Программа Форма ф со пгу 18. 2/06


Кафедра меңгерушісі_______________ Шумейко И. Абет3/4
Дата17.02.2018
өлшемі0,87 Mb.
түріРабочая программа
1   2   3   4

Кафедра меңгерушісі_______________ Шумейко И. А.

Металлургия, машина жасау және көлік факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған «_____»______________20__ж. Хаттама №____ОӘК төрағасы_____________________ Ахметов Ж.Е. «___» ________ 20__ж.
КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ______________ Тоқтағанов Т.Т. «____»___________20__ж.


МАҚҰЛДАНДЫ

ӨПжТЕ бастығы ____________ Долганова Т.П. «___» ____________20__ж.


ОҮЖ ж ӘҚБ бастығы ____________ Варакута А.А. «___» _______ 20__ ж.
Университеттің әдістемелік кеңесімен құпталған

200_ж. «_____»______________ №____хаттама


1 Тәжірибенің мақсаттары мен міндеттері
1.1 Өндірістік тәжірибенің мақсаты:

- студенттерде оқытылудың алдыңғы кезеңдерінде алынған теориялық білімдерді бекіту;

- кейінгі пәндерді оқу үшін негіз болатын тәжірибелік білімдерді алу.
1.2 Тәжірибенің міндеттері

- жоғарғы оқу орнында алынған теориялық және тәжірибелік білімді бекіту және кәсіпорындағы өндіріспен танысу;

- мамандық бойынша жұмыстың кәсіпшілік дағдыларын игеру;

- шығарылатын бұйымдардың номенклатурасымен, өнімдер мен қызметтер және бұйымдардың, өнімдердің, қызметтердің өмірлік кезеңінің циклімен танысу;

- кәсіпорындағы қызмет ететін сапаны басқару жүйесі мен элементтері және сапаның құжатты жасалу жүйесімен танысу;

- өнімдердің сапасын басқару және өнімдерді өндірудегі негізгі құжаттарды оқып үйрену(қызмет көрсетулер);

- өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету мен бақылау, өлшеу тәсілдері және әдістермен танысу;

- өнім сапасы жүйесінің сертификациясының етежелері және ретімен танысу;

- шығарылатын өнімге нормативті-техникалық құжаттаманың квалиметриялық бағасы, интегралды көрсеткіш көмегімен орташа өлшенген геометриялық көрсеткіш, эксперттік әдістер, аралас әдістер, регрессивті құндылық әдістермен сапа көрсеткіші дифференциалды әдіспен бағалануды енгізе отырып;

- конструкторлы құжаттаманың бірлік жүйесі (ККБЖ) мен өндірістің техникалық дайындалуының бірлік жүйесі (ӨТДБЖ) өнім дайындалуының фирмалық стандарттары және басқа нормативті-техникалық құжаттар, негізделген стандарттар жүйесінің тәжірибелік қолдануын оқып үйрену;

- өндірістің, цехтың, зауыттың құрылымдық басқарылуымен танысу;

- кәсіпорындағы маркетингті зерттеу қалпының талдауы және ұсыныстарды орындаумен; кәсіпорындағы сапа басқару жүйесін зерттеу және оның жетілуінің мүмкіндіктерімен, 9000, 10000, 14000, 19000, QS – 2000 халықаралық стандарттар сериясының қолданылуының қалпын зерттеумен танысу.


1.3 Пререквизиттер

Өндірістік тәжірибені өту келесі пәндер бойынша алдын ала білімдерді қажет етеді: «Өлшеулердің жалпы теориясы», «Стандарттау», «Сертификаттау», «Өзара ауыстырымдылық негіздері».


1.4 Постреквизиттер

Өндірістік тәжірибені өту кезінде алған білімдер, сонымен бірге жиналған материалдар «Сапа менеджменті жүйесі», «Өндірісті метрологиялық қамсыздандыру» пәндері бойынша курстық жұмыстарды, сонымен бірге дипломдық жұмысты орындау кезінде пайдаланады.


2 Өндірістік тәжірибені өту графигі
Тәжірибенің ұзақтығы С. Торайғыров атындағы ПМУ ректорымен бекітілген 050732 мамандығының оқу жұмыс жоспарымен анықталады.

Тәжірибе алтыншы семестрде 150 сағат көлемінде екі жарым аптаның ішінде өтеді.Өнеркәсіп-тапсырыс берушімен келісімге сәйкес тәжірибе кезінде студенттер-практиканттарға көмек ретінде оқу жоспарымен ескертілген дәрістерді оқу мен әңгімелерді өткізу ескертілген.
Практика бағдарламасының бөлімдерін орындаудың күнтізбелік графигі


Жұмыс орны (цех, бөлімотдел)

Күн саны

Кім ретінде жұмыс істейді

Практика бағдарламасының бөлімдерін орындау

Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздік бөлімі

1 күн
Техника қауіпсіздігі бойынша нұсқауды ескерту журналында сәйкесті жазулар мен қол қоюлармен техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаудан өту.

Сапа менеджменті жүйесінің бөлімі

6 күн

Метролог дублері

  1. өнеркәсіптің сапа бойынша мақсаттары мен міндеттері, сапа саласындағы саясаты;

  2. нарықпен ұсынылатын бұйымдар, өнімдер, қызметтер, тұтынушылар сұрауларының түрлерін, бұйымдар, өнім, олардың сапа көрсеткіштері, техникалық мәліметтердің бәсекеге қабілетін меңгеру бойынша маркетингті қызметтегі ұйымдар;

  3. өндірісті құрылымдық, технологиялық дайындауды ұйымдастыру, жобалар деңгейін бағалау,

  4. өндірісті құрылымдық, технологиялық дайындауды ұйымдастыру, жобалар деңгейін бағалау бойынша материалдар, жобалар сапасын жетілдіру бойынша жұмыс, өндіріс кезінде принципиалды жетіспеушіліктерді және кейінгі жеткізгіштерді болдырмау; бұйымды (өнімді) шығарудың жасалған немесе типтік технологиялық үрдістері; технологиялық жабдықтау жобалары және т.б.

  5. өндірісті материалды-техникалық қамсыздандыру, қажетті сападағы материалдармен қамтамасыз ету;

  6. бұйымды жасау мен оның сапасы бойынша жұмысты жетілдіру бойынша материалдар: технологиялық үрдістердің тұрақтылығы мен дәлдігі, бақылау түрлері, бақылауды ұйымдастыру мен техникалық қамтамасыз ету, өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету;

  7. фирмалық стандарттар (ФС) және өнеркәсіп стандарттары (ӨСТ), өндірісті нормативті-құқықтық қамтамасыз етудің жалпы сұрақтары: стандарттар мен басқа нормативтік құжаттарды (НҚ) жасаудың реті мен әдістемесі;

  8. сапаны жақсарту мен жұмыстың тиімділігі үшін ұйымдастырушылық жобалау және ұйымдастырушылық реттеуші құжаттаманың кешені;

  9. шығарылатын өнімді сертификаттаудың реті мен түрлері, бұйымдар сапасын басқаруының істегі жүйесін бағалау бойынша материалдар

Бас метролог бөлімі

6 күн

Метролог дублері

10) өлшеу құралдары;

11) дайын өнімді бақылау әдістері;

12) өлшеу құралдарын тексеру;

13) тексерудің әдістемесі, сұлбалары;

14) аттестаттау;

15) ішкі және сыртқы аудит;

16) нормативті құжаттама;

17) сараптаманы өткізу реті.Бас технолог бөлімі

4 күн

Метролог дублері

18) техникалық құжаттаманың метрологиялық сараптамасын өткізудің реті;

19) технологиялық үрдісте өлшеу құралдарын дұрыс тағайындауды бақылау;

20) нормативті құжаттаманы толтыру


Жинақтау цехы

6 күн

ТББ бақылаушының дублері

21) еңбек қорғау мен қауіпсіздік техникасын ұйымдастыру бойынша сұрақтарды оқу

22) бөлімде еңбекті ұйымдастыру бойынша сұрақтарды оқу.

23) ТББ бөлімнің шеберімен бірге шығарылатын өнімнің бақылауын жүргізу

24) бақылау нәтижелерін журналдар, хаттамалар, акттерде тіркеумен бірге дайындауды үйренуМашинажасау және стандарттау кафедрасы

1 күн
Тәжірибе бойынша есептерді қорғау


3 Тәжірибенің мазмұны
Өндірістік тәжірибенің базалары болып өнеркәсіптер, ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдар болып келеді (1 қосымшаға сәйкес).

Өндірістік тәжірибеде студенттер «Сапа менеджменті жүйесі», «Өндірісті метрологиялық қамсыздандыру» пәндерінен курстық жұмыстардың тақырыптары бойынша материалдарды жинайды: өнеркәсіппен шығарылатын бұйымның (қызмет көрсетудің) өмірлік циклін қолдау бойынша сол өнеркәсіптің жұмысы, келесіден бастау керек:

1) Өнеркәсіптің сапа бойынша мақсаттары мен міндеттері, сапа саласындағы саясат;

2) Нарықпен ұсынылатын бұйымдар, өнім, қызмет көрсетулер, тұтынушылардың сұраулары, бұйымдардың, өнім, олардың сапа көрсеткіштері түрлерін, техникалық мәліметтердің бәсекеге қабілеті және т.б. оқу бойынша маркетингті қызметті ұйымдастыру;

3) өндірісті құрылымдық, технологиялық дайындауды, жобалар деңгейін бағалауын ұйымдастыру, жобалар сапасын жетілдіру бойынша жұмыс, принципиалды жетіспеушіліктерді және өндіріс кезіндегі кейінгі жеткізгіштерді болдырмау; бұйымды (өнімді) шығарудың жасалған немесе типтік технологиялық үрдістер; технологиялық жабдықтаудың жобалары және т.б.

4) өндірісті материалды-техникалық жабдықтау, қажетті сападағы материалдармен қамсыздандыруды ұйымдастыру;

5) бұйымды өндіру мен оның сапасы бойынша жұмысты жетілдіру бойынша материалдар: технологиялық үрдістердің тұрақтылығы мен дәлдігі, бақылау түрлері, бақылауды ұйымдастыру мен техникалық қамсыздандыру; өндірісті метрологиялық қамсыздандыру;

6) фирмалық стандарттар (ФС) және өнеркәсіп стандарттары (ӨСТ), өндірісті нормативті-құқықтық қамсыздандырудың жалпы сұрақтары, стандарттар мен басқа нормативтік құжаттарды (НҚ) жасаудың реті мен әдістемесі;

7) жұмыстың сапасы мен тиімділігін жоғарлату үшін ұйымдастырушылық жобалау жән ұйымдастырушылық-реттеуші құжаттама кешені;

8) шығарылатын өнімді сертификаттау реті мен түрлері бойынша материалдар, бұыймдар сапасын басқарудың істегі жүйесін бағалау;

9) өнеркәсіптің өнімді өткізу, пайдалану кезінде оған техникалық қызмет ету бойынша жұмысы және т.б.

Материалдар мамандардан пікір алу немесе техникалық мәліметтер, сызбалар, сұлбалар, технологияны суреттеу, бақылау және т.б. жолмен жиналады.

Курстық жұмыстар үшін материалдар нақты тапсырмалармен сәйкес жиналады. Курстық жұмыстарда зерттеу үшін ұсынылатын сұрақтар:

– өнімнің жалпы сипатталуы: түзілімнің, машина, аспап, өнімнің және т.б.

Өнімнің квалиметриялық бағасы.

– бұйымның қызметтік тағайындалуы;

бұйымға техникалық талаптар;

– өнімнің жіктелуі;

– өнімнің сапасын анықтау;

– өнімнің сапасы туралы жалпы мәліметтер;

– сапа көрсеткіштері номенклатурасын анықтау;

– бұйымды құрылымдық талдау;

– бұйымды функционалдық талдау;

– өнім сапасы деңгейін бағалау. Өнімді шығару сапасының деңгейін бағалау.

– технологиялық бұйымның сапа көрсеткіштерін талдау;

– сапа менеджменті жүйесін енгізу (жетілдіру);

– МС ISO 9000 және басқаларды қолдануды зерттеу мен өндіріске енгізу;

– құжатталған сапа жүйесін жасау: ұйымдастырушылық жобалаудың технологиялық жүйесі мен өнеркәсіптің үрдістерін басқарудың құжаттар кешені;

– маркетингті зерттеулер сұрағын зерттеу;

– өнімді жасау;

– материалды-техникалық қамтамасыз ету;

– өндірістік үрдістерді дайындау мен жасау;

– сапаны нормативті-техникалық қамсыздандыру;

– өндірісті метрологиялық қамсыздандыру;

– бұйымды (өнімді) өндіру;

– бақылау мен сынау;

– орама мен сақтау;

– өнімді сату мен тарату;

– монтаж және пайдалану;

– қызмет көрсетудегі техникалық көмек;

сатудан кейінгі қызмет;

– утилиттеу;

– істегі СМЖ жетілдіру бойынша ұсыныстар.

Есепте болуы керек:

– өнеркәсіптің қысқаша сипаттамасы, шикізат пен шығарылатын өнімнің оның сандық және сапалық көрсеткіштері мен сипаттамаларымен болатын ассортимент;

– техникалық бақылауды ұйымдастыру мен олардың қысқаша сипаттамаларымен бірге қолданылатын техникалық құралдар;

– сапаны басқару, сертификаттау, стандарттау мен метрологиялық қамсыздандыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

– техникалық бақылау бөлімінің, бас метролог пен стандарттау бюросының жұмысын ұйымдастыру;

– өнеркәсіптің сапа жүйесін жасау мен қызмет етуін қамсыздандыратын құрылымы;

– бұйымды шығарудың технологиялық үрдістерін қысқаша суреттеу;

– сапа бойынша өкілеттілердің лауазымдық нұсқауы;

– сапа, метрология мен стандарттау бойынша маманның құқықтары мен міндеттері;

– шығарылатын өнім, үрдіс немесе қызметке ӨСТ (фирмалық стандарттардың) тізімі мен қысқаша суреттелуі;

– шикізатты ену бақылауды ұйымдастыру, операциялық бақылау мен дайын өнімді (қызметті) бақылауды суреттеу;

– өнімді және шикізатты жеткізу, сатып алу туралы келісім-шарттардың негізгі элементтерінің мазмұны;

– дайын өнімді статистикалық бақылауды қысқаша суреттеу;

– өнім сапасының деңгейін квалиметриялық бағалау элементтерімен өнімді дайындаудың квалиметриялық талдауды, технологиялық үрдістерді (бақылау карталарды құрумен) статистикалық реттеуді қысқаша суреттеу, оперативті сипаттамалар бақылау жоспарлары;

– өнеркәсіптің өнімін сертификаттау реті, сертификаттау сұлбалары;

– сапа жүйесін сертификаттауды қысқаша суреттеу (сертификаттаудың ережелері мен реті);

– шығарылатын өнімге (қызметке) дифференцияланған әдіспен сапа көрсеткіштерін бағалауды суреттеумен, интегралды көрсеткіштер, орташа геометриялық және арифметикалық көрсеткіштер мен экспертті әдістердің көмегімен нормативті-техникалық құжаттаманы (НҚ) квалиметриялық бағалау, және дипломдық жобамен қарастырылған басқа материалдар;

Есептің көлемі А4 форматтағы 30-40 бет. Студент тәжірибе бойынга есеппен тәжірибе уақытының бүкілі кезінде жұмыс істейді. Есепті дайындау үшін тәжірибе соңындағы 2-3 күн беріледі. Практика біткен соң студент кафедраның комиссиясына дифференцияланған бағамен есепті тапсырады (есепті қорғау). Тәжірибеден өтпеген, сонымен бірге оның бағдарламасын орындамаған, жұмыс туралы теріс пікір алған немесе есепті қорғаған кезде қанағатсыз бағаны алған студент ЖОО-нан шығарылады, оның орнатылған ретте студенттер санына тұруға құқығы сақталады.

Тәжірибенің негізгі құжаты күнделік болып табылады, ол толтырылған бірінше бетпен студентке тәжірибе алдында кафедрада беріледі. Тәжірибені өтетін орынға жеткен соң, сонымен бірге оны аяқтаған соң, күнделікте тәжірибе орнына келу туралы, жұмыс орнына (лауазым) тағайындалуы мен студенттің тәжірибе орнынан кету туралы белгілеулер жазылады.


4 Тәжірибенің нәтижелерін жинақтау
Студент кафедраға практика бойынша күнделік, сипаттама, есеп, А1 форматтағы беттерді көрсетеді және кафедра меңгерушісінің бұйрығымен құрылған комиссия алдында қорғалады.

Есепті қорғаудың нәтижелері орнатылған баллды-рейтингті әріптік бағалау жүйесі бойынша дифференциаланған сынақпен бағаланады.

Нәтижелік баға өндіріс базасынан практика жетекшісінің бағасын ескере отырып қойылады, оның салмағы нәтижелік бағасынан 40% құрайды, сонымен бірге көрсетілген есепті қорғау бойынша ПМУ-дан жетекшінің бағасын да ескереді, оның салмағы нәтижелік бағасынан 60% құрайды. Әрбір баға 100 баллды межелік бойынша қойылады.

Нәтижелік конференцияны өткізу кезінде практика жетекшілері мен кафедра меңгерушісімен практиканы өту нәтижелері бойынша, өнеркәсіп режімін сақтау, практика бағдарламасын орындау, қауіпсіздік шараларын сақтау мен студентпен практика өту уақытында алған практикалық білімінің деңгейі бойынша қорытындылар жасалады.5 Бағалау критерийлері

Тәжірибе нәтижелері бойынша баға 100 баллдық межелік бойынша қойылады:

- 90-нан 100 баллға дейінгі баға «өте жақсы» бағаға сәйкес келеді және есеп тәжірибе бағдарламасының талаптары мен студенттің дербес тапсырмасына сәйкес, қателерсіз орындалып, графиктермен, үлгілер, сұлбалармен және т.б. көркемделген болса қойылады. Бұл баға студент тәжірибенің бағдарламасын 90% кем емес меңгергенде қойылады.

- 75-тен 89 баллға дейінгі баға «жақсы» бағаға сәйкес келеді және егер студент мәнсіз қателер мен принципті емес дәлсіздіктерді жіберсе, және оларды кейін өзі түзесе қойылады. Бұл баға студент тәжірибенің бағдарламасын 75% кем емес меңгергенде қойылады.

- 50-ден 74 баллға дейінгі баға «қанағаттанарлық» бағаға сәйкес келеді және егер студент есепті жазуда немесе сұлбалар, сызбалар, графиктерді құруда қателерді жіберіп, және оларды түзету үшін тәжірибе жетекшінің көмегі қажет болса қойылады. Бұл баға студент тәжірибенің бағдарламасын 50% кем емес меңгергенде қойылады.

- 0-ден 49 баллға дейінгі баға «қанағаттанарлықсыз» бағаға сәйкес келеді және егер студент есепті жазуда немесе сұлбалар, сызбалар, графиктерді құруда өрескел қателерді жіберіп, және тәжірибе бойынша дербес тапсырманы орындамаса қойылады. Бұл баға студент тәжірибенің бағдарламасын 50% кем меңгергенде қойылады.
6 Ұсынылатын әдебиет


Негізгі

1 Спицнадель В.Н. Системы качества. Учебное пособие. С-П, Изд. дом «Бизнес-Пресса». 2000. 336с.

2 Окрапилов В.В. Управление качеством. Учебное пособие. М. Изд-во стандартов. 2000. 696с.

3. Аристов О.В. Управление качеством. Учебное пособие. М. Инфа-М. 2003. 238с.

4 С. Джордж, А. Вай. Total quality management-TQM. Всеобщее управление качеством (Всеобщий менеджмент качества). Стратегии и технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях. С-П. «Victory».2002. (перевод изданий 1994, 1998г.г.).

5 Федюкин В.К. и др. Методы оценки управления качеством промышленной продукции. Учебник. М. «Филин». 2000. 328с.

6 Подлипаев Л.Д. и др. (под общей ред. Подлипаева Л.Д.). Высокие технологии. Организация внедрения СМК на предприятии. Т.I, II. М. «Гелиос АРВ». 2003.

7. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. М. «Дело и Сервис». 2002. 159с.

8 Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник. М. «Юрайт». 20002. 296с.

9 Казанцев А.К., Серова Л.С. Основы производственного менеджмента. М. Учебное пособие. 2002. 347с.

10 Лапидус В.А. и др. Статистический контроль качества продукции на основе принципа распределения приоритетов. М. «Фин. и статистика». 1991. 224с.
Қосымша әдебиет

1 М. С. 9000:2000…9004:2000; 10011-1:1990…10011-3:1991; 10012; 10013; QS-9000.

2 СТ РК 3.0-94. Государственная система сертификации Республики Казахстан. Основные положения.

3 СТ РК 3.1-93. Знак соответствия. Технические требования ми порядок применения.

4 СТ РК 3.4-94. Государственная система сертификации РК. Порядок проведения сертификации продукции. Общие положения.

5 СТ РК 3.5-96. Государственная система сертификации РК. Сертификация услуг. Основные положения

6 СТ РК 3.15-98. Государственная система сертификации РК. Сертификация систем качества и производств. Основные положения.

7 МС ISO 9004-2000. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности

8 МС ISO 19011-2000. Руководящие указания по проверке системы менеджмента качества и охраны окружающей среды.

9 "Основные положения ИСО 9000-2000".

10 Практические занятия по курсу "Требования МС ИСО 9001-2000. Внутренний аудит систем менеджмента качества".

11 Методические материалы для слушателей курса: "Подготовка экспертов-аудиторов по сертификации систем качества".

12 Закон Республики Казахстан: Об аудиторской деятельности. 2002.

13 МС ISO 10011-1-1990. Руководящие материалы по проверке систем качества. Часть 1. Проверка.

14 МС ISO 10011-2-1991. Руководящие указания по проверке систем качества. Часть2. Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов по проверке систем качества.

15 МС ISO 10011-3-1991. Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 3. Руководство программой проверок (будут пересмотрены).

16 СТРК ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования.

17 СТРК ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

18 СТРК ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.

19 МС ISO 10012-2-1992. Требования, обеспечивающие качество измерительного оборудования. Часть1. Система подтверждения метрологической пригодности измерительного оборудования.

20 МС ISO 10012-2-1997. Требования, обеспечивающие качество измерительного оборудования. Часть2. Руководящие указания по управлению процессами измерения.

21 МС ISO 10013-1995. Руководящие указания по разработке руководств по качеству.

22 МС ISO 10015-1999. Менеджмента качества. Руководящие указания по подготовке кадров.

23 МС ISO 14001-1996. Системы менеджмента окружающей среды. Технические условия с методическими указаниями по применению.


Қосымша 1

1. АО «Павлодарский машиностроительный завод».


2. ПФ ТОО КSР STEEL.
3. АО «Алюминий Казахстана».
4. ПФ АО НаЦЭкС
5. ТОО «БЕРЕКЕ-2004»
6. АЗФ ТНХ «Казхром».
7. ТОО «Format Mach Company»
8. Филиал АО «НК «ҚТЖ» - Павлодарская дистанция сигнализации и связи
9. ТОО Экибастузская ГРЭС-11
10. ТОО ФК «Ромат» и др.
Бағдарлама және

әдістемелік ұсыныстар
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Машинажасау және стандарттау» кафедрасы

Өндірістік практика (4 курс) бойынша

050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау

мамандығының студенттеріне арналған

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Павлодар


Практиканы өту бойынша бағдарлама және әдістемелік ұсыныстарды бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/21
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

(қолы)


«___»____________20___ж.Өндірістік практика (4 курс) бойынша


050732 – Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығының студенттеріне арналған

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Бағдарлама мамандықтың 3.08.358-2006 Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандартының және ҚР ГОСО 5.03.005-2009 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіптік практика. Негізгі ережелер» негізінде құрастырылған.
Құрастырушы: каф. меңгерушісі, профессор, т.ғ.к. Шумейко И. А.
Машинажасау және стандарттау кафедрасы
Кафедра отырысында ұсынылды «___»_________________20__ж.

Хаттама №_____Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет