Құрамына келесі материалдар кіреді: «Қазақ әдебиеттануының жаңа бағыттары» курсының жұмыс бағдарламасы. «Әдебиет танытқыш»бет3/5
Дата31.12.2019
өлшемі3,14 Mb.
түріҚұрамы
1   2   3   4   5
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №88
Кґркем шыєарманыѕ эстетикалыќ мјні ќалай танылады?
кґркем бейнелер болмысынан
таќырыптан

идеядан

сюжеттен
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №89
Ґнерде идеяны танытудыѕ ќанша жол-тјсілі бар?
2

3

5

1
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №90
Таќырыптыѕ толыќќанды кґркемдік шешімін табуы неге байланысты?
кейіпкерлер іс-јрекетіне

сюжет тартымдылыєына

идея шынайылыєына

оќиєаныѕ шешіміне
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №91
Шыєармашылыќ ойлау жїйесінде таќырып бірінші ме, идея біріншіме?
бўл мјселеніѕ шешімі автордыѕ шыєармашылыќ ерекшелігіне байланысты

таќырып бірінші

идея бірінші

кґркем бейне бірінші
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №92
Таќырып таѕдау проблемасы
жазушылыќ тјжірибе мен дїниетанымєа байланысты

жазушылыќ тјжірибе мен дїниетанымєа байланысты

ортаєа байланысты

кґркемдік ќиялєа байланысты
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №93
Ґнер туындысыныѕ мазмўны, арќауы
ґмір шындыєы

тартыс

таќырып

кґркемдік јдіс
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №94
Јдебиеттіѕ «екінші элементі» (Горький) не?
Таќырып

кґркем бейне

тартыс

идея
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №95
Талантты жазушыныѕ јрбір образы-тип, «таныс-бейтаныс» деген нўсќалы пікір иесі?
Белинский

Гегель

Гегель

Байтўрсынов
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №96
«Жер ошаќ басында бір јйел отты тїрткілеп отыр, екі беті ісік секілденіп баржиєан, денесініѕ бјрін май басын, їстіндегі киімі сґгіліп келетіндей боп тырсылдап тўр». Кейіпкер болмысын танытуда автор ќандай суреттеу тјсілін ќолданєан?
портрет

диалог

монолог

мінездеу
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №97
Полилог дегеніміз не?
кґріністе кґптеген кейіпкерлердіѕ сґйлесуі

табиєат кґрінісін суреттеу

їнсіздік сценасы

екі кейіпкердіѕ јѕгімелесуі
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №98
Ќарабай («Ќозы Кґрпеш-Баян сўлу») ќандай танымды аѕєартатын бейне?
ќараулыќ пен тасбауырлыќ

ујде мен сертке беріктік

ќызєаныш пен ґсекке їйірлік

серілік пен азаматтыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №99
Кґркемдік бейненіѕ јдіске ќатысты жіктелуі
романтикалыќ бейне

драмалыќ бейне

юморлыќ бейне

лирикалыќ бейне
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №100
Судыр Ахмет( «Ќан мен тер») ќандай бейне?
сатиралыќ

батырлыќ

комедиялыќ

трагедиялыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №101
Тартыстыѕ шыєармада атќаратын басты ќызметі
кейіпкерлер мінезін даралауєа мол мїмкіндік

сюжет арнасындаєы оќиєаны ќызыќты ету
автордыѕ стилін айќындайды

таќырыптыѕ јлеуметтік мјнін айќындау

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №102
Јдеби тек тўрєысынан жіктегенде кґркем бейне ќанша топќа бґлінеді
3
2

4

6
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №103
Текке ќатысты жіктелген кґркем бейне
эпикалыќ бейне

романтикалыќ

реалистік

сатиралыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №104
«... Есіл ер хан неге тумады екен

Ќарадан неге туєан, алда сорлы!

Бўл сорлы Дулат па екен, Їйсін бе екен?

Кїйшім боп ґмір бойы жїрсіѕ бе екен?

Сїйкімді жігіттіѕ бўл бўлбўлы єой

Ќарашаш осыєан-аќ тисіѕ бе екен?!..»

Їзіндіде кейіпкер кїйі ќандай суреттеу тјсілімен берілген?
ішкі монолог

ішкі монолог

зарлай арнау


сўрай арнау

риторикалыќ сауал
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №105
Ішкі монолог суреттеу тјсілі хаќында зерттеу жазєан ќазаќ јдебиетші єалымы
Г. Пірјлиева

З. Ахметова

М.Маєауин

С.Ќирабаев
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №106
«...Їлкен тамєа шам жаєылєан. Іші жылы, жарастыќты жайлы екен. Есіктен тґрге дейін жайылєан ќызыл кілем. Тґрде кґрпе. Оѕ жаќта їлкен, сјнді, жалтыраєан жўмсаќ орыс тґсегі. Соныѕ тўсында тўтќан тїкті, сары ала кілем де їйдіѕ ішін ќуантып, жаќсы ўядай тїрлентіп тўр.» Мјтінде ќандай јдеби суреттеу тјсілі ќолданылєан?
жанама мінездеу

тура мінездеу

табиєат кґрінісін суреттеу

диалогтан їзінді
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №107
Отелло ќандай кейіпкер?
трагедиялыќ

юморлыќ

ирониялыќ

комедиялыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №108
«Ішкі монолог» терминін алєаш ќолданєан јдебиет сыншысы
Чернышевский
Буало

Байтўрсынов

Плеханов
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №109
Типтік тўлєаны мїсіндеуде прототипті пайдалану негізінен ќандай ґнерге тјн ерекшелік?
реализм ґнеріне

антикалыќ јдебиетіне

романтизм ґнеріне

сентиментализм ґнеріне
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №110
Жалєыздыќ, ортасына, ќоєамєа кґѕілі толмау ќандай кейіпкерге тјн ерекшелік?
романтикаыќ

драмалыќ

юморлыќ

мифтік
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №111
Типтік бейне. Бўл кейіпкерді ќай тўрєыда саралау?
бейнелеу ерекшеігіне

јдебиеттіѕ тегіне байланысты

жанрєа байланысты

таќырып пен идеяєа байланысты
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №112
Белгілі бір јлеуметтік топтыѕ кґзќарасын, мўратын, мінезін танытатын бейне

типтік бейне

эпизодтыќ кейіпкер

эпизодтыќ кейіпкер

автор идеясына тікелей ќатыссыз кейіпкер
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №113
Кґркем туындыда белгілі бір дјуір, тарихи кезеѕ келбетініѕ сол уаќыт шындыєына сай бейнелеу ерекшелігі
шыєарманыѕ тарихилыќ сипаты
шыєарманыѕ шынайылыєы

шыєарманыѕ стильдік ерекшелігі

шыєарманыѕ проблемалыєы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №114
Реалды ґмірдіѕ кґркем моделі
кґркем шыєарма

кґркем бейне

суреттелген оќиєалар тізбегі

автордыѕ толєаныстары
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №115
Кґркем туындыда автордыѕ ґмірбаяндыќ жайларыныѕ алатын орны
автордыѕ ќалаунша, біраќ белгілі дјрежеде пайдалануы мїмкін

тек мемуарлыќ туындыларда єана пайдаланылады

кез келген туындыда толыќ пайдаланылады
жекелеген кґріністерде, оќиєа орнын суреттеуде
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №116
Психологиялыќ талдау тјсілініѕ бірі
ішкі монолог

мінездеу

табиєат кґріністерін суреттеу

кейіпкерлер диалогы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №117
Кґркем шыєарма сюжетінде экспозиция ќандай рол атќарады?

тартыс жјне оныѕ ґтетін ортасын аѕєартады

табиєат сырына байланысты

кейіпкерлермен жан-жаќты таныстырады
шыєарма идеясынан сыр береді
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №118
Кґркем туындыда баяндалатын оќиєалар мен адамдар арсындаєы ќарым-ќатынастыѕ, тартыстыѕ аяќталуы
шешімі

эпилог

шиеленісу

дјлелдеу
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №119
Шыєарма кґркемдігініѕ басты шарты
мазмўн мен пішін бірлігі

таќырып пен идея бірлігі

композиция бїтіндігі

стиль айќындыєы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №120
«Сюжет... типтіѕ, характердіѕ ќалыптасу тарихы» деген кім?
Горький

Добин

Аристотель

Веселовский
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №121
Кґркем дјлелдеу не їшін керек?
кейіпкерлер іс-јрекеті мен оќиєалардыѕ нанымды суреттелуі їшін

шыєарма тілініѕ јсерлілігі їшін

шыєарманыѕ проблемалыќ сипатын арттыру їшін

таќырып пен идея бірлігі
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №122
«Шўєаныѕ белгісі» повесінде Јбдірахманныѕ Шўєаєа жазєан хаты ўсталєаннан кейінгі кезеѕ сюжет дамуындаєы ќандай кезеѕ?
шиеленіс

сюжеттік байланыс

оќиєаныѕ шешімі

экспозиция
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №123
«Абай жолы» роман - эпопеясындаєы еѕ басты сюжеттік желі

Абай мен халыќ арасындаєы ќарым-ќатынас бейнелейтін желі

Абай мен ел билеушілер арасындаєы ќарым-ќатынас желісі

Абай мен орыс достары
Абай мен јйелдер
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №124
Сюжетке ќатысты перития термині ќандай маєынаны білдіреді?
кейіпкерлер таєдырындаєы бет бўрыс кезеѕніѕ, тїрлі шырєалаѕ оќиєалардыѕ сюжетте орын алуы

кейіпкерлердіѕ маќсатќа жетуі

кейіпкерлердіѕ оиєа орнында кездесуініѕ суреттелуі

кейіпкерлердіѕ мўрат жолында ќажыр-ќайрат кґрсетуініѕ баяндалуы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №125
Троптыѕ ќай тїрін «жасырын теѕеу» деп те атайды?
метафора

теѕеу

эпитет

кейіптеу
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №126
Оќиєалардыѕ суреттеліп-баяндалуы уаќыт жаєынан жалєасып, бірізділік танытатын сюжет тїрі
хроникалды сюжет

эпикалыќ сюжет

ертегілік сюжет

мифтік сюжет

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №127
Кґркем мјтінніѕ материалы
сґз

идея

сюжет

ґмір оќиєасы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №128
«Егер јкімдік тізгіні бар адам болсам, бір сґзді дўрыс ќолданбаєан жазушыны жазу ќўќыєынан айырып, жїз дїре соќтырар едім» деген кімніѕ сґзі?
Л. Толстой

М.Шолохов

М.Јуезов

Байтўрсынов
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №129
Теѕізде тўрєан желдейін

Кїтірлеп кеткен сендейін

Вулкан шашќан таудайын...

Мјтінде троптыѕ ќай тїрі ќолданылєан?


теѕеу

синекдоха

метафора

эпитет
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №130
Аєаштар їнсіз ќалєып тўр

Киіп ап ќардыѕ ќолбаєын


кейіптеу

метафора

символ

метонимия
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №131
Боз їйге ай сјулесі нўрын тґгед

Шјпи ќыз сјлем айтып, келсін деп ед

Шомылєан айдын кґлде аќќудай боп

Бўраѕ бел сылаѕ етіп шыєа келедМјтіннен тўарќты эпитетті табу
бўран бел

ай сјулесі

аќќудай боп
айдын кґл
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №132
Јн салсаѕ, Јсеттей сал јсемдетіп,

Ќыздырып делебені дјсерлетіп.

Шырќатып, шыєандатып, шалыќтатып,

Шапшытып, шїмектетіп, нґсерлетіп


градация

шендестіру

ќайталау

инверсия
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №133
Бірсыпыра бастар бїгіліп, тґмен салбырады. Бірсыпыра бастар «осы жер астынан шыќты ма?» дегендей боп бір-біріне ќарасты. Алмастырудыѕ (троп) ќай тїрі ќолданылєан?
синекдоха

ирония

символ

кейіптеу
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №134
Тауып бер ґз ќолыма жазалыны

Таныдым-Јлімќўлдыѕ шолжаќ ўлы

Ќыл мойнын ґз ќолыммен ќиып алам

Бітеді соныменен таза ќўны!Шумаќтаєы асты сызылєан сґздер, сґз тіркесі ќолдануы тўрєысынан поэтикалыќ фигураныѕ ќай тїріне жатады?
инверсия

дамыту

шендестіру

анафора
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №135
Тоќсанда атаѕ Тоќтарбай,

Жан кґке, кімге тапсырдыѕ?

Алпыста анаѕ Аналыќ

Аќ кґке, кімге тапсырдыѕ?Арнаудыѕ ќай тїрі?
сўрай арнау

жарлай арнау

зарлай арнау

еспе арнау
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №136
Жабаєалы жас тайлаќ

Жардай атан болєан жер

Жатып ќалєан бір тоќты

Жайылып мыѕ ќой болєан жер (Ќазтуєан)Суреттеу тјсілініѕ ќайсысы ќолданылєан?
ўлєайту

ирония

символ

синекдоха
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №137
«Одан да не кїтсеѕдер де осы жаман ќарадан кїтсеѕдерші». Асты сызылєан сґз тіркесі ќандай маєынада ќолданылєан?
артыќ кґру

тїѕілу

менсінбеу

јзілдеу
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №138
Кґлде жїрген ќоѕыр ќаз

Ќыр ќадірін не білсін!

Ќырда жїрген дуадаќ

Су ќадірін не білсін!Шумаќта поэтикалыќ фигураныѕ ќай тїрі ќолданылєан?
риторикалыќ сауал

ќайталау

сўрай арнау

еспе арнау
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №139
Жігіттер, ойын арзан, кїлкі ќымбат,

Екі тїрлі нјрсе єой сыр мен сымбат

Арзан, жалєан кїлмейтін, шын кїлерлік

Ер табылса, жарайды ќылса сўќбат.Арнаудыѕ ќай тїрі ќолданылєан?
жарлай арнау

сўрай арнау

жай арнау

зарлай арнау
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №140
Ќызыл балаќ ќыранныѕ

Балапанын дерт алды.

Жеміс аєаш бјйтерек

Балдырєанын ґрт алды

Артына белгі ќалдырмай

Жал-ќўйрыєын келте алдыАќын ойын ќандай суреттеу тјсілімен жеткізген?
символ

символ

мысал

монолог
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №141
Белі нјзік талыр тўр

Тартќан сымнан жіѕішке

Їзіліп кетпей не єып тўр?

Бойжеткен бейнесін беруде аќын ќолданєан суреттеу тјсілі?


кішірейту
ирония

мысќыл

метонимия
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №142

Жастыќ меніѕ жаныма жыр байлады,

Жастыќ мені жалтартпай шыѕєа айдады

Жастыќ мені шыѕдады, шыныќтырды

Жастыќ шіркін ґмірді шын ўќтырды

Шумаќта поэтикалыќ фигураныѕ ќай тїрі бар?


анафора

жай ќайталау
еспе ќайталау

риторикалыќ сауал
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №143
Сен- кїйкентай,

Мен- тўйєын

Жїр жайыѕа одан да.

Мјтінде троптыѕ ќай тїрі ќолданылєан?


метафора

кейіптеу
символ

метонимия
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №144
Ќазаќ ґлеѕ ќўрылысындаєы еѕ басты ґлшем не?
буын

екпін

ырєаќ

ўйќас
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №145
АБАВГГГ.

Бўл ќандай ўйќастыѕ тїрі?


аралас

ерікті

ќайталама

кезекті
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №146
:ххх: хххх: хххх:

Бўл неніѕ таѕбалары?


бунаќ жјне буындыќ ґлшемді таѕбалау
ўйќас тїрі

ырєаќ

шумаќ їлгісін кґрсету
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №147
Ќазаќ ґлеѕі ќандай ґлеѕ жїйсіне жатады?
силлабикалыќ

тоникалыќ

метрикалыќ

аќ ґлеѕ їлгісі
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №148
Тоникалыќ ґлеѕ жїйесіндегі еѕ басты ґлеѕдік ґлшем
екпін

ўйќас

ырєаќ

буын
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №149
Ќазаќ ґлеѕ ќўрылысы жайлы арнаулы монографиялыќ еѕбек авторы
З.Ахметов

М.Јуезов

З. Ќабдолов

Ј. Марєўлан
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №150
Ґлеѕ ырєаєы ўзын буын мен ќысќа буынныѕ кезектесуіне негізделген ґлеѕ жїйесі
метрикалыќ ґлеѕ жїйесі
силлабикалыќ

тоникалыќ

аќ ґлеѕ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №151
Шумаќтаєы ўйќас тїрі ќандай?

Аспанында бўлт ауар

Јппаќ дала, аќ тоєай

Жаѕа жауєан ўлпа ќарКіршігі жоќ маќтадай
АБАБ

ААББ

АБВБ

АААБ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №152
Шумаќта дыбыстыќ ќайталаулардыѕ ќай тїрі кездеседі?

Саумал бўлаќ-балдай дјрім

Салќын самал-баурайларыѕ

Саялаєан, беу, туєан жер,Саєындырєан Саржайлауым!
аллитерация

ассонанс

анафора

еспе ќайталау
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №153
ААБВВБГГ їлгісімен жазылєан ґлеѕ

«Сегізаяќ»

«Алты аяќ»

«Автограф»

«Жастарєа»
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №154
Орыс ґлеѕі ќандай ґлеѕдік жїйеге жатады?
силлабо-тоникалыќ

аќ ґлеѕ

тоникалыќ

метрикалыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №155
Ханнан ќырыќ туєанша

Ќарадан бір-аќ тусайшы

Халыќтыѕ кегін ќусайшы

Артымыздан біздердіѕ

Аќырып теѕдік сўрарєа!

Шумаќта дыбыстыќ ќайталаудыѕ ќай тїрі ќолданылєан?


ассонанс

анафора

ўйќас ќайталау

еспе ќайталау
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №156
Јдебиетті эпикалыќ, лирикалыќ, драмалыќ деп 3 текке жіктеу себебі?
шындыќты бейнелеу тјсілініѕ ерекшелігіне байланысты
шындыќты тануєа-кґзќарасќа байланысты

таќырыпќа

идеяєа
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №157
«Оќиєа» категориясы ќандай туындыларда їстем маѕызєа ие.
хикаят, роман

комедия, трагедия

сонет, элегия

арнау, ода
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №158
Ќазаќ јдебиетіндегі диалог їлгісінде жазылєан эпикалыќ туынды

«Аѕыз .бен аќиќат»

«Ўлпан»

«Абайдыѕ жўмбаєы»

«Соѕєы парыз»
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №159
«Јдеьиет танытќыш» еѕбгінде А. Байтўрсынов јуезені ќанша тїрге бґлген?

9
5

2

6
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №160
Ќазаќ јдебиетіндегі мысал жанрыныѕ кґрнекті ґкілі
А. Тќмаєамбетов
М,Јлімбаев

М.Дулатов

Ј. Тјжібаев
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №161
Јдебиеттіѕ тектері мен тїрлері хаќында еѕбек жазєан јдебиетші єалымдар
Аристотель, Буало, Лессинг,Белинский,А.Байтўрсынов
С.Сейфуллин,М. Жўмабаев

Гоголь, Шербина

Гете, Горький, Брюсов
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №162
«Шеберлік мектебі» деп јдетте ќай жанрды айтады?
јѕгіме

хикаят

поэма

роман
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №163
Классикалыќ їлгідегі јѕгіме мен новелланыѕ айырмашылыєы неде?
оќиєа шешіміне байланысты

таќырып ерекшелігі

кґлемінде

кейіпкер санына байланысты
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №164
Белгілі єалым М. Бахтинніѕ «Јлі ќалыптасып болмаєан жанр» деген пікірі ќандай жанрєа ќатысты айтылєан?
роман

комедия

хикаят

роман-эссе
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №165
А. Байтўрсынов романды ќандай ўлттыќ терминмен атады?
ўлы јѕгіме

јуез

ўзаќ јѕгіме

толєау
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №166
«Біздіѕ заманымыздыѕ эпопеясы-роман» деген пікір иесі
Белинский

Бальзак

Гегель

Горький
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №167
Кґркем туындыда белгілі бір дјуір, тарихи кезеѕ келбетініѕ сол уаќыт шындыєына сай бейнелеу ерекшелігі
шыєарманыѕ тарихилыќ сипаты

шыєарманыѕ шынайылыєы

шыєарманыѕ стильдік ерекшелігі

шыєарманыѕ проблемалыєы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №168
Реалды ґмірдіѕ кґркем моделі
кґркем шыєарма

кґркем бейне

суреттелген оќиєалар тізбегі

автордыѕ толєаныстары
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №169
Кґркем туындыда автордыѕ ґмірбаяндыќ жайларыныѕ алатын орны
автордыѕ ќалаунша, біраќ белгілі дјрежеде пайдалануы мїмкін
тек мемуарлыќ туындыларда єана пайдаланылады

кез келген туындыда толыќ пайдаланылады

жекелеген кґріністерде, оќиєа орнын суреттеуде
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №170
Психологиялыќ талдау тјсілініѕ бірі
ішкі монолог

мінездеу

табиєат кґріністерін суреттеу

кейіпкерлер диалогы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №171
Кґркем шыєарма сюжетінде экспозиция ќандай рол атќарады?
тартыс жјне оныѕ ґтетін ортасын аѕєартады

табиєат сырына байланысты

кейіпкерлермен жан-жаќты таныстырады

шыєарма идеясынан сыр береді
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №172
Кґркем туындыда баяндалатын оќиєалар мен адамдар арсындаєы ќарым-ќатынастыѕ, тартыстыѕ аяќталуы
шешімі

эпилог

шиеленісу

дјлелдеу
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №173
Шыєарма кґркемдігініѕ басты шарты
мазмўн мен пішін бірлігі

таќырып пен идея бірлігі

композиция бїтіндігі

стиль айќындыєы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №174
«Сюжет... типтіѕ, характердіѕ ќалыптасу тарихы» деген кім?
Горький

Добин

Аристотель

Веселовский
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №175
Кґркем дјлелдеу не їшін керек?
кейіпкерлер іс-јрекеті мен оќиєалардыѕ нанымды суреттелуі їшін
шыєарма тілініѕ јсерлілігі їшін

шыєарманыѕ проблемалыќ сипатын арттыру їшін

таќырып пен идея бірлігі

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №176
«Шўєаныѕ белгісі» повесінде Јбдірахманныѕ Шўєаєа жазєан хаты ўсталєаннан кейінгі кезеѕ сюжет дамуындаєы ќандай кезеѕ?
шиеленіс

сюжеттік байланыс

оќиєаныѕ шешімі

экспозиция
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №177
Эпикалыќ бейнелеудіѕ ерекшелігі
ґмір ќўбылыстарын кеѕ ќамтып, суреттеу мїмкіндігініѕ молдыєы

жекелеген жайларды бейнелеуі

таќырып таѕдауы

характер, тип жасауєа јуестігі
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №178
Баяндаушы, эпикалыќ жанрлар
јѕгіме, поэма
комедия

ода, сюжет
толєау, арнау
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №179
«Аѕыз бен аќиќат» роман-диалогтыѕ авторы
Ј. Нўршайыќов

А. Байтўрсынов
М.Маєауин

Д. Исабеков

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №180
Ќазаќ јдебиетіндегі «Атылєан ќыз туралы аѕыз» алєашќы сатиралыќ романныѕ авторы
С. Адамбеков

Ј.Јбішов

М,Јуезов
С.Сейфуллин
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №181
Ќазаќ тарихы романы туралы зерттеулер жазєан єалымдар
Р. Бердібаев, Т.Сыдыќов, Ж.Дјдебаев

А.Егеубаев, Б.Майтанов

Р.Нўрєали, Д. Ысќаќов

С. Ќирабаев, З.Ахметов
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №182
Ќазаќ жазба јдебиетіндегі алєашќы поэмалардыѕ авторы
Абай

Ы. Алтынсарин

Шјкјрім

А. Байтўрсынов
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №183
ХХ єасырдаєы ќазаќ јдебиетініѕ еѕ ўлы туындысы ќандай жанр їлгісіне жатады?
роман-эпопея

драма

поэма

комедия
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №184
Ќазаќ јдебиетіндегі сюжетсіз поэмалар
«Дала», «Мен-ќазаќпын»

«Ќўлагер», «Кїй»

«Ќўрманєазы»

«Райыбек, Райымбек»
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №185
Јдебиеттіѕ ґзге ґнер тїрлерінен еѕ басты айырмашылыєы неде?
бейнелеу ќўралына байланысты

мазмўнына байланысты
таќырыбы мен идеясына

жазушы ќўрылымына байланысты
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №186
Јдебиеттіѕ ґмір шындыєын бейнелеп-танытуда ўстанатын басты заѕдылыєы
Жинаќтау

шыєармашылыќ ќиял

авторлыќ баяндау

кейіпкер тілін даралау
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №187
«Аќын образбен ойлайды, ол шындыќты дјлелдемейді, оны кґрсетеді» деген пікір иесі

Белинский

Аристотель

Байтўрсынов

Гельвеций
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №188
Єылымнан ґнердіѕ (јдебиеттіѕ) басты айырмашылыєы ќандай?
Ґмір шындыєын кейіпкерлер тўлєасы арќылы бейнелі тїрде танытуы

наќты деректер арќылы дјлелдеуге ќўрылуы

тўжырымды ой-ќорытындылар жасауы

абстрактілі ойєа негізделуі
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №189
Кґркемґнердіѕ, јдебиеттіѕ басты нысаны

Ґмір шындыєы

таќырып

адам

сюжет

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №190
Јдебиеттіѕ бірінші, еѕ басты элементі
Тіл

таќырып

адам

идея
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №191
Ґмір болмыс сырын толєаєан, ойшылдыќ, сыршыл сипаттаєы ґлеѕ таќырыптыќ-идеялыќ, мазмўндыќ тїрмысынан лирканыѕ ќай тїріне жатады?
философиялыќ

табиєат

махаббат

саяси-јлеуметтік
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №192
Сатиралыќ жанр тїрлері
фельетон,эпиграмма,пародия

очерк, эссе, кґсемсґз

сонолог, диалог, рубаи

лирика, гимн
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №193
Шыєыс поэзиясындаєы дјстїрлі жанрлар
рубаи, касида

идиллия, ода

толєау, арнау

сонет, мадригал
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №194
«Субьективті поэзия» (Белинский) їлгісі
арнау

комедия

новеллла

трагедия
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №195
Сонет жанрын ќалыптастыруда зор їлес ќосќан аєылшын ќаламгері
Шекспир

Данте

Ронсар

Дельвич

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №196
Јдебиеттіѕ ґзге ґнер тїрлерінен еѕ басты айырмашылыєы неде?
бейнелеу ќўралына байланысты

мазмўнына байланысты
таќырыбы мен идеясына

жазушы ќўрылымына байланысты
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №197
Јдебиеттіѕ ґмір шындыєын бейнелеп-танытуда ўстанатын басты заѕдылыєы
жинаќтау
шыєармашылыќ ќиял

авторлыќ баяндау

кейіпкер тілін даралау
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №198
«Аќын образбен ойлайды, ол шындыќты дјлелдемейді, оны кґрсетеді» деген пікір иесі

Белинский

Аристотель

Байтўрсынов

Гельвеций
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №199
Ғылымнан өнердіѕ (әдебиеттің) басты айырмашылыєы ќандай?
ґмір шындыєын кейіпкерлер тўлєасы арќылы бейнелі тїрде танытуы

наќты деректер арќылы дјлелдеуге ќўрылуы

тўжырымды ой-ќорытындылар жасауы

абстрактілі ойєа негізделуі
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №200
Кґркемґнердіѕ, јдебиеттіѕ басты нысаны
Ґмір шындыєы

таќырып

адам

сюжет
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №201
Јдебиеттіѕ бірінші, еѕ басты элементі
Тіл

таќырып

адам

идея
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №202
Пародия ќандай жанр?
аќынныѕ екінші бір аќынныѕ ґлеѕін негізге ала отырып, сынай жазуы

ўнамсыз таќырыптарєа арналєан

ўнамды, їлгілі жайларды мадаќтайтын жанр

тарихи тўлєаларды жырлайтын жанр
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №203
Комедиялыќ мінезді таныту тјсілдерінѕ бірі
гротеск

мінездеу

интерьер

интерьет
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №204
Театр, сахна заѕдылыќтарына тјуелді туынды
комедия

баллада

роман

хикаят
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №205
Ќазаќ ґлеѕ ќўрылысындаєы еѕ басты ґлшем не?
буын

екпін

ырєаќ

ўйќас
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №206
АБАВГГГ.

Бўл ќандай ўйќастыѕ тїрі?


аралас

ерікті

ќайталама

кезекті
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №207
:ххх: хххх: хххх:

Бўл неніѕ таѕбалары?


бунаќ жјне буындыќ ґлшемді таѕбалау

ўйќас тїрі

ырєаќ

шумаќ їлгісін кґрсету
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №208
Ќазаќ ґлеѕі ќандай ґлеѕ жїйсіе жатады?
силлабикалыќ

тоникалыќ

метрикалыќ

аќ ґлеѕ їлгісі
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №209
Тоникалыќ ґлеѕ жїйесіндегі еѕ басты ґлеѕдік ґлшем

екпін

ўйќас

ырєаќ

буын
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №210
Ќазаќ ґлеѕ ќўрылысы жайлы арнаулы монографиялыќ еѕбек авторы
З.Ахметов

М.Јуезов
З. Ќабдолов

Ј. Марєўлан
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №211
Пішінге еѕ ќатаѕ ќарайтын жанр
драма

ода

сонет

јѕгіме
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №212
Гогольдіѕ јйгілі «Ревизор» пьесасы комедияныѕ ќай тїріне жатады?
сатиралыќ комедия

фарс

комедия-памфлет
юморлыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №213
Трагедия жанрыныѕ тууына ежелгі гректердіѕ кім жайлы аѕызы негіз болєан?
Дионос

Нептун

Зевс

Прометей


Тема вопроса: нетДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет