1-тоқсан бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларыбет3/4
Дата06.12.2019
өлшемі1.24 Mb.
1   2   3   4

Жалпы балл: 13

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы


Балқу/кристалдану кезіндегі

1

Бензиннің массасын анықтайды;

1Отынды араластыру кезіндегі бөлінетін жылу

1
жұтылатын/бөлінетін жылу
мөлшерін есептеу формуласынмөлшерінің формуласын
қолданады;қолданады
Спирттің массасын есептейді

1


есептеу формуласын қолданады;

Қоспаның жылу мөлшерін есептейді

1


Заттың балқу және қатаю

2

Балқу кезіндегі температураның уақытқа

1
үдерісі кезіндегі
тәуелді графигі арқылы құбылыстытемператураның уақытқа
сипаттайды;тәуелділік графигін

талдайды
Молекула-кинетикалық

3

Графиктің АВ бөлігіндегі заттың күйін

1
теория негізінде заттың
анықтайды;сұйық күйден газ күйіне
Графиктің ВС бөлігіндегі заттың күйін

1
және кері айналуын
анықтайды;сипаттайды
Графиктің СD бөлігіндегі заттың күйін

1


анықтайды;Заттың булану және қайнау

4

a) 1) Сұйықтың булану процесін

1
үдерісін сипаттайды
сипаттайды;

2) Булану кезінде қандай құбылыс

1


болатынын сипаттайды;

3) Жылу энергиясы берілмесе қандай

1


құбылыс болатынын сипаттайды;
b) Жылу мөлшерін есептеу формуласын

1


қолданады;

Қайнау кезінде суды буға айналдыруға

1


қажетті жылу мөлшерін есептейді.


Жалпы балл13
2-ТОҚСАН

БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

Термодинамика негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау


Оқу мақсаттары

8.3.2.17 – термодинамиканың бірінші заңының мағынасын

түсіндіру

8.3.2.22 – жылу қозғалтқыштарындағы энергияның түрленуін

сипаттау

8.3.2.20 – іштен жану қозғалтқышының, бу турбинасының

жұмыс істеу принципін сипаттау

8.3.2.19 – жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет

коэффициентін анықтау

8.3.2.21 – жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдарын ұсыну

Бағалау критерийлері

Білім алушы


 Термодинамиканың бірінші заңын есеп шығарғанда

қолданады

 Жылу қозғалтқыштарындағы энергияның түрленуін

сипаттайды

 Іштен жану қозғалтқышының жұмыс істеу принципін

сипаттайды


 Жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициентін анықтау әдісін сипаттайды және жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдарын ұсынады


Ойлау дағдыларының деңгейлері

ҚолдануОрындау уақыты
20 минутТапсырма
1.Газ 300 Дж жылу мөлшерін алады,оның ішкі энергиясы 200 Дж ға артады.Газдың атқарған жұмысы неге тең?
[2]
2.Термодинамикалық жүйеге 200 Дж энергия берілген.Егер осы кезде 400 Дж жұмыс атқарылса,онда жүйенің ішкі энергиясы қалай өзгереді?

  1. Жүйеге берілген энергия қайда жұмсалатынын термодинамиканың бірінші заңы негізінде түсіндіріңіз және формуласын жазыңыз.

[2] 1. Идеал жылу машинасында қыздырғыштан алынатын әр килоджоуль энергия есебінен

500Дж жұмыс атқарылады, ал тоңазытқыш температурасы 380 К.

  1. Қоршаған ортаға бөлінген энергияны анықтаңыз.

[1]

 1. Машинаның ПӘК-ін есептеңіз.

[1]

 1. Идеал машинаның ПӘК-ін анықтайтын Карно формуласын жазыңыз.

[1]4.Мотоцикл 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, 200 км жолда 1,7 л бензин жұмсайды, ал қозғалтқыштың ПӘК-і 20 %. Бензиннің тығыздығы 700 кг/м3. Бензиннің меншікті жану жылуы 46∙106 Дж/кг.


  1. Бензиннің массасын анықтаңыз.

[1]

 1. Бензин толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеңіз.

[1]

 1. ПӘК-інің формуласы арқылы пайдалы жұмысты анықтаңыз.

[1]
Жалпы балл: 11


Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы


Термодинамиканың бірінші

1

Термодинамиканың бірінші заңын

1
заңын есеп шығарғанда
қолданады;қолданады
Газдың атқаратын жұмысын

1


анықтайды;


Жылу қозғалтқыштарындағы

2


энергияның түрленуін

сипаттайды
Термодинамиканың бірінші заңының

1


формуласын жазады;

а)Жүйеге қандай ішкі энергия берілгенін

1


анықтайды;


Іштен жану қозғалтқышының

3

a) Қоршаған ортаға бөлінген энергияны

1
жұмыс істеу принципін
анықтайды;сипаттайды
b) Машинаның ПӘК-ін есептейді;

1


c) Идеал машинаның ПӘК-ін анықтайтын

1


Карно формуласын жазады;Жылу қозғалтқышының

4

a) Бензиннің массасын анықтайды;

1
пайдалы әрекет
b) Бензин толық жанғанда бөлінетін жылу

1
коэффициентін анықтау әдісін
мөлшерін есептейді;сипаттайды және жылу
c) ПӘК-інің формуласы арқылы пайдалы

1
қозғалтқыштарын жетілдіру
жұмысты анықтайды.жолдарын ұсынады
Жалпы балл10

«Электростатика негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары 8.4.1.1 - электр зарядын сипаттау

8.4.1.5 - Кулон заңын есептер шығаруда қолдану

8.4.1.6 - электр өрісі және оның күштік сипаттамасы ұғымдарының физикалық мағынасын түсіндіру

8.4.1.10 - конденсаторлардың құрылысын және қолданылуын сипаттау
Бағалау критерийлері

Білім алушы
 Үйкеліс арқылы денені электрлендіру құбылысын

сипаттайды


 Кулон заңын есептер шығаруда қолданады

 Электр өрісі және оның күштік сипаттамасы

ұғымдарының физикалық мағынасын анықтайды

 Конденсаторлардың құрылысын және

қолданылуын сипаттайдыОйлау дағдыларының деңгейлері

ҚолдануОрындау уақыты
25 минутТапсырма
 1. Эбонит таяқшаны құрғақ жүнге үйкегенде ол теріс заряд алды. Неліктен эбонит таяқша теріс зарядқа ие болды?

  1. Таяқша жүннен электрондар алды

  2. Таяқша жүннен нейтрондар алды

  3. Таяқша жүнге электрондар берді

  4. Таяқша жүнге нейтрондар берді

[1]


 1. Кеңістікте орналасқан екі нүктелік зарядтар көрсетілген. Олардың зарядтары сәйкесінше -12 мкКл және 4 мкКл. k = 9·109 Н∙м2/Кл2.


Нүктелік зарядтар вакуумда орналасқан және олардың ара қашықтығы 9 см деп есептеп әсерлесу күшінің сандық мәнін анықтаңыз.

[2]
3.Біртекті электр өрісінде қалқып тұрған массасы 200 мкг және заряды 0.4 мкКл тозаңның кернеулігін анықтаңдар


[2]

 1. а) Конденсаторды қолдану аймағына екі мысал келтіріңіз.

[1] 1. Суретте конденсаторларды жалғау тәсілдері көрсетілген.


1 сурет бойынша жалпы сыйымдылықты анықтау формуласын жазыңыз.[1]

2 сурет бойынша жалпы сыйымдылықты анықтау формуласын жазыңыз.[1]

Жалпы балл: 8


Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушыҮйкеліс арқылы денені

1

Үйкеліс арқылы дене қалай

1
электрлендіру құбылысын
электрленетінін анықтайды;сипаттайды

Кулон заңын есептер

2

Кулон заңын жазады;

1
шығаруда қолданады
Зарядтардың әсерлесу күшін есептейді;

1
Электр өрісі және оның

3

Электр өрісінің кернеулігін анықтайды

1
күштік сипаттамасы

ұғымдарының физикалық1
мағынасын анықтайды
ХБЖ ға келтіріп шығарады


Конденсаторлардың

4

Конденсаторды қолдану аймағына екі

1
құрылысын және
мысал келтіреді;қолданылуын сипаттайды
Конденсаторларды жалғау тәсіліне

1


сәйкес 1 сурет бойынша жалпы

сыйымдылықты анықтайтын

формуласын жазады;

Конденсаторларды жалғау тәсіліне

1


сәйкес 2 сурет бойынша жалпы

сыйымдылықты анықтайтын

формуласын жазады.Жалпы балл8

Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәнінен 1-тоқсанға арналған

жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1.Жылулық қозғалыстың анықтамасын көрсетіңдер.

  1. Жылы ауаның қозғалысы

  2. Сыртқы кұштің әсерінен пайда болатын қозғалыс

  3. Молекулалардың ретсіз қозғалысы

  4. Барлық денелер макробөлшектерден тұрады.

[1]


 1. Ішкі энергияны өзгертудің бір тәсілі суретте көрсетілген.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет