5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет3/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, зертхана, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


  Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Жерасты гидромеханикасы

  Пәннің коды ТК 2205

  Пәннің типі БП МК

  Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады.  • Оқу жылы 2 ж.

  • Оқу семестрі 4

  • Кредиттер саны 3

  • Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Кубенов Р.Т.

  • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

  • Деректемелер - Мұнай кен орындарын игеру, Газ және газконденсат кен орындарын игеру мен пайдалану, Мұнай - газ кәсібінің технологиясы мен техникасы

  • Курстың/пәннің мазмұны: Жерасты гидромеханикасының мұнай - газ заңдары мен негізгі түсініктері. Жерасты гидромеханикасының негізгі теңдеулері. Дарси заңы бойынша сығылмайтын сұйықтардың қалыптасқан қозғалысы. Ұңғымалардың интерференциясы жөнінде түсінік. Гидродинамикалық жетілмеген ұңғымалардың сұйық ағыны. Кеуекті ортадағы газдың қозғалысының қалыптасуы. Газдардың (идеалды және реалды) ағынының бір қалыпты сүзілуінің (фильтрациясының) шешімі. Кеуекті ортадағы газдалған сұйықтардың қалыптасқан қозғалысы. Серпімді кеуекті ортадағы, серпімді сұйықтардың қалып-таспаған қозғалысы. Серпімді режим теориясындағы жуықтап шешу әдістері. Кеуекті ортадағы газдардың қалыптаспаған қозғалысы. . Газдың қалыптаспаған сүзі-луінің есебін жуықтап шешу әдісі. Газбен сұйықтардың өзара ығысуы. . Араласпайтын сұйықтықтың екі фазалық қозғалысы.

  • Ұсынылатын әдебиет

   Подземная гидравлика. 1993 Басниев К.С. Кочина И.Н. Максимов В.М.

   Лабораторные работы по курсу «Подземная гидромеханика"

   часть 1.1998 Дмитриев Н.М. В.В. Кадет, Е.Г.Разбегина

   Подземная гидромеханика методическое пособие по выполнению курсовой работы. Тен В.А. 1995

   Бегалинов Ә. Тау-кен кәсіпорындарының жерасты кешендерін жобалау: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық.-Алматы: ҚазҰТУ.-ЖШС РПБК Дәуір, 2011.-352б

   Әбдіров М.Ә., Балгерей М.А., Кариев Д.А. Гидротехникалық құрылымдар (зертханалық практикум) Жоғары оқу орынд. студенттеріне арналған.-Алматы: Эверо, 2009.-105б.

   Муфазалов Р.Ш. Гидромеханика добычи нефти: Учебное пособие для вузов.-Т.1.-М.:Изд.»Горная книга», 2005.-328с

  • Сабақ беру әдістері лекция, практика, зертхана, СОӨЖ

  • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

  • Оқу тілі қазақша, орысша

  • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


  Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Мұнай кәсіпшілік жабдықтары.

  Пәннің коды ТК 2206

  Пәннің типі БП МК

  Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады.  • Оқу жылы 2 ж.

  • Оқу семестрі 4

  • Кредиттер саны 3

  • Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Басқанбаева Д.

  • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

  • Деректемелер - Мұнай кәсіпшілік жабдықтары, Гидравлика, материалдардың қарсыласуы, машиналар мен механизмдер теориясы, геологиялық пәндер

  • Курстың/пәннің мазмұны: Мұнай кәсіпшілік жабдықтары, Мұнай-газ операциялары туралы жалпы мәліметтер. Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері. Ұңғымаларды салу циклі туралы ұғым. Бұрғылау бағанының міндеті мен құрамы. Көлбеу және еңіс-бағытталған ұңғымаларды бұрғылаудың мақсаты мен тәсілдері. Тұтас ұңғымен және керн алу арқылы бұрғылауға арналған қашаулар. Бұрғылау қондырғылары (БҚ) мен құрал-жабдықтары. Айналмалы бұрғылау мен түсіріп-көтеру операцияларына арналған құрал-жабдықтар. Бұрғылауда пайдаланылатын бақылау-өлшеу аспаптары. Мұнай өндіруге арналған штангалы винтті сорапты қондырғылар. Қондырғының құрамы. Штангасыз сораптардың классификациясы.

  • Ұсынылатын әдебиет

  Машины и оборудование для добычи нефти и газа. Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. 1984

  Нефтепромысловые машины и механизмы. Чичеров Л.Г. 1983

  Расчет и конструирование нефтепромыслового оборудования. Чичеров Л.Г. и др 1987

  Справочник по нефтепромысловому оборудованию Под редакцией Бухаленко Е.И.1983

  Вадецкий Ю.В. Справочник бурильщика: учеб.пособие для нач.проф.образования/ Ю.В.Вадецкий.-М.: Изд.центр Академия, 2008.-416с

  Сабақ беру әдістері: лекция, практика, СОӨЖ

  Бағалау әдісі/нысаны емтихан

  Оқу тілі қазақша, орысша

  Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.
  Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Жалпы гидравлика

  Пәннің коды ТК2207

  Пәннің типі БП МК

  Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады.  • Оқу жылы 2 ж.

  • Оқу семестрі 4

  • Кредиттер саны 3

  • Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Таңжарықов П.А.

  • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

  • Деректемелер - Бұрғылау гидромеханикасы; Ұңғымаларды жуу жөне жуу агенттері, Тампонажды қоспалар мен үнтақтар; Скважина өнімін жинау және дайындау; Скважинамен мүнай өндіру.

  • Курстың/пәннің мазмұны: Сүйықтардың физикалық қасиеттері. Гидростатиканың негізгі теңдеулері. Гидростатикалық қысымдарды анықтау. Гидродинамикадағы түракты және түрақсыз қозғалыс. Сүйык ағындары. Сүйықтардың бірқалыпты жөне айнымалы қозғалыстарының негізгі теңдеулері. Әртүрлі қозғалыстағы сүйықтар үшін Бернулли Теңдеуі. Элементар ағындардың толық тегеуріні. Гидравликалық кедергілер. Табиғи сүйықтар қозғалысының екі түрлі режимі. Қозғалыстағы сүйықтар үшін Никурадзе графиктері. Шези формуласы және Вейсбах формуласы. Сүйықтардың тесіктер арқылы ағуы. Сүйықтардың құбырлардағы қозғалыс теңдеулері. Сүйықтардың ашық каналдардагы бір қалыпты қозғалысы. Сүйыктардың ашық каналдардағы айнымалы қозғалысы. Фильтрацияның негізгі заңдары мен теңдеулері. Гидромеханикалык модельдеудің негіздері

  • Ұсынылатын әдебиет

   Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика-М. Машиностроение, 1987-460с.

   Әбдіраманов Ә.Ә. Гидравлика: оқулық, 2010.-472бет.

   Әбдіраманов Ә.Ә.,Жолдасов С.Қ. Гидравлика. (Лабораториялық практикум)-Алматы: Эверо баспасы, 2009.-154б.

   Лойцянский Л.Г. Механика жидкости газа-М. Наука,1987-840с.

   Чугаев Р.Р. Гидравлика-Л. Энерго издат. 1982-672с.

   Примеры расчетов по гидравлике / А.Д. Альтшуль, В. И.Калицун и др. М: Строииздат, 1976-256с.

   Ш.Б. Сугiров Гидравлика-Алматы Мектеп, 1988ж-198 бет

   Штеренлихт Д.В. Гидравлика-М: Энергоатом-издат, 1985-640с.

   Справочник по гидравлике/В.А. Большаков, Ю.М. Константинов, В.Н. Попов и др. К: Выщ.шк., 1984-224с.

  • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СОӨЖ

  • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

  • Оқу тілі қазақша, орысша

  • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.  Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Термодинамика және жылу техникасы

  Пәннің коды ТК 2210

  Пәннің типі БП МК

  Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады.  • Оқу жылы 2 ж.

  • Оқу семестрі 3

  • Кредиттер саны 3

  Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Сайлаубекова Н.

  • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

  • Деректемелер - жоғары математика, физика, материалдар кедергісі, инженерлік графика

  • Курстың/пәннің мазмұны: Термодинамиканың І-ші заңы. Жұмыс пен жылудың эквиваленттік принципі. Қайтымды және қайтымсыз процесстер жөнінде ұғым. Газ қоспалары. Газдардың жылу сыйымдылығы. Термодинамикалық процесстер. Жұмыс денесінің күйінің өзгеру процестерінің зерттеудің жалпы методикасы. Негізгі термодинамикалық процесстер. Термодинамиканың ІІ-ші заңы. Тура және кері циклдар. Термиялық пайдалы әсер коэффициенті және салқындатқыш коэффициенті. Карно циклі. Су буы. Ылғал ауа. Ылғал сақтау, ауаның абсолютті және салыстырмалы ылғалдылығы. Ағыстың термодинамикасы. Газдар мен буларды өткізу және дроссельдеу. Компрессорлардағы процестердің термодинамикалық анализі. Іштен жану қозғалтқышының циклдері. Іштен жану қозғалтқышының жұмыс істеу принципі және классификациясы. Бу күш беретін құрылыстың циклі. Ренкин циклі. Газотурбинді қондырғының циклі. Термотрансформаторлармен салқындатқыш қондырғылардың циклдері. Ауалық және булы компрессорлық салқындатқыш қондырғының жұмыс істеу принципі және классификациясы. Жылу желісі. Жылу желілернің изоляциясы. Жылулық есептеме. Құбырлар және олардың тіректері. Жабдықтардың жұмыс сенімділігі.

  • Ұсынылатын әдебиет

   Теплотехника. Баскакова А.П. 1991

   ДВС: устройства и работа. Орлина А.С.1980

   Кабашев Р.А. ж.б. Жылу техникасы: Оқулық/ Р.А. Кабашев,А.К.Кадырбаев, А.М.Кекилбаев.- Алматы : Бастау, 2008.-425б.-суреттері 140 сурет

   Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники: учеб. для студентов сред.проф. образования/ О.Н.Брюханов, А.Т.Мелик-Аракелян, В.И.Коробко.-М.: Изд.центр Академия, 2008.-240с

   Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты. Резвин Б.С.1986

  • Сабақ беру әдістері лекция, практика, зертхана, СОӨЖ

  • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

  • Оқу тілі қазақша, орысша

  • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


  Курстың/пәннің атауы: Қолданбалы механика

  Пәннің коды ТК 2203

  Пәннің типі: Базалық, тандау компоненті

  Оқу жылы: 2-оқу жылы

  Оқу семестрі: 3

  Кредиттер саны 3

  Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Таңжарықова Г.

  Пән мақсаты: Білім алушыларға материя қозғалысының заңдылықтарын оқып үйретеді.

  Қысқаша мазмұны: Кинематика; абсолюттік қатты дене туралы ұғым; еркін қатты дене қозғалысының жалпы жағдайы; нүктенің абсолюттік және салыстырмалы қозғалысы; статика динамикасы мен элементтері; динамика және статика заты; динамика міндеттері; механикалық жүйе; күштік өріс туралы ұғым. Жалпыланған жүйелер координаталар. Жалпыланған координаталардағы механикалық жүйе қозғалысының дифференциал теңдеулері немесе екінші текті Лагранж теңдеулері.

  Құзіреттілігі: Қолданбалы механика курсы студенттердің логикалық ойлау қабылеті қалыптасып дамуына және олардың материя қозғалысының ең қарапайым түрі – механикалық қозғалысқа қатысты құбылыстардлың кең шеңберін түсінулеріне мүмкіншілік туғызады.

  Қолданылатын әдебиеттер:

  1. Решетов Д.Н. Детали машин. М.Высшая школа, 1993

  2. Иманбаев К.К., Махамбеталиев С.Ш. Әдістемелік нұсқаулар. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, Қызылорда 2004ж.

  Чернавский С.А., Боков К.Н., Черин И.М. "Курсовое проектирование деталей машин " М. Машиностроение,1987
  Курстың/пәннің атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі

  Пәннің коды: KК(O)Т 2205

  Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

  Оқу жылы: 3-оқу жылы

  Оқу семестрі: 5

  Кредит саны: 2

  Дәріс беруші профессор: Досмағанбетов Б.

  Курстың мақсаты: Совершенствование языковой и коммуникативной компетенции, включающей четыре вида речевой деятельности—аудирование, чтение, говорение, письмо. Развитие у студентов речевой способности в виде навыков и умений в четырёх видах речевой деятельности, которая позволила бы ему свободно общаться в различных коммуникативных ситуациях.

  Деректемелері/Пререквизиттері: Курс рассчитан на людей, обладающих достаточными знаниями по грамматике русского языка в объёме школьного курса, владеющих навыками аудирования, говорения, чтения и письма на русском языке.

  Курстың/пәннің мазмұны: Расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения грамматическими формами и конструкциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексическим и терминологическим минимумом по специальности. Построение различных типов речевой деятельности: беседа, описание, информирование. Грамматические формы и конструкции в функциональном аспекте. Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных прагматических текстов, диалогических и монологических высказывании в устной и письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфер, по разным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Развитие учебно-профессиональной речи : а) выроботка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования литературы по специальности; б) составление различного рода научно-учебных текстов, близких к текстам учебников и лекций, диалогов, монологов на учебно-профессиональные темы; в) интенсивное обучение основным функционально-смысловым типам высказываний: монологу-описанию, монологу-повествованию, монологу-рассуждению, диалогу-беседе, диалогу-дискуссии.

  Ұсынылатын әдебиет:

  1. Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык., Практический курс (учебное пособие) – Алматы, «Санат», 1995

  2. Метса А.А., Алликметс К.П., Судавичене Л.В. Русский язык., Аудиовизуальный курс: М. Высшая школа, 1991

  3. Городилова Г.Г. Русский язык. Основной курс.М.Высшая школа, 1991

  4. Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка, Алматы, 1992г

  5. Цой А.А. Развитие навыков научной речи, Алматы, 2000г

  6. Мусатаева М.Ш.Пособие по научному стилю/финансово-экономический цикл/, Алматы, 2001

  7. Практический курс русского языка для студентов национальных групп экономических специальностей вузов // под общей ред. М.Р. Насыровой. Алматы,1991

  8. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов/под редакцией Ахмедьярова К.К., Жаркынбаевой Ш.К.- Алматы, Казак университетi, 1999

  9. Учебное пособие по русскому языку для неязыковых групп экономических вузов/ /под ред. Исатаевой С.И., Муртазиной А.У., Сапарбаевой А.М.—Алматы: Ценные бумаги, 2002


  Курстың/пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шет тілі, Қытай тілі

  Пәннің коды: КВShТ 3206

  Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

  • Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады.

  • Оқу жылы 3 ж.

  • Оқу семестрі 3

  • Кредиттер саны 2

  Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Сейтова Г.

  • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

  • Деректемелер – барлық арнайы пәндер

  • Курстың/пәннің мазмұны: қытай тілінің айтылу, ырғақтық-интонациялық ерекшеліктері, дыбыстық жүйенің рецепциясы мен реппродукциясы. Орфография: тілдің дыбыстық-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелер.

  • Ұсынылатын әдебиет

   Қытай тілі оқулығы. Шыңжаң халық баспасы, 2005 ж. ө 188 б., т.1

   Қытай тілі оқулығы. Шыңжаң халық баспасы, 2005 ж. ө 208 б., т.2

   Краткий русско-китайский и китайско-руский словарь, 1994 - 358 с.

   Карманный русско-китайский и китайско-руский словарь, 2003 - 1032 с.

  • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СӨЖ

  • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

  • Оқу тілі қазақша, орысша

  • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


  Курстың/пәннің атауы: Мұнай газ саласындағы стандарттау

  Пәннің коды: ТК 3206

  Пәннің типі: Базалық, тандау компоненті

  Оқу жылы:3-оқу жылы

  Оқу семестрі: 5

  Кредиттер саны: 3

  Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Демеуова А.

  Курстың мақсаты: Дәлдік шегі мен қонымдылықты дұрыс табу мен оны қолданып жүрген стандарттарға сәйкес сызбада дұрыс белгілеуді үйрету; стандарттау әдістері, оны еңгізу мен қадағалауды таныстыру; студенттерді сертификаттау талаптарын оқып үйренуге баулу; өлшеу құралдарының тиімді түрін пайдалана отырып, өлшеуді дұрыс табуды және әртүрлі өлшеуіш құралдарымен бөлшек өлшемдерін анықтауды үйрету

  Деректемелері/Пререквизиттері: Математика, Физика, Сызба геометрия және инженерлік графика

  Курстың/пәннің мазмұны: Мемлекеттік, мемлекетаралық және халықаралық дәрежедегі стандарттау, метрология және сертификаттау жүйелері. Құрылымы. Негізгі қағидалары. Заңнамалық және нормативтік базалар. Мәні. Техникалық регламенттер, олардың мәртебесі. Регламенттер құжаттарын қолдану тәртібі. Мемлекетаралық, халықаралық және ұлттық стандарттары, стандарттау, метрология, сертификаттау бойынша құжаттарды және техникалық регламенттерді қолдану тәртібі. Сертификаттау түрлері мен сұлбалары. Сертификация бойынша органдар және сынау зертханалары. Өнім сапасын басқару жүйелері, оларды әзірлеу және қолдану. Өнім сапасы мен тұтынушылар құқықтарын қорғау. Метрологияның теориялық негіздері. Өлшенетін нысандармен байланысты негізгі түсініктер: материалдық әлем нысандарының қасиеті, өлшемі, сандық және сапалық қасиеттерінің пайда болуы. Өлшеу құралдарымен байланысты негізгі түсініктер.

  Каталог: Docs -> WEPsait
  Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
  Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
  Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
  Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
  WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
  WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
  WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
  WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
  ©engime.org 2020
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет