1. Метадеректер бойынша іздеу бұл: жүйе қолдайтын құжат белгілері (атрибуттары) бо­йынша іздеуДата06.01.2020
өлшемі43.23 Kb.

І -нұсқа

1.Метадеректер бойынша іздеу — бұл: 1. жүйе қолдайтын құжат белгілері (атрибуттары) бо­йынша іздеу

 2. бейненің мазмұны бойынша іздеу

 3. құжаттың толық мазмүны бойынша іздеу

 4. мазмұн мен атрибуттар бойынша іздеу

2.Тек формалды ерекшеліктері бойынша, сұраныста көрсе-
тілгендей, іздеу үдерісі, — ол:

 1. фактографиялық іздеу

 2. құжаттық іздеу

 3. семантикалың іздеу

 4. адрес бойынша іздеу

3.ГАЖ мысалы бола алатын программа:

 1. Microsoft Excel

 2. Google Earth

 3. Mail.kz

 4. Yandex, kz

4. ... программаны жоюға болмайды.

 1. жою программасын қолдану арқылы

 2. Program Files бумасынан

 3. программалар және компоненттер тізімінен

 4. жарлыңты Іске қосу мәзірінен жою арқылы

5. Windows операциялық жүйесін жаңарту:

 1. барлық мәліметтерді дискіде сақтауға мүмкіндік береді

 2. дискідегі барлық аңпараттардың өшіп қалуына себеп болады

 3. тек Интернет желісімен қол жеткізуге болады

 4. лицензияның бар екендігі талап етілмейді

6. Есептік жазбаның кұқығын шектеу ... алдын алмайды.

 1. өкімшіліктің паролінің ашылу қаупінің

 2. рұқсат етілмеген іс-әрекеттерді істеу мүмкіндігін

 3. жүйелік файлдарды вирустармен алмастырудың

 4. жүйені жүктеудегі проблемалардың

7.Microsoft Office пакетіне жататын программалар:

 1. қолданбалы ПЖ

 2. негізгі жүйелік ПЖ

 3. утилиталар

 4. саймандық ПЖ

8.Программалық ... жасақтаманы жіктеуге болмайды.

 1. иемденуіне байланысты

 2. мақсатына байланысты

 3. тіршілік кезеңіне байланысты

 4. тасымалдау мүмкіндігіне байланысты

9. ІІрограмманы орнату мен жою... жүзеге асады.

 1. әкімшіліктің есептік жазбасының көмегі арңылы

 2. кез келген есептік жазбаның көмегімен

 3. тек Интернет желісінен

 4. тек DVD орнатушы дискі арқылы

10. Ақпараттық технологиялардың құралдарымен өндеу үшін
жиі қолданылатын мәліметтер қорының құрылымы қан-
дай?

 1. таралған

 2. реляциялың

 3. иерархиялық

 4. желілік

11. Негізгі болып табылатын реляциялық мәліметтер қоры-
ның нысанын көрсетіндер:

 1. көрсеткіш

 2. форма

 3. кесте

 4. баған

12.Мәліметтер қоры кестелермен беріледі. Жазбалар дегені-
міз:

 1. кестелердегі көрсеткіш

 2. көрсеткіш атауы

 3. кестедегі қатар

 4. ұяшық

13.Мәліметтер қорының кесте көрсеткішінде... енгізуге болады.

 1. тек бір типтегі мәліметтерді

 2. жазбалар нөмірлері

 3. бір мезгілде сандық жөне мөтіндік мөліметтерді

 4. жазбаларды жасау уақытын

14. Сыныптастарыңның қызығушылықтармн сипаттайтын
үлгі бар және төмендегі көрсетілген сұрақтарға жауап та-
буға мүмкіндік береді:

 1. компьютермен айналысатын барлық балалардың жасын көрсету;

 2. ән айтумен айналысатын қыздардың атын көрсету;

 3. хоккейге қатысатын үлдардың тегін көрсету.

Бұл ақпараттық үлгіде көрсетілген нысандардың атрибут-тарын көрсетіндер.

А) тегі, жынысы, хоккей, өн, жасы 1. аты, жынысы, хоббиі, жасы

 2. аты, жасы, хоббиі

 3. тегі, аты, жынысы, жасы, хоббиі

15. Төмендегілердің қайсысын жойғанда мәліметтер қоры
ның кестелер қүрылымы өзгереді?

 1. бір жазбаны

 2. көрсеткіштердің біреуін

 3. бірнеше жазбаны

 4. барлық жазбаларды

16. Мәліметтер қордың кестесінде әр жазбасында ... орналасуы мүмкін.

 1. өртүрлі типтегі мәліметтер

 2. тек бір типтегі мөліметтер

 3. тек мәтіндік типтегі мөліметтер

 4. тек сандық типтегі мөліметтер

17. Access-те файлдар үнсіз келісім бойынша келесі кеңейті-
луге ие:

 1. .acs

 2. .accdb

 3. .tab

 4. .doc

18. Microsoft Access мәліметтер қорының қандай нысаны негізгі болып табылады?

 1. макрос

 2. кесте

 3. қорытынды есеп

 4. форма

19. Access МҚБЖ нысандарына ... жатпайды.

 1. макрос

 2. сұраныс

 3. сұлба

 4. форма

20. Кесте міндеті дегеніміз —

 1. мәліметтерді сақтау

 2. мөліметтерді енгізу

 3. мөліметтерді басып шығару

 4. мәліметтерді таңдау

21. Сендер мәліметтер қорының кестелерімен жұмысты
аяқтаған кезде МҚБЖ жаңа енгізілген мәліметтерді
сақтау ңажеттілігі туралы хабарламаны неге шығармайды?

 1. программаның жетілмегендігі

 2. колданушының өзіне меліметтерді сақтау қажет

 3. себебі, сендер мәліметтер ңорымен жұмысты аяктаға н кезде мәліметтер автоматты түрде саңталады

 4. себебі, енгізілетін мәліметтер кесте жазбаларға толған сайын автоматты түрде сақталып отырады

22. Қате тұжырымды көрсетіндер.

 1. көрсеткішке бірнеше жазба кіреді

 2. жазбаларға бірнеше көрсеткіш кіреді

 3. мөліметтер қорының әр көрсеткішінің өз өлшемі бар

 4. мөліметтер қоры қатаң құрылымға ие

23.Дүрыс тұжырымды тандандар.

 1. мөліметтер қорының кестелер көрсеткіші берілген eрежелерге сай қолданушы еркін түрде атау береді

 2. мөліметтер қорының кестелер көрсеткіші автоматты түрде нөмірленеді

 3. мөліметтер ңорының кестелер көрсеткішінің атауы нақты өрбір МҚБЖ-ға сай келетін ережелер бойынша жасалады

 4. мәліметтер қорының кестелер көрсеткіші наңты әрбір МҚБЖ-ға сай келетін ережелер бойынша нөмipлeнeді

24. Төмендегілердің қайсысын жойғанда мәліметтер қоры
ның кестелер қүрылымы өзгереді?


 1. бір жазбаны

 2. көрсеткіштердің біреуін

 3. бірнеше жазбаны

 4. барлық жазбаларды

25. Мәліметтер қоры дегеніміз —

 1. арнайы пішімдегі файл, ол берілген құрылымдағы ақпараттардан тұрады

 2. ақпараттарды кесте түрінде үйымдастыруға мүмкінді к беретін программалық құралдың түрі

 3. кестелік мәліметтерді өңдеуге арналған программалық құралдың түрі

 4. ақпаратты іздестіруді жүзеге асыратын программалқ құралдың түрі

ІІ -нұсқа1.Іздеу жүйесін құрайтын бөліктерді керсетіндер:

 1. робот, іздеу, индекс, сұранысты өңдеу программасы

 2. робот, индекс, сұранысты өңдеу программасы

 3. робот, индекс

 4. робот, іздеу, сұранысты өңдеу программасы

2. Роботтар қатынасқан барлық web-парақтардың көшірме-
лері сақталатын мәліметтерді сақтау мұрағаты — бүл:

 1. робот

 2. іздеу

 3. индекс

 4. сұранысты өңдеу программасы

3. Метадеректер бойынша іздеу — бұл:

 1. жүйе қолдайтын құжат белгілері (атрибуттары) бо­йынша іздеу

 2. бейненің мазмұны бойынша іздеу

 3. құжаттың толық мазмүны бойынша іздеу

 4. мазмұн мен атрибуттар бойынша іздеу

4. Жүйенің баяу жұмыс істеуіне ... қатысы жоқ.

 1. рұқсат етілмеген жаңартуды орнатудың

 2. программаның фондық режімінде жүмыс істеуі жөн үлкен көлемдегі автоматты жүктелуінің

 3. стандартты программалардың бірнеше көшірмелері іске қосудың

 4. жад орнының аздығының

5. ДК баяу жұмыс істегенде ... көмектеспейді.

 1. дискіні дефрагментациялау

 2. дискіні тазалау

 3. компьютерді вирусңа тексеру

 4. компьютерді шаңнан тазарту

6. Жүйенің қалпына келтіру нүктесі дүрыс емес.

 1. қолмен жасау мүмкіндігі бар

 2. өзгертер алдында жүйенің қалпын сақтау

 3. құжаттарды сақтауға мүмкіндік береді

 4. дискідегі мәліметтерді мұрағаттайды

7.Microsoft Office пакетіне жататын программалар:

 1. қолданбалы ПЖ

 2. негізгі жүйелік ПЖ

 3. утилиталар

 4. саймандық ПЖ

8. Программалық ... жасақтаманы жіктеуге болмайды.

 1. иемденуіне байланысты

 2. мақсатына байланысты

 3. тіршілік кезеңіне байланысты

 4. тасымалдау мүмкіндігіне байланысты

9. ІІрограмманы орнату мен жою... жүзеге асады.

 1. әкімшіліктің есептік жазбасының көмегі арңылы

 2. кез келген есептік жазбаның көмегімен

 3. тек Интернет желісінен

 4. тек DVD орнатушы дискі арқылы

10.Мәліметтер қоры дегеніміз —

 1. арнайы пішімдегі файл, ол берілген құрылымдағы ақпараттардан тұрады

 2. ақпараттарды кесте түрінде үйымдастыруға мүмкінді к беретін программалық құралдың түрі

 3. кестелік мәліметтерді өңдеуге арналған программалық құралдың түрі

 4. ақпаратты іздестіруді жүзеге асыратын программалқ құралдың түрі

11. Иерархиялық мәліметтер қорының мысалын көрсетіңдер:

 1. мектептің сынып журналы

 2. дискінің файлдық қүрылымы

 3. автобустардың қозғалу кестесі

 4. әлектрондың кесте

12. Иерархиялық қорда мөліметтер қүрылымымен олардың
дық арасындағы байланысты сипаттау үшін ... қолданылады

 1. кесте

 2. желілік сүлба

 3. ағашқа ұқсас құрылым

 4. кестелер тобы

13. Реляциялық мәліметтер қорында мөліметтер құрылымы
мен олардың арасындағы байланысты сипаттау үшін...
қолданылады.

 1. кесте

 2. желілік сүлба

 3. ағашқа ұқсас құрылым

 4. кестелер тобы

14. Реляциялық мәліметтер қорының ең ұқсас аналогын таңдандар:

 1. бір құрылымға келтірілмеген мәліметтер жиыны

 2. бағытталған вектор

 1. генеалогиялық ағаш

 2. екі өлшемді кесте

.15. Дұрыс тұжырымды тандандар.

 1. мөліметтер қорының кестелер көрсеткіші берілген eрежелерге сай қолданушы еркін түрде атау береді

 2. мөліметтер қорының кестелер көрсеткіші автоматты түрде нөмірленеді

 3. мөліметтер ңорының кестелер көрсеткішінің атауы нақты өрбір МҚБЖ-ға сай келетін ережелер бойынша жасалады

 4. мәліметтер қорының кестелер көрсеткіші наңты әрбір МҚБЖ-ға сай келетін ережелер бойынша нөмipлeнeді

16. Төмендегілердің қайсысын жойғанда мәліметтер қоры
ның кестелер қүрылымы өзгереді?


 1. бір жазбаны

 2. көрсеткіштердің біреуін

 3. бірнеше жазбаны

 4. барлық жазбаларды

17.Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ) дегеніміз

 1. мәліметтер қорын жасау, жүргізу жөне қолдануға арналған программалар мен тілдік ңүралдар кешені

 2. компьютердің барлық аппараттың құрылғыларының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін программа және оған қолданушыға берілетін рүқсат

 3. мәтіндік құжаттарды жасау мен редакциялау үшін қолданылатын ңолданбалы программа

 4. дискінің файлдың жүйесін ыңғайлы жұмыс істеуін қамтамасыз етуші операциялық жүйенің кабықшасы

18. МҚБЖ-ға... кіреді.

 1. қызметінің 2 негізгі типі: мәліметтерді аныктау (құрылымды беру және мөліметтерді сипаттау), мөліметтерді өңдеу

 2. қызметінің 3 негізгі типі: мәліметтерді анықтау (құрылымды беру мен мөліметтерді сипаттау), теру және мәліметтерді басңару

 3. қызметінің 3 негізгі типі: мәліметтерді аныктау (құрылымды беру мен мәліметтерді сипаттау), мөліметтерді өңдеу, мәліметтерді басқару

 4. қызметінің 2 негізгі типі: мөліметтерді аныңтау (құрылымды беру мен мәліметтерді сипаттау) мен мөліметтерді басқару

Қордың мәліметтері тікелей сақталатын кестелер элементтерін таңдандар.

 1. көрсеткіш В) қатар

 2. баған С) жазба

19. Ең болмаганда бір көрсеткіші жоқ кесте туралы дүрыс тұжырымды тандандар.

А) мүндай кесте бар, онда кестенің қүрылым жөнінде | парат сакталады 1. мұндай кестеде ақпарат жоқ, бірақ осындай кесте болуы мүмкін

 2. көрсеткішсіз кесте болуы мүмкін емес

 3. мұндай кесте мүмкін болатын жазбалар туралы ақпараттан тұрады

20.Ақпараттық технологиялардың құралдарымен өндеу үшін
жиі қолданылатын мәліметтер қорының қ
ұрылымы қан-
дай?


 1. таралған

 2. реляциялың

 3. иерархиялық

 4. желілік

21. Негізгі болып табылатын реляциялық мәліметтер қоры-
ның нысанын көрсетіндер:

 1. көрсеткіш

 2. форма

 3. кесте

 4. баған

22. Мәліметтер қоры кестелермен беріледі. Жазбалар дегені-
міз:

 1. кестелердегі көрсеткіш

 2. көрсеткіш атауы

 3. кестедегі қатар

 4. ұяшық

23. Мәліметтер қорының кесте көрсеткішінде... енгізуге болады.

 1. тек бір типтегі мәліметтерді

 2. жазбалар нөмірлері

 3. бір мезгілде сандық жөне мөтіндік мөліметтерді

 4. жазбаларды жасау уақытын

24. Access-те файлдар үнсіз келісім бойынша келесі кеңейті-
луге ие:

 1. .acs

 2. .accdb

 3. .tab

 4. .doc

25. ГАЖ мысалы бола алатын программа:

 1. Microsoft Excel

 2. Google Earth

 3. Mail.kz Yandex, kz


Бекітемін _______________

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

15.10.2019 Ажигалиева Ж.Т.Сабақтың жоспары № 14

Тақырыбы: Бақылау жұмысы

Оқытушы: Н.Хаирлиев


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет