5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет20/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

4 курс
Жеке пәндерді сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қоршаған орта мониторингі

Пәннің коды: KOM4201

Пәннің типі: Базалық

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Дармағамбет К.Х., х.ғ.к, профессор

Курстың мақсаты: Бұл курста қоршаған ортаға әсердің түрлері туралы білімді, мониторинг типтерін, ластаушы көздерге әсер ету жолдары мен ұзақ мерзімді болжам жасау жөніндегі білім қарастырылады.

Экологиялық мониторингтің міндеттері, түрлі шаруашылық түрлерінің ерекшеліктерін ескере отырып, мониторинг ұйымдастырудың әдістері туралы т.б. мәселелер қарастырылады. уақыт өткен сайын артып бара жатқан антропогендік әсерді ескере отырып, қоршаған ортаның жай-күйі туралы түсінікті қалыптастыру, экологиялық болжамды дәлелдеу мен негіздеуде қоршаған ортаның жай-күйі мен олардың компоненттері туралы тиімді ақпарат алу үшін жүргізілетін экологиялық зерттеулермен студенттерді таныстыру.Деректемелері/Пререквизиттері: Экология, өнеркәсіптік экология

Курстың/пәннің мазмұны: Экологиялық мониторингтің ғылыми негіздері.

Экологиялық мониторингтің анықтамасы мен міндеттері. Экологиялық мониторингтегі нормалау.Ластаушы заттардың түрлері мен жіктелуі. Басым бағытты ластаушы заттар.

Атмосфераның мөлдірлігі.Күкірт оксиді. Озон. Азот оксидтері, аммиак. Атмосфералық ауадағы жүзінді заттар.Аэрозольдер.Көмірқышқыл газы. Экологиялық мониторингтің түрлері : глобальды, аймақтық,ұлттық, локальды,

медико-биологиялық,радиациялық, ингредиентті. Экологиялық мониторингтің түрлері: физикалық, химиялық, математикалық (статистикалық). Ауа мониторингі. Ауаның жай-күйін санитарлық-гигиеналық бағалау. Атмосфералық ауаның ластануын бақылауды ұйымдастыру. Қоршаған ортаны бақылаудың автоматтандырылған жүйесі. Атмосфералық ауаның ластануын болжау.Ұсынылатын әдебиет:

 1. Маршал Л. Д. Оценка воздействия на окружающую среду как инструмент принятия решений.1989.

 2. Международная Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, ООН, Финляндия, Хельсинки, 1991. ‑ 37 с.

 3. Методика обоснования экологических нормативов выбросов от стационарных источников. ОКА ВНИИприроды, 1990.

 4. Методика оценки воздействия промышленных предприятий на окружающую средц по техногенны факторам. М.: ЭкоНИИПроект, 1992, 115 с.

 5. Методические основы оценки и регламентирование антропогенного влияния на качество поверхностных вод. /под ред. Караушева А.В. Л.: 1987. ‑ 285 с.

 6. Методические рекомендации. Гигиеническая оценка утилизации твердых и концентрированных жидких отходов химических производств на предприятиях других отраслей промышленности. Минздрав СССР, Кемерово, 1984.

 7. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическим веществами. М.: 1987. ‑ 23 с.

 8. Минаев Е.В., Гришин Н.Н. "Материалы в помощь проводящим экологическую экспертизу и ОВОС процессов разведки и добычи нефти и газа". Экологическая экспертиза. /Обзорная информация. №2, ВИНИТИ, М.: 1995. ‑ с. 44-128.

 9. Мухина Л.И. Рунова Т.Г. Система показателей для изучения и оценки воздействия человека на природу. М., 1980.

 10. Никеров Н.С., Сухих Р.Д. Экспертно-статистический метод оценки качества продукции. /Учебное пособие. С.-Пб.: 1995.

 11. Оценка и регулирование качества окружающей природной среды. /Учебн. пособие для инженера-эколога. /под. ред. Порядина А.Ф. и Хованского А.Д. ‑ М.: НУМЦ Минприроды России, Изд. дом "Прибой", 1996. ‑ 350 с.

 12. Пермяков Р.С. Экологическая экспертиза. М.: 1996.

13. Майстренко В.Н.,Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг стойких органичсеких загрязнителей. Москва :2004 -322 с.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Еңбек қорғау

Пәннің коды: EK4301

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Аяхметов А.Ж., т.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: «Еңбекті қорғау» курсын оқу барысында төмендегі мақсаттар қойылады:

 • студенттерге еңбекті қорғау мен оның негізгі функцияларын, міндеттерін үйрету.

 • еңбек процестерінде адамдардың жұмыс қабілетін және денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін заң актілер системасымен таныстыру.

 • еңбекті қорғау мен ғылыми-техникалық процестерінің байланыстарын айқын көрсету.

«Еңбекті қорғау» курсын оқу нәтижесінде студенттер төмендегіні білуге міндетті:

 • еңбектің қауіпсіз және зиянсыз шарттарын, өртке қарсы тәртіптерін меңгеруі керек.

 • техника қауіпсіздігінің негізгі норматив актілер жетік болу қажет.

 • өндіріс ғимараттарын МемСТ сәйкес жарықтандыру мен жетілдіру ұйымдастыра білуге тиісті.

 • электр қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігін сақтауды ұйымдастыру.

- алғашқы көмек көрсете білу қажет.

Деректемелері/Пререквизиттері: тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, құқық негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Тақырыбы, құрама бөлімдері, ғылыми-әдістемелік принциптері, маңызы, еңбек қорғаудағы терминдер мен анықтамалар. Кәсіпорындағы еңбек қорғау жағдайын бақылау және қадағалау қызметін ұйымдастыру; еңбек қорғау бойынша заңды және нормативтік актілер; жұмыс істеушілерді еңбек қорғау бойынша үйрету; жұмыс істеушілерді еңбек қорғау бойынша үйрету; еңбек қорғау нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілік; жарақаттану жән кәсіби аурулар ұғым. Өндірістік ортаның метеорологиялық жағдайлары. Өндірістік жарықтандыру, нормалау, есептеу.

Ұсынылатын әдебиет: 1. «Безопасность и охрана труда в Республике Казахстан» сборник нормативно правовых актов, Алматы 2008 г.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексы 15.05.2007г.

3. Закон РК «О ЧС природного и техногенного характера» от 5.07.1996 г.

4. Закон РК « О гражданской обороне» от 7.05.1997 г.

5. Закон РК «О правовом режиме чрезвычайного положения» от 15.10.1993 г.

6. Закон РК « О борьбе с терроризмом» от 13.07.1999 г.

7. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.

8. Закон РК « Закон о безопасности на опасных прозводственных обьектах»,

апрель 2002г., с изменениями 2007 г.

9. Закон РК «О пожарной безопасности » от 22 ноября 1996г.

10. Н.Г.Приходько. Безопасность жизнедеятельности Алматы 2004 г

11. Денисович Л.И. Кузовникова Т.А. Безопасность жизнедеятельности Москва,1999г.

Информационно-методический сборник материалов по ЧС и ГО

12. А.Н Янович, А:А Бусурин. Охрана труда. Учеб.. –М. Недра, 1990-317с.

13.Карпеев Ю.С Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности. Справочник. М.Недра 1991г.

14. Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта-

М: Транспорт. 1990-351с.

15. А.Х Шарипов , Ю.П Плыкин. Охрана труда в нефтяной промышленности, Учеб. Для учащихся проф. –тех . образования и рабочих на производстве. – М .Недра 1991-159с

16. Аманбаев Д.А., Смагулов З.И., Обухов Ю.Д. Основы охраны труда на производстве. Алматы. 2002 г

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өнеркәсіптік-азаматтық нысандардағы өрт жарылыстан қорғау

Пәннің коды: OANZhK4305

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Абдрахманов С.Т., т.ғ.к, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Пәнді оқыту мақсаты «Өнеркәсіптік-азаматтық нысандарды өрт-жарылыстан қорғау»: өндірістік және азаматтық нысандарда өрттер мен жарылыстарды болдырмау жөніндегі шаралармен таныстыру, өрт сөндіру құралдарын пайдалану жөнінде студенттердің білімдері, іскерлігі және дағдылары жүйесін қалыптастыру, осы заманғы өрт сөндіру, өрт және жарылыс қауіпсіздігі құралдарын зерделеу.

Пәнді оқыту міндеттері «Өнеркәсіптік-азаматтық нысандарды өрт-жарылыстан қорғау»: заттар мен материалдардың өрт және жарылыс қауіпті қасиеттерін зерделеу, өнеркәсіп және азаматтық нысандарда өрттер мен жарылыстардың алдын-алу жөнінде алған білімдерін іс жүзінде қолдануДеректемелері/Пререквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Курстың/пәннің мазмұны: Өндірістік және азаматтық нысандарды өрттер мен жарылыстардың себебі. Өртжарылысқауіпті факторлардың өндірістік персоналға және халыққа әсер етуінің мүмкіндігін бағалау. Жанғыш газдар мен шаңдарды, тез тұтанғыш сұйықтардың мүмкін массасын және жарылыстың басы артық қысымын есептеу. Өрттер мен жарылыстарды болдырмау жүйесі. Өндірістік-азаматтық нысандарды өрттік қорғау: өндірістің һрт қауіптілігін бағалау, ғимараттар мен құрылыстардың оттөзімділігі, объекттерді жобалау кезіндегі өрт қауіпсіз шаралары, өрттерді сөндіру тәсілдері және құралдары, өртсөндіргіш заттар, хабарлау құралдары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 3 апреля 2002 года.

 2. Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности» от 22 ноября 1996 года.

 3. Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан. Основные требования. ППБ РК 08-97. –Алматы, 1999.-105с.

 4. Эксплуатация пожарной техники: Справочник /Ю.Ф.Яковенко, А.И.Зайцев, Л.М.Кузнецов и др.-Москва: Стройиздат, 1991.-415с.

 5. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочник. кн. 1-496 с., кн.2-484 с.-Москва: Химия, 1990.

 6. Пожарно-профилактическая работа на промышленных предприятиях. 3-ое изд.перераб.и доп.-Москва: Стройиздат, 1990.-139с.

 7. Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность: учебн. пособие для ВТУЗов.-Москва: Ассоц.строит.вузов, 1997.-176с.

 8. Пожарная безопасность. Взрывоопасность. /Под ред. Баратова А.Н.-Москва: Химия, 1999.-269 с.


Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өндірістік үрдістердегі эргономика

Пәннің коды: OUE3304

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Аяхметов А.Ж., т.ғ.к, аға оқытушы

Курстың мақсаты: «Өндірістік үрдістердегі эргономика» пәнінің негізгі мақсаты – осы саланың әртүрлі терминдері мен негізгі ұғымдарын ашып түсіндіру. Болашақ мамандарды жұмысшыға тиімді еңбек жағдайын жасау мен жобалауда эргономикалық талаптарды білуге қалыптастыру. «Адам-машина-өндірістік орта» жүйесіндегі адам мен техника арасындағы тиімді байланыстарды, қауіпсіздік шарттарын, еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған шараларды үйретеді. Жұмыс орындарын ұйымдастыру жағдайларында жұмысшыларға ыңғайлы жағдайды - эргономикалық талаптарды үйретеді.

Деректемелері/Пререквизиттері: тіршілік қауіпсіздігі

Курстың/пәннің мазмұны: Эргономика нысаны – орта-адам-машинаның динамикалық жүйесі. Оның құрылым үлгісі және элементтері. ОАМ жүйесіндегі қауіпсіздік жағдайында адамның ролі. ОАМ мінездемесі жедел әрекеті, нақтылығы, өнімділігі, тұрақты бөгеттігі эргономикалық мақсаты мен құрылымдары. Қателері, тәртіп бұзудан бас тартуы және жоққа шығаруы. Адамға еңбек қабілеттілігі мен жағдайын қалыптастыру. Машина жасау басқаруындағы еңбек орындарын ұйымдастыру жағдайында эргономикалық талаптар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Эргономика. Под редакцией д.э.н., профессора В.В.Адамчука. Учебное пособие. Юнити. Москва. 1999г.

 2. Эргономика. Проблемы приспособления условий труда к человеку. Под редакцией к.т.н. В.Ф.Венда. Издательство «МИР». Москва 1990г.

 3. Эргономические основы проектирования техники. Шумилин В.К. и др. Учебное пособие. М.: ВЗМИ, 1998.

 4. Основы эргономики. Коженцев Ю.Т. Учебное пособие. Новочеркасский государственный технический университет. Новочеркасск, 1993.

 5. Человеческий фактор. Под ред. Г.Сальвенди. Т.1. М.: «Мир», 1991г.

 6. Эргономика и безопасность труда. Боброва-Голикова Л.П., Мальцев О.М., Коханова Н.А. и др. М.: Мшаиностроение, 1995г.

 7. Введение в практическую эргономику. Зинченко В.П. Учебное пособие. М., 1990г.

 8. Введение в эргономику. В.Т.Синглтон. Всемирная организация здравоохранения. Женева 1974г

 9. Человек и техника. Ломов Б.Ф. Издательство «Сов.радио», 1996г.


Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Тіршілік әрекеті қауіпсіздігін басқару

Пәннің коды: TAKN 4305

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Абдрахманов С.Т., т.ғ.к, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Тіршілік әрекеті мен еңбек қорғауды ұйымдастырушылықты қамтамасыз ету және тіршілік әрекеті қауіпсіздігі ауданында құқықты реттеу сұрақтары бойынша студенттерді теориялық және тәжірибелік дайындау.

Студенттер пәнді оқу нәтижесінде тіршілік әрекеті қауіпсіздігі ауданында ҚР заңы мен нормативті актілерін білу; құқық жүйесінің объектілері мен субъектілерін, тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған орта ауданындағы нормалар мен құқықты қарым-қатынастар; тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған орта ауданында заңды бұзушылыққа жауап беру, тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған орта ауданындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың түрлері мен функцияларын білуі керек.Деректемелері/Пререквизиттері: Тіршілік қауіпсіздігі

Курстың/пәннің мазмұны: Еңбек қорғау жөннідегі негізгі заңшығарма актілері - Конституция, еңбе кқорғау және еңбек туралы Заңдар, ҚР Үкіметтік органдарының еңбек қорғау жөніндегі жетекшілік құжаттары; ЕҚ жөніндегі мөлшерлік техникалық құжаттар – еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі, құрылыстық мөлшерлер мен ережелер, қауіпсіздік техникасы жөніндегі ережелер мен нұсқаулар, ЕҚ мөлшерлері мен ережелердің бұзғандық үшін лауазымды адамдардың жауапкершілігі; еңбек қорғауды басқару жүйесі – жүйенің негізгі қағидалары, жұмыстарды ұйымдастыру және үйлестіру, жұмыстарды жоспарлау, ЕҚ жағдайын бақылау және қадағалау, еңбек қорғау жағдайын есепке алу, талдау және бағалау, жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігіне үйрету, еңбекшілерді емдік-сақтандыру қызметі және дербес құралдарымен қамтамасыз ету, еңбек қорғау мәселелерін уағыздау.

Ұсынылатын әдебиет: «Безопасность и охрана труда в Республике Казахстан» сборник нормативно-правовых актов, Алматы 2008 г.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексы 15.05.2007г.

3. Закон РК «О ЧС природного и техногенного характера» от 5.07.1996 г.

4. Закон РК « О гражданской обороне» от 7.05.1997 г.

5. Закон РК «О правовом режиме чрезвычайного положения» от 15.10.1993 г.

6. Закон РК « О борьбе с терроризмом» от 13.07.1999 г.

7. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.

8. Закон РК « Закон о безопасности на опасных прозводственных обьектах»,

апрель 2002г., с изменениями 2007 г.

9. Закон РК «О пожарной безопасности » от 22 ноября 1996г.

10. Н.Г.Приходько. Безопасность жизнедеятельности Алматы 2004 г

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚОРҚЫТ АТА атындағы ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЕЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТИТУТ


«Бекітемін»

Политехникалық институтының

директоры, а.ш.ғ.д., профессор

_____________ А.Ә.Шомантаев

«____» ___________2013ж.
5В073200 – «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы

бойынша оқу бағдарламасының

АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТІ


Кафедра мәжілісінде бекітілген

№____ хаттамасы,

«____» ___________2013ж.

Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к.

______________ А.М. Жабағиев


Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет