5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының


Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Ұнғыны жөндеубет6/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Ұнғыны жөндеу

Пәннің коды UZh4306

Пәннің типі КП

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 4 ж.

 • Оқу семестрі 7

 • Кредиттер саны 2

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Шомантаев Ж.А

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

Деректемелер - Жоғары және қолданбалы математика, Физика, Теориялық механика, Жерасты гидромеханикасы

 • Курстың/пәннің мазмұны: Мұнай-газ операциялары туралы жалпы мәліметтер. Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері. Ұңғымаларды салу циклі туралы ұғым. Бұрғылау бағанының міндеті мен құрамы. Көлбеу және еңіс-бағытталған ұңғымаларды бұрғылаудың мақсаты мен тәсілдері. Бұрғылау қондырғылары (БҚ) мен құрал-жабдықтары. Айналмалы бұрғылау мен түсіріп-көтеру операциялары-на арналған құрал-жабдықтар. Ұңғымаларды аяқтау. Ұңғымаларды бекітудің мақсаты мен тәсілдері. Шегендеуші бағандарды ұңғымаға түсіру технологиясы. Бұрғылауда пайдаланылатын бақылау-өлшеу аспаптары. Қабат энергиясының көздері. Ұңғымадағы сұйықтың статикалық және динамикалық деңгейі. Ұңғымаларды штангалы терең сорапты қондырғылар арқылы пайдалану. Штангалы сорапты қондырғының берілісі және беріліс коэффициенті. Штангалы сорапты қондырғының берілісін азайтатын факторлар.

 • Ұсынылатын әдебиет

  1.Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1985

  2.Гиматудинов Ш.К., Ширковкий А.И. Физика нефтяного и газового пласта. – М.: Недра, 1982.

  3.Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин. Учебное пособие. – М.: Недра, 2000.

  4.Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению. В 4-х томах-М.: Недра, 1998.

  5.Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Технология промывки скважин –М.: недра, 1981.

  6.Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. – М.: Недра,1984.

  7.Попов А.Н., Спивак А.Н., Акбулатов Т.О. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 2004

  8.Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1988.

  9.Спивак А.И., Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурении скважин, - М.: Недра, 1994.

  10.Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. – М.: Недра, 1983.

  11.Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и газа. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2002.

  12.Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Учебное пособие для вузов. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2003.

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Скважина өнімдерін жинау және дайындау

Пәннің коды ТК 4302

Пәннің типі КП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 4 ж.

 • Оқу семестрі 7

 • Кредиттер саны 3

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Оринбасаров Қ.О.

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - Теориялық механика, Гидравлика, Гидромеханика

 • Курстың/пәннің мазмұны: Мұнайды, мұнай газы және мұнаймен бірге шығатын суды жинау және дайындаудың физикалық негіздері. Мұнай газ және судың физикалық-химиялық қасиеттері. Мұнай газының физикалық-химиялық қасиеттері. Мұнай газ эмульсиялары (көпіршіктер): көпіршіктің қайталануы, дисперстігі, тұрақтылығы, бұзылуының кинетикасы. Мұнай мен судың және мұнайгаз эмульсиясының физикалық механикасының негіздері. Мұнайда, суда және мұнай газдарындағы фазалық процестер. Кәсіпшілік мұнай құбырларының технологиялық есептері. Ұңғыма өнімдерін алдын-ала кәсіпшілікте айыру. Мұнай кәсіпшілігіндегі резервуарлар. Мұнай газын тасымалдауға дайындау. Технологиялық процестерді автоматтандыру және ұңғыма мен тауар өнімдерін есепке алу. Оңтүстік-Торғай ойпатындағы ұңғыма өнімдерін жинау мен дайындаудың ерекшеліктері.

 • Ұсынылатын әдебиет

  1.Сбор и подготовка скважинной продукции на нефтяных.месторождения. Лалазарян Н.В. Джиембаева К.И. 2000

  2.Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на промыслах. Лутошкин Г.С. Дупюшкин И.И. 1985

  3.Кызылорда- южный центр нефтегазового комплекса Казахстана. Надиров Н.К. 1999

  4.Джиембаева К.И., Лалазарян Н.В. Кәсіпшілікте ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау. Алматы-2003.

  5.Андреев А.Ф. и др. «Основы менеджмента в нефтяной и нефтегазовой промышленности». Москва., 2007.

  6.Дунюшкин И.И. «Сбор и подготовка скважинной продукции нефтяных месторождений". Москва, 2006.

  7.Лутошкин Г.С., Дунюшкин И.И. «Сборник задач по сбору и подготовки нефти, газа и воды на промыслах» Учебное пособие.-Москва, 2007.

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері

Пәннің коды GZZhN 4305

Пәннің типі КП

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 4 ж.

 • Оқу семестрі 7

 • Кредиттер саны 2

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Б.Ж. Бұрханов

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - Ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау, Қабаттың мұнай бергіштігін жоғарылату техникасы

 • Курстың/пәннің мазмұны: Ғылымдардың жікте-месі. Қазақстан мен шетел-дерде мұнай-газ саласындағы зерттеулердің негізгі бағыт-тары. Зерттеу бағытының көкей-тестілігін анықтау. Зерттеу мақсатын қою. Алға қойылған мәселелерді шешу үшін зерттеу әдістерін негіздеу және таңдау. Зерттеудің аналитикалық әдістері, алынған нәтиже-лерді өңдеу мен талдау. Зерттеудің эксперименттік әдістері, алынған деректерді өңдеу және талдау. Алынған деректердің ақиқат-тылығын негіздеу. Алынған нәтижелердің прак-тикалық құндылығы және оларды өндіріске енгізу. Жарияламалар. Ғылыми дәреже және атақ.

 • Ұсынылатын әдебиет

  1.Основы научных исследований. под редак. Крутова В.В1989

  2.Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. Норенков И.В1980

  3.Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей.-М.:ИНФРА-М, 2008.-480с

  4.Основы научных исследований. В.И.Крутов 1980

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің/юниттерді: Қабаттардың мұнай бергіштігін арттырудың техникасы мен технологиясы

Пәннің коды ТК 4304

Пәннің типі КП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 4 ж.

 • Оқу семестрі 7

 • Кредиттер саны 3

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Юсупова Л.Е.

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - мұнай газ кәсіпшілігінің геологиясы, мұнай және газ скважиналарын бұрғылау, скважина өнімін жинау және дайындау, скважинамен мұнай өндіру, газ және газоконденсатты кен орындарын игеру мен пайдалану

 • Курстың/пәннің мазмұны: Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістерінің даму тарихы. Қабаттың мұнай бергіштігін арттырудың негізгі тәсілдері. Мұнай өндірудегі мұнай бергіштікті арттыру әдістерінің алатын үлесі. Су айдау әдісін қолдана отырып мұнай кен орындарын игеру. Скважиналарды орналастыру жүйесі. Қабаттың мұнайбергіштігін арттырудың гидродинамикалық және вивротолқынды әдістері. Қабатқа физика-химиялық әсер ету тәсілдері. Полимерлі су айдау. Газдарды және ертінділерді қабатқа айдау. Қабаттан мұнайды әртүрлі ертінділермен және сығымдалған көмірсутек газдарымен ығыстыру. Қабатты іштен жандыру. Мұнай бергіштікті арттыру мақсатында скважинаның түп аймағына әсер ету. Қабатты сұйықпен жарудың механизімі мен техникасы. Скважинаның түп маңы аймағына жарылыстар. жасау арқылы әсер ету, тасқындық әсер

 • Ұсынылатын әдебиет

  Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы повышения нефтеотдачи пластов. – М., Недра, 1986г.-308 с.

  Ибрагимов Г.З. и дрг. Применение химических реагентов для интенсификации добычи нефти. М. Недра, 1991г.

  Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. М. Недра, 1986г.-300 с.

  Гиматудинов Ш.К. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. М. Недра, 1988г.

  Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. М., Недра, 1990 г.

  Николаевский В.Н. Механика пористых и трещиноватых сред. М., Недра, 1984 г.

  Методическое руководство по расчету коэффициентов извлечения нефти из недр. М., 1986г.-250 с.

  Методическое руководство по определению эффективности применения тепловых, газовых и физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пластов. М., 1991 г-42 с.

  Методическое руководство по оценке технологической эффективности применения методов увеличения нефтеотдачи пластов. Уфа-Нефтеюганск., 1997г.- 30 с.

  Методические указания: Комплексирование и этапность выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений. М., 2002г –75 с.

  Методическое руководство по проектированию разработки нефтяных месторождений с применением гидроразрыва пластов (ГРП) на основе современных компьютерных технологий. М., 1998г – 70 с.

  Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи М. Недра 1984г. Мищенко И.Т., В.А Сахаров В.А., Грон В.Г., Богомольный Г.И.

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Мұнай және газ саласында электронды есептеуіш машиналарда қолдану

Пәннің коды ТК 4303

Пәннің типі КП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 4 ж.

 • Оқу семестрі 7

 • Кредиттер саны 2

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Әбдіқадыров Б.Ә.

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - Жалпы гидравлика, Газ және газконденсат кен орындарын игеру және пайдалану, Мұнай кен орындарын игеру және пайдалану

 • Курстың/пәннің мазмұны: Модельдеу негізгі тусінігі. Модель түрлері. Газдардың жоғары сығылғыштық коэффициентін есептеу. Мұнайдың негізгі параметрлерін және қасиеттерін есептеу. Қабат судың физикалық қасиеттерін есептеу. Сумұнайлы қоспаның түрін және құрылымын есептеу. Мұнай мен газды өндіруінің физикалық негіздері. Өндіру ұңғының тереңдігі бойынша қысым таралуын есептеу. Қабат флюидтер фильтрациясының негізгі үрдістерін сандық модельдеу. Фильтрация аймағының дискреттік ұқсастығын құру. Жерасты гидромеханика есептерін шешу әдістері. Ақыр-айырымдық теңдеулер жүйесін шешу. Әдістің жинақтылығы. Функцияны интерполяциялау

 • Ұсынылатын әдебиет

  1.Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти.–М.:Недра, 1989.–245 с.

  2.Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. – М.:Недра, 1983, 510с.

  3.Кабанихин С.И., Кенжебаев Т.С.,Рысбайулы Б. Опорный конспект лекций по дисциплине / «Математическая физика и численные методы» . КБТУ, 2005г. 58с.

  4.Желтов Ю.П., Стрижков И.Н. и др. Сборник задач по разработке нефтяных месторождений.- М.: Недра, 1985.

  5.Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. –3-е изд. – М.: Наука, 1989.

  6.Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. – М.: Наука, 1988.

  7.Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Учебное пособие для вузов. –М.:ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2003.–816с.

  8.Справочное руководство по проектрированию разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Часть 1. / Под. ред. Ш.К.Гиматудинова. – М.: Недра, 1983. – 455 с.

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, зертхана, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандық бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің атауы: Мұнай газ ісі

Пәннің коды: MGIN 1201

Пәннің типі: Базалық, тандау компоненті

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредиттер саны: 2

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Т.Ж. Жұмағұлов

Курстың мақсаты: Мұнай газ ісінің негіздері пәнінде инженерлік білім берудің негізін құрайды. Мұнай газ өндірісінің қалыптасуы мен өркендеуіне байланысты төмендегідей білім негіздерінде студенттерге қалыптастыруды мақсат етеді:

 • мұнай-газ кәсіпшілігінің геологиясы,

 • мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау,

 • мұнай және газды өндіру,

 • ұңғыма өнімдерін тасымалдау, жинау және дайындау

 • мұнай және газды өңдеу.

«Мұнай газ ісінің негіздері» пәні бірінші курстың бірінші семестрінде оқытылады және базалық пәндер қатарына жатады. Студенттерді ұңғымаларды бұрғылау, мұнай және газ кен орындарын пайдалану, мұнай мен газды өндіру технологиясының негіздерін зерделеу болып табылады.

Постреквизиттер:

 • Мұнай газ саласындағы техника мен технологиялар

 • Мұнай кен орындарын игеру,

- Ұңғыма өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау,

Мұнай-газ саласындағы қоршаған ортаны қорғау.Курстың/пәннің мазмұны:

Болашақ маман мұнай және газ кен орындары туралы негізгі геологиялық мәліметтерді, мұнай, газ, қабат суларының құрамын және қасиеті туралы негізгі мәліметтерді және де кен орындарды игерудің нақты шартын ескере отырып, мұнай-газ өндірудің негізгі технологиялық процестерін, ұңғымалардың өнімділігін арттыру әдістерін, мұнай және газды жинау және дайындау тәсілдерін сауатты таңдауды, ұңғымалар конструкциясын жобалауды, өнімді қабаттарға әсер ету әдістерін таңдауды, «ұңғыма қабат» жүйесінің жұмыс режимін есептеу дағдыларын меңгеруі тиіс.Ұсынылатын әдебиет:

 1. Попов А.Н., Спивак А.Н., Акбулатов Т.О. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 2004

 2. Нұрсұлтанов Ғ.М. «Мұнайды өндіріп, өңдеу», Алматы, ҚазҰТУ, 2000 ж.

 3. Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и газа. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2002.

 4. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Учебное пособие для вузов. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2003.

 5. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. –Алматы. КазНТУ, 2002

 6. Нұрсұлтанов Ғ.М. «Мұнай және газ өнеркәсінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі». Алматы, 1998ж.

 7. Жұмағұлов Т.Ж., Абжаев М.М., Сейтқасымов Б.С., Сейтжанов С.С. Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы: Оқу құралы.- Қызылорда, 2006.

 8. Оркин К.Г. «Расчеты в технологий и технике добычи нефти» Москва. «Недра» 1967г.

 9. Мищенко И.Т. «Расчеты в добыче нефти», Москва, Недра. 1989г.

 10. Ахмеджанов Т.К. және т.б. Мұнай және газ өндіру техникасы мен технологиясы: Оқулық

 11. Т.К. Ахмеджанов, А. Т. Қартабай, Т. У. Қамбақов. Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдаланудың негіздері. Оқулық. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.- 267 бет.

 12. Жұмағұлов Т.Ж. Мұнай және газ өндірудің техникасы мен технологиясы: Оқулық- Астана: - Фолиант, 2013. – 312 бет.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1985

 2. Гиматудинов Ш.К., Ширковкий А.И. Физика нефтяного и газового пласта. – М.: Недра, 1982.

Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет