5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет19/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30

Пәннің коды: TZhKKAZh4214

Пәннің типі: Базалық, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Нұржанова Д.Б., оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: «Төтенше жағдай кезінде қорғаныс және апатты жою» пәнінің міндеті студенттерге Азаматтық қорғаныстың төмендегі негізгі іс-шараларын үйрету: Төтенше жағдай кезінде халықты қорғауды, кезек күттіруге болмайтын жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастырудың негіздерін үйрету. Студенттерге жарақаттану зардаптарын, белгісін анықтауды, ерекше қауіпті жұқпалы ауруларды білуді және алғашқы медициналық көмек көрсетуді үйрету,. Өз мамандығына сәйкес саласындағы өндірістердің тұрақты жұмыс істеуін ұйымдастыруды және олардың жұмыстарының тұрақтылығын жақсарту шараларын оқып-үйрету, АҚ бойынша халықты оқыту жүйесімен таныстыру, оқыту барысында студенттерді қоғам алдындағы жауапкершілікті сезінуге осы пән міндеттерінің маңыздылығын терең игеруге бейімдеу

Деректемелері/Пререквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Курстың/пәннің мазмұны: «Төтенше жағдай кезінде қорғаныс және апатты жою» курсының негізгі мазмұны студенттерді тіршілік қауіпсіздігінің негізгі құрылымдарымен таныстыру, төтенше жағдайлар классификациясымен таныстыру және одан қорғану тәсілдерін оқыту. Төтенше жағдай кезінде өзара көмек көрсету және зардап шеккен адамға алғашқы медициналық жәрдем жасауды үйрету. Азаматтық қорғаныстың оқулықтарымен таныстыру және өндірістік нысандардың төтенше жағдайлар кезінде жұмыс істеу тұрақтылығын, құтқару мен кезек күттірмейтін басқа да жұмыстарды ұйымдастыруын оқытып-үйрету. Сонымен қатар төтенше жағдай кезінде халықтың іс-әрекеті мен психологиялық дайындығы туралы тақырыптарды қамтиды.

Ұсынылатын әдебиет:

1. ҚР Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» Заңы. 05.07.1996 ж

2. ҚР «Аса қауіпті өндіріс нысандарындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік» туралы, Заңы.(сәуір2002 ж.)

3. «Азаматтық қорғаныс туралы» ҚР заңы. (мамыр 1997 ж.)

4. ҚР «Өрт қауіпсіздігі туралы» Заңы. (1996 ж.)

5. Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие. АЧС РК. 2004г.

6. Тіршілік қауіпсіздігі . Оқу құралы, 1-2 кітап. – Алматы: республика курстары ТЖ және АҚ, 2003 ж.

7. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. - Алматы: Республиканские курсы ЧС и ГО, 2002г.

8. Сборник материалов для подготовки руководящего состава по вопросам ЧС и ГО. - Алматы, Республикансие курсы ЧСиГО, 2000 г.

9. Төтенше жағдайлар және Азаматтық қорғаныс жөніндегі материалдарының ақпараттық әдістемелік жинағы.1,2,3,4,-шығарылымдары, Алматы 2000ж

10. Приходько Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Курс лекций. - Алматы: ВШП «Адилет», 2000г.

11. Арпабеков С. Өміртіршілік қауіпсіздігі. Алматы, 2004ж

12. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев Л.М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. - М.: Издательство АСВ, 1999 г.

13. Саудабеков К.Е., Алманиязов Э.А., Лухнова Л.Ю., Безопасность жизнедеятельности и формирование здорового образа жизни: Учебное пособие. - Каз ГЮУ, 1999г

14. Ермуханова Н.Б. «Өміртіршілік қауіпсіздік негіздері», Кызылорда 2003 ж.

15. Абдрахманов С.Т., Ермуханова Н.Б. «Өндірістік апат, авария, зілзала және оны жою тәртіптері» (ҚМУ-2007)

16. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002 г.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Пәннің коды: IZhZhZh3304

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші:Әбиева Г.С., т.ғ.к,

Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты болып студенттердің елді мекендерді сумен қамтамасыз ету, жылыту, ауа үрлеу және ауаны салқындату жүйелерінің қазіргі жағдайларын және дамуын практикалық және теориялық біліммен бекітуге, әртүрлі жайларға арналған қажетті температуралық шарттардың метологиясын үйретеді.

Курс толық аяқталғаннан кейін студент білімі мен іскерлігінің арқасында:

Білу керек – жайлардағы қажетті температуралық шарттарды құрудың әдісі, түрлері мен мінездемесін.

Білу қажет - жылыту, ауа үрлеу және ауаны салқындату жүйелерінің қуаттылығын анықтау, сумен, канализация құбырлардың гидравликалық есебін, жүйенің негізгі құрылғылары мен элементтерін таңдауға.Деректемелері/Пререквизиттері: Өнеркәсіптік желдету

Курстың/пәннің мазмұны: Инженерлік жүйелердің жіктелуі және олардың қоршаған орта мен адамға әсер етуі. Сумен қамтамасыз ету жүйелері, олардың жұмыс істеу режимі және суды тұтыну. Бас тоғандық және су көтергіш құрылыстар. Су құбыры желісі. Су тарту жүйелері. Жылу желілері. Газбен қамтамасыз ету жүйелері. Ақпарат жүйелері. Өлшенетін шамалардың өзгерулері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. Учебное пособие для ВУЗов по специальности. Ч-2. Вентиляция. – М.:1984 г.

 1. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

 2. СНИП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: Стройиздат, 1992.

 3. Бромлей М.Ф., Щеглов В.П. Проектирование отопления и вентиляции производственных зданий. М.: Стройиздат.

 4. Меклер В.Я., Овчинников П.А., Агафонов Е.П. Вентиляция и кондиционирование воздуха на машиностроительных заводах. М.: Машиностроение, 1980.

 5. Григауз Ф.И. Санитарно-гигиенические работы.

 6. Голубков Б.Н. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция: Учебник для ВУЗов.

 7. Отопление и вентиляция. Ч-2. Вентиляция/Богословский В.Л и др./М.: Стройиздат, 1976г.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

Пәннің коды: BOAK3305

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Абдрахманов С.Т., т.ғ.к, профессор

Курстың мақсаты: Пәннің мақсаты: студенттерді өлшеу әдісі бойынша теориялық және практикалық дағдыларға үйрету, жұмыс дағдыларын, қоршаған ортаның ластануын, параметрлерді өлшеу мен бақылау бойынша құралдармен алу; студенттердің білім жүйелерін, тіршілік қауіпсіздігі өлшемдері мен бақылау құралдарын пайдалану бойынша дағдылары мен үйренулері.

Пәннің міндеті болып адам денсаулығы мен қоршаған табиғи ортаның тигізетін негативті әсерлері мен технологиялық процесс кезінде туындайтын, мүмкін ықтималдықтарды өлшеу мен бақылау құралдары және білім әдістерімен үйрету сондай-ақ зиянды қоспалардың сапалық және сандық өрнектерінің бағаларын білу. болып табылады

Бұл пәнді үйрену негізінде студенттер технологиялық процестер мен қоршаған орта объектілерінің әдістері мен құралдарын талдауды білуі тиіс:: хромотографиялық, (сұйықтық, газдық, қағаздық жіңішке қабатты хромотография), электрохимиялық (калориметриялық, полярографиялық, амперометриялық титрлеу, ионометриялық), оптикалық (фотокалориметриялық, спектрофотометриялық, флюориметриялық, спектрлік), масса-спектрометриялық, спектрлі-химиялық және тағы басқалары;Деректемелері/Пререквизиттері: химия, физика, метрология, стандарттау және сертификаттау

Курстың/пәннің мазмұны: Өлшеу құралдарының түрлері: шаралар, өлшеу аспаптары және керек құралдар, өлшеу құралдарының сипаттамасы; өлшеу құралдарын тексеру және сынау; тексеру міндеттері; тексеру сұлбалары, градусталған және ведомстволық сынау; өлшеу әдістері мен қағидалары; өлшенетін шамалардың өзгеруі; өлшеулердің әртүрлі принциптеріне негізделген талдау әдістері; микроклимат, желдету жүйелерінің, шаң-газ тәртібінің, шаң-газ ұстаушы жүйелердің параметрлерін бақылау үшін арналған аспаптар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. О промышленной безопасности: Закон РК.-Астана, 2002г.

 2. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест. –СанПин РК №3.03.015-97.

 3. Методические указания по осуществлению государственного санитарно-эпидемологического надзора за соблюдением «Санитарных правил и норм «Предельно-допустимые уровни инфразвука и низкочастотного шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки». (СанПин РК №3.01.030/у-97). СанПин РК №3.05.031-97.

 4. Примак А.В. Автоматизированные системы контроля загрязнения атмосферного воздуха.-Москва: УкрНИИ, 1990.-44с.

 5. Типовой табель приборов и оборудования для производства стандартных гидрометеорологических наблюдений и контроля загрязнений природной среды.-Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986.-47с.

 6. Израель Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды.-Ленинград: Гидрометеоиздат, 1994.-560с.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері

Пәннің коды: HBKN3302

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Ермұханова Н.Б., аға оқытушы

Курстың мақсаты: тұрғындардың еңбек іс-әрекетін жүзеге асыратын бүкіл өндірістік ортаны қамтитын қауіпті және улы факторлардың қалыптасатын кәсіпорында, адамның қауіпсіздігі қамтамасыз ететін негізгі аспектілерді оқып үйренуді, әр түрлі инженерлік міндеттерді шешу кезіндегі қауіпсіздік шарттарды орындауды студенттерге қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Химиялық және биологиялық улардың жіктелуі, олардың адам организміне және қоршаған ортаға әсер ету механизмі. Орындалу барысында зиянды химиялық немесе биологиялық заттар түзілетін немесе пайдаланылатын технологиялық процестерді талдау. Зиянды химиялық немесе биологиялық заттардың табиғи көздерін талдау. Зиянды химиялық және биологиялық заттарды бейтараптандыру ұсыныстары, шаралары, әдістері мен тәсілдері; олардың қоршаған ортаға және өндірістік аймаққа түсуін болдырмау.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Н.Г.Приходько. Безопасность жизнедеятельности. Алматы, 2004.

 2. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек.

 3. Бейсенорва Ә.С., Шілдебаев Ж.Б. Экология. Алматы, 1999.

 4. Бесков В.С., Сафронов В.С. Общая химическая технология и основы промышленной экологии. Москва, Химия, 1999.

 5. Форстер К.Ф. Экологическая биотехнология. Москва: Знание, 1986.

 6. Цыганков А.Н. Экология и технология. Москва: Знание, 1976.

 7. Белов А.Д. и др. Радиология. Москва, Колос.

 8. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. Москва, ИВЦ, Маркетинг, 2000.

 9. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері. Н.Б.Ермуханова, Г.Ш.Кенжеғұлова. Қызылорда, 2003.

 10. С.Т.Абдрахманов., Н.Б.Ермұханова. Өндірістік апат, авария және зілзала және оның зардаптарын жою тәртіптері. ҚМУ,Қызылорда, 2007ж.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Радиациялық қауіпсіздік негіздері

Пәннің коды: RKN3303

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Ермұханова Н.Б., аға оқытушы

Курстың мақсаты: «Радиациялық қауіпсіздігі негіздері» пәнін оқытудағы мақсат болып студенттерді радияциялық қауіпсіздік, ионды сәулелену көздерімен, дозиметриямен жұмыс істегенде және бақылау кезіндегі қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету сұрақтары бойынша студенттерді теориялық және тәжірибелік дайындау. Пәннің негізгі ролі ионды сәулелену дозиметриясының негіздерін, радияциялық қауіпсіздікті оқытудан тұрады, сол сияқты жаңаша дамудың және мәдениеттің керекті элементі болып табылады. Пәннің негізгі мәні болып дозиметрия мен радиобиологияның негіздерін білу, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және радиоактивті заттар мен ионды сәулелену көздері қолданылатын өнеркәсіптерде дозиметрлік бақылауды ұйымдастыру бакалавр үшін маңызды болып келеді.

Деректемелері/Пререквизиттері:Химиялық және биологиялық қауіпсіздіктің негізі, экология, химия, физика, математика, адамды жеке қорғаудың құралы.

Курстың/пәннің мазмұны: Жұмыс аймағының және қоршаған ортаның электрмагниттік сәуле шығарумен ластануының қазіргі жағдайы; радиоактивті заттардың рентгендік және гамма-сәуле шығаруы; ғарыштық радиация; табиғи және жасанды текті радиоактивті изотоптардың сәуле шығары; иондаушы сәуле шығару түрлері мен әсерлері; тірі организмдерге әсер етуі; радоактивті қалдықтар, оларды көму проблемасы; электрмагниттік сәуле шығарудың өлшем бірліктері; радиацияның қауіпсіз дозалары және табиғи аясы; қоршаған ортаның және жұмыс аймағының радиоактивті жағдайын бақылауды ұйымдастыру; жеке қорғау әдістері мен құралдары; радиациялық жағдайды бақылау аспаптары мен аппараттары.

Ұсынылатын әдебиет:

ҚР Радиация қауіпсіздігі туралы заңы - 23 сәуір 1998ж

ҚР Атом энегетикасын пайдалану туралы заңы 14 сәуір 1997 ж

Ярмоченко С.П. Радиобиология человека и животных Москава высшая школа 1998 -424ст

Голубаев Б.П. дозиметрия и защита от ионизирующих излучений – Москва: Энергопромиздат, 1986- 462ст

Нормы радиационной безопасности ( НРБ -96). Гигиенические нормативы – Алматы , 1997 -85с

Козлов В. Ф. Справочник по радиационной безопасности – Москва : Атомиздат, 1991 -3 84ст

Максимов М.Т., Оджагов Г.О. радиоактивные загрезнения и их измерение – Москва : Энергоиздат , 1989- 336ст

Нормы радиационной безопасности ( НРБ-96) Гигиенические нормативы. – Алматы , 1997 -85с

Тіршілік қауіпсіздігі 1 кітабы 2003 ж- Алматы

Тіршілік қауіпсіздігі 2 кітабы 2003 ж- Алматы

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Техника және технология қауіпсіздігі

Пәннің коды: TTK3304

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Аяхметов А.Ж., т.ғ.к, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Пәннің мақсаты өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны инженерлік қорғау мамандарының әр түрлі техника мен технологияны ендіруде еңбек қауіпсіздігін білуі,таза экологиялық өндірісті жасаудың қажетті шарттарын меңгеруге тиісті. Арнайы міндеттер:

-Техника және технология қауіпсіздігінің жалпы талаптары

-өндірісті автоматтандыру және механизацияландыру

-элекрогазсваркілендіру жұмыс қауіпсіздігі

-көтермелі-транспорт көліктері мен механизмдерді қолданудың қауіпсіздігін сақтау

-жаңа бұйымдар дайындау және оларды қолдану қауіпсіздігінің талаптары

-адамдар тасымалдау қауіпсіздігі

-транспорт көлік көмегімен құрал –жабдықтарды тасымалдау қауіпсіздігі-қысыммен жұмыс істейтін құрал қолданудың қауіпсіздігі

Деректемелері/Пререквизиттері: тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

Курстың/пәннің мазмұны: Техника мен технологияның қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар. Өндірістік механикаландыру және автоматтандыру. Электр газбен пісіру жұмыстарының қауіпсіздігі. Көтеру-тасымалдау машиналары мен механизмдерді пайдалану қауіпсіздігі, жаңа үлгілерді әзірлеу және сынау кезіндегі қауіпсіздік талаптары, олардың құрылымдарына қойылатын талаптар. Көлік құралдарымен адамдарды және жүктерді тасымалдау қауіпсіздігі. Қысым астында жұмыс істейтін ыдыстарды пайдалану қауіпсіздігі.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. «Безопасность и охрана труда в Республике Казахстан» сборник нормативно-правовых актов, Алматы 2008 г.

 2. Закон РК «О безопасности и охране труда»

 3. Трудовой кодекс РК, 2007г.

 4. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.

 5. Закон РК « Закон о безопасности на опасных прозводственных обьектах»,

 6. апрель 2002г., с изменениями 2007 г.

 7. Закон РК «О пожарной безопасности » от 22 ноября 1996г.

 8. Н.Г.Приходько . Безопасность жизнедеятельности Алматы 2004 г

 9. Денисович Л.И.,Кузовникова Т.А. Безопасность жизнедеятельности Москва,1999г.

 10. Информационно-методический сборник материалов по ЧС и ГО

 11. А.Н Янович, А:А Бусурин. Охрана труда. УЧЕБ. –М. Недра, 1990-317с.

 12. Карпеев Ю.С Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности.Справочник. М.Недра 1991г.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шаңгазтазартқыш қондырғылар

Пәннің коды: ShGK3302

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Абдрахманов С.Т, т.ғ.к, профессор

Курстың мақсаты: «Шаңгазтазартқыш қондырғылар» пәні – қоршаған ортаны шаңнан және газдан тазартудың инженерлік жолдарын, адсорбциялау процестерін, қоршаған ортаға тасталған газдарды тазарту әдістерін үйретеді. Ауа құрамындағы зиянды шаң мөлшерін өлшеу приборлары, микроклиматтың, желдету жүйесінің, шаң-газ режимінің, шаң-газтұтқыш жүйелердің параметрлерін бақылауға арналған приборлармен жұмыс жасай білу тәсілдерін оқытады. Атмосфералық ауа құрамын әртүрлі зиянды заттардан тазалаушы фильтрлер дік функциясын талдап үйретеді.

Деректемелері/Пререквизиттері: Өнеркәсіптік желдету

Курстың/пәннің мазмұны: Қоршаған ортаны шаңнан және газдан тазартудың инженерлік жолдарын, адсорбциялау процестерін, қоршаған ортаға тасталған газдарды тазарту әдістері. Ауа құрамындағы зиянды шаң мөлшерін өлшеу приборлары, микроклиматтың, желдету жүйесінің, шаң-газ режимінің, шаң-газтұтқыш жүйелердің параметрлерін бақылауға арналған приборлармен жұмыс жасай білу тәсілдері.

Ұсынылатын әдебиет:

Радионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. Москва.Химия.-1989г.512с.

Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник. Л.: Химия, 1985. 528с.

Хмыров В.И., Фисак В.И. Термическое обезвреживание промышленных газовых выбросов. Алма-Ата. Наука, 1978. 116с.

Справочник по пыле- и золоулавливанию / Под ред. Русанова А.А. 2-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1983. 312с.

Беккер А.А., Агаев Т.Б. Охрана и контроль загрязнения природной среды.-Ленинград: Гидрометеоиздат, 1989.-47с.

Ужов В.Н., Вальдберг А.Ю., Мягков Б.И., Решидов И.К. Очистка промышленных газов от пыли. М.: Химия, 1985. 392с.

Определение вредных веществ в воздухе производственных помещений /Под ред. Беликова А.А.-Москва: Высшая школа, 1990.-52с.

Лукин В.Д., Курочкина М.И. Очистка вентиляционных выбросов в химической промышленности. Л.: Химия, 1980. 232с.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.


Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет