5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының


Сабақ беру әдістері: интерактивтібет18/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Адамның жеке қорғаныс құралдары

Пәннің коды: AZhKK2207

Пәннің типі: Базалық

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Ермұханова Н.Б., аға оқытушы

Курстың мақсаты: Жеке қорғаныс құралдарын киюдің пайдасы өндірістік жарақаттанудың болдырмауын және өндіріс қауіпсіздігін арттырудың сенімді және нәтижелі еңбек қауіпсіздігін арттыратынын көрсетеді. Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану нәтижелілігі көбінесе оларды дұрыс таңдап пайдаланумен байланысты болады. Жеке қорғаныс құралдарын таңдап алуда өндіріс процестерінің нақты жағдайларын, жұмысшыларға өндірістің қауіпті факторлары әсерінің түрі мен ұзақтығын,сондай-ақ жұмысшылардың дербес ерекшеліктерін есепке алу керек.Тек жеке қорғану құралдарын пайдалану жұмыс орнында оларды пайдаланудың максималды қорғау әсерін қамтамасыз етеді.

Деректемелері/Пререквизиттері:

математика, физика, химия, экология, электротехника, химиялық талдау.Курстың/пәннің мазмұны: Жеке қорғайтын құралдардың топтасуы. Жеке қорғайтын құралдардың әр түрлі сыныптарға арналуы. - зиянды және қауіпті факторларды гигиеналық нормалау қағидаларын; жеке қорғайтын құралдардың әртүрлі кластарының арналуы және оларды бағалау қағидаларын; кәсіпорында қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етудің тәртібін; жеке қорғайтын құралдардың эргономикалық сипаттамасын; жеке қорғайтын құралдардың құрылымдық ерекшеліктерін; олардың қорғағыштық қасиеттерін; жеке қорғайтын құралдардың тиімділігімен сапасын бағалау үрдістерін .

Ұсынылатын әдебиет:

1. Промышленное проектирование спецодежды.-Москва. Легкая и пищевая промышленность. 1982.-184.

2.Гаевая.Л.А. Средства индивидуальной защиты глаз и лица на производстве.- Москва. Машинастроение,1980.-208.

3.Городинский. С.М.Купчин А.П., Каминский С.Л. Методы оценки эффективности и качества СИЗ работающих на производстве.-Москва:Легкая и пищевая промышлен-ност,

1984.-224с.по физиологии труда/Под ред. З.Н.Золиной З.Н.-Москва:Медитцина, 1983-528с.

4.СИЗ, применяемые при работе с радироактивными и некоторыми агрессивными веществами.Каталог.-Москва:Высшая школа,1991,-99Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).
3 курс
Жеке пәндерді сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Маркетинг және менеджмент негіздері

Пәннің коды: MMN 3212

Пәннің типі: Базалық

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 1 KZ кредиті = 2 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Қазыбайқызы А, э.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: маман басшылар үшін маңызды деген сұрақтармен магистранттарды таныстырып, олардың бойына өндірістік-шаруашылық, әлеуметік-экономикалық қызметін, білім беру ортасын басқарудағы кәсіби дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ нарықтық экономиканың талаптарына сай тәжірибелі мамандарды дайындау. Сонымен қатар менеджменттің әдіснамалық аспектілерінің теориясымен, оның Қазақстан жағдайындағы даму жолдарымен, ғылыми-практикалық материалдармен таныстыру.

Курстың жалпы міндеті - ресми, коммерциялық, коммерциялық емес, ірі және кіші мекемелер туралы, өндірісті, шаруашылықты, қандайда бір қызметті ұйымдастыру мен басқарудың экономикалық теория негіздерінен, нарық инфрақұрылымынан, модельдеу мен болжау әдістерінен, құқықтық және еңбек заңдылықтарының негіздерінен толық мағлұмат беру. Сонымен қатар менеджмент, менеджер, тиімді басқару негіздерімен таныстырып, теориялық білімді практикалық біліммен ұштастыру.Деректемелері/Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Менеджменттің әдістемелік және теориялық негіздері. Басқарудың әдістері мен принциптері. Басқаруды ұйымдастыру. Менеджменттегі мотивация теориясы. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Менеджменттегі интеграциялық үрдістер. Топтық динамика. Билік және әріптестік. Маркетингтің қазіргі заманғы үғымдары. Маркетингтің стратегиясы, оны бақылау және жобалау. Кәсіпорынның тауарлық және бағалық саясаты. Маркетингтік коммуникация. Фирмалардың бәсекелестік позициялары және артықшылықтары. Кәсіпорынның халықаралық маркетингі.

Ұсынылатын әдебиет: 1) Бердалиев К.Б., Өмірзақов С.Ы., Есекнғазиев Б.К., Ерғалиев Қ.Р. Басқару негіздері (оқу құралы): - Алматы: Экономика, 1997,-189 бет

2) Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу менеджмент\ Под ред. А.И. Наумова. - М. Гардарика, 1998. – 288 стр. с ил.

3) Ахметов Қ.Ғ. Менеджмент негіздері. Ауылшаруашылығы жоғары оқу орындырының студенттеріне арналған оқу құралы. Алматы - 1993 ж. 252 бет.

4) Ладанов И.Д. Практический менеджмент. Психотехника управления и самотренировки. Москва, 1995 г.

5) Фатхутдинов Д.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447 с.
Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Метрология, стандарттау және сертификаттау

Пәннің коды: MSS3205

Пәннің типі: Базалық

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Абдраимова Н.Ө, аға оқытушы

Курстың мақсаты: “Метрология, сòàíäàðòòàó және ñåðòèôèêàòòàó“ ï¸íiíi» íåãiçãi ìàºñàòû ñòóäåíòòåðãå ä¸ëäiê øåãi ìåí ºîíûìäûëûº òåîðèÿñû æ¼íiíäå, ä¸ëäiê øåãi ìåí ºîíûìäûëûºòû ä½ðûñ òàáó ìåí îíû ºîëäàíûï æ¾ðãåí ñòàíäàðòòàð¹à ñ¸éêåñ ñûçáàäà ä½ðûñ áåëãiëåóäi ¾éðåòó; ñòàíäàðòòàó ¸äiñòåði, îíû åíãiçó ìåí ºàäà¹àëàóäû òàíûñòûðó; ñòóäåíòòåðäi ñåðòèôèêàòтау òàëàïòàðûн îºûï ¾éðåíóãå áàóëó; ¼ëøåó º½ðàëäàðûíû» òèiìäi ò¾ðií ïàéäàëàíà îòûðûï, ¼ëøåóäi ä½ðûñ òàáóäû æ¸íå ¸ðò¾ðëi ¼ëøåóiø º½ðàëäàðûìåí á¼ëøåê ¼ëøåìäåðií àíûºòàóäû ¾éðåòó.

Ñîíäàé-àº, ìåìëåêåòàðàëûº, õàëûºàðàëûº æ¸íå ½ëòòûº ñòàíäàðòòàðäû, ñòàíäàðòòû» ìåòðîëîãèÿëûº, ñåðòèôèêàòòàóäû» º½æàòòàðûí ºîëäàíà, ¸ði º½ðàñòûðà áiëóëåði êåðåê.Деректемелері/Пререквизиттері: Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

Курстың/пәннің мазмұны: Стандарттаудың, серртификаттаудың және өлшеу техникасының жалпы үғымдары, анықтамалары мен принциптері. Өлшеу теориялары мен құралдары, өлшеу әдістері мен принциптері, өлшеу қателіктері, өлшеу нәтижелерін өңдеу, заңды метрологияның негізгі ережелері, эталондар, тексеру сұлбалары, мемлекеттік метрология қызметі. Стандарттау: мақсаттары мен міндеттері, стандарттаудың мемлекеттік және халықаралық жүйелері, стандарттардың категориялары мен түрлері, стандартату бойынша халықаралық ұйым, стандарттардың енгізілуі мен сақталуын мемлекеттік бақылау және қадағалау. Сертификаттау бойынша органлар мен сынау зертханалары. Сапа жүйелерін сертификаттау.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Қодар Е.Т., Басқанбаева Д.Ж . Стандарттау , сертификаттау және техникалық өлшеулер: Лекциялық курс. – Қызылорда. ҚМУ ақпараттық технологиялар орталығы, - 2006, 76 бет

 2. Äîïóñêè è ïîñàäêè: Ñïðàâî÷íèê â 2-õ ÷àñòÿõ/ Â.Ä.Ìÿãêîâ, Ì.À.Ïàëåé, À.Á.Ðîìàíîâ, Â.À.Áðàãèíñêèé – Ë.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1982 - ÷.1. 543ñ. 1983 - ÷.2. 448ñ.

 3. ²îäàð Å.Ò. ´çàðà àóûñòûðûìäûëûº, ñòàíäàðòòàó æ¸íå òåõíèêàëûº ¼ëøåóëåð: Îºó º½ðàëû. - ²ûçûëîðäà: ²ÌÓ àºïàðàòòûº åñåïòåó îðòàëû¹û, 2002. – 62 áåò

 4. ²îäàð Å.Ò. ´çàðà àóûñòûðûìäûëûº, ñòàíäàðòòàó æ¸íå òåõíèêàëûº ¼ëøåóëåð: Ëàáîðàòîðèÿëûº æ½ìûñòàðäû îðûíäàó¹à àðíàë¹àí ¸äiñòåìåëiê í½ñºàó. - ²ûçûëîðäà: “À»ñà è Ê“ áàñïàñû. 2004. – 32 áåò

 5. Äåãðàô Ã.À., Óòåíîâ Ê.Ê. ´çàðà àóûñòûðûìäûëûº, ¾ëãiºàëûïòàó æ¸íå òåõíèêàëûº ¼ëøåó: ëàáîðàòîðèÿëûº æ½ìûñºà àðíàë¹àí ¸äiñòåìåëiê í½ñºàóëàð – Àëìàòû: ²àçÀØÈ áàñïàõàíàñû. 1994. – 27 áåò.

 6. Âàñèëüåâ À.Ñ. Îñíîâû ìåòðîëîãèè è òåõíè÷åñêèå èçìåðåíèÿ. – Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1988. – 240ñ.

 7. Сағадиев К., Смағұлов А., Барақбаев Б.,Қалиев Ә. Сертификаттау – Алматы, 2000, 214 бет

 8. Стандартизация и сертификация в сфере услуг: Учебное пособие / Раков А.В, Королькова В.И., Воробьева Г.Н и др. ; Под ред. А.В.Ракова . – М .: Мастерство, 2002

 9. Г.Д. Крылова Основы стандартизации, сертификации, метрологии.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998


Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экологиялық сараптама

Пәннің коды: ES3202

Пәннің типі: Базалық

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Жиенбаева Л.Б., аға оқытушы

Курстың мақсаты: Эêîëîãèÿëûº ñàðàïòàìà ï¸íiíi» ìàºñàòû: ²½ðûëûñòûº æîáàëûº, æîáà àëäû æ¸íå æîñïàð àëäû º½æàòòàðûíà, õàëûº øàðóàøûëû¹û îáúåêòiëåðií ðåòòåóãå, ðåêîíñòðóêöèÿ¹à, òåððèòîðèÿ ó÷àñêåëåðií êåøåíäi ýêîëîãèÿëûº çåðòòåó ìàòåðèàëäàðûíà, øàðóаøûëûº æ¸íå áàñºà äà iñ - ¸ðåêåòòåðäi» í¸òèæåñiíäå ê¸ñiïîðûíäà, ðåãèîíäà òóûíäàéòûí ýêîëîãèÿëûº æà¹äàé¹à ýêîëîãèÿëûº ñàðàïòàìà æ¾ðãiçóäi» áåëãiëi øàðòòàðûí òîëûº ìå»ãåðåòií ¼ìiðòiðøiëiê ºàóiïñiçäiãi æ¸íå ºîðøà¹àí îðòàíû ºîð¹àó ìàìàíäàðûí äàéûíäàó. Ýêîëîãèÿëûº ñàðàïòàìà ìiíäåòòi ñèïàòºà èå æ¸íå áàðëûº øàðóàøûëûº æ¸íå áàñºàðó øåøiìäåðiíi» ºàáûëäàíóûíà ûºïàë æàñàó¹à ì¾ìêiíäiê áåðåäi.

Деректемелері/Пререквизиттері: Экология, қоршаған ортаны қорғау

Курстың/пәннің мазмұны: Экологиялық сараптаманың мақсаттары мен принциптері. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың негізгі міндеттері. Табиғат қорғау және жобалау бойынша мемлекеттік стандарттар. Экологиялық сараптама туралы заң мен ережелері. Сараптамаға қатысушылардың құқықтары мен олардың жауапкершіліктері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. – Высшая школа, 1980г.-415с.

 2. Михеев А.В., Галашин В.Ш. и др. Охрана природы – М.: Просвещение 1981г.-270

 3. Банников А.Г., Рустамов А.К. Охрана природы М., Колос 1987

 4. Гудзон Н. Охрана почвы и борьба с эрозией. М. Колос, 1884

 5. Львович М.И., Мировые водные ресурсы и их будущее. М., Мысль,1984

 6. Погосян Х.П. Атмосфера и человек М., Просвещение , 1987

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Радиациялық экология

Пәннің коды: RE2206

Пәннің типі: Базалық, таңдау компоненті

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Балықбаева Г.Т., х.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: «Радиациялық экология» пәнін оқытудағы негізгі мақсат студенттерді қоршаған орта компоненттерінің табиғи және жасанды радионуклидтермен ластануы және ионды сәулелену көздері, радиациялық қауіпсіздік бойынша студенттерді теориялық және тәжірибелік дайындау. Пәннің негізгі рөлі ионды сәулелену дозиметриясының негіздерін, радиациялық экологияны оқытудан тұрады. Қоршаған ортадағы радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және радиоактивті заттар мен ионды сәулелену көздерінің зардабын болдырмау іс-шараларын игеру болып табылады.

Студенттер радиоактивті ластанудан, иондық шағылысудан қорғану әдістері мен тәсілдері бойынша жаңа ғылыми бағыттарды игеру керек;

- радиоактивті заттардың таралуы мен пайда болу үрдістері, радиоактивтік шағылысу көздерімен жұмыс істеу қауіпсіздігінің шарттары, радиациялық бақылау тәсілдері, иондық шағылысудың биологиялық объектілері мен қарым-қатынас механизмдері, қоршаған ортаның табиғи және техногенді көздерінің радиоактивті ластануы, иондық шағылысудың шегі мен радиоактивтілігі туралы;

-иондық шағылысудан қорғану есептерін жүргізе білу керек, қоршаған ортаның объектілерін, олардың радиациялық қауіпсіздігі бойынша талдап, қатты, сұйық, газ тәріздес сынамалардың радиациялық ластану денгейін анықтай білуі қажет:Деректемелері/Пререквизиттері: Экология, химия, химиялық талдау, өндірістік санитария, бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

Курстың/пәннің мазмұны: Радиациялық экология негіздерінің ғылым ретінде қалыптасуы, Табиғи радиоактивтілік және оның өлшем бірлігі Қоршаған ортадағы жасанды радионуклидтер. Ядролық қарулар. Атмосферадағы радионуклидтер. Радон және оның жартылай ыдырау өнімдері Гидросферадағы радионуклидтер. Гидросферадағы табиғи радиоактивтілік. Гидросферадағы жасанды радиоактивтілік. Қоршаған ортаның табиғи және жасанды ластану көздері Литосферадағы радионуклидтер. Топырақтағы жасанды радионуклидтер миграциясы. ҚР радиациялық хал-ахуал. Радиациялық қалдықтар мен олардан қорғану мен залалсыздандыру жолдары

 1. Ұсынылатын әдебиет: Сапожников Ю.А., Алиев Р.А., Калмыков С.Н. Радиоактивность окружающей среды. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2006 -285 с.

 2. ҚР «Радиация қауіпсіздігі» туралы заңы. 23 сәуір 1998ж.

 3. ҚР «Атом энергетикасын пайдалану туралы заңы. 14 сәуір 1997ж.

 4. Ярмоченко С.П. Радиобиология человека и животных. Москва «Высшая школа». 1998-424с.

 5. Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионозирующих излучений. – Москва: энергоатомиздат, 1986-462с.

 6. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерение. – Москва: Энергоиздат, 1989-336с.

 7. Громов В.В., Москвин А.И., Сапожников Ю.А. Техногенная радиактивность Мирового океана. – М,: Энергоатомиздат, 1985.272 с.

 8. Пути миграции искусственных радионуклидов в окружающей среде. Радиоэкология после Чернобыля/ Под.ред. ф. Уорнера и Р. Харрисона. Пер. С англ. – М.: Мир,1999

 9. Титаева Н.А. Ядерная геохимия. – М.: Изд-во МГУ, 2000. 336 с.


Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өнеркәсіптік экология

Пәннің коды: OE3204

Пәннің типі: Базалық

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Ташимова А.А., оқытушы

Курстың мақсаты: Табиғатты пайдаланудың практикалық шараларын ұйымдастыру, аймақтың, елдердің, планетаның экологияны жетілдіру, сонымен қатар қоршаған ортаға адамзаттың әсері және оны жою шаралары. Қоршаған ортаға өнеркәсіптік обьектілердің әсерлерін және өнеркәсіптік қалдықтардарды тазарту әдістері. Экологиялық қауіпсіздіктің құқықытық негіздерін қарастыру. Табиғатты пайдлану сферасында элементарлы білімдер мен дағдыларды жүйеге келтіре білу.

Деректемелері/Пререквизиттері: Экология

Курстың/пәннің мазмұны: Ластану көзі, ластанудың құрамы мен түрлері. Ластанудың белгілі нормативтерін көрсету. Өндірістік салалардың әртүрлі техногендік әсері. Шаң, діріл әсер ету көзі. Өндірістің қалдықсыз концепциясы. Өнеркәсіп орындарының экологиялық паспорты.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. – Высшая школа, 1980г.-415с.

 2. Михеев А.В., Галашин В.Ш. и др. Охрана природы – М.: Просвещение 1981г.-270

 3. Банников А.Г., Рустамов А.К. Охрана природы М., Колос 1987

 4. Гудзон Н. Охрана почвы и борьба с эрозией. М. Колос, 1884

 5. Львович М.И., Мировые водные ресурсы и их будущее. М., Мысль,1984

 6. Погосян Х.П. Атмосфера и человек М., Просвещение , 1987

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мұнай-газ өндіру қауіпсіздігі

Пәннің коды: MGOK3210

Пәннің типі: Базалық, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Абдрахманов С.Т., т.ғ.к., профессор

Курстың мақсаты: «Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» бағыты бойынша бакалаврларға пәнді менгерудің негізінде мұнай газды өндіру және мұнайды игерудегі еңбек қауіпсіздік шараларын түсіндіру, негізгі ережелерімен таныстыру. Мұнай-газ өнеркәсібінде қолданылып отырған технологиялық жабдықтар және техниканы пайдалану үшін теориялық білім дағдысы болуы керек. «Мұнай газ өндіру қауіпсіздігі» курсы мұнай газ кен орындарында еңбек қауіпсіздігінің құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелерін, объектілердің өрт, жарылыс қауіпсіздігі туралы жалпы мәліметтерді үйрету, жұмысшылардың қолайлы жағдайларын және жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етумен бірге олардың жарақаттану немесе сырқаттану мүмкіншілігін ең төменгі деңгейге жеткізу.

Деректемелері/Пререквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, еңбек қорғау

Курстың/пәннің мазмұны: Мұнай және газ өндіріс саласындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау. Жалпы мәлімет. Мұнай және газ өндіру жұмыстарындағы өңдірістік жағдай. Техника қауіпсіздігі жөніндегі ұйымдастыру жұмыстары. Мұнай және газ ұнғымылырының құрылысы кезіндегі жұмыстарының қауіпсіздігі, ұнғыма конструкциясын жобалауға, бұрғылау қондырғыларына, техникалық құралдарға қойылатын талаптар. Ұнғымаларды бұрғылау кезіндегі еңбек қауіпсіздігі, төмен түсіру-көтеру операциялар кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Ұңғыларды дірілдетпейтін маймен эмульсиямен және қатты қысымды ауамен үрлеп бұрғылаған уақыттағы қауіпсіздік шаралары. Мұнай, газ және газ конденсатын өндіру. Жинау және дайындау кезіндегі жұмыстарын жүргізудегі еңбек қауіпсіздігі. Ұңғымаларды жөндеу және реконструкциялау кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. Мұнай және газ ұңғыларыңдағы апаттардың сипаттамасы, олардың алдын алу жолдары

Ұсынылатын әдебиет:

1. Қазақстан Ресубликасының Еңбек кодексі,

2. Куцин П.В. Бұрғылау құралдарын пайдаланудағы техника қауіпсіздігі.

3. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Алматы 2007 ж.

4. Нормативные и правовые акты о безопасности и охране труда., Юрист Алматы 2006г.

5. Полозков В.Т. Мұнай газ өндіру өнеркәсібінде қауіпсіздік ережелері.

6. Зотов Б.И., Курдюмов В.И. Проектирование и расчет средств обеспечения безопасности

7. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности,Санкт-Петербург, 2001 г.

8.Акульшин А.И. Мұнай және газ ұнғыларын пайдалану. М. Недра 1989 ж.

Безопасность труда в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)

9.ҚР мұнай және газ өндірісіндегі еңбек қауіпсіздігі. Негізгі мұнай газ инспекциясы. Ақтөбе 1995 ж.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Төтенше жағдайлар кезінде қорғау және апатты жою


Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет