Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігібет2/2
Дата05.06.2017
өлшемі268,86 Kb.
1   2

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Аударма теориясы мен практикасы кафедрасыLPAT 4303 Мәтінді лингвистикалық және аудармашылық

талдау (ағылшын тілі)
ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар, 2013 ж.Пән бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

ГПФ деканы

______ Ж.Т. Сарбалаев

20__ж. «___»_________

Құрастырушы: аға оқытушы ____________ С. М. Сагиева

5В020700 Аударма ісі мамандығының

күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған

LPAT 4303 Мәтінді лингвистикалық және аудармашылық

талдау (ағылшын тілі)

пән бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды №_____ хаттама 20__ж. «___»____________
Кафедра меңгерушісі __________ Г. Х. Демесинова 20__ж. «____» ________
Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

№____ хаттама 20__ж. «_____»____________


ОӘК төрағасы ____________ С. Қ. Ксембаева 20__ж. «_____»___________

1. Оқу пәнінің паспорты
Пән атауы LPAT 4303 Мәтінді лингвистикалық және аудармашылық талдау (ағылшын тілі)
Кредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 5, 6Барлық аудиторлық сабақтар саны – 45 сағат

Дәрістер – 0

Практикалық/семинарлық сабақтар – 45 сағат

Зертханалық – 0

СӨЖ – 90 сағат

Оның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау түрі

Қорытынды бақылау түрі Емтихан – 6 семестр


Пререквизиттер

Оқылатын пәнді меңгеру үшін білім, дағды және іскерліктері бар келесі пәндерді зерделеу қажет: «Тәжірибелік грамматика (ағылшын тілі)», «Базалық шетел тілі (В2-жалғастырушы деңгейі) (ағылшын тілі)».


Постреквизиттер

Пәнді меңгеру нәтижесінде алынған бішлім, дағды және іскерліктер «Аударма теориясы» (ағылшын тілі), «Қазақ/орыс және шетел тілдерінің функционалды стилистикасы» (ағылшын тілі), «Көркем аударма практикасы (ағылшын тілі)» пәндерін меңгеру үшін қажет.


2. Оқытушылар туралы мәлімет және байланысу ақпараты

Сагиева Салтанат Мухановна

Филология магистры, аға оқытушы.

«Аударма теориясы мен практикасы» кафедрасы, Ломов көшесі, 64, 250 аудитория,

телефоны: 67-36-31,

Е-mail: ssagiyeva@gmail.com
3. Пән, мақсат және міндеттер
Пәннің пәні – ағылшын және қазақ тілдерінің функционалды стильдері, стилистикалық әдістер, аударма тәсілдері, лингвистикалық және аудармашылық талдаудың құрылымы, оның мақсаттары мен міндеттері.
Пәнді оқыту мақсаты – Аудармашының жалпы мәдени және филологиялық ой-өрісін кеңейту, оның жанжақты дайындығын қамтамасыз ету.
Пәнді зерделеу міндеттері

студенттердің ағылшын тілінде әр түрлі жанрлы мәтіндерді оқу, кейін аудару алдындағы талдауды орындау және лингвоаудармашылық түсінік құрастыру дағдыларын қалыптастыру.


4. Білім, дағды, ікерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар

Негізгі функционалды ситильдер, стилистикалық амал-тәсілдер, аударма әдістері; лингвистикалық және аудармашылық талдаудың құрылымы, оның тақсаты мен міндеттері туралы түсінігі болуы керек.

Лексикалық және синтаксистік әдістердің негізгі түрлерін; негізгі функционалды стильдер мен олардың ерекшеліктерін; аудармадағы проблемаларды шешу үшін лексикалық және грамматикалық трансформациялардың түрлерін; аударға дейінгі талдау және аудармадан кейінгі түсініктеменің құрылымын; мәтінді егжей-тегжейлі талдауға арналған клише және қалыптасқан сөздерді білу керек.

Келесілерді істей алу керек: өз бетімен лингвистикалық және аудармашылық талдау жасау және мәтінге лингвистикалық және аудармашылық, лингвомәдени түсініктеме беру; бастапқы айытылған сөзді тиянақты қабылдауға жағдай жасайтын, ықтимал когнитивті диссонансқа және аударма кезінде сәйкессіздікке әкелетін және оларды жою жолдарын ескеріп, жазбаша мәтіннің аудармаға дейінгі талдау жасау.

Ақпаратты жалпылау, талдау, сыни түрде зерделеу, жүйеге келтіру, болжау, кәсіби мақсаттан қойып, оларды іске асыру жолдарын табу, пайымдаулар мен пікірлер логикасын талдау; ақпараттың сапасы мен мазмұнына баға беру, ең маңызды фактілер мен тұжырымдамаларды айқындау, оларға өз бағасын және талдауын беру дағдылары болу керек.

Ағылшын тіліндегі әр жанрлы мәтіндерді оқуда; мәтіннің кешенді лингвистикалық және аудармашылық талдауын оны аудару мақсатымен жасау; әр жанрлы және әр түрлі тақырыпта жазылған мәтіндерді аударуда кездесетін қиыншылықтард шешу жолдарын табу құзіреттері болуы керек.


5 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі


р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша аудиторлық сабақтардың саны

СӨЖ

дәріс-тер

практика-лық (семинар-лық)

зерт-ханалық, жеке

Бар-лығы


Оның ішінде СОӨЖ

1

General problems of stylistics. Expressive means: phonetic, lexical, and syntactical.

-

9

-

18

4,5

2

General problems of translation. Lexical and grammatical transformations.

-

9

-

18

4,5

3

Stylistic analysis of the text.

-

9

-

18

4,5

4

Translation-oriented text analysis.

-

9

-

18

4,5

5

Post-translational commentary.
9
18

4,5
Барлығы: 135

(3 кредит)

-

45

-

90

22,56. Практикалық (семинарлық) сабақтардың мазмұны, олардың сағатқа шаққандағы көлемі


1-тақырып. General problems of stylistics. Expressive means: phonetic, lexical, and syntactical.

Жоспар:

1. General Problems of Stylistics.

2. Phonetic Expressive Means.

3. Lexical Expressive Means.

4. Syntactical Expressive Means.

Тапсырмалар:

1. Analyze the phonetic expressive means of the text.

2. Analyze the lexical expressive means of the text.

3. Analyze the syntactical expressive means of the text.Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

1. Analyze the phonetic expressive means in the text “Doctor in the House” by R. Gordon.

2. Analyze the lexical expressive means in the text “The Cop and the Anthem” by O’Henry.


3. Analyze the syntactical expressive means in the text “The Lady of the Tiger?” by Frank R, Stockton.

Әдебиет: [3, p. 4-7; p. 9-13]

2-тақырып. General problems of translation. Lexical and grammatical transformations.


Жоспар:

1. Lexical Transformations.

2. Grammatical Transformations.

Тапсырмалар:


 1. Analyze the lexical transformations of the text.

 2. Analyze the grammatical transformations of the text.

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

1. Analyze the lexical transformations in the text “Mistaken Identity” by Mark Twain.

2. Analyze the lexical transformations in the text “The Pawnbroker’s Wife” by Muriel Spark.


Әдебиет: [3, p. 8-9; p. 18-23]

3-тақырып. Stylistic analysis of the text.

Жоспар:

1. Plan of Stylistic Analysis.

2. Sample Text Analysis.

Тапсырмалар:

1. Study the plan of stylistic analysis.

2. Do sample text analysis.

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

1. Analyze the text “The Tight Hand” by Arnold Bennet according to the plan of stylistic analysis.


Әдебиет: [3, p. 24-27]

4-тақырып. Translation-oriented text analysis.

Жоспар:

1. Plan of Translation-Oriented Text Analysis.

2. Sample Text Analysis.

Тапсырмалар:

1. Study the translation-oriented text analysis.

2. Do sample text analysis.

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

1. Analyze the text “The Ladie’s Maid” by Katherine Mansfield according to the plan of translation-oriented text analysis.


Әдебиет: [3, p. 34-36]

5-тақырып. Post-translational commentary.

Жоспар:

1. Plan of Post-Translational Analysis.

2. Sample Text Analysis.

Тапсырмалар:

1. Study the plan of post-translational analysis.

2. Do sample text analysis.

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

1. Comment on the translation of the text “New York to Detroit” by Dorothy Parker according to the plan of post-translational analysis.


Әдебиет: [3, p. 40-42]
7. Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар

1-тақырып. General problems of stylistics. Expressive means: phonetic, lexical, and syntactical.

Әрбір тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары:

 1. Text – Charles by Shirley Jackson.

2-тақырып. General problems of translation. Lexical and grammatical transformations.


Әрбір тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары:

 1. Text – The Phantom Hand.

3-тақырып. Stylistic analysis of the text.

Әрбір тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары:

 1. Text – Educating Psyche.

4-тақырып. Translation-oriented text analysis.

Әрбір тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары:

 1. Text – Location is Everything.

5-тақырып. Post-translational commentary.

Әрбір тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары:

 1. Text – NTROPY.

Оқу бағдарламасының ең күрделі мәселелері

 1. Writing a composition. Its structural components.

 2. Writing an essay. Its structural components.

 3. Writing a description of a) your busiest day; b) your day off; c) your favourite day in the form of diary notes.

 4. Writing an argumentative essay. Its structural components.


8. СОӨЖ кеңестерінің кестесі
Сабақ түрі

дүйсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

жұма

сенбі

1.

Семинарлық сабақтардың сұрақтары бойынша кеңес беру

13.40

14:40

2.

ОӨЖ

сұрақтары бойынша кеңес беру


13.40

14:40


3.

Тест тапсырмалары бойынша кеңес беру13.40

14:40


Барлық сұрақтар бойынша кеңестер ағымдағы семестрге СОӨЖ кестесі бойынша жүргізіледі.


9. Студент білімдерін тексеру кестесі
Практикалық (семинарлық) сабақтарға қатысу 0-100 ұпаймен бағаланады.
Пән бойынша тапсырмалар орындау және тапсыру кестесі

5-семестр

Жұмыс түрі

Тапсырманың тақырыбы, мақсаты және мазмұны

Ұсыны-латын әдебиет

Орындау ұзақтығы

Бақы-лау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Analysis

General problems of stylistics. Expressive means: phonetic, lexical, and syntactical.

[3, p. 4-7; p. 9-13]


4,5 апта

жұмыс

дәптері


5-апта

2

Analysis

General problems of translation. Lexical and grammatical transformations.

[3, p. 8-9; p. 18-23]

4,5 апта

жұмыс

дәптері


8-апта

3

Межелік бақылау

Test on Themes 1 and 2тест

8-апта

4

Analysis

Stylistic analysis of the text.

[3, p. 24-27]

4,5 апта

жұмыс

дәптері


14-апта

5

Межелік бақылау

Test on Theme 3тест

15-апта

6-семестрЖұмыс түрі

Тапсырманың тақырыбы, мақсаты және мазмұны

Ұсыны-латын әдебиет

Орындау ұзақтығы

Бақы-лау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Analysis

Translation-oriented text analysis.

[3, p. 34-36]

7,5 апта

жұмыс

дәптері


8-апта

2

Межелік бақылау

Test on Theme 4тест

8-апта

3

Analysis

Post-translational commentary.

[3, p. 40-42]

9 апта

жұмыс

дәптері


15-апта

4

Межелік бақылау

Test on Theme 5тест

15-апта

10. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пәнді зерделеу барлық өткен материалды қамтитын ауызша және жазбаша естиханмен аяқталады. Емтиханға бағдарлама бойынша барлық берілген тапсырмаларды орындау міндетті шарт болып табылады.


Әрбір тапсырма 0-100 ұпаймен бағаланады.

Жіберу рейтингі ағымдағы сабақтарда жасалған барлық тапсырмалардың орташа арифметикалық санынан шығарылады (сабақтарға бару, үй жұмысы, СӨЖ тапсырмалары, практика тапсырмалары және т.б., межелік бақылау).

Пән бойынша қорытынды баға студент жіберу рейтингі және қорытынды бақылаудан жағымды баға алған жағдайда ғана қойылады. Қорытынды бақылауға себепсіз келмеу «қанағаттанғысыз» деген бағаға теңестіріледі. Емтихан және межелік бақылау нәтижелері студенттерге сол күні немесе жазбаша емтихан күннің екінші жартысында өткіілетін болса, келесі күні айтылады.

Қорытынды бағаны дұрыс есептеу үшін, межелік бақылауда және қорытынды емтиханда студент білімін пайыздық мөлшерде 0-ден 100%-ға дейін бағалайды.

Межелік бақылау бағасы ағымдағы бағалар мен межелік бақылау бағасынан құралады.

«Мәтінді лингвистикалық және аудармашылық талдау (ағылшын тілі)» пәні бойынша студенттердің оқу жетістіктері, көпбалдық әріптік оның сандық эквивалентіне және бағалардың дәстүрлі жүйесіне сай жүйе бойынша бағаланады:Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық өлшемі

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз


13. Оқытушы талаптары, саясат және тәртіп

Студенттер үшін барлық аудиторлық сабақтарға кешгусіз келу мәндетті болып саналады. Сабақтан қалушылық деканат қойған талаптарға сай өтеледі. Максималды тек қана екі сабақтан қалу рұқсат етіледі. Екі сабаққа кешігіп келу бір сабақтан қалумен тең. Екіден көп сабақтан қалу кезінде оқытушының студентті сұрақ әкімшілк деңгейде шешілмейінше сабаққа жібермеу құқысы бар.

Жұмысты белгіленген мерзімде тапсыру керек. Барлық тапсырмаларды тапсырудың ақырғы мерзімі – емтихан сессияның басталуына дейін 3 күн.

Барлық тапсырмаларды орындамаған студенттер емтиханға жіберілмейді.

Тақырыпты қайталау және әрбір сабақ бойынша өткен материалды өтеу мәндетті болып табылады. Оқу материалдарын меңгеру дәрежесі тестер немесе жазбаша жұмыстармен бақыланады. Студенттер ескертусіз тестілеуге дайын болуы керек.

Оқытушы жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы (СОӨЖ) кезінде келесі төрт негізгі функция ексеріледі.

Біріншісі – студенттердің оқу пәні бойынша нұсқаушы сабақтар кезінде оқытушыдан алынған ақпаратты белсенді қабылдауы.

Екінші функция студенттер өздігінен, оқытушы нұсқаулары негізінде, оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиет көздерін оқып, үй жұмысын, бақылау және т.б. орындауды көздейді. Осы кезеңде студенттер жұмыс әдістемесін білуі, өз қиыншылықтарын айқындау, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тәртіпке салу қажет.

Студенттердің үшінші функциясы – қиыншылықтар туғызатын жағдай-ларды талдау және жүйеге келтіру, оқу материалын түсіну мен меңгерудегі, басқа да оқу іс-әрекеттерін орындаудағы қиыншылық көздерін айқындау. Студенттер шешілмеген қиыншылықтарды оқытушы үшін сұрақтар жүйесіне келтіреді (оларды іріктеу, ретке келтіреді, рәсімдейді), осы сұрақтарға өз жауаптарын іздейді.Студенттердің төртінші функциясы – түсінік және кеңес алу мақсатымен оқытушыға бару.

14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. Демесинова Г.Х. Philological Analysis of Literary Texts. – Павлодар, 1999.

 2. Ахметбекова А.М., Лямзина В.В. Translation-oriented text analysis. – Павлодар, 2011.

3) Lectures in Literary Text Interpretation. – МГПУ, Беларусь, Мозырь, 2011.

Қосымша

 1. Кухаренко В. А. Text Interpretation. – Ленинград, 1988.

 2. Кухаренко В. А. Practice in Text Interpretation. – Винница, 2000.

 3. Хасанова И. А. Text Interpretation, Analytical Reading, Linguostylistic Text Analysis. – Павлодар, 2005.

 4. Арнольд И. В. Stylistics of the Modern English Language. – М., 2010.

 5. Гальперин И. Р. Stylistics of the English Language. – М., 2008.

 6. Скребнёв Ю. М. The Fundamentals of the English Stylistics. М., 2002.


15. Мультимедиялық қамтамасыз етілу тізімі

Мультимедиялық қамтамасыз етілу қарастырылмаған.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу