының мектептегі оқу-тәрбие жүмысының жалпы жүйсіндегі маңызы, сауат ашу әдістемесінің лингвистикалық негіз және психофизиологиялық негізі. Сауат ашу жүйесіндегі дәстүрлі әдіс және қазіргі жаңалықтар. Балалардың сауат ашуға психологиялық және тілдік дайындығы. Олардың дайындығын зерттеу өлшемі. Сауат ашуды оқыту процесі. Дайындық кезең, әліппе кезеңі және әліппеден кейінгі кезең. Сауат ашу кезеңіндегі оқу-тәрбие міндеттері. Оқу сабақтарының негізгі түрлері. Бастапқы окуды қалыптастыру: буындап оқу, тұтас сөзді дауысты дыбысқа бағыттай оқу. Тіл дамыту: сөзге, сөйлемге, байланыстыра сөйлеуге үйрету. Бастапқы жазуға үйрету, оның мазмұны мен міндеттері, қазіргі «Жазу үлгілеріне» сипаттама. Жазуға дағдыландыру этаптары. Соңғы кезеңдегі жазу сапасына қойылатын талаптар. Жазудың дұрыстығын тексеру. Оқу сабақтарында оқушыларға өздіктерінен жұмыс жасату. Сауат ашуға арналған оқу - әдістемелік топтама жасау.Әдебиеттік оқу технологиясы: Оқудың білімдік, тәрбиелік, дамытушылық маңызы, мақсаты мен міндеттері. Бастауыш мектепке арналған әдебиеттік оқу топтамасы. Әдебиеттік оқудың түрлері. Бастауыш сыныптарда мәтінмен жұмыс жасаудың әдебилік және психолого-педогогикалық негіздері. Оқушылардың көркем шығармаларды қабылдау ерекшеліктері. Кіші жастағы оқушыларды шығарманы оқуға және сонымен жұмыс жасауға үйрету. Оқу сабақтарындағы шығармашылық жұмыстар: толық, ықшам, іріктеп сөзбен айту, сурет салу, диафильм жасау, драмалау т.б Өздіктерінен жұмыс жасау. Әр түрлі жанрдағы шығармаларды оқудың технолоғиялық ерекшеліктері. Оқу сабақтарының типтері, құрылымы, ерекшеліктері. Фонетика. сезжасам және ғрамматиканы оқыту технолоғиясы: Кіші жастағы окушыларға ғрамматиканы оқытудың мәні және оның оқу-тәрбиелік міндеттері. Оқушыларда грамматикалық және сөзжасам ұғымдарын қалыптастырудың әдістемелік негіздері. Грамматикалық ұғымдардың мәні. Оларды ұғыну қиындықтары. Грамматика және сөзжасам жаттығулары, олардың типтері, қолданылуы. Сөздің морфемалық қүрамын оқыту. Морфема және орфография жаттығуларының өзара байланысы. Морфология- тіл ғылымының бөлімі. Бастауыш мектепте сөз таптарын оқытудың әдістемелік негіздері. Басауыш сыныптарда морфологияны оқудың қиындықтары және оны жеңу жолдары. Сөз таптарын оқыту барысындағы тіл дамыту жұмыстары. Қазақ тілінің синтаксистік жүйесі. Бастауыш мектепте синтаксис пен тыныс белгісінен қарапайым мағлұматтар беру, оларды оқыту әдіс-тәсілдері. Орфографияны оқыту технологиясы: Орфография әдістемесіндегі грамматикалық және грамматикаға қарсы бағыттар. Орфографиялық дағды қалыптастыру. Орфография жұмыстарының түрлері және оларды жүргізу. Қазақ тілінен қолданылатын көрнекіліктер, дидактикалық материалдар және оларды қолдану жолдары. Тіл дамыту технологиясы: Тіл дамытудың мақсат-міндеттері мен жолдары. Сөйлеу туралы үғым және оны дамыту. Сөйлеу әрекет ретінде.Онын түрлері мен қызметі. Оқушылардың сөйлеуіне қойылатын талаптар.Сөйлеу-ойлауды дамыту құралы. Сөздікпен жұмыс жасау. Байланыстырып сөйлеу және оны дамыту міндеттері. Сауат ашу, әдебиеттік оқу, қазақ тілінің қазіргі сабақтарына қойылатын талаптар. Бастауыш сыныптағы сабақ құрылымына казіргі көзқарастар. Сабаққа дайындық және оны жоспарлау. Сауат ашу, әдебиеттік оқу, қазақ тілі сабақтарында оқушылар әрекетін ұйымдастырудың қазіргі педагогикалық технологиялары. Сауат ашу, әдебиеттік оқу, қазақ тілі сабақтарына әдістемелік талдау жасау. Мұғалімнің сабаққа дайындалуы, оны өткізуі және талдауы барысындағы еңбегін ғылыми ұйымдастыру. Сауат ашу, әдебиеттік оқу, қазақ тілінің сыныптан тыс сабақтарында оқушылар әрекетін ұйымдастыру технолоғиясы. Оқушылардың үйдегі оқу жұмысы. Сыныптан тыс сабақ түрлері. Оқушылардың өздік шығармашылық әрекеттеріне жетекшілік. Дәстүрлі емес және қызықты жаттығуларды орындау әдіс-тәсілдері.

Практикалық сабақтар: Бастауышта қазак тілінен білім берудің мемлекеттік стандарты. бастауыш мектепте қолдану. Қазақ тілін оқытудағы пәнішілік және пәнаралық байланыс. Дыбыстық талдау-жинақтау әдісі. Сауат ашуды оқыту процесі. «Жазу үлгі» дәптерлерімен жұмыс. Оқу дағдысына сипаттама: саналы, дұрыс, шапшаң, мәнерлеп оқу. Сыныптан тыс оқу. Грамматика және сөзжасам жаттығулары. Бастауыш мектепте синтаксис пен тыныс белгісінен қарапайым мағлұматтар беруге байланысты жаттығу түрлері. Ауызша және жазбаша сөйлеу түрлері. Байланыстырып сөйлеу және оны дамыту. Оқушылардың оқу әрекетін ұйымдастыру. Мұғалімнің сабаққа дайындалуы, жоспар түзуі. Дәстүрлі емес және қызықты жаттығуларды орындау әдіс-тәсілдері. Курстық, дипдомдық жұмыстарды орындалуы

Оқу жұмысының нәтижелері

Бастауыш сыныптарда әдебиеттік оқу мен қазақ тілін тереңдетіп оқыту мүмкіндіктері. Бастауыш мектептегі тілді оқытуды теориясы мен технологиясының лингвистикалық және психологты-дидактикалық негіздері. Қазақ (орыс) тілдері мектептегі оқу пәні ретінде.. Сауат ашуға, оқуға оқытудың теориясы мен технологиясы. Грамматика мен орфографияны оқытудың теориясы мен технологиясы. Бастауыш сынып оқушыларының тіл дамытуға оқытудың теоряисы мен технологиясын. Қазақ (орыс) тілі бойынша сабақтан тыс жұмыс. Шағын комплектілі бастауыш мектептегі қазақ (орыс) тілдерін оқыту ерекшеліктерін меңгереді.Пәннің аталуы

Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясы

Қысқартылған атауы

ВММОТТ3215

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 5

Оқытушының Т.А.Ә.

Мұсабеков М.Ө.

Доцент/оқытушы

п.ғ.к.

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер міндетті компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, ОСӨЖ-45; СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -120

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика, математиканы оқыту әдістемесі

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың теориясы мен технологиясы объектісі, пәні, міндеттері мен зерттеу әдістері, оның басқа ғылымдармен байланысы. Математиканы оқыту мақсаттары мен міндеттерінің, мазмұнының, әдістерінің, ұйымдастыру түрлері мен тәсілдерінің жалпы сипаттамасы. Математиканың бастапқы курсын оқуға балаларды дайындау. Математиканың бастапқы курсының негізгі тарауларын оқытудың технологиясы: сандардың концентр бойынша реті, арифметикалық әрекет, алгебралық және геометриялық материалдар, мөлшер мен бөлшектер,шамалар. Бастауыш мектептегі мәтінді арифметикалық есепетерді шешуді ОТТ-сы. Арифметикалық әрекетке негізделген жазбаша және ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру технологиясы. Математикалық білім, білік және дағдыларды меңгеру процесін ұйымдастыру. Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқытудың ерекшеліктері.

Мазмұны

Дәрістер: Курстың объектісі, пәні, міндеттері, әдіснамасы, басқа пәндермен байланысы. Қазіргі сабаққа қойылатьн талаптар. Бастауыш сыньштарда математика сабағын қазіргі заман тұрғысынан кұру. Математика сабақтарына дайындалу, өткізу және талдау барысында мұғалімдсрдің еңбегін ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру. Бастауыш сыныптарда математиканы оқытуга балаларды дайындау Математикадан оқушылардың жетістіктерін бағалау жүйесі. Бақылау түрлері және математиканы оқыту нәтижелерін диагностикалау.Әр сынып соңындағы математикадан оқушылардың білім, білік және дағдыларына, құзыреттілігіне қойылатын талаптар. Қарапайым түсініктер: заттарды санау; заттарды және олардың топтарын салыстыру; геомстриялық фигуралар; Практикалық әрекеттер (біріктіру, бөліп алу, құрастыру, бөліктерге бөлу, шартты өлшеуіштің көмегімен өлшеу); кеңістік және уақыт жайлы қарапайым түсініктер. Нумерациялық ұғымдар: сан және цифр; есептік және реттік натурл сандар; ондық санау жүйесі. 10 көлеміндегі сандар; ондықтар; екі таңбалы сандар, үш таңбалы және көп таңбалы сандар; теріс емес бүтін сандар. Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері: амалдардың мән-мағынасы; математикалық символика; арифметикалық амалдардың компоненттері мен олардыц нәтижелері. Өзар кері амалдар, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері; көбейтуді. Есептеу тәсілдері: ауызша есептеу тәсілдерінің ерекшеліктері; арифметикалық амалдардың алгоритмдері Ауызша жэне жазбаша есептеу тәсілдерінің үйлесімділігі; бастауыш мектепте есептеу тәсілдерін қарастыру реті. Карапайым шамалар (ұзындық, масса, уақыт, аудан, көлем және т.б.); сан шаманы өлшеудің нәтижесі ретінде; Жай және құрама есептер Жай есептің негізгі түрлері. Өзара кері есептер. Есептерді шешу тәсілдері. Есепті шешу кезендері және оларды орындау тәсілдері. Жай және кұрама есептерді шешуге үйрету тәсілдері. Есепті шешудің арифметикалық тәсілі. Есепті шсшудің алгебралық тәсілі. Математикадан сыныптан тыс жұмыстарда оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру технологиясы. Сыныптан тыс жұмыстардың түрлері, олардың ерекшеліктері, математика сабағымен байланысы. Оқушылардың өздік шыгармашылық іс-әрекетіне басшылық жасау. Стандартты емес және қызықты тапсырмаларды орьндау технологиясы. Таңдамалы курстар. Бастауыш сыныптарда математиканы тереңдетіп оқыту мүмкіндіктері. Математиканы бастауыш оқыту туралы ғылым.

Практикалық сабақ. Математика сабағының түрлері. Бастауыш мектептегі математика сабағының үлгілері, сабақты талдау. Дайындық кезеңінде математиканы оқыту кезінде балалардың іс-әрекетін ұйымдастыру. Дайындық кезеңі сабақтары үзінділерін дайындау, өткізу жәнеталдау. Жаңа материалдарды оқытуға дайындық кезінде оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру. («Теріс емес бүтін сандар нумерациясы» тақырыбы негізінде). Сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау. Жаңа ұғым мен әрекет тәсілдерімен таныстыру кезінде оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру («Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері» тақырыбы негізінде). Сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау. Білім, білік жзне дағдыларды бекіту кезінде оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру («Есептеу тәсілдері» тақырыбы негізінде). Сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау. Оқыту нәтижелерін тексерумен байланысты оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру («Екі немесе одан да артық амалмен шығарылатын есептер», «Шамалар, шамалар үлестері» ұғымдарын оқып-үйрету барысында). Сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау. Сабақта оқушылардың ойлау, танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамытумен байланысты іс-әрекетті ұйымдастыру. «Алгебра және геометрия элементтері» тақырыптарын оқыту барысында). Сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау.Оқу жұмысының нәтижелері

Математиканың бастапқы курсын оқуға балаларды дайындау. Математиканың бастапқы курсының негізгі тарауларын оқытудың технологиясы: сандардың концентр бойынша реті, арифметикалық әрекет, алгебралық және геометриялық материалдар, мөлшер мен бөлшектер, шамалар. Бастауыш мектептегі мәтінді арифметикалық есепетерді шешуді ОТТ-сы. Арифметикалық әрекетке негізделген жазбаша және ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру технологиясы. Математикалық білім, білік және дағдыларды меңгеру процесін ұйымдастыру. Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқытудың ерекшеліктерін меңгереді.Пәннің аталуы

Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы

Қысқартылған атауы

BMDOTT 3216

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 5

Оқытушының Т.А.Ә.

Сихимбаева С.М

Доцент/оқытушы

б.ғ.к., доцент м.а.

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер міндетті компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, ОСӨЖ-45; СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -120

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Жаратылыстану негіздері (жертану және өлкетану, жануартану, өсімдіктану)

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Курстың мақсаты:мектептегі дүниетану пәнінің білімділік және тәрбиелік мүмкіндігін ашып көрсету.Қоршаған ортаны оқыту процесінде барлық табиғат құраушы элементтер және құбылыстар, олардың бір-бірімен үйлесімділігін жете білу,экологиялық тәрбие беру. Дүниетануды оқыту әдістемесі ғылымының даму кезеңдері.Табиғатты танып –білу әдістемесін дамытуға үлес қосқан ғалым –методистердің еңбектері. Сабақ түрлері, сабақ құрылымы, сабақ мақсаттарын талдау. Оқу-тәрбие процесінің ұйымдастыру жолдары. Сабақтан тыс ұйымдастырылатын жұмыс түрлері, олардың эффектісі. Материлдық база, олардың классификациясы. Шағын комплектелі мектептегі оқу процесін ұйымдастыру ерекшелігі.

Мазмұны

Дәрістер: Дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы пәнінің мақсаты мен міндеті. «ДОТмТ» пәнінің зерттеу әдістері, басқа ғылымдармен байланысы. XVIII ғасыр-жарат. пәнінің оқу пәні ретінде енгізілуі. Академик В.Ф.Зуев- жарат. әдіст. негізін салушы, еңбектері, XIX ғасырдағы. А.Я.Гердтің жарат. пәнін оқыту әдістемесі бағытындағы еңбектері. Қазіргі кезеңдегі дамуы. М.Н.Скаткин жарат. пәнін оқыту әдістемесі бағытындағы еңбектері. Дүниетану пәнінің мазмұны, құрылымы, ерекшелігі.Оқу пәнінің мазмұнындағы негізгі принциптер: жүйелілігі, ғылымилығы, түсініктілігі, дәйектілігі. Оқушыларды жан-жақты тәрбиелеудегі оның тұлғалық қасиеттерін дамытудағы оқу пәнінің ролі. Пәннің тәрбиелік мүмкіндіктері: дүниетанымдық, эстетикалық, экологиялық мәдениетке тәрбиелеу. Пәннің мазмұнына байланысты дүниетанымдық ұғымдар мен көзқарасты қалыптастыру жолдары. Дүниетанымдық білімнің маңызы, оны күнделікті өмірде қажеттілігі, әр түрлі құбылыстар аралығындағы байланысты көруге, білім біртұтастығын қалыптастыру негізінде оның маңыздылығын көрсету.

Оқыту әдістері. Олардың классификациясы. Оқыту әдістерінің түрлері, оған қойылатын талаптар. Оқытудың әдістемелік тәсілдерін тиімді таңдау жолдары. Оқыту технологиялары, оларды тиімді таңдау және пайдалану жолдары.

Дәстүрлі сабақтар, олардың ерекшелігі. Сабақ-мектептегі оқу процесін ұйымдастырудағы негізгі формасы. Сабаққа қойылатын талаптар. Сабақ типтері. Сабақ типтері: кіріспе, қорытынды, топсеруен, сарамандық, зертханалық, аралас, заттық, олардың ерекшеліктері. Аралас сабақ типі және оны ұйымдастыру технологиясы Мұғалімнің сабаққа дайындығы. Заттық сабақтар және оны ұйымдастыру технологиясы. Оның ерекшелігі. Топсеруен (табиғатқа, туып өскен өлкеге, қалаға, ауылға, музейге, фермаға, жылыжайға, топсеруен жасау) сабағы және оны ұйымдастыру технологиясы. Дәстүрлі емес сабақтар түрлері: ойын, пікірталас, т.б. сабақ түрлері, олардың маңызы, өткізу технологиясы. Материалдық база және оның маңызы. Сабақ көрнекілігі. Оқушылардың білімін пайдалана отырып, тірі табиғат мүйісінде, мектеп жанындағы учаскеде, мектеп бөлмесіндегі тапсырмалар, тәжіри белер, бақылаулар жүргізу, оларды жинақтау, қорытындылау Пәннің мазмұнына байланысты жеке,топпен, сыныпппен өткізілетін жұмыс түрлері, оларды өткізудің әдістемесі. Бөлме өсімдіктері-тірі табиғат бұрышын және ондағы жұмыстарды ұйымдастыру. Географиялық алаң және онда жеке немесе топқа тапсырмалар. Тәжірибе алаңын ұйымдастыру технологиясы. Көрнекіліктерді кешенді түрде пайдалану мүмкіндіктері. Бағалауға қойылатын қазіргі кездегі критерийлер. Оқушы білім-білік, дағдысын тексерудің әр түрлі жолдары: Кіші комплекті мектептерде оқитын оқушылардың ерекшеліктері. Сабақ ерекшелігі. Өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері.

Лабораториялық сабақтар: Жаңа бағдарлама мен оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендері, олардың ролі, маңызы. Оқушыларды жан-жақты тәрбие леудегі оның тұлғалық қасиет терін дамытудағы оқу пәнінің мазмұнындағы мүмкіндіктерін көрсету. Алғашқы ұғымдардың біртіндеп ұғымдар жүйесіне ауысуын қалыптастыру. Оқыту әдістері мен тәсілдерін тиімді таңдау. Оқыту технологиялары, оларды пайдалану жолдары. Дәстүрлі сабақтар, олардың ерек шелігі. Сабақ құрылымы

Сабақ типтері: топсеруен, зертханалық, аралас, заттық, олардың ерекшеліктері. Дәстүрлі емес сабақ түрлері: ойын, пікірталас, т.б. сабақ түрлері, олардың маңызы, өткізу әдістемесі. Жеке, топпен, сыныппен өткізілетін жұмыс түрлері. Кіші комплектілі мектептерге арналған бағдарламалар. Сабақ түрлері.Оқу жұмысының нәтижелері

Табиғат, табиғат құраушы элементтердің бір-бірімен үйлесімділігін, табиғи құбылыстарының түрлері мен заңдылықтарын ажырата біледі. Географиялық аспаптармен, лабораториялық құралдармен жұмыс істеу дағдысын біледі. Оқу-тәрбие процесіндегі оқу формалырын ұйымдастыру түрлерін олардың әдістерін меңгереді. Экологиялық тәрбие түрлерін үйрету жолдарын біледі. Сабақтан тыс ұйымдастырылатын оқу түрлерін, ұйымдастыру жолдарын біледі. Сабақта қажетті көрнекіліктер классификациясын, көрнекіліктерді қолдан даярлау әдістемесін меңгереді. Шағын комплектелі мектептегі оқу процесін ұйымдастыру ерекшелігін, оны жүргізу әдістерін меңгереді.


Пәннің аталуы

1. Математика

Қысқартылған атауы

Маt3201

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

5/6

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілін

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/ Дәріс-30, ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -120/120

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3/3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: математика, алгебра және анализ бастамалары және геометрия. Қарапайым математикалық түсініктер

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Жалпы ұғымдар: жиын және олармен жүргізілетін амалдар, математикалық ұғымдар мен дәлелдеулер, сәйкестіктер мен қатынастар. Теріс ем ес бүтін сандар қатынасы: натурал сандар жүйесін аксиоматикалық құру. Теріс емес бүтін сандардың жиындық –теориялық мағынасы және олармен жүргізілетін амалдар,есептеу жүйесі, теріс емес бүтіңн сандардың бөлінгіштігі. Оң рационал сандар және нақты сандар. Теңдеу. Теңсіздіктер. Функциялар. Шамалар мен өлшеулер.


Мазмұны

Дәрістер: Сандардың бөлінгіштігі. Теріс емес бүтін сандар жиынындағы бөлінгіштік қатнасының анықтамсы. Бөлінгіштік қатнасының қасиеттері. Теріс емес бүтін сандардың қосындысының, айырмасының және көбейтіндісінің бөлінгіштігі 2,3,4,5,9,25 сандарына және құрама санға бөлінгіштік белгілері. Жай және құрама сандар. Эротосфен елегі. Натурал санның жай бөлгіштерінің саны мен шамасы. Жай сандар жиынының шексіздігі. Жай сандардың қасиеттері. Арифметиканың негізгі теоремасы

Сандардың ең кіші ортақ еселігі мен ең үлкен ортақ бөлгіші, олардың негізгі қасиеттері. Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін және ең кіші ортақ еселігін табудың алгаритімдері. Сан ұғымының кеңеюі. Сан ұғымын кеңейту мәселесі. Бөлшек сан, теріс сан және иррационал сан ұғымдарының пайда болуы жайындағы қысқаша тарихи мәліметтер

Теріс бүтін сан, бүтін сандар жиыны, бүтін санның модулі ұғымдары.

Бүтін сандардың қосындысының, айырмасының, көбейтіндісінің және бөліндісінің анықтамасы. Бүтін сандарға қолданылатын амалдардың қасиеттері; қосудың және көбейтудің коммуникативтілігі мен ассоциативтілігі; қосудың қайтымдылығы; көбейтудің қосуға қарағандағы дистрибутивтігі. Бүтін сандар жиынының қасиеттері: реттілік, үздіктілік, шексіздік, ең үлкен және ең кіші элементердің болмауы.Бүтін сандар жиынының гоеметриалық кескіні. Бөлшек сан, рационал сан, рационал сандардың жиыны ұғымдары. Рационал сандардың қосындысының, айырмасының,бөлінідісінің, көбейтінідісінің анықтамасы рационал сандарға қолданылатын арифметикалық амалдар. Рационал сандарға қолданылатын амалдардың заңдары мен қасиеттері:

Рационал сандар жиынының қасиеттері: ретілік, тығыздылық шексіздік, ең кіші және ең үлкен элеметтердің болмауы. Ондық бөлшектер және оларға қолданылатын арифметикалық амалдардың алгоритімдері. Рационал сан шектеусіз дүркін ондық бөлшек ретінде; жай бөлшектін шектеусіз дүркін ондық бөлшек түрінде жазылуы; шектеусіз дүркін ондық бөлшектің жай бөлшек түрінде жазылуы. Нақты сандар. Иррационал сан және шектеусіз дүркін емес ондық бөлшек . Нақты сандар жиыны ұғымдары. Нақты сандарға қолданылатын арифметикалық амалдар. Нақты сандарға қолданылатын амалдардың заңдары мен қасиеттері: Қосу мен көбейтудің коммутативтігі және ассоцтивтілігі, қайтымдығы және қысқартымдылығы; көбейтудің қосуға, сондай-ақ азайтуға қарағандағы дистрибутивтігі.

Бір айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктер.Мәндес теңеулер мәндестігі туралы теоремалар.Мәндес теңсіздіктер және теңсіздіктердің мәндестігі туралы теоремалар. Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйелері және оларды шешудің тәсілдері. Екі айнымалысы бар теңсіздіктер және олардың графиктері. Екі айнымалысы бар теңсіздіктердің жүйелері және жиынтығы, оларды шешу. Геометрияның пайда болуы туралы қысқаша мәліметтер.

Шама және оны өлшеу ұғымдарын анықтау. Скаляр шамалардың негізгі қасиеттері. Кесіндінің ұзындығы, оныңнегізі қасиеттері.

Кесіндінің ұзындығын өлшеу. Ұзындықтың стандарт бірліктері, олардың арасындағы қатынастар

Фигураның ауданы, оның негізгі қасиеттері. Фигуралардың ауданын өлшеу. Ауданның стандарт бірліктері, олардың арасындағы қасиеттері.

Бастауыш мектептің математика курсында қарасиырылатын аса маңызды басқа да шамалар. Олардың өлшем бірліктері, олардың арасындағы тәуелділік

Практикалық: Бөлінгіштік қатнасының қасиеттері. Теріс емес бүтін сандардың қосындысының, айырмасының және көбейтіндісінің бөлінгіштігі 2,3,4,5,9,25 сандарына және құрама санға бөлінгіштік белгілері. Жай және құрама сандар. Эротосфен елегі. Натурал санның жай бөлгіштерінің саны мен шамасы. Жай сандар жиынының шексіздігі. Жай сандардың қасиеттері. Арифметиканың негізгі теоремасы. Сандардың ең кіші ортақ еселігі мен ең үлкен ортақ бөлгіші, олардың негізгі қасиеттері.

Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін және ең кіші ортақ еселігін табудың алгаритімдері Сан ұғымын кеңейту мәселесі. Бөлшек сан, теріс сан және иррационал сан ұғымдарының пайда болуы жайындағы қысқаша тарихи мәліметтер. Теріс бүтін сан, бүтін сандар жиыны, бүтін санның модулі ұғымдары. Бүтін сандардың қосындысының, айырмасының, көбейтіндісінің және бөліндісінің анықтамасы. Бүтін сандарға қолданылатын амалдардың қасиеттері; қосудың және көбейтудің коммуникативтілігі мен ассоциативтілігі; қосудың қайтымдылығы; көбейтудің қосуға қарағандағы дистрибутивтігі. Бүтін сандар жиынының қасиеттері: реттілік, үздіктілік, шексіздік, ең үлкен және ең кіші элементердің болмауы.

Нақты сандарға қолданылатын амалдардың заңдары мен қасиеттері: Қосу мен көбейтудің коммутативтігі және ассоцтивтілігі, қайтымдығы және қысқартымдылығы; көбейтудің қосуға, сондай-ақ азайтуға қарағандағы дистрибутивтігі Сандардың дөңгелектеу ережелері. Жуық сандарға амалдар қолдану. Микрокалькулатордың көмегімен жүргізілетін есептеулер.

Комплекс сандар.Комплекс сандар туралы ұғым.комплекс сандардың геометриялық кескіні мен тригонометриялық формасы.Комплекс сандарға қолданылатын қарапайым амалдар. Функция, сандық функция ұғымдарының анықтамасы.Функцияның берілу тәсілдері.Функция графигі. Тура пропорционалдық, оның қасиеттері мен графигі. Кері пропорционалдық, оның қасиеттерінің графигі.Сызықтық функция, оның қасиеттерінің графигі. Квадраттық функция, оның қасиеттері мен графигі.

Кері пропорционалдық, оның қасиеттерінің графигі.Сызықтық функция, оның қасиеттерінің графигі. Квадраттық функция, оның қасиеттері мен графигі. Сандық өренк және оның мәні. Сандық таңдіктер мен сандық теңсіздіктер олардың қасиеттері.

Теңбе – теңдік. Бір айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктер.Мәндес теңеулер мәндестігі туралы теоремалар. Мәндес теңсіздіктер және теңсіздіктердің мәндестігі туралы теоремалар. Екі айнымалысы бар теңдеулер .Сызықтың, түзудің және шеңбердің теңдеуі. Түзулердің паралельдігі мен прелпендикулярлығы. Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйелері және оларды шешудің тәсілдері. Екі айнымалысы бар теңсіздіктер және олардың графиктері. Екі айнымалысы бар теңсіздіктердің жүйелері және жиынтығы, оларды шешу. Геометрияның пайда болуы туралы қысқаша мәліметтер.Мектепте оқытылатын геометриялық ұғымдардың жүйесі. Планиметрия курсын аксималардың әр түрлі жүйесі негізінде құру. Геометриялық фигуралар, олардың анықтамалары, қасиеттері және белгілері.Оқу жұмысының нәтижелері

Болашақ мұғалімдердің математикалық білімін тереңдете әрі кеңейте түсу және орта буын математикасы талаптары тұрғысынан алғанда бастауыш мектеп мұғалімдерінің шығармашылық мүмкіндігін арттыру. Бастауыш курс математикасының теориясына, педагогика және психология пәндеріне негіз жасай отырып, студенттердің пәнді, объектіні зерттеу әдістерін ғылыми тұрғыдан қарастыру. Келешек мұғалімдердің дидактикалық білгірлігін сабақ барысында және сабақтан тыс математиканы оқытуда қалыптастырып, шығармашылық және ғылыми зерттеу жұмыстарына қажетті дағдылар мен біліктіліктерді қалыптастыру.Пәннің аталуы

2. Математикалық логика

Қысқартылған атауы

ML3201

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

5/6

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, практ-15; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/ Дәріс-30, практ-15; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135/135

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3/3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Математика

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Жалпы ұғымдар, Математикалық логика структуралары, Математикалық логика структура туралы түсінік. Математикалық логика структуралардың типтері және олардың сипаттамалары. Математикалық логика элементтері. Пікір ұғымы. Қарапайым және құрама пікірлер.Мазмұны

Дәрістер: Математикалық логика ұғымдар және олардың қалыптасу процесі. Анықталатын және анықталмайтын ұғымдар. Ұғымдарды анықтаудың тәсілдері. Математикалық логика тұжырымдардың түрлері: Кванторлар, аксиомалар, пікірлер және пікірлік формалар, предикаттар, теоремалар. Тегі және түрлік айырмашылығы арқылы берілетін анықтамалардың құрылымы. Осындай анықтамалардың мысалдары пікірлерге және предикаттарға қолданылатын амалдар: теріске шығару, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция, квантификация немесе кванторлар, қарапайым және құрама пікірлерді ілу.

Пікірлер логикасының заңдары: конъюнкцияның және дизъюнкцияның коммутативтігі, конъюнкцияның және дизъюнкцияның ассоциативтігі, конъюнкцияның және дизъюнкцияға қатысты дистрибутивтігі, дизъюнкцияның конъюнкцияға қатысты дистрибутивтігі, екі рет теріске шығару заңы, қайшылық (үйлеспеушілік) заңы, де - Морган заңы.

Сөйлемдер арасындағы келіп шығу және мәндес болу қатынастары. Қажетті және жеткілті шарттар. Теореманың құрлысы. Теореманы дәлелдеудің (тура және жанама) тәсілдері. Пайымдаулардың түрлері (дедуктивтік, индуктивтік және традутивтік) дұрыс және дұрыс емес пайымдаулар.

Практикалық: «Логикалық операциялар», «Пікір және пікірлік формалар», «Кванторлар», «Предикат логикасының формулалары». Логикалық операцияларды және оларға қолданылатын амалдарды, амалдардың қасиеттері мен заңдарын оқытып-үйрету.Оқу жұмысының нәтижелері

Математикалық логика курсының өзекті мәселесі «Логикалық операциялар», «Пікір және пікірлік формалар», «Кванторлар», «Предикат логикасының формулалары» болып табылады. Осыған байланысты курста логикалық операцияларды және оларға қолданылатын амалдарды, амалдардың қасиеттері мен заңдарын оқытып-үйрету басты орын алады. Бұл орайда логикалық операцияларды және пікір және пікірлік формалар қарастырылып есептеулер жүргізуімен байланысты біліктер мен дағдыларды қалыптастырудың теориялық негіздері болып табылатын мәселелер жан-жақты қамтылады.

Математикалық логика курсында пікір мен предикат ұғымдары математиканың «Жиын», «Қатынас», «Кванторлар», «Тавтология» және т.с.с. жалпы ұғымдарына сүйеніп енгізіледі. Шын мәнінде бұл жалпы ұғымдар мектеп математикасы курсында айқын емес түрде қолданылады. Сондықтан болашақ бастауыш мектеп мұғалімдері белгілі бір жалпы математикалық логика ұғымдармен таныс болуы тиіс. Мұнда жиындар теориясы мен математикалық логика элементтері математика курсының негізін құрайтындықтан және оны тиісті математикалық тілмен қамтамассыз ететіндіктен барынша тереңірек баяндалады. Бұл жалпы ұғымдар сондай-ақ әр алуан жиындар туралы білімдер «Логикалық операция», «Пікір және пікірлік формалар» тақырыбында атап айтқанда пікірлерді теріске шығару пікірлердің конъюнкциясы, пікірлердің дизъюнкциясы, пікірлердің импликациясы, предикаттар, кванторлар, пікірлер логикасының формулаларына арналған ақиқаттық кестесін құрастыру, тавтологиялар, тебе-тең түрлендірулер, кері және қарама-қарсы сөйлемдер, нормальді формалар, қасиеттер және қатынастар, теорема құрылымы және т.б. ұғымдырды қалыптастыру барысында кеңінен қолданылады.

Пәннің аталуы

3. Математикадан есеп шығару практикумы

Қысқартылған атауы

MEShP3201

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)
Семестр

5/6

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиева К.С.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, практ-15; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/ Дәріс-30, практ-15; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135/135

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3/3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Математика, математиканы оқыту әдістемесі

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Математикадан есеп шығару практикумы пәнінің объектісі, пәні, міндеттері мен зерттеу әдістері, оның басқа ғылымдармен байланысы. Математикадан есеп шығару практикумының мақсаттары мен міндеттерінің, мазмұнының, әдістерінің, ұйымдастыру түрлері мен тәсілдерінің жалпы сипаттамасы. Математиканың оқулығындағы негізгі тарауларындағы есептерді оқытудың технологиясы: сандардың концентр бойынша есептерді оқыту реті, арифметикалық әрекет, алгебралық және геометриялық материалдарды оқытудағы есептер, мөлшер мен бөлшектер, шамаларды оқытудағы есептер. Бастауыш мектептегі мәтінді арифметикалық есепетерді шешуді үйрету. Арифметикалық әрекетке негізделген жазбаша және ауызша есептеуге үйрету. Математикалық есептерді шығарудың білім, білік және дағдыларды меңгеру үдерісін ұйымдастыру. Шығармашылық және қызықты есептерді оқыту.

Мазмұны

Дәрістер: Курстың объектісі, пәні, міндеттері, әдіснамасы, басқа пәндермен байланысы. Есептерді шығаруға оқып-үйрету әдістемесінің жалпы мәселелері. Пропорционал шамалармен байланысты есептер. Пропорционал бөлуге берілген есептер. Екі айырмасы бойынша белгісізді табуға арналған есептер. Қозғалысқа брілген есептер. Санның бөлшегін табуға арналған есептер. Практикалық мазмұнды есептерді құрастыру жіне шығару. Есепті арифметикалық тәсілмен шығару. Есепті алгебралық тәсілмен шығару. Шығармашылық мазмұнды есептер. Қызықты есепт ер.

Практикалық сабақ. «Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері» тақырыбы негізінде сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау. Пропорционал шамалармен байланысты есептермен жұмыс. Сабақта оқушылардың ойлау, танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамытумен байланысты есептерді шешудің арифметикалық және алгебралық тәсілдері мен шығаруды ұйымдастыру. Практикалық мазмұнды есептерді құрастыру және шығару тақырыптарын оқыту барысында есепке берілген сабақ үлгілерін дайындау және өткізу.Оқу жұмысының нәтижелері

Математикадан есеп шығару практикумы курсындағы есептерді шешудің негізгі әдістерін меңгеруге балаларды дайындау. Бастауыш мектептегі математика курсындағы есептерді шешу білімін дамытудағы негізгі тарауларды оқытудың технологиясы: Пропорционал шамалармен байланысты есептер; пропорционал бөлуге берілген есептер: екі айырмасы бойынша белгісізді табуға арналған есептер: қозғалысқа брілген есептер: практикалық мазмұнды есептерді құрастыру және шығару: есепті арифметикалық және алгебралық тәсілмен шығару: шығармашылық мазмұнды және қызықты есепт ер. Бастауыш сыныптар оқушыларының математикалық білімдерді берік игеруіне ықпал жасайтындай әралуан есептерді дұрыс пайдалана білуге үйрету.Пәннің аталуы

1. Шешендік өнерге үйрету әдістемесі

Қысқартылған атауы

ShOUA3204

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

5/6

Оқытушының Т.А.Ә.

Құдайбергенова М.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдамалы компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, практ. -15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30/ Дәріс-30; практ.-15; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90/135

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2/3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Қазіргі балалар әдеби процесі, балалар әдебиеті

Білім беру мақсаттары/ құзіреттіліг

Пәннің объектісі – бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша ҚР мемлекеттік стандарты талаптарына сай, бастауыш сынып мұғалімдерінің жоғары педагогикалық кәсіптік білімінің құрамдасы ретіндегі шешендік өнерді үйрету әдістемесінің мазмұны. Пәнді оқытуда сөздік әдістер (түсіндіру, лекция, әдебиеттермен жұмыс істеу), практикалық әдістер және көрнекілік әдістер пайдаланылады. Пәннің басқа ғылым салалары арасында алатын өзіндік орны мен ерекше мәні бар. Өйткені, тіл – қоғамдағы адамдардың өзара пікір алысу, бір-бірімен қарым-қатынас жасау, тілін дамыту құралы.

Мазмұны

Дәріс. Кіріспе. Риторика (шешендік) – ғылым, әрі өнер, әрі оқу пәні. Ауыз әдебиетіндегі шешендіктің үлгілері Жыраулық поэзиядағы мақал-мәтелге тнң келетін тіркестер, шешендік өрнектер Шешендік сөздің мазмұндылығы. Билер сөзі. Оның өзіндік сипаты Батырлыр жырларының көркемдік тапқырлық сипаттары Айтыс. Айтыстағы тапқырлық, аталы сөз үлгілері Орта ғасырдағы шешендік өнердің сөз үлгілері Ақындық поэзиядағы ұтымды жолдар мен талантты тапқырлық. Көпшілік алдында сөйлеуге дайындық Шешендік дау (жер, жесір, мал, құн, ар) және оның ақындық поэзиямен үндестігі Шешенннің сөйлеу мәдениеті. Сөйлеудегі дәлділік, пен аықтылық Сөйлеу мәнерлілігінің лексикалық құралдары Сөйлеушінің психологиялық, педагогикалық мәдениеті Шешендік өнердің педагогикалық негізі

Практикалық: Ауыз әдебиетіндегі шешендіктің үлгілері Айтыстағы тапқырлық, аталы сөз үлгілері Батырлар жырларының көркемдік тапқырлық сипаттары. Абай сөздерінің шешендік қырлары. Маханбет жырларының тілдік нақыштары. Маханбет өлеңдерінің көркемдік ерекшелігі.Шешендік үлгірлердің тілдік ерекшеліктері. Оқушылардың сөйлеу мәдениетінің дамуы. Тапқырлық сөз өнерінің сипаты. Абай қара сөздерінің шешендік жақтары. Көпшілік алдында сөйленетін сөздің құрылымы. Жыраулардың айшықты сөз жасаудағы әдіс-тәсілдері. Казіргі ақындар шешендігінің көркем тілі Орта ғасырлық түркі шешендігі. Қазақ шешендік өнерінің дамуы. Ауызша шешен сөйлеу өнері.

Оқу жұмысының нәтижелері

Шешендік өнер курсын толық аяқтаған студент сабақты сапалы өткізуді, методикалық әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалануды, қажетті көрнекіліктер мен дидактикалық материалдарды дұрыс таңдауды біліп шығады

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет