В общеобразовательных организациях


«Казахская литература» для школ с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языками обучениябет3/8
Дата02.05.2018
өлшемі4,81 Mb.
түріИнструктивно-методическое письмо
1   2   3   4   5   6   7   8

«Казахская литература» для школ с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языками обучения

«Қазақ әдебиеті» пәні оқушылардың оқырмандық мәдениетін жетілдіруді, қазақ халқының әдеби мұралары туралы жүйелі түсінік беруді және әлем әдебиеті үлгілерімен таныстыруды, ізгілік, адамгершілік, әсемдік, отансүйгіштік және іскерлік құндылықтарын шәкірт бойына сіңіруді көздейді.

Оқу бағдарламасында пәнді оқытудың мақсаты қазақ әдебиетінің озық классикалық үлгілері арқылы оның басты идеялық бағытын, тақырыптық, мазмұндық мақсатын саралай білетін және қазақ халқының рухани әлемін, дәстүрін, әдебиеті мен мәдениетін бағалай алатын, танымы жоғары, өркениеттi қоғамға сай тұлға қалыптастыру деп айқындаса, пәнді оқыту міндеттері:


 • әдеби көркем туынды арқылы оқушының мемлекеттік тілді меңгеру мүмкіндігін арттыру;

 • қазақ халқының әдебиеті, тарихы, тілі, мәдениеті, өнері туралы біртұтас түсініктерін қалыптастыру;

 • көркем әдебиетті оқытуда шығарманың тақырыптық-идеялық мәнін меңгерту және рухани-мәдени құндылықтар жөнінде пікір алмасуға үйрету;

 • оқушылардың әдеби-теориялық бiлiмдерiн тереңдетiп, шығарманың мазмұндық, жанрлық-стильдiк ерекшелiктерiн таныту;

 • әдебиет тарихы бойынша тиісті мәліметтер мен әдебиеттану ұғымдарын пайдалана отырып, көркем шығармаларды оқу мен талдау дағдыларын меңгерту;

 • қазақ тілінде сөйлеу әрекеттерін еркін орындау, әдеби тіл үлгісін пайдалана отырып, пән бойынша өз ойларын қазақ тілінде өзгеге және топта қорғай білу деп көрсетілген.

Қазақ әдебиеті танымдық, тәрбиелiк қызмет атқаратындықтан, әдеби бiлiм мазмұны осыған дейінгі сыныптарда берiлген базалық бiлiмнiң табиғи жалғасы, бiртұтас құрамдас бөлiгі болып табылады. Қазақ әдебиетiн бiртұтас, жүйелi сипатта оқыту оқушылардың үйлесiмдi дамуына қызмет етеді.

«Қазақ әдебиеті» пәнінің білімдік, тәрбиелік мақсаттары «Қазақ тілі», «Қазақстан тарихы», жаратылыстану циклі, «Музыка» пәндерімен тығыз байланыста іске асырылады.

Қазақ әдебиетін оқытудың түпкі нәтижесі оқушылардың алған білімдерін өмірде қолдана алуына бағытталуы білімнің білікке ұласуының бірден-бір кепілі болып табылады. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру қазіргі таңда оқыту жүйесіне қойылып отырған әлеуметтік сұраныс талаптарымен сай келу үшін оқушының қатысымдық, ақпараттық құзыреттіліктеріне бағытталып жүргізілгенде ғана оң нәтижелерге қол жеткізуге болады. Сол себепті жетекші әрекеті қарым-қатынас болып саналатын 5-9-сынып оқушысына функционалдық сауаттылықтықты меңгертудің мүмкіндіктері мол. Бұл өз кезегінде оқытудың тұлғалық-әрекеттік бағдарын күшейтуді тілді меңгертудің басым бағыты ретінде белгілеудің қажеттігін көрсетеді. Оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда рөлдік ойын, дара тұлғаға бағдарланған оқыту және сұрақ-жауап әдістері арқылы жүзеге асатын жағдаяттық, сұхбаттық және құзыреттіліктерді қалыптастыратын тапсырмалардың тиімділігі жоғары.

«Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2012 жылғы


8 қарашадағы №500 бұйрығына сәйкес «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептерде:

5-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

6-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

7-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

8-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

9-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;Оқыту орыс, ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін мектептерде:

5-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

6-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

7-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

8-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

9-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат.


Курс «Абаеведение»

Жалпы орта білім беру ұйымдарында «Абайтану» курсы 2012 жылы


27 сәуірде бекітілген «Қазақстанның ішкі саясатындағы идеологиялық менеджментті қайта жаңғырту жөніндегі 2012-2013 жылдарға арналған Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының» 41 және 42-тармақтарын орындау мақсатында әзірленген және ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы
3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламасы арқылы оқыту жүзеге асырылады.

«Абайтану» курсының оқу бағдарламасы ұлы ақын шығармаларын терең де, жан-жақты таныту арқылы елжанды, халқымыздың әдебиетін, өнерін, салт-дәстүрін, мәдениетін, тілін ұлттық құндылық ретінде бағалайтын, эстетикалық талғамы жоғары, білім, білік, дағдылармен қаруланған, түйген ойларын іс жүзінде өз кәдесіне жарата білетін, ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, өркениетті қоғамда өмір сүруге лайықты, терең ойлайтын дара тұлға қалыптастыруға бағытталған.

Курсты қазақ тілі мен әдебиеті немесе біліктілікті арттыру және қайта даярлау бойынша арнайы курстардан өткен пән мұғалімдері жүргізеді. Мұғалімдерге көмек ретінде «Абайтану» курсы бағдарламасының мазмұнын жобалау мен өткізу бойынша әдістемелік құралдар әзірленіп, Академия сайтына (www.nao.kz) орналастырылды.

Жалпы білім беретін мектептердің 9-сыныбына арналған «Абайтану» курсын ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығымен бекітілген негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларының вариативтік компоненті есебінен жүргізу ұсынылады.Курс жүктемесінің көлемі:

9-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағатты құрайды.

Курс бойынша білім алушылардың оқу жетістігін ағымдық бағалау, сондай-ақ емтихан жүргізілмейді.
«Русский язык» для школ с русским языком обучения

Предмет обучения в школьном курсе русского языка – современный русский литературный язык в его реальном функционировании в условиях полиэтнического Казахстана. Он закладывает фундамент общего филологического образования учащихся как целостной системы, изучающей духовную культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.

Программа предполагает изучение теоретических сведений о языке, имеющих познавательно-практическую направленность, которая обеспечит эффективное общение в социально-бытовой, социально-культурной, официально-деловой сферах общения. В целом все содержание учебного предмета направлено на повышение культуры общения на русском языке и формирует навыки, необходимые для активной социальной и производственной деятельности конкурентоспособной личности в современном мире.

Цель обучения русскому языку – воспитание творчески активной языковой личности путем формирования языковой, речевой, коммуникативной компетенций на основе:


 • освоения описательной и функциональной языковой системы, норм употребления средств разных уровней, активизации последних в продуктивной речевой деятельности, обогащения словарного запаса и синтаксического строя речи;

 • овладения законами построения связного высказывания, общей культурой общения, механизмами совершенствования речи и творческого использования языка.

Предмет «Русский язык» должен быть направлен на формирование коммуникативных навыков учащихся, чтобы учащийся мог в любой стандартной и нестандартной ситуации высказать собственную точку зрения, доказать и обосновать при необходимости, умело вести диалог в условиях межкультурной коммуникации.

Важным компонентом в обучении русскому языку должна быть ориентация на формирование функциональной грамотности личности, одним из ее компонентов является грамотность чтения. Результаты участия 15-летних учащихся казахстанских школ в международном сравнительном исследовании PISA свидетельствует о недостаточном уровне сформированности грамотности чтения (в 2009 г. 59 место из 65 стран-участниц, в 2012 г. 63 место из 65 стран-участниц).

В связи с этим при обучении русскому языку необходимо усилить работу по формированию данного вида функциональной грамотности как необходимого навыка применения знаний и умений при решении широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в межличностном общении и социальных отношениях.

Следует усилить работу с текстом как источником информации, направленную на развитие скорочтения, умений выделять главную и второстепенную, явную и скрытую, текстовую и внетекстовую информацию, лаконично представлять информацию и выступать перед публикой, излагать собственную точку зрения, аргументировать ее в устной (в дискуссиях, дебатах, докладе и др.) и письменной (эссе) формах. На уроках с целью формирования ИКТ-компетенций учащихся следует включать разнообразные виды работы с информацией из различных источников, включая инновационные коммуникационные технологии (словари, справочники, СМИ, интернет, компьютер и др.).

Поскольку предметом обучения является современный русский литературный язык в его реальном функционировании в современных условиях полиэтнического Казахстана, на уроках русского языка рекомендуется использовать тесты различных стилей и жанров, охватывающих различные аспекты социально-экономической и культурной жизни общества. Работа с художественными, научными, научно-популярными текстами и текстами СМИ, фрагментами речевого общения в официальной/неофициальной обстановке позволят учащимся повысить уровень орфографической, пунктуационной, стилистической грамотности, а также уровень речевой культуры, отработать навыки анализа и составления связных высказываний различных стилей, типов и жанров речи.

При отборе текстового материала необходимо усилить воспитательный компонент содержания образования. Тексты должны быть отобраны с учетом этнокультурного компонента (сведения о национально-культурной специфике русского языка, о культуре русского, казахского народов и других народов, проживающих на территории нашей страны). Содержание текстов должно быть направлено на формирование духовно-нравственных качеств и патриотических чувств учащихся, на формирование казахстанского патриотизма и стремления воплотить в жизнь общенациональную идею «Mәңгілік Ел», на развитие толерантности и умения общаться в условиях межэтнической и межкультурной коммуникации.

Организация учебного процесса при ориентации на развитие критического мышления предполагает равноправные взаимодействия субъектов обучения, диалогические отношения между ними, возможность высказывать свои суждения, рассчитывая быть услышанным, выслушивать, понимать и принимать другие мнения, выстраивать систему аргументов в защиту своей позиции, сопоставлять разные позиции, участвуя в дискуссии.

При изучении предмета «Русский язык» развитие критического мышления должно быть связано в первую очередь с работой с текстом. При этом необходимо объединение приемов учебной работы по видам учебной деятельности в зависимости от характера текста (текст информационный или художественный) и способа работы с ним (чтение готового текста или создание письменного текста). Чтение имеет огромный развивающий и воспитательный потенциал: приобщает ребенка к духовному опыту человечества, развивает его ум, облагораживает чувства. При изучении русского языка учащиеся будут глубже понимать прочитанное, овладеют активными способами чтения и приемами работы с художественным текстом, что позволит повысить культуру речи, эстетическое развитие, сформирует активную личность, умеющую творчески и самостоятельно работать с текстом, информацией.

Необходимо развивать такие читательские умения, как нахождение информации, заданной в явном виде; формулирование выводов; интерпретация и обобщение информации; анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

При повышении уровня орфографической и пунктуационной грамотности учащихся следует уделять большое внимание внутрипредметным связям (морфемика, словообразование, лексика и этимология), формированию умения распознавать разнообразные синтаксические структуры в тексте и применять полученные знания на практике, в продуктивной речевой деятельности. В связи с этим важно формировать представления о системе русского языка (фонетика, лексика, состав слова и словообразование, морфология, синтаксис), правилах функционирования языковых средств в речи, норм русского литературного языка, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи. При изучении любого языкового явления необходимо опираться на его семантическую характеристику и функциональные особенности, что способствует развитию у учащихся чувства языка, потребности совершен-ствовать свою речь. Для совершенствования коммуникативных навыков и развития чувства языка важно проводить работу с синонимами, антонимами на разных языковых уровнях, осуществлять стилистический и жанровый анализ текстов, редактирование текста, стилистическую и жанровую трансформацию текста и др. Также в процессе обучения русскому языку необходимо использовать различные формы коллективной и индивидуальной работы, обсуждение проблемных вопросов, решение лингвистических задач и др.

Для более глубокого изучения предмета «Русский язык» учащимся можно предложить дополнительные корректировочные курсы по орфографии, пунктуации и культуре речи.

Количество часов по русскому языку составляет:

в 5, 6, 7, 8 классах – 3 часа в неделю, общее количество в год – 102 часа в каждом классе; в 9 классе – 2 часа в неделю, общее количество в год – 68 часов.

Всего на изучение курса в 5 классе выделено 102 ч., из них 20 ч. – развитие речи. Письменные, контрольные работы и тестирования: 5 диктантов (1 стартовый, далее по одному в четверть); 2 изложения (по одному в полугодие); 2 сочинения (по одному в полугодие); 2 контрольные работы (по одной в полугодие); 2 тестирования (по одному в полугодие; по усмотрению учителя на тестирование возможно отводить 20-25 минут урока после повторения). Объем контрольных диктантов – 90-110 слов, с грамматическим заданием – на 10-20 слов меньше (в зависимости от сложности и объема грамматического задания). Объем текста для подробного изложения – 100-150 слов, для сжатого изложения, итоговых, контрольных изложений – на 30-60 слов больше. Объем классных сочинений – 0,5-1,0 страницы.

На изучение курса в 6 классе выделено 102 ч., из них 20 ч. – развитие речи. Письменные, контрольные работы и тестирования: 5 диктантов (1 стартовый, далее по одному в четверть); 3 изложения (2 в первом полугодии, 1 – во втором полугодии); 3 сочинения (1 в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 3 контрольные работы (1 – в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 3 тестирования (2 – в первом полугодии, 1 – во втором полугодии; по усмотрению учителя на тестирование возможно отводить 20-25 минут урока после повторения). Объем контрольных диктантов – 110-120- 130 слов, с грамматическим заданием – на 10-20 слов меньше (в зависимости от сложности и объема грамматического задания). Объем текста для подробного изложения – 150-200 слов, для сжатого изложения, итоговых, контрольных изложений – на 30-60 слов больше. Объем классных сочинений – 1,0-1,5 страницы.

На изучение курса в 7 классе выделено 102 ч., из них 20 ч. – развитие речи. Письменные, контрольные работы и тестирования: 5 диктантов (1 стартовый, далее по одному в четверть); 3 изложения (2 в первом полугодии, 1 – во втором полугодии); 3 сочинения (1 в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 3 контрольные работы (1 – в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 3 тестирования (2 – в первом полугодии, 1 – во втором полугодии; по усмотрению учителя на тестирование возможно отводить 20-25 минут урока после повторения). Объем контрольных диктантов – 120-140 слов, с грамматическим заданием – на 10-20 слов меньше (в зависимости от сложности и объема грамматического задания). Объем текста для подробного изложения – 200-250 слов, для сжатого изложения, итоговых, контрольных и экзаменационных изложений – на 30-60 слов больше. Объем классных сочинений – 1,5-2,0 страницы.

На изучение курса в 8 классе выделено 102 ч., из них 20 ч. – развитие речи. Письменные, контрольные работы и тестирования: 5 диктантов (1 стартовый, далее по одному в четверть); 3 изложения (2 в первом полугодии, 1 – во втором полугодии); 3 сочинения (1 в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 2 контрольные работы (по 1 в полугодие); 3 тестирования (1 – в первом полугодии, 2 – во втором полугодии; по усмотрению учителя на тестирование возможно отводить 20-25 минут урока после повторения). Объем контрольных диктантов – 140-150 слов, с грамматическим заданием – на 10-20 слов меньше (в зависимости от сложности и объема грамматического задания). Объем текста для подробного изложения – 250-350 слов, для сжатого изложения, итоговых, контрольных изложений – на 30-60 слов. Объем классных сочинений – 2,0-2,5 страницы.

В целях реализации ключевых направлений Стратегий «Казахстан – 2050» – новый политический курс состоявшегося государства», Послания Президента Н.А. Назарбаева от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол – Путь в будущее» и определения роли Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в развитии национальной истории и модернизации исторического сознания казахстанского общества и во исполнение приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 26 января 2015 года №32 внесены изменения и дополнения в типовые учебные программы по предмету «Русский язык» для 5-9 классов. В базовое содержание учебной программы 9 класса в тему «Текст. Особенности организации текста в разных стилях» включено произведение Н.Назарбаева «Слово о Независимости», текст выступления Главы государства 15 декабря 2014 года, на изучение которого отводится 1 час.

На изучение курса в 9 классе выделено 68 ч., из них 12 ч. – развитие речи. Письменные, контрольные работы и тестирования: 5 диктантов (1 стартовый, далее по одному в четверть); 3 изложения (2 в первом полугодии, 1 – во втором полугодии); 3 сочинения (1 в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 2 контрольные работы (по 1 в полугодие); 2 тестирования (1 – в первом полугодии, 2 – во втором полугодии; по усмотрению учителя на тестирование возможно отводить 20-25 минут урока после повторения). Объем контрольных диктантов – 150-170 слов, с грамматическим заданием – на 10-20 слов меньше (в зависимости от сложности и объема грамматического задания). Объем текста для подробного изложения – 350-400 слов, для сжатого изложения, итоговых, контрольных изложений – на 30-60 слов больше. Объем классных сочинений – 2,5-3,0 страницы.

Следует обратить внимание на оценивание работы учащихся. При оценивании языкового разбора (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический, синтаксический) предлагается учитывать такие критерии, как логичность изложения (соблюдение порядка разбора), степень полноты характеристик (изложение всей необходимой информации), правильность (соответствие истинному положению вещей). При оценивании орфографического и пунктуационного анализа текста важны такие критерии, как орфографическая и пунктуационная зоркость (умение видеть в тексте орфограммы и пунктограммы), обозначение условий выбора орфограмм и пунктограмм (выделение морфемы, где находится орфограмма; подчеркивание орфограммы одной чертой, условия – двумя; подбор проверочного слова; определение грамматических характеристик и т.п.), правильность (соответствие истинному положению вещей). Критериями оценивания диктанта с грамматическим заданием являются орфографическая грамотность, пунктуационная грамотность, морфологический разбор слов, синтаксический разбор предложения. Оценивание изложения должно учитывать полноту содержания, орфографическую грамотность, пунктуационную грамотность, лексико-стилистическую правильность текста, грамматико-стилистическую правильность текста. Критериями для оценивания устного монологического высказывания являются информативность (объем текста (количество слов), количество микротем (пункты содержания) и их развернутость микротем, логичность, завершенность), языковая правильность в области лексики, грамматики (морфология, синтаксис), орфоэпических норм, а также беглость речи. При оценивании письменного монологического высказывания важны такие критерии, как информативность (объем текста, количество микротем и их развернутость микротем, логичность, завершенность), языковая правильность в области лексики, грамматики (морфология, синтаксис), стилистики (сответствие стилю текста-источника/ оригинальность мысли, проявление собственного стиля), орфографии и пунктуации.
«Русская литература» для школ с русским языком обучения

Учебный предмет «Русская литература» занимает центральное место в общей системе эстетического и нравственного воспитания учащихся, в развитии их самосознания, познавательных интересов, коммуникативных способностей, художественного вкуса, читательской и речевой культуры.Посредством предмета «Русская литература» осуществляется приобщение к чтению, формируется устойчивый интерес к чтению.

Предмет «Русская литература» нацелен на развитие образованной, культурной, функционально грамотной личности путем знакомства с нравственными образцами, выработанными человечеством в целом и народом своей страны.

Изучение русской литературы в школе основано, в первую очередь, на анализе произведения: идейно-художественном, сюжетно-композиционном, пообразном, стилевом. Особое внимание уделяется изучению творческой истории произведения, рассмотрению произведения в сравнительном контексте русской литературы и казахской литературы, русской литературы Казахстана.

Предмет «Русская литература» должен быть направлен на формирование коммуникативных навыков учащихся, чтобы учащиеся могли в любой стандартной и нестандартной ситуации высказать собственную точку зрения, доказать и обосновать при необходимости, умело вести диалог в условиях межкультурной коммуникации. Важным компонентом в обучении русской литературе должна быть ориентация на формирование функциональной грамотности личности, одним из ее видов является грамотность чтения. Результаты участия 15-летних учащихся казахстанских школ в международных сравнительных исследованиях PISA свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности грамотности чтения (в 2009 г. 59 место из 65 стран-участниц, в 2012 г. 63 место из 65 стран-участниц).

В связи с этим при обучении русской литературе необходимо усилить работу по формированию грамотности чтения как необходимого навыка работы с текстом в качестве основного источника информации, умение добывать самостоятельно новые знания и применять их в разнообразных учебных и внеучебных ситуациях. С учетом требований международных исследований PISА необходимо в процессе обучения литературе повысить качество чтения и понимания текста учащимися.

Изучение шедевров казахской, русской и зарубежной литературы должно быть направлено на формирование духовно-нравственных качеств и патриотических чувств обучающихся, на понимание и осознание идеи «Mәңгілік Ел». Чтение литературы как части культурного наследия способствует формированию и развитию личности, ее системы ценностей, идеалов, способностей, характера. Формирование читательской грамотности – это основной ресурс введения учащихся в культуру, освоение ими культурных и нравственных образцов, выработанных человечеством в целом и народом своей страны.Целью обучения предмету является формирование у учащихся способности к восприятию и пониманию художественной литературы как искусства слова, развитие читательских интересов, эстетического вкуса и образного мышления, обучение навыкам анализа художественного произведения. По окончании основной школы выпускник должен уметь не только анализировать художественный текст по предложенному алгоритму и постигать ценности словесного искусства в его соотнесенности с фактами культуры и истории, но и отстаивать собственное мнение с привлечением необходимых аргументов, высказывая его в устной и письменной форме.

В курсе основной школы учащиеся последовательно вводятся в художественный мир литературы, при этом формируется понятие о словесности как о метасистеме, в рамках которой развиваются такие словесно-художественные системы, как фольклор, мифология, художественная литература. Понимание специфики художественных миров этих систем, усвоение общих закономерностей развития литературы как вида искусства, осознание механизма смены и преемственности культурных эпох, места и роли в них литературы обеспечивается соблюдением принципов историзма, синхронности и хронологической последовательности изучения материала. Классический принцип постижения специфики словесного творчества путем изучения элементов стилистики, стиховедения, теории образа, структуры художественного произведения, литературных родов, художественного метода и стиля нацелен на повышение читательской культуры учащихся. Литературоведческие термины изучаются последовательно при рассмотрении конкретных особенностей литературных текстов (от изобразительно-выразительных средств к структуре текста, литературным родам и жанрам, историческому развитию родов, жанров и литературных направлений) на основе индуктивного подхода. Изучение литературы предполагает идейно-художественный, сюжетно-композиционный, пообразный, стилевой анализ текста; при этом рассматривается творческая история произведения, его место в контексте творчества писателя или сравнительно с произведениями других авторов; учащиеся знакомятся с личностью и биографией писателя. Большое значение придается вступительным занятиям и организации чтения.

Изучение литературы есть движение от художественного текста к художественному миру; в процессе обучения должно происходить сотворчество, обмен пониманием и интерпретацией текстов между педагогом и учащимися. Задача учителя – помочь ученику выразить и сформулировать в устной и письменной речи свое понимание художественного произведения, создать собственный художественный или критический текст.

Организация учебного процесса при ориентации на развитие критического мышления предполагает равноправные взаимодействия субъектов обучения, диалогические отношения между ними, возможность высказывать свои суждения, рассчитывая быть услышанным, выслушивать, понимать и принимать другие мнения, выстраивать систему аргументов в защиту своей позиции, сопоставлять разные позиции, участвуя в дискуссии.

При изучении литературы развитие критического мышления должно быть связано в первую очередь с работой с текстом. При этом необходимо объединение приемов учебной работы по видам учебной деятельности в зависимости от характера текста (текст информационный или художественный) и способа работы с ним (чтение готового текста или создание письменного текста). Чтение имеет огромный развивающий и воспитательный потенциал: приобщает ребенка к духовному опыту человечества, развивает его ум, облагораживает чувства. При изучении предмета «Русская литература» учащиеся будут глубже понимать прочитанное, овладеют активными способами чтения и приемами работы с художественным текстом, что позволит повысить культуру речи, эстетическое развитие, сформирует активную личность, умеющую творчески и самостоятельно работать с текстом, информацией.

Программа по русской литературе предлагает три списка литературных произведений: 1) для чтения и изучения; 2) для чтения и обсуждения; 3) для внеклассного (дополнительного) чтения. Первый список содержит обязательный минимум произведений, изучаемых в три этапа (восприятие, анализ, обобщение) текстуально, подробно, с выполнением устных и письменных заданий разного характера (репродуктивного, аналитического, творческого). Второй список дает произведения для чтения, осмысления, обсуждения в классе, для письменного или устного отзыва о них и т.д. (рассматриваются проблема, герой, своеобразие композиции или сюжета). Третий список – рекомендательный, расширяющий круг самостоятельного чтения учащихся список.Количество часов по литературе составляет:

в 5-9 классах – по 2 часа в неделю, общее количество – 68 часов в год.

На изучение предмета «Русская литература» в 5 классе выделено 68 часов, из них: введение – 4 часа, чтение и изучение – 35 часов, чтение и обсуждение – 16 часов, заключение – 1 час, внеклассное чтение – 4 часа, уроки по развитию речи – 8 часов;

в 6 классе – 68 часов, из них: введение – 2 часа, чтение и изучение – 37 часов, чтение и обсуждение – 16 часов, заключение – 1 час, внеклассное чтение – 4 часа, уроки по развитию речи – 8 часов;

в 7 классе – 68 часов, из них: введение – 2 часа, чтение и изучение – 32 часа, чтение и обсуждение – 21 час, заключение – 1 час, внеклассное чтение – 4 часа, уроки по развитию речи – 8 часов;

в 8 классе – 68 часов, из них: введение – 5 часов, чтение и изучение – 38 часов, чтение и обсуждение – 12 часов, заключение – 1 час, внеклассное чтение – 4 часа, уроки по развитию речи – 8 часов;

в 9 классе – 68 часов, из них: введение – 2 часа, чтение и изучение – 53 часов, заключение – 1 час, внеклассное чтение – 4 часа, уроки по развитию речи – 8 часов.

Количество учебных часов, отводимое учебной программой на изучение произведения, носит рекомендательный характер: возможна корректировка распределения количества часов в рамках темы для проведения творческих работ, поэтических чтений, читательских конференций и др.Количество письменных работ: классных /домашних сочинений в 5 классе – 2/1, в 6 классе – 2/1, в 7 классе – 3/1, в 8 классе – 3/1, в 9 классе – 3/1.

Примерный объем сочинений: 5 класс – 1-1,5 листа, 6 класс – 1,5-2 листа, 7 класс – 2-2,5 листа, 8 класс – 2,5-3 листа, 9 класс –3-3,5 листа.

Увеличение количества часов на развитие речи в рамках школьного курса литературы предполагает, кроме традиционного написания классных сочинений, также уроки по подготовке к сочинению и объяснение типичных ошибок в письменных работах учащихся, творческие работы, литературоведческий анализ художественных произведений.

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.

Учебный процесс рекомендуется строить с использованием следующих приемов и методов, нацеленных на формирование умения создавать связный текст на литературную тему:

1) регулярное проведение аудиторных сочинений на литературную тему;

2) письменное обоснование выставленной учителем отметки с указанием сильных и слабых сторон ученической работы;

3) реализация установки на доработку и переработку учащимся текста сочинения по замечаниям учителя (всей работы или отдельных ее частей);

4) проведение на завершающем этапе изучения монографической темы уроков обобщающего типа, нацеленных на подготовку к сочинению (анализ перечня тем сочинений, обсуждение способов раскрытия конкретной темы, разработка вариантов вступления и заключения к сочинениям на разные темы и др.);

5) систематическое включение в процесс обучения письменных заданий небольшого объема, требующих ответа на проблемный вопрос, сопоставлений тех или иных литературных явлений, интерпретации текста или его фрагмента;

6) последовательное формирование навыка тезирования, конспектирования, реферирования, составления разного вида планов.

В 5-8 классах письменные работы по литературе носят обучающий характер. Отметки за обучающие работы выставляются по усмотрению учителя только по литературе и должны носить стимулирующий характер. Тетради для обучающих работ по русской литературе проверяются не реже одного раза в месяц. В любой проверяемой работе по литературе исправляются все допущенные учениками ошибки.

Отметки за сочинение по русской литературе в 9 классе выставляются по литературе и языку: первая – по литературе, вторая – по языку. При написании домашнего сочинения или других творческих работ отметка за работу выставляется в графу, соответствующую дате, когда давалось задание, или дате, когда проходила защита творческой работы.

Отметки за чтение наизусть выставляются на учебном занятии, следующем за учебным занятием, на котором было дано задание выучить наизусть, или на любом другом учебном занятии, тема которого включает изучение данного произведения.


Иностранные языки

Изучение предмета «Иностранный язык» в основной школе осуществляется по типовой учебной программе, утвержденной приказом Министра образования и науки РК №115 от 3.04.2013 года.

В структуре учебной программы по иностранному языку важным аспектом является базовое содержание предметов «Английский язык», «Немецкий язык» и «Французкий язык». Выбор одного из этих предметов осуществляется общеобразовательной школой с учетом потребностей учащихся и запросов родителей.

Курс иностранного языка для уровня основного среднего образования ориентирован на подготовку к обучению на уровне общего среднего образования, т.е. соотносится с общеевропейскими уровнями владения языком: А1, А2, А2+:

5 класс – А1 («Выживание 1»);

6 класс – А1 («Выживание 1.1»);

7 класс – А2 («Предпороговый 1»);

8 класс – А2 («Предпороговый 1.1»);

9 класс – А2+ («Предпороговый 2»).

Цель обучения иностранному языку на уровне основного среднего образования состоит в формировании и развитии способности учащихся к межкультурному общению с носителями иностранного языка в соответствии с общеевропейским допороговым (А1, А2) уровнем обученности в формировании функциональной грамотности учащихся.

Задачи обучения:


 • овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) и способами их использования в иноязычном общении;

 • развитие коммуникативных умений на основе четырех видов речевой деятельности – аудирования, говорения, чтения и письма;

 • приобщение учащихся к культуре, традициям, обычаям народа страны изучаемого языка;

 • формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

 • формировать компенсаторные умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 • формирование и развитие общих и специальных умений доступными для учащихся способами и средствами, с использованием информационно-коммуникационных технологий, умения самостоятельно изучать иностранный язык и культуру стран изучаемого языка;

 • осознание учащимися роли и места иностранного языка в современном мире, будущей профессиональной деятельности, овладение стратегиями самонаблюдения, самоанализа и самооценки своего речекоммуникативного развития;

 • использование полученных общеучебных умений, навыков и знаний прикладного характера для решения учебных и практических задач, способствующих развитию учебно-познавательной компетентности;

 • развитие национального самосознания; стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ и толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Познавательный процесс на данном этапе, как и на последующих этапах, организуется концентрически: сферы общения и тематика предыдущего этапа подхватываются, расширяются, к ним прибавляется ряд новых речевых тем. Развитие коммуникативно-речевой деятельности прогрессирует также поэтапно: от деятельности репродуктивного характера к репродуктивно-продуктивной и далее – к продуктивной.

В 5-7 классах для развития навыков говорения (диалогической и монологической речи) используются репродуктивные и репродуктивно-продуктивные упражнения: для диалогической речи могут быть использованы упражнения в воспроизведении диалогов-образцов, подстановке реплик, конструировании диалогов из заданных реплик. Упражнения могут носить творческий характер. Развитие навыков монологической речи осуществляется на репродуктивном и репродуктивно-продуктивном уровнях с опорой на ключевые слова, план, логическую схему, ассоциаграмму и др. Для лучшего усвоения необходимого материала можно рекомендовать выполнение упражнений сначала письменно, а затем устно.

У учащихся 5-7 классов будут достигнуты определенные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:


 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

 • формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации.

В 8-9 классах (уровень обученности А2) идет дальнейшее развитие коммуникативно-межкультурной компетенции в составе всех ее компонентов: расширение грамматического и лексического минимумов, упрочение языковых и речевых навыков, развитие дискурсивных и социокультурных умений. На данном уровне обучения необходимо формировать умения строить связное высказывание без опоры на образец, без вербальных опор, с учетом собственного опыта и жизненных знаний учащихся.

В условиях введения полиязычного образования английскому языку уделяется особое внимание. В полиязычных школах предполагается углубленное изучение английского языка.

В 5-7 классах рекомендуется формирование лексического минимума, создание начального терминологического глоссария по неязыковым дисциплинам.

В 8-9 классах увеличивается лексический минимум, расширяется объем курса предмета, преподаваемого на английском языке. На уровне общего среднего образования изучение материала по неязыковым дисциплинам ведется отдельными модулями или весь курс преподается на английском языке.

Важным аспектом формирования личности учащихся на уроках иностранного языка должно стать претворение национальной идеи «Мәңгілік Ел» посредством:


 • формирования у учащихся более глубокого представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов;

 • развития гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;

 • формирования коммуникативной компетенции и культуры, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо), адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения в соответствии с

коммуникативными задачами и речевым этикетом;

 • продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;

 • дальнейшее развитие способности представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной форме общения.

В целях формирования культуры устной и письменной речи учителям иностранного языка рекомендуется:

 • использовать аутентичные материалы обучения (аудио-, видеозаписи, фильмы, песни, статьи из научных и развлекательных журналов);

 • работать с информацией для формирования умений описывать, характеризовать, сравнивать, анализировать, вести диалог, дискуссию, приводить необходимые аргументы, делать выводы и обобщения на иностранном языке;

 • обучать учащихся работать самостоятельно, пользоваться справочной и энциклопедической литературой, электронными ресурсами с целью обогащения словарного запаса учащихся.

Количество часов в неделю по иностранному языку составляет:

в 5, 6, 7, 8, 9 классах - 2 часа в неделю, в год – 68 часов в каждом классе.


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
Изучение математики на уровне основного среднего образования направлено на достижение следующих целей: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, при изучении смежных дисциплин; продолжение математического образования, овладение математическим языком как средством решения практических задач, развитие математической грамотности.

Количество часов, выделенных на изучение курса математики в 5-9 классах, дает возможность больше уделить время на углубление и систематизацию, а также повторение математических знаний, освоенных при изучении курсов математики в предыдущих классах; отработку вычислительных навыков и других программных умений. Это в свою очередь дает полноценное усвоение математического материала последующих курсов обучения и материалов предметов естественно-математического цикла.

При обучении математике надо должное внимание обратить на работу по формированию функциональной грамотности учащихся как необходимого навыка использования знаний и умений для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, также в межличностном общении и социальных отношениях.

В целях повышения качества обучения математике и улучшения результатов математической грамотности учащихся общеобразовательных школ республики в международных сравнительных исследованиях PISA и TIMSS рекомендуется использовать на занятиях практико-ориентированные задания, направленные на формирование умений применять приобретенные знания и умения по математике в практической деятельности и повседневной жизни.

В целях оказания помощи учителям по вопросу функциональной грамотности Национальной академией образования имени И. Алтынсарина разработаны:

1) методическое пособие «Развитие математической грамотности учащихся на основе заданий исследований PISA, TIMSS», в котором даны рекомендации по развитию математической грамотности учащихся на основе заданий исследований PISA, TIMSS, включены примеры заданий, которые были использованы в международном исследовании образовательных достижений учащихся;

2) методические рекомендации и инструкции по решению заданий международных исследований: практикум по решению заданий международных исследований. В практикуме приведены особенности заданий международных исследований, даны методические рекомендации и инструкции по решению заданий, а также варианты заданий по развитию функциональной грамотности учащихся;

3) методический сборник «Методическое и научно-методическое обеспечение подготовки к международным исследованиям PISA-2015». В сборнике даны задания по развитию математической грамотности, которые разработаны на основе заданий международного исследования PISA.

Указанные пособия размещены на сайте Академии (www.nao.kz).

В 5-6 классах изучается предмет «Математика».

В 7-9 классах математика изучается дифференцированно, т.е. вводится изучение систематических курсов алгебры и геометрии.
Математика

Математика в 5-6 классах – интегрированный учебный предмет, обеспечивающий преемственность и перспективность в обучении учащихся математике на начальном и основном уровнях среднего образования.Цель обучения математике в 5-6 классах – обеспечение качественного усвоения базисных основ математики через вовлечение учащихся в математическую деятельность, направленную на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта; приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, формирования математического стиля мышления на основе национальных и общечеловеческих ценностей; осуществление целенаправленной пропедевтической подготовки к изучению алгебры и геометрии, а также предметов естественно-математического цикла на уровне основного среднего образования.

Задачи обучения: развитие наглядно-образного и логического мышления, учебных мотивов, способности к самообразованию, математической речи, формирование умений проводить анализ и синтез, решать несложные исследовательские задачи; обеспечение качественного усвоения базисных основ математики, направленного на развитие интеллектуальных качеств личности: абстрактного и логического мышления, интуиции, познавательных интересов, самостоятельности, волевых качеств и др., умственное развитие умений обосновывать и доказывать утверждения, развитие логического мышления учащихся; математической интуиции и потенциальных творческих способностей каждого учащегося; развитие навыков самостоятельной работы; предоставление учащимся возможности самостоятельного конструирования задач по данной теме, их решения.

Особенностью обучения математике в 5-6 классах является изложение материала на индуктивной основе с использованием конкретных примеров. Соблюдая принцип преемственности в 5 классе в начале учебного года, систематизируется материал, изученный учащимися в начальных классах, с включением элементов новизны. Данный курс отличается своей практической ориентированностью и направлен на формирование навыков, необходимых для изучения математики в старших классах, а также на формирование важных навыков, которые будут необходимы учащимся в их жизни. Ведётся подготовка к дедуктивному изложению теории через неявное (без использования терминологии) введение определений понятий, через обоснование получаемых выводов (правил, формулировки свойств и т.п.). Изучение математики осуществляется с опорой на развитие наглядно-образного мышления, широкое применение наглядности, на подготовку учащихся к изучению геометрии, использованию геометрических умений при изучении других предметов, также и в повседневной жизни. Особое место занимают текстовые задачи, призванные развить у учащихся способности переноса теоретических знаний на практику. При формировании умений и навыков решения текстовых задач упор делается на арифметические и алгебраические способы решения задач. Текстовые задачи также помогают понять смысл таких понятий, как процент, дроби, пропорция, функция и т.д.

В целях формирования математической грамотности рекомендуется научить учащихся:


 • ориентироваться в справочных материалах, осуществлять поиск определений, формул и других утверждений в учебной и справочной литературе;

 • пользоваться математическими формулами, самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев;

 • решать практико-ориентированные задания с использованием приобретенных математических знаний, умений, вычислительных, измерительных и графических навыков;

 • аргументировать свою точку зрения, участвовать в обсуждении и делать логически обоснованные выводы;

 • работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики.

В помощь учителям разработаны дидактические материалы «Разноуровневые задания по математике для учащихся 5-6 классов», которые размещены на сайте Академии (www.nao.kz). Разноуровневые задания по математике для учащихся 5-6 классов охватывают основные главы курса математики указанных классов. Задания предназначены для систематизации, обобщения и проверки знаний учащихся.

Количество часов по математике составляет:

в 5-6 классах - 6 часов в неделю, 204 часа в учебном году в каждом классе.


Алгебра

Алгебра – один из важнейших разделов математики. Она является языком науки и техники. С ее помощью моделируются, изучаются и прогнозируются многие явления и процессы, происходящие в природе и обществе. Алгебра обеспечивает изучение других школьных предметов, прежде всего, предметов естественно-математического цикла, в частности физики, информатики, геометрии.Цели обучения: развитие вычислительных навыков и формирование умений преобразования алгебраических выражений и решения задач; усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач.

Задачи обучения: формирование понятия действительного числа; формирование умений тождественно преобразовывать рациональные и тригонометрические выражения, работать с графиками функций; обучение решению уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств; обучение решению текстовых задач с помощью уравнений, неравенств и их систем; ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, приобретение элементарных вероятностных представлений.

Особенностью обучения алгебре в 7-9 классах является переход к дедуктивному изложению теории. При изучении курса алгебры учащиеся овладевают оперативными умениями и навыками, составляющими существенное звено математического аппарата, который активно применяется при решении разнообразных задач. Курс алгебры строится вокруг четырех содержательных линий: числа и выражения, тождественные преобразования, уравнения и неравенства, функции. Все эти линии развиваются в курсе не изолированно, а тесно переплетаются и взаимодействуют. Материалы по теории вероятности изучаются, начиная с 8 класса.

В целях развития математической грамотности рекомендуется научить учащихся: • использовать справочные материалы, осуществлять поиск определений, формул и других утверждений в учебной и справочной литературе;

 • применять систему алгебраических знаний, умений и графические навыки в различных жизненных ситуациях;

 • находить, анализировать, обрабатывать, синтезировать информацию;

 • пользоваться математическими формулами, самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев;

 • применять приобретенные алгебраические преобразования и функционально-графические представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах;

 • аргументировать свою точку зрения, участвовать в обсуждении и делать логически обоснованные выводы;

 • работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики;

 • решать практико-ориентированные задания, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

 • анализировать реальные числовые данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков, анализа информации статистического характера;

 • пользоваться современными информационными технологиями в качестве инструментария решения математических задач прикладного характера.

В помощь учителям разработаны дидактические материалы «Разноуровневые задания по алгебре для учащихся 7-9 классов», которые размещены на сайте Академии (www.nao.kz). Разноуровневые задания по алгебре для учащихся 7-9 классов охватывают основные главы курса алгебры указанных классов. Задания предназначены для систематизации, обобщения и проверки знаний учащихся.

Количество часов по алгебре составляет:

в 7-9 классах - 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году в каждом классе.


Геометрия

Геометрия основной школы – систематический учебный курс, сочетающий черты естественнонаучной дисциплины и формально-логической теории.

При изучении геометрии в 7-9 классах у учащихся формируются, углубляются и систематизируются знания о геометрических фигурах на плоскости, развивается логическое и образное мышление. Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений в комплексе с другими естественнонаучными дисциплинами способствует формированию научного мировоззрения учащихся и познанию окружающего мира.

Целью изучения курса геометрии в основной школе является:


 • обеспечение всех учащихся необходимым базовым уровнем математической подготовки в области геометрии для дальнейшего обучения;

 • подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах;

 • формирование пространственных представлений, образного мышления и развитие логического мышления учащихся;

 • формирование и развитие умений и навыков геометрических построений и обоснования их правильности; практической деятельности на основе геометрических знаний;

 • развитие функциональной и графической грамотности, эстетического вкуса.

Задачи обучения предмета: сформировать у учащихся понятие геометрической фигуры, а также количественных и качественных соотношений между элементами одной или нескольких геометрических фигур; сформировать и развить навыки дедуктивных рассуждений (прямой метод, метод от противного); сформировать навыки построения простейших чертежей, измерительных навыков; сформировать и развить навыки самостоятельного получения знаний; сформировать и развить умения представлять реальный объект в виде одной или нескольких геометрических фигур; расширить и систематизировать теоретические знания о свойствах плоских фигур; сформировать и развить умения и навыки решения геометрических задач на вычисление, доказательство и построение; сформировать и развить умения построения образов плоских фигур, полученных при преобразованиях плоскости; расширить умения и навыки узнавания геометрических фигур на чертежах различной степени сложности, использования дополнительных построений и вспомогательных чертежей при решении задач; сформировать и развить умения и навыки решения геометрических задач алгебраическими методами и векторно-координатными методами на плоскости; сформировать представления учащихся о пространстве и пространственных фигурах; ознакомить учащихся с изображениями пространственных фигур и их элементами; сформировать и развить умение ставить и решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); сформировать и развить умение анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать научную информацию о свойствах плоских и пространственных геометрических фигур.

В 7 классе учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами (точка, прямая, луч, отрезок, угол, плоскость, треугольник, окружность), их свойствами; геометрическими отношениями (принадлежность, пересечение, параллельность, перпендикулярность, равенство); геометрическими величинами (длина отрезка, мера угла). Учащиеся изучают свойства геометрических фигур и отношений, решают задачи, доказывают теоремы, выполняют основные построения циркулем и линейкой. Навыки выполнения чертежей развиваются параллельно с формированием геометрических понятий.

В 8 классе у учащихся формируются, углубляются и систематизируются знания о геометрических фигурах на плоскости; навыки построения геометрических фигур и дедуктивных рассуждений (прямой метод, метод от противного); умения вычислять значения геометрических величин (длин, мера углов, площадей), применяя изученные свойства и формулы. Учащиеся знакомятся с тригонометрическими функциями острого угла и методом координат на плоскости; овладевают первичными навыками преобразования тригонометрических выражений и навыками применения метода координат к решению геометрических задач.

Курс геометрии 9 класса характеризуется увеличением теоретической значимости изучаемого материала, повышением роли дедукции и степени абстрактности изучаемых объектов. База знаний учащихся пополняется новыми методами изучения свойств геометрических фигур, такими как векторно-координатный метод, метод преобразований (движений и подобия), а также знакомством с элементами стереометрии. Углубляются межпредметные связи с другими дисциплинами. Расширяется умение решать геометрические задачи и задачи практического содержания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, симметрию. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивают умения учащихся вычленять геометрические формы и отношения в окружающем мире, использовать язык геометрии для их описания.

Методической особенностью обучения геометрии является использование пространственных тел при изучении планиметрии. В 7-9 классах осуществляется переход к дедуктивному изложению теории, подготовка к изучению стереометрии на более ранних этапах изучения геометрии, начиная с 7 класса.

В помощь учителям разработано учебно-методическое пособие «Задачи планиметрии в пространстве», которое размещено на сайте Академии (www.nao.kz). Учебно-методическое пособие обеспечивает преемственность содержания курсов планиметрии и стереометрии, описывает механизмы интеграции материала по указанным разделам, включает комплекс планиметрических задач в стереометрической среде. Настоящее пособие адресовано учителям, желающим повысить уровень геометрических знаний учащихся, развить у них пространственное мышление.

В целях развития математической грамотности рекомендуется научить учащихся:


 • использовать справочные материалы, осуществлять поиск определений, формул и других утверждений в учебной и справочной литературе;

 • пользоваться математическими формулами, самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев;

 • применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения геометрических задач;

 • ставить и решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства);

 • работать с математическим текстом (анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать научную информацию о свойствах плоских и пространственных геометрических фигур), ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики;

 • пользоваться современными информационными технологиями в качестве инстументария решения математических задач прикладного характера, исследования свойств плоских и пространственных фигур.

Количество часов по геометрии составляет: в 7, 8, 9 классах - 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году в каждом классе.
Информатика

При изучении предмета «Информатика» предполагается выделение большей части времени на развитие практических навыков учащихся с помощью средств информационных технологий путем абстракции, моделирования и программирования.Важнейшими задачами, реализуемыми в процессе изучения учебного предмета «Информатика», являются:

 • формирование теоретических знаний и практических умений, а также навыков в области информатики, алгоритмизации, программирования, инфокоммуникационных технологий, информационных моделей;

 • развитие алгоритмического, операционного и критического мышления, логические, интеллектуальные и творческие способности учащихся средствами инфокоммуникационных технологий;

 • формирование умений индивидуальной, групповой и самостоятельной работы;

 • воспитание информационной культуры, ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм при использовании инфокоммуникационных технологий;

 • овладение навыками самостоятельного поиска и глубокого анализа различных видов информации.

На основе этих задач в учебной программе по предмету раскрываются более конкретные дидактические задачи обучения информатике.

Первый урок в каждом классе отводится для повторения правил техники безопасности в кабинете вычислительной техники. При выполнении практических заданий, связанных с работой в сети Интернет, необходимо уделять особое внимание этическим и правовым аспектам работы с информацией в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан.

Методической особенностью обучения информатике является развитие ИКТ-компетенций, которые необходимы в условиях быстроменяющегося мира. Изучение предмета должно быть направлено на повышение уровня информационной грамотности; знание и понимание основ ИКТ-квалификации; обладание алгоритмическим и логическим мышлением.

С целью повышения интереса к изучению информатики предлагаются темы проектной деятельности. В каждом классе на проектную деятельность выделены часы. Использование проектных технологий повышает качество обучения не только по информатике, но и реализует межпредметные связи и повышает эффективность изучения учебных предметов. Темы проектной деятельности по пройденным разделам курса выбираются по усмотрению учителя. Учащиеся, работающие над проектом, должны индивидуально или в группе планировать дальнейшую работу, ставить цели, искать необходимую информацию, представлять и доказывать гипотезу, проводить эксперименты, представлять результаты о проделанной работе, анализировать и оценивать, а также умело защищать свой проект
Объем учебной нагрузки по предмету «Информатика» составляет:

в 5-9 классах - 1 час в неделю, 34 часа в учебном году в каждом классе.


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
Главной целью долгосрочной стратегии «Казахстан-2050» является создание здорового гражданского общества на основе эффективной экономики, сильного государства, не создающего экологических рисков и умеющего разрешать вопросы сохранения природы на своей территории. Из десяти новых глобальных вызовов, которые Президент Республики определил для страны, пять касаются равновесия «Человек-общество-природа».

Поэтому естественнонаучное образование учащихся приобретает особое и актуальное значение. Оно формирует у учащихся понятия о природных явлениях и закономерностях, раскрывает научные методы познания природы, призвано дать возможность учащимся осознать не только мир природы, но и свое место в изменяющемся мире и направлено на формирование их мировоззренческих, культурологических и практико-ориентированных характеристик, воспитание системы ценностных и личностных качеств.

Важным компонентом в обучении предметам образовательной области «Естествознание» должна быть ориентация на формирование функциональной грамотности личности, одним из ее компонентов является естественнонаучная грамотность. Результаты участия учащихся казахстанских школ в международных сравнительных исследованиях свидетельствует о недостаточном уровне сформированности естественнонаучной грамотности. В связи с этим при обучении предметам образовательной области «Естествознание» необходимо усилить работу по формированию данного компонента функциональной грамотности.

Содержание образовательной области «Естествознание» интегрировано. В ее состав входит естественнонаучный цикл предметов: естествознание, география, биология, химия, физика.

Предметы, формирующие у учащихся географическое образование на уровне основного среднего образования, изучаются дифференцированно:

- предмет «Естествознание» – в 5 классе;

- предмет «География» – в 6-9 классах.
Естествознание

Содержание предмета «Естествознание» раскрывает методы научного познания природы; дает представление о Вселенной, Солнечной системе, Земле как небесном теле с общими представлениями о ее движении, форме, поверхности, магнитных свойствах, атмосфере, гидросфере, литосфере и человеке на планете Земля; формирует знания о телах и веществах, их свойствах; живой оболочке Земли; окружающей среде и места человека в ней.Целью обучения курса «Естествознание» является формирование у учащихся естественнонаучных знаний, понятий и целостных представлений о Земле как уникальной планете, системной взаимосвязи природы и общества, развитии функциональной грамотности и системно-комплексного мышления.

Задачи обучения: курс продолжает преемственность в развитии знаний, навыков и умений, полученных в начальной школе, также дальнейшее воспитание общей культуры личности, полиязычие, высокую нравственность, патриотические чувства к Родине и родной природе; формирование умений осуществления экологически грамотной, безопасной для здоровья деятельности, объяснения явлений природы на более высоком уровне и прогнозирование результатов своей деятельности; ознакомление учащихся с методами, используемыми естественными науками при исследовании, преобразовании, восстановлении ресурсов природы; развиваются навыки использования естественнонаучных методов познания окружающего мира (наблюдения, измерения, опыты, составление плана исследования, анализ результатов и формулирование выводов).

Содержание естественнонаучного образования в 5 классе структурировано в соответствии с принципами реализации прикладной и практической направленности образования; особое внимание на уроках уделяется развитию практико-ориентированного мышления и функциональной грамотности, изучению краеведческих аспектов.

Реализация образовательной программы по естествознанию осуществляется в условиях специально оборудованного кабинета и обеспечивается наличием приборов и принадлежностей общего назначения, географических карт, атласов, печатных пособий, аудио- и видеоматериалов, других технических средств обучения.

Курс, являясь интегративным по своему смыслу и содержанию, входит в географический цикл, по причине многоплановости рассматриваемых вопросов и стоящей задачи формирования у учащихся целостного представления о природе и природных процессах.

Наблюдения и практические занятия проводятся в школьном кабинете, на пришкольном учебно-опытном участке, также в домашних условиях учащихся. Все виды практической деятельности, указанные в программе, являются тренировочными и развивающими. Обязательно оцениваемыми являются (две) практические работы, имеющие номер.

Количество часов по предмету «Естествознание» в 5 классе составляет
1 час в неделю, 34 часа в год.
География

В системе школьного образования предмет «География» играет большую роль в развитии и воспитании подрастающего поколения, формировании чувств патриотизма, государственного и национального самосознания, развитии общей и географической культуры, формировании функционально грамотной, творческой личности, осознанной ответственностью перед природой и обществом, за сохранение жизни на Земле, осмыслении места Казахстана в современном мире и включенности каждого в жизнь своей страны.Целью обучения географии на уровне основного среднего образования является формирование у учащихся естественнонаучных знаний, понятий и целостных представлений о Земле как уникальной планете, имеющей разумное сообщество, системной взаимосвязи природы, общества и экономики; о современной географической науке, ее достижениях и участии в решении важнейших проблем человечества; формирование географического мышления; определение географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов в Казахстане и мире в целом; формирование системы географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и особенностях процессов, происходящих в географическом пространстве.

В соответствии с целями обучения определены следующие основные задачи обучения предмету «География»: овладение основами географической науки и смежных наук о Земле; формирование научных взглядов на развитие природы планеты; овладение знаниями и умениями, неоходимыми для бережного, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, оценивания, прогнозирования природной и экологической обстановки; формирование необходимых умений и навыков учебного труда, развитие исследовательских качеств, внимания и наблюдательности, логического мышления, памяти, языковых навыков и полиязычия, воображения; развитие навыков использования географической, политической, экономической, иной научной и методической информации, карт, изданий периодической печати, интернета, цифровых образовательных ресурсов; овладение знаниями, навыками и умениями для практического использования географических знаний в процессе своей жизни и деятельности; воспитание высоких патриотических чувств, уважения к Конституции Республики Казахстан, выработка активной жизненной позиции.

Выбор структуры и содержания курса географии осуществлен на основе принципов преемственности в изучении учебного материала и межпредметных связей, учета возрастных особенностей учащихся 6-9 классов и личностно-ориентированного подхода к процессу обучения.

Содержание учебного предмета «География» в 6-7 классах направлено на формирование у учащихся общих понятий о Земле; способах ориентирования на местности, плане и масштабе; оболочках Земли; общих географических закономерностях; формировании географических особенностей, многообразии природных комплексов на материках Земли, своеобразии и уникальности её океанов и морей.

Учебный предмет «География» в 8-9 классах знакомит учащихся с физико- экономико-географическим положением Казахстана, особенностями природы и хозяйства страны, формирует знания о её природных и экономических регионах, внешних экономических связях Республики Казахстан и месте Казахстана в мировой экономике. Важным является изучение научно-теоретической и практической сущности терминов «Хозяйство страны», «Устойчивое развитие», «Стратегии развития», «Зеленая экономика», понимание их прикладного значения в региональном и локальном аспекте, формирование и развитие научно обоснованных представлений о Республике Казахстан, как о динамично развивающейся стране в глобальном геоэкономическом пространстве в контексте реализации национальной идеи «Мәңгілік Ел».

В рамках предмета необходима организация разнообразной внеклассной работы, экскурсионно-экспедиционной работы, проведение прикладных курсов. На уроках обязательно должны изучаться краеведческие аспекты. Учащиеся развивают полученные знания при выполнении картографических работ, полевых исследований, практических работ, составлении различных диаграмм и таблиц, описании экономико, историко-географических объектов и событий, наблюдении за природными, экономическими явлениями и процессами.

Практические работы, проводимые на уроке, направлены на формирование навыков оценивания, прогнозирования, объяснения, определения географических и экономических процессов, выполнения проектных заданий, также работе по карте с ее измерительными ресурсами. Обязательно оцениваемые практические работы выделены номером.

В рамках формирования естественнонаучной грамотности рекомендуется использовать на занятиях задания, направленные на формирование практико-ориентированного мышления, умения применять знания по географии на практике, в различных урочных, внеурочных, учебных и жизненных ситуациях. При разработке учебных заданий необходимо ориентироваться на систему примерных заданий международных сравнительных исследований PISA, TIMSS.Формами контроля могут быть: контрольные, самостоятельные работы, тестовые задания, устный опрос.

Текущий контроль следует осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля можно проводить в форме самостоятельной работы или тестовых заданий.

Тематический контроль можно проводить в письменной форме, выбирая узловые вопросы отдельных разделов и тем программы.

Итоговый контроль следует проводить в форме работ комбинированного характера или комплексного тестирования.

В целях оказания помощи учителям в развитии естественнонаучной грамотности учащихся Национальной академией образования имени
И. Алтынсарина разработаны:

1) методическое пособие «Развитие естественнонаучной грамотности школьников в контексте международных исследований PISA, TIMSS», где даны рекомендации по развитию естественнонаучной грамотности учащихся на основе заданий исследований PISA, TIMSS, включены примеры заданий, которые были использованы в международных исследованиях образовательных достижений учащихся;

2) методические рекомендации и инструкции по решению заданий международных исследований: практикум по решению заданий международных исследований. В практикуме приведены особенности заданий международных исследований, даны методические рекомендации и инструкции по решению заданий, а также варианты заданий по развитию функциональной грамотности учащихся;

3) методический сборник «Методическое и научно-методическое обеспечение подготовки к международным исследованиям PISA-2015». В сборнике даны задания по развитию естественнонаучной грамотности, которые разработаны на основе заданий международного исследования PISA.

Указанные пособия размещены на сайте Академии (www.nao.kz).

Количество часов по географии составляет:

в 6 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

в 7 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

в 8 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

в 9 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.
Биология

В системе естественных наук биология играет ключевую роль в формировании естественнонаучной картины мира, осознании человеком его места в окружающем мире, формировании его личностных качеств и гражданской позиции.Целью изучения предмета «Биология» является формирование основ знаний о закономерностях природы и взаимоотношениях человека с природой, развитие функциональной грамотности и творческих способностей учащихся.

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: • развитие у учащихся познавательного интереса к изучению органической природы; создание представлений о целостной картине органического мира; системное усвоение учащимися знаний о живой природе и закономерностях жизненных явлений, причинно-следственных связей; овладение учащимися методами познания в области биологии;

 • формирование знаний учащихся в интеграции с содержанием других предметов естественнонаучного цикла;

 • формирование функциональной грамотности; навыков трудовой деятельности в области рационального природопользования и охраны природы, медицины, сельского хозяйства, биотехнологии;

 • развитие исследовательских навыков, творческих способностей, формирование критического мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации;

 • раскрытие гуманистической роли биологии, ее значимости в реализции устойчивого развития, зеленой экономики, решении проблем человечества: экологических, продовольственных, промышленных, энергетических;

 • воспитание личности в духе любви к природе, формирование патриотических чувств и гражданской позиции.

При обучении предмету «Биология» в 6-9 классах особое внимание следует уделять практическим и лабораторным работам, также проектной деятельности в целях формирования функциональной грамотности и развития творческих способностей учащихся.

Особенностью изучения биологии в 6 классе является изучение раздела «Растения». Учебный материал направлен на формирование понятий о значении царства Растений и многообразии растительного мира на Земле; значении растений в природе и жизни человека; клеточном строении растений. Учащиеся знакомятся с многообразием сельскохозяйственных растений, их влиянием на экологию, также с систематикой растений и многообразием органического мира на Земле – это вирусы, бактерии, грибы, лишайники. В процессе изучения учебного материала развиваются интеллектуальные, творческие способности учащихся через наблюдения и выполнение практических, лабораторных работ по изучению растений.

Совершенствование подготовки и воспитание личности, усвоившей теории, законы, закономерности, понятия, научные и логические методы биологического познания, обладающей умениями эффективно применять знания о здоровом образе жизни, сохранении, охране многообразия экосистем и видов.Особенностью изучения биологии в 7 классе является изучения раздела «Животные», в котором изучаются царство «Животные», многообразие животных, их распространение на Земле, строение и систематика животных, значение животных в природе и жизни человека. Учащиеся изучают диких и домашних животных; взаимосвязи животных в природе; место и роль животных в природных сообществах; устанавливают зависимость жизни животных от человека; знакомятся с негативным и заботливым отношением к животным; охраной животного мира. В соответствии с особенностями природы Казахстана рассматривается информация, связанная с определенными видами животных. Учащиеся также могут использовать свои теоретические знания на практике и при выполнении лабораторных работ.

Особенностью изучения биологии в 8 классе является изучения раздела «Человек и его здоровье». В разделе рассматриваются вопросы, которые включают знания о строении клетки, типах тканей, органах и системе органов, целостности организма, также изучается нервная и гуморальная регуляция функций организма. Всестороннее рассмотрение биологии человека реализуется через анатомию, морфологию, физиологию, гигиену человека, сравнительную цитологию и гистологию. Учащиеся овладеют знаниями о закономерностях и процессах (обмен веществ и энергии, онтогенез), происходящих в окружающем мире и в жизни человека, экспериментальными навыками в решении несложных опытно-экспериментальных задач; понятиями здорового образа жизни, умениями проводить анализ изученного, классифицировать, составлять таблицы, строить схемы; обучаться разным способам работы с информацией; изучат методы оказания первой медицинской помощи и сформируют знания о клетке, органах и системе органов человека.

Особенностью изучения биологии в 9 классе является изучения раздела «Основы общей биологии». Биологические знания составляют основу общей биологии и формируют понятия об общих закономерностях живых организмов. Учащиеся усвоят общие структурные принципы живых организмов, сформируют понятия «возникновение жизни на Земле»; системно усвоят понятия «эволюционное учение, генетика, основы селекции, взаимосвязи живого организма и окружающей среды», а также сформируют знания об основных структурных компонентах и свойствах живых организмов; овладеют знаниями общей биологии о строении и функциях клетки, регуляции и гомеостазе живых организмов, размножении и индивидуальном развитии.

В целом, изучение предмета «Биология» осуществляется в специально оборудованном кабинете и обеспечивается наличием приборов и принадлежностей общего назначения, демонстрационных и лабораторных приборов, интернет - ресурсов, технических средств обучения.

На уровне основного среднего образования продолжается индивидуальное развитие учащихся, происходит использование усвоенных знаний в области рационального природопользования и охраны природы, медицины, сельского хозяйства, биотехнологии. Учащиеся применяют на практике знания по здоровому образу жизни и гигиене человека; демонстрируют понимание значения жизни как наивысшей ценности.

В целях формирования функциональной грамотности рекомендуется: • организовать обучение с ориентацией на усвоение учебного материала с применением дидактических материалов и мультимедийных ресурсов;

 • развивать умения самостоятельно работать с различными источниками информации: дополнительными учебной и справочной литературой, электронной базой данных;

 • формировать умения составлять диаграммы, схемы, аналитические и обобщенные таблицы, описывать, характеризовать, сравнивать, анализировать учебный материал;

 • усилить связь обучения с жизнью, биологическими процессами, экологическими аспектами и соблюдение здорового образа жизни;

 • организовать самостоятельное выполнение лабораторных опытов, практических работ и исследовательских проектов, творческих заданий;

 • использовать в процессе обучения региональный компонент, сохранение местной флоры и фауны;

 • проводить систематическую работу по обогащению словарного и терминологического запаса учащихся, проводить необходимые доказательства, делать выводы и обобщения.

В целях повышения качества обучения биологии и улучшения результатов по естественнонаучной грамотности учащихся в международных сравнительных исследованиях PISA и TIMSS рекомендуется использовать на занятиях задания, направленные на формирование умений применять знания по биологии на практике, в различных учебных и внеучебных ситуациях. При разработке и использовании данных заданий необходимо ориентироваться на систему заданий международных сравнительных исследований PISA, TIMSS.

В помощь учителям разработаны методические пособия «Развитие естественнонаучной грамотности школьников в контексте международных исследований PISA, TIMSS», «Методические рекомендации и инструкции по решению заданий международных исследований: практикум по решению заданий международных исследований», «Методическое и научно-методическое обеспечение подготовки к международным исследованиям PISA-2015», которые размещены на сайте Академии (www.nao.kz). В методических пособиях даны рекомендации по развитию естественнонаучной грамотности учащихся на основе заданий исследования PISA, TIMSS. Включены примеры и варианты заданий, которые были использованы в международном исследовании образовательных достижений учащихся.Примечание. Лабораторные работы в 6-9 классах выполняются вместе с изучаемой темой в рабочей тетради. Оценивание учащихся при выполнении лабораторных работ осуществляется на усмотрение учителя и фиксируется в классном журнале.

Для изучения учебного материала 6 класса необходимо использовать учебник для 6 класса (2015г. выпуска).

Для изучения учебного материала 7 класса необходимо использовать в первом полугодии учебник для 6 класса (2011г. выпуска) - раздел «Животные», во втором полугодии использовать учебник 7 класса (2012г. выпуска) - раздел «Животные».

Это позволяет исправить нарушившуюся последовательность изучения биологических закономерностей, доступности; переход от простых биологических истин к сложным, с учётом линейного планирования программного материала.

Кроме того, в условиях информатизации современного общества необходимо учителю использовать дополнительный материал (дополнительную, эвристическую литературу, электронные ресурсы, специализированную литературу, справочники и своё творчество) и формировать у учащихся умения находить, обрабатывать информацию по предмету.

Объем учебной нагрузки по предмету «Биология» составляет:

6 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов;

7 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов;

8 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов;

9 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов.
Физика

Целью изучения курса физики в 7-9 классах является формирование у учащихся основ научного мировоззрения, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, критического мышления на основе развития функциональной грамотности.

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: • овладеть знаниями о физических явлениях, понятиях, законах и теоретических выводах, лежащих в основе современной физической картины мира, знаниями о методах научного познания природы, умениями проводить наблюдения, выполнять экспериментальные задания, строить гипотезы и осуществлять проектную деятельность;

 • развивать навыки выполнения физического эксперимента, способности к исследованиям; познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе использования приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач;

 • воспитывать ответственное отношение к учебной и исследовательской деятельности, навыки рационального природопользования и защиты окружающей среды, навыки обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества;

 • навыки участия в социальной, культурной, политической и экономической деятельности.

Отличительной особенностью при обучении предмету «Физика» в 7-9 классах является самостоятельная деятельность через проведение практических работ, проектная деятельность. Развитие функциональной грамотности учащихся формируется через организацию проектной и поисково-исследовательской деятельности.

Для выполнения проектов можно использовать рабочую тетрадь по организации исследовательской деятельности учащихся (авторы: В.М.Ударцева, С.В. Ударцев). Практические работы даны в рабочей тетради по физике и астрономии для 7-8-х классов (авторы: В.М. Ударцева, С.В. Ударцев). Учитель может самостоятельно разработать практические работы, направленные на изготовление простейших физических приборов.

Содержание базового учебного материала по физике (7-9 классы) направлено на применение полученных знаний на практике и адаптацию учащихся к жизненным ситуациям в современном обществе.

Темы проектной деятельности для 7 класса: «Нанотехнология в современном мире»; «Водопровод»; «Водный транспорт»; «Воздухоплавание»; «Самые мощные машины»; «Работа и мощность в живой природе».

В 8 классе учебной программы появились темы «Тепловое действие электрического тока», «Химическое действие электрического тока», «Магнитное действие электрического тока», данные темы подробно рассматриваются в рабочей тетраде по физике и астрономии.

Темы проектной деятельности для 8 класса: «Теплопередача в природе и технике»; «Роль конвекции в теплообмене»; «Роль тепловых явлений в жизни живых организмов»; «Человек в условиях холода»; «Роль тепловых двигателей в развитии энергетики»; «Тепловые двигатели и их роль в жизни человека»; «Тепловые машины и охрана природы»; «Экологические проблемы использования тепловых машин»; «Термодинамические условия на Луне, Марсе, Венере»; «Глаз как оптическая система»; «Дефекты зрения и способы их исправления»; «Оптические приборы».

Темы проектной деятельности для 9 класса: «Значение работ К.Э. Циолковского»; «Ракеты»; «Современные достижения космонавтики»; «Энергия Солнца и Звезд»; «Радиоизотопы»; «Применение радиоактивных изотопов»; «Защита от радиации».

В 7-9 классах учитель имеет право самостоятельно выбирать темы практических и лабораторных работ, физического практикума с учетом имеющегося оборудования и оснащенности кабинета физики и элетронных средств обучения. При проведении лабораторных работ и работ физического практикума (в тетрадях для лабораторных работ) обязательно оценивание всех учащихся класса. При проведении практических работ (в рабочих тетрадях) оценивание всех учащихся класса не обязательно.

В целях повышения качества обучения физике и улучшения результатов по естественнонаучной грамотности учащихся в международных сравнительных исследованиях PISA и TIMSS рекомендуется использовать на занятиях практико-ориентированные задания, направленные на формирование умений применять приобретенные знания и умения по физике в практической деятельности и повседневной жизни. При разработке и использовании данных заданий необходимо ориентироваться на систему заданий международных сравнительных исследований PISA, TIMSS.

В помощь учителям разработаны методические пособия «Развитие естественнонаучной грамотности школьников в контексте международных исследований PISA, TIMSS», «Методические рекомендации и инструкции по решению заданий международных исследований: практикум по решению заданий международных исследований», «Методическое и научно-методическое обеспечение подготовки к международным исследованиям PISA-2015», которые размещены на сайте Академии (www.nao.kz). В методических пособиях даны рекомендации по развитию естественнонаучной грамотности учащихся на основе заданий исследования PISA, TIMSS. Включены примеры и варианты заданий, использованные в международных исследованиях образовательных достижений учащихся.Домашнее задание по физике - один из необходимых элементов учебного процесса. При правильной организации домашнее задание способствует закреплению и углублению знаний, полученных на уроке.

При организации домашнего задания надо учитывать:

 • домашние задания по физике нельзя сводить только к заучиванию параграфов учебника и решению задач. Нужно больше использовать задания творческого, экспериментального характера, задания с элементами проблемности;

 • включать в домашнее задание элементы, которые направляли бы учащихся на самоанализ результатов своей деятельности;

 • использовать домашние задания, отличающиеся разнообразием по содержанию и формам выполнения;

 • при определении содержания и объема домашнего задания нужно учитывать индивидуальные особенности учащихся с опорой на их возрастные особенности.

Объем учебной нагрузки по предмету «Физика» составляет:

7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.Тема дня знаний:
Курс «абаеведение»
Методические рекомендации
Приложение 1 перечень пилотных организаций образования по программе


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу