5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет27/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Деректемелері/Пререквизиттері: геодезия, жерге орналастыру мен кадастрдың ғылыми негіздері, жерге орналастыруды жобалау.

Курстың/пәннің мазмұны: Жерге орналастыру бойынша жобалық-іздестіру, зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау. Іздестіру және зерттеу жұмыстарының түрлері. Топографиялық-геодезиялық іздестірулер. Инженерлі-геологиялық жұмыстар. Бөлу жұмыстары. Топырақ зерттеулері. Геоботаникалық зерттеулер. Жерге орналастырушылық іздестірулер. Мемлекеттік жер ресурстары және жерге орналастыру ғылыми өндірістік орталығындағы еңбекті бақылау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария. Жерге орналастыру жұмыстарының келешекте және ағымдағы жоспарлануы. Келешектегі және жылдық жоспарларды жасау тәртібі. Жобалық ұйымдардың құрылымдық бөлімшелеріндегі жұмыстарды жоспарлау. Жылдық жоспардың кварталдарының негізгі көрсеткіштері бойынша мемлекеттік жер ресурстары және жерге орналастыру ғылыми өндірістік орталығы бөлімшелерінің жұмыс жоспарын жасау және құрастыру. Есеп және есеп беру. Мемлекеттік жер ресурстары және жерге орналастыру ғылыми өндірістік орталығының құрылымы, еңбекақы төлеу және сыйлық беру жүйелері. Келісім-шарт құжаттамаларын дайындау және рәсімдеу. Тапсырыс беруші мен орындаушының арақатынасын реттейтін негізгі нормативтік құжаттар. Келісім-шарт жобасы мен құрамдары. Жобалық-іздестіру жұмыстарының сапасын бағалауды және бақылауды ұйымдастыру. Бақылау жүйесі, міндеті, түрлері мен олардың сапасы. Жобалық-іздестіру жұыстарының сапасын бағалау түрлері. Іздестіру және жобалаудың сапасын басқарудың кешенді жүйесі. Шығаратын құжаттардың сапасын басқару мен оны жүзеге асыру.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Земельный Кодекс Республики Казахстан. Алматы: «Юрист», 2003.

2. Гендельман М.А. и др. Землеустроительное проектирование. Учебник – ТОО «Эвлю», 1999.

3. Спектор М.Д., Байбугина М.К.,Хамзин Р.Г.Землеустройство крестьянских хозяйств. Учебное пособие – Астана, 2004.

4. Сулин М.А. Землеустройство сельскохозяйственных предприятий. Учебное пособие – Санкт-Петербург, 2002.

5. Гендельман М.А., Крыкбаев Ж.К. Научные основы землеустройства и кадастра: Учебник – Астана: Фолиант, 2004.

6. Гендельман М.А., Волков С.Н. и др. Научные основы землеустройства: Курс лекций – Ақмола, 1995.

7. Троицкий В.П., Волков С.Н., Гендельман М.А., Носов С.И. Научные основы землеустройства. Учебник для вузов – Москва: Колос, 1995.

8. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии – М.: Колос, 2003.

9. Есполов Т.И., Григорук В.В. Формирование рыночной системы земельных отношений в Казахстане. – Алматы, 2002.

10. Подольский Л.И. Землеустройство: общественно-экономическая теория. Учебное пособие – Алматы, 2000.

11. Сейфуллин Ж.Т. Земельный кадастр. Управление земельными ресурсами в рыночных условиях – Алматы, 2001.Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, жер- кадастрлық мәліметтер, топырақ картасы, кітапхана қоры, Республикалық ЖОО аралық электронды білім ресурстары.

ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


Бекітемін

Политехникалық институтының директоры, а.ш.ғ.д., профессор

______________ Шомантаев А.Ә.

«____» _____________2013ж.
5В090700 – «Кадастр» мамандығы

бойынша оқу бағдарламасының

АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТІ


Кафедра мәжілісінде бекітілген

№__ хаттамасы, «____» ________2013ж.Кафедра меңгерушісі, т.ғ.д., профессор
__________________ Қошқаров С.И.
ҚЫЗЫЛОРДА, 2013

Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В090700 - “Кадастр” мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген 03.02.2010 жылғы АБ №0137434 мемлекеттік лицензиясына 03.02.2010 жылғы №0111046 қосымшасы негізінде білім беру қызметін жүзеге асырады.

Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаған тұлғаларға 5В090700 – «Кадастр» мамандығы бойынша «кадастр бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат

Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар: 5В090700 - “Кадастр” мамандығы бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде жалғастыруға тілек білдірген білімалушылар өз ЖОО-да бір акдемиялық кезеңді бітірген, оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы және заманауи техникалық құралдардан ақпаратты алу мен өңдеуді игерген, сонымен қатар шет тілін еркін меңгерген болуы қажет.

Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: Отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті мамандар даярлау. Білім алушыны интеллектуалдық тұрғыда дамыту, жерге орналастыру саласы бойынша құзіретті мамандарды тәрбиелеу. Қоғамға және қоршаған ортаға қатынастарын реттейтін мәдениеттілікті, этикалық және құқықтық нормаларды үйрету арқылы білім беру, білімалушыға өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыруды, заманауи ақпараттық білім беру технологияларын қолдануды жүзеге асыратын кәсіби білім беру.

II – оқу жылындағы ECTS кредиті 49,5; IV-оқу жылындағы ECTS кредиті 30.

Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша

2 курс
І.Жалпы білім беру пәндері


Міндетті модульдер

9

13,5

KN 2108

Құқық негіздері

2

3

Ssya 2109


Саясаттану

2

3

Fil 2110

Философия

3

4,5

ETN 2107

Экономикалық теория негіздері

2

3
ІІ.Базалық пәндер


Міндетті модульдер

11

16,5

KK(O)t 2201

Кәсіби қазақ (орыс ) тілі

2

3

Phot 2206

Фотограмметрия

3

4,5

KZhM 2207

Кадастрлық жұмыстардың менеджменті

3

4,5

ZhRB 2204

Жер ресурстарын басқару

3

4,5
ІІІ. Таңдау модульдері

13

19,5

LN 2201

1.Ландшафттану негіздері

2

3

ZhOLZhEA 2201

2.Жерге орналастыруда ландшафттық жағдайларды есепке алу

AL 2201

3.Антропогенді ландшафттану

ZhOGZh 2202

1.Жерге орналастырудағы геодезиялық жұмыстар

3

4,5

MOZhSBGZh 2202


2.Мелиоративтік объектілерді жобалау және салу барысындағы геодезиялық жұмыстар

AEMZhBGZh 2202

3.Ауылдық елді мекендерді жоспарлау барысындағы геодезиялық жұмыстар

ZhM 2203

1.Жер мелиорациясы

3

4,5

MZhBK 2203

2.Мелиорация, жерді баптау және қорғау

SNM 2203

3.Су нысандарының мониторингі

Top 2204

1.Топырақтану

2

3

TROP 2204

2.Табиғи ресурстар және олардың пайдаланылуы

AN 2204

3.Агрономия негіздері

AutoCrN 2212

1.AutoCAD, Credo негіздері

3

4,5

IIDO 2212

2.Инженерлік ізденістердің деректерін өңдеу

ArC 2212

3.ArchiCAD
2 курс бойынша жалпы кредит саны

33

49,5

4 курс


Базалық пәндер

6

9
Міндетті компонент

2

3

ZhK 4209

Жер құқығы

2

3

Таңдау бойынша компонент


4


6

ZhKMR 4206

1. Жер қатынастарын мемлекеттік реттеу

4

6

ZhKT 4206

2. Жер қатынастарының тарихы

ZhKBZhNK 4206

3.Жер кадастры бойынша жаңа нормалық құжаттар
Кәсіптендіру пәндері

14

21
Міндетті компонент

9

13,5

EMZhKTZhU 4304

Елді мекендердің жерлерінің кадастры, территорияны жоспарлау және үйлестіру

3

4,5

ZhKZhOGZhSK 4306

Жер кадастрындағы және жерге орналастырудағы геоақпараттық жүйе және сандық картография

3

4,5

ZhKABZhSS 4308

Жерді кадастрлік аймақтау, бағалау және жер салығын салу

3

4,5
Таңдау бойынша компонент

5

7,5

ZhZhMB 4303

1. Жерді және жылжымайтын мүлікті бағалау

5

7,5

ZhZhMIB 4303

2. Жерді және жылжымайтын мүлікті ішкі шаруашылық бағалау

AShMZhSB 4303

3. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді сапалық бағалау
4 курс бойынша жалпы кредит саны

Барлығы:

20
53

30
79,5

Курстың/пәннің/ юниттің атауы: Құқық негіздері

Пәннің коды: KN 2108

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Айтимов Б. – аға оқытушы

Курстың мақсаты: Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтың құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды түсіндіру. ҚР мемлекеттік басқару мен әкімшілік құқығының негіздерін талдау. ҚР-дағы құқық қорғау органдары мен сот жайында мәлімет беру .

Деректемелер/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Саясаттану

Курстың/пәннің мазмұны: «Құқық негіздері» курсының пәні және жүйесі. Мемлекет пен құқық негізі ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. Заңды мінезқұлық және құ-қық бұзушылық. Заңды жауапкершілік. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығы-ның негіздері. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері. Қазақстан Республикасы азаматтық құқық негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдасты-рылуы негіздері. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері.

Ұсынылатын әдебиет:

  1. Қазақтың ата заңы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

  2. Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық негіздері Алматы, 1999.

  3. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. «Мемлекет және құқық теориясы». Алматы, Жеті жарғы, 2006.

  4. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Ерекше бөлім, Алматы, 2000.

  5. Байжанов Н. Неке және отбасы. Алматы, 1997.

  6. Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы, 1997.

  7. Төлеуғалиев Г.И. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. А., 2001.

  8. Баққұлов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2001.

  9. Дулатбеков, Амандықова, Турлаев. Қазіргі Қазақстанның мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2004.

  10. .Ашитов З.О. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2004.

Сабақ беру әдістері: дәріс, практика, проблемалық оқыту әдісі, контекстік оқыту, зерттеу әдісі, оқытудың модульдік технологиясы, дамыта оқыту әдісі, топтық презентация

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Саясаттану

Пәннің коды: Ssya 2109

Пәннің типі: жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Омаров Д. – аға оқытушы

Курстың мақсаты: Саясатану ғылым ретінде әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жүйесіндегі орны. Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін талдап түсіндіру. Сая-саттың қоғамдық өмір жүйесіндегі маңызын түсіндіру. Саяси режимдерден мәлімет беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, философия, мәдениеттану, әлеумет-тану, құқық негіздері.

Курстың/пәннің мазмұны: Саясаттанудың субъектісі. Саяси элита мен көшбасшылық. Гу-манитарлық мәні, демократиялық мазмұны мен саясаттың ізгілік сипаты. ҚР Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауы аясындағғы және үдемелі жаңару кезеңіндегі егеменді мемлекет саясаты. Билік қатынас пен процесс ретінде: пайда болуы, мәні, шығу көздері, ресурстары. Саяси жүйе. Саяси режим мен оның типтері. Демократияның теориялары мен моделі. Сайлау жүйелері. Басқару мен мемлекеттік құрылыс формасы. Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен жүйелер, қоғамдық-саяси қозғалыстар мен ұйымдар.Жаңа геосаяси конфигурациядағы Қазақстанның ұлттық- мемлекеттік мүдделері.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Қуандық Е. С. Оқу құралы. - Алматы «Дәуір», 2005.

2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2- басылым. Алматы - Жеті жарғы, 2005.

3. Саясаттануға кіріспе. Мұстафин Т.Т. – Алматы, 1994

4. Теориялық саясаттану. Байділдинов Л.Ә. Оқулық – Алматы, 2005

5. Политология. Учебник для вузов. Нысанбаев А. – Алматы: Ақыл кітабы, 1998.

6. Политология: Учебн. пособие / Сост. и отв. ред. А.А.Радугин. –2-е изд., доп..

М.: Центр, 2003.Сабақ беру әдістері: дәріс, практика, контекстік оқыту, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, оқытудың бейіндік технологиясы,

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе, топтық презентация, сабаққа қатысуы мен белсенділігі, практикалық тапсырмалар орындауы

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/ юниттің атауы: Философия

Пәннің коды: Fil 2110

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Исабекова А.аға оқытушы

Курстың мақсаты: Философия пәні және функциялары. Философия пәні және оның тарихи динамикасы. Философия пәні анықтамаларының алуантүрлілігі және басты философиялық ойлар. Философия және дұниетану. Дұниетану ұғымы, оның құрлымы және негізгі функция-лары. Дүниетанудың тарихи түрлері. Философиялық білім құрылымы.

Деректемелер/Пререквизиттері: Адам және қоғам.

Курстың/пәннің мазмұны: Философияның мәдени-тарихи алғышарттары. Тарихи өлшемдегі философия. Философия және аңыз: шығыстың ежелгі өркениеттерінің мәдениетіндегі философияның қалыптасуы. Ежелгі Қытай және Индия философиялық ойларындағы ерекшелік. Көне грек өркентиеті және көне философиялық дәстүрдің ерекшелік сипаты. Орта ғасырлық еуропалық мәденттегі философияның мәртебесі және функциялары. Араб шығыстқ орта ғасырлық философиясы. Ренессанс дәуірінің философиясы.

Философия және ғылым: жаңа европалық мәденитіндегі философияның өз тағдырын өзі шешу мәселелсі. Философиядағы әдіс мәселесі. Болмыс философиясы. Адам санасы- бұл философиялық талдаудың негізгі пәні. Философиялық білім жүйесіндегі гиосеология. Эпистемология. Ғылымның коганивті және әлеуметтік мәдени мәртебесі.Ұсынылатын әдебиет:

1. Ғабитов Т.Х. Философия. А., 2005.

2. Жүншеев Р., Төкенов Ө., Ізтілеуов А. Философия. А., 2007.

3. Әбішев Қ. Философия. А., 1999.

4. Мырзалы М. Философия. А., 2008.

5. Әлемдік философиялық мұра. I-XX том.Сабақ беру әдістері: дәріс, практика, проблемалық оқыту әдісі, контекстік оқыту, түсін-дірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, зерттеу әдісі, оқытудың бейіндік техноло-гиясы, оқытудың модульдік технологиясы.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет