Здоровье населения республики казахстан и деятельность


ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІбет11/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   131

IIIХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

11-кесте Таблица 11

ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДА АУРУЛАРДЫҢ ТОПТАРЫ

БОЙЫНША ТІРКЕЛГЕН ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Барлық ведомстволар Все ведомства


Аурулар тобы

БАРЛЫҒЫ

ВСЕГО


Класс болезниабсолюттік саны

абсолютные числа

тиісті халықты 100 000

адамға шаққанда

на 100 000 человек соответствующего

населения

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

17402761

17485875

103640.9

102645.0

ВСЕГО в том числе:

Жұқпалы және паразитарлы аурулар

400270

403046

2383.8

2366.0

Инфекционные и паразитарные болезни

Ісіктер

254775

258579

1517.3

1517.9

Новообразования

Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар


883069

866674

5259.1

5087.5

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасудың бұзылулары

657892

673823

3918.0

3955.5

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

297690

256058

1772.9

1503.1

Психические расстройства и расстройства поведения

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

333967

290327

1988.9

1704.3

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нерв жүйесінің аурулары

759764

767246

4524.7

4503.9

Болезни нервной системы

Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары

934808

945736

5567.2

5551.6

Болезни глаза и его придатков

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары

395800

394587

2357.2

2316.3

Болезни уха и сосцевидного отростка

Қан айналым жүйесінің аурулары

2155733

2281296

12838.3

13391.6

Болезни системы кровообращения

Тыныс алу ағзаларының аурулары

4938440

5038242

29410.5

29575.3

Болезни органов дыхания

Ас қорыту ағзаларының аурулары

1533459

1530001

9132.4

8981.4

Болезни органов пищеварения

Тері қабаты мен тері шелмайының аурулары

630334

622367

3753.9

3653.4

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары

707396

704019

4212.9

4132.7

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

1315735

1278023

7835.8

7502.2

Болезни мочеполовой системы

Жүктілік, босану және босанудан кейінгі кезеңдегі асқынулар *)

327238

298821

7116.8

6515.1

Осложнения беременности, родов и послеродового периода *)

Перинаталды кезеңде пайда болатын жекелеген жағдайлар **)

101524

100919

2401.0

2303.9

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде **)

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), пішінінің бұзылулары мен хромосомдық бұзылулар

109900

109528

654.5

643.0

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Басқа айдарларда жіктелмеген, клиникалық және зертханалық зерттеулерде анықталған симптомдар, белгілер және қалыптан ауытқулар

46913

46801

279.4

274.7

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары618054

619782

3680.8

3638.2

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Ескертпе: *) Әйелдің ұрпақты болу жасына есептелген Примечание: *) Расчет на женщин репродуктивного периода (возраст)

**) Балалардың 0- ден 14-ке дейінгі жас аралығына есептелген **) Расчет на детей в возрасте от 0 до 14 лет
11-кесте (жалғасы) Таблица 11 (продолжение)

ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДА АУРУЛАРДЫҢ ТОПТАРЫ

БОЙЫНША ТІРКЕЛГЕН ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Барлық ведомстволар Все ведомства


Аурулар тобы


18&Класс болезниабсолюттік саны

абсолютные числа

тиісті халықты 100 000

адамға шаққанда

на 100 000 человек соответствующего

населения

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

10927079

10983375

92530.2

91951.9

ВСЕГО в том числе:

Жұқпалы және паразитарлы аурулар

236001

240774

1998.5

2015.7

Инфекционные и паразитарные болезни

Ісіктер

244271

246846

2068.5

2066.6

Новообразования

Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар


391786

391626

3317.6

3278.7

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасудың бұзылулары

509967

529590

4318.4

4433.7

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

238811

210072

2022.3

1758.7

Психические расстройства и расстройства поведения

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

324060

283035

2744.1

2369.5

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нерв жүйесінің аурулары

447252

449550

3787.3

3763.6

Болезни нервной системы

Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары

624816

632158

5290.9

5292.4

Болезни глаза и его придатков

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары

225670

223863

1911.0

1874.2

Болезни уха и сосцевидного отростка

Қан айналым жүйесінің аурулары

2103129

2231694

17809.2

18683.6

Болезни системы кровообращения

Тыныс алу ағзаларының аурулары

1818669

1851588

15400.4

15501.3

Болезни органов дыхания

Ас қорыту ағзаларының аурулары

883230

884812

7479.2

7407.6

Болезни органов пищеварения

Тері қабаты мен тері шелмайының аурулары

363680

355672

3079.6

2977.7

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары

591803

589459

5011.4

4934.9

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

1136221

1101805

9621.5

9224.2

Болезни мочеполовой системы

Жүктілік, босану және босанудан кейінгі кезеңдегі асқынулар *)

326055

297912

7091.1

6495.3

Осложнения беременности, родов и послеродового периода *)

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), пішінінің бұзылулары мен хромосомдық бұзылулар

19325

19282

163.6

161.4

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Басқа айдарларда жіктелмеген, клиникалық және зертханалық зерттеулерде анықталған симптомдар, белгілер және қалыптан ауытқулар

11243

11090

95.2

92.8

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары431090

432547

3650.5

3621.3

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Ескертпе: *) Әйелдің ұрпақты болу жасына есептелген Примечание: *) Расчет на женщин репродуктивного периода (возраст)


11-кесте (жалғасы) Таблица 11 (продолжение)

ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДА АУРУЛАРДЫҢ ТОПТАРЫ

БОЙЫНША ТІРКЕЛГЕН ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Барлық ведомстволар Все ведомства


Аурулар тобы


15-17Класс болезниабсолюттік саны

абсолютные числа

тиісті халықты 100 000

адамға шаққанда

на 100 000 человек соответствующего

населения

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

1059369

1043489

140537.2

146928.9

ВСЕГО в том числе:

Жұқпалы және паразитарлы аурулар

17670

15499

2344.1

2182.3

Инфекционные и паразитарные болезни

Ісіктер

1698

1843

225.3

259.5

Новообразования

Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар


73424

71861

9740.5

10118.4

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасудың бұзылулары

38657

37995

5128.3

5349.9

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

15521

12107

2059.0

1704.7

Психические расстройства и расстройства поведения

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

8631

6535

1145.0

920.2

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нерв жүйесінің аурулары

54138

54141

7182.0

7623.4

Болезни нервной системы

Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары

87021

86663

11544.3

12202.6

Болезни глаза и его придатков

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары

29111

29033

3861.9

4088.0

Болезни уха и сосцевидного отростка

Қан айналым жүйесінің аурулары

21276

19936

2822.5

2807.1

Болезни системы кровообращения

Тыныс алу ағзаларының аурулары

351854

357944

46677.4

50400.5

Болезни органов дыхания

Ас қорыту ағзаларының аурулары

145601

144768

19315.6

20384.1

Болезни органов пищеварения

Тері қабаты мен тері шелмайының аурулары

56018

52365

7431.4

7373.3

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары

43301

40418

5744.4

5691.1

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

55104

55207

7310.2

7773.4

Болезни мочеполовой системы

Жүктілік, босану және босанудан кейінгі кезеңдегі асқынулар *)

1140

878

24.8

19.1

Осложнения беременности, родов и послеродового периода *)

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), пішінінің бұзылулары мен хромосомдық бұзылулар

7466

7458

990.5

1050.1

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Басқа айдарларда жіктелмеген, клиникалық және зертханалық зерттеулерде анықталған симптомдар, белгілер және қалыптан ауытқулар

3424

2955

454.2

416.1

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары48314

45883

6409.4

6460.6

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Ескертпе: *) Әйелдің ұрпақты болу жасына есептелген Примечание: *) Расчет на женщин репродуктивного периода (возраст)


Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   131
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет