5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет7/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

Сабақ беру әдістері: лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)

ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЕЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Бекітемін

Политехникалық институт директоры, а.ш.ғ.д., профессор


______________ Шомантаев А. Ә.
«____» ________2013 ж.
5В071800 – «Электр энергетикасы» мамандығы

бойынша оқу бағдарламасының

АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТІ


Электр энергетикасы кафедрасының мәжілісінде қаралды және мақұлданды

№__ хаттамасы, «____» ________2013 ж.

Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к.
__________________ Тайманов С. Т.
ҚЫЗЫЛОРДА, 2013
5В071800 – «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өткен тұлғаларға 5В071800 – «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат

Бағдарламаларға қабылдау жөніндегі талаптар: өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, қазақ және орыс тілдерін еркін меңгеруі.

Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/ оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Нақты өндіріс жағдайында және қызмет иерархиясы бойынша болашақ маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын өзгерте алуға қабілеттілігін, біліктілігі мен білімділігін, сондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуын, ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін қамтамасыз ету.

5В071800 – «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын аяқтаған соң магистратурада білім алуды жалғастырып, магистр академиялық дәрежесін алуға мүмкіндігі бар.Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы- 129 кредит + 6 кредит (іс-тәжірибе) + 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестаттау) - (ECTS-219 кредит)


Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
Жалпы білім пәндері

33

50
Міндетті компонент

33

50

KT 1101

Қазақстан тарихы

3

5

Inf1102

Информатика

3

4

OKN1103

Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері

2

3

Ale 2104

Әлеуметтану

2

3

Etd1105

Экология және тұрақты даму

2

3

K(O)t1106

Орыс тілі

6

9

ETN2108

Экономикалық теория негіздері

2

3

Sht1109

Шетел тілі

6

9

KN 4111

Құқық негіздері

2

3

Saya2112

Саясаттану

2

3

Fil 2113

Философия

3

5
Базалық пәндер

64

96
Міндетті компонент

20

30

KK(O)t 3201

Кәсіби орыс тілі

2

3

K-Bsht 3202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

Mat (І) 1203

Математика 1

3

4

Mat (ІІ) 1204

Математика 2

3

5

Fiz 1205

Физика

4

6

ETN (I) 2206

Электртехниканың теориялық негіздері 1

3

4

ETN (I) 2207

Электртехниканың теориялық негіздері 2

3

5Таңдау компоненті

44

66

Meh 2203

Механика

3

4

EEME 2204

Электр энергетикадағы математикалық есептер

3

5

ETMB 2205

Электртехникалық материалдар және бұйымдар

3

4

AZhN 2206

Автоматтандырылған жобалау негіздері (AUTOCAD және CREDO)

3

4

AOT 2207

Ақпараттық-өлшеуіш техникасы

2

3

EMOT 2208

Электр магниттік өріс теориясы

3

4

ABT2209

Автоматты басқару теориясы

3

5

SE 4204

Сала экономикасы

3

5

ZhZhN1203

Жылумен жабдықтау негіздері

3

4

SGIG1201

Сызба геометриясы және инженерлік графика

3

4

EKOK 4210

Еңбек қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік

3

4

ZhKEZh 3211

Жарық көздері және электрмен жарықтандыру

3

5

ETKZh 4212

Электр технологиялық қондырғылар және жүйелер

3

5

EA 3213

Электр аппараттары

3

5

STM 3214

Сандық техника және микроконтроллерлер

3

5
Кәсіптендіру пәндері

Өнеркәсіп кәсіпорындарын электрмен жабдықтау

32

49
Міндетті компонент

5

8

EM 3301

Электр машиналары

3

5

OE 2302

Өнеркәсіптік электроника

2

3
Таңдау компоненті

27

41

ESKS 3301

Электр стансалары және қосалқы стансалар

2

3

ETZh 3302

Электр тораптары және жүйелері

2

3

EZh 3303

Электрмен жабдықтау жүйелері

3

4

ERKA 4304

Электр энергетикадағы релелік қорғаныс және автоматика

4

6

EOP 3305

Электр энергетикадағы өтпелі процесстер

3

5

ZhKT 3306

Жоғары кернеу техникасы

2

3

EZhZhZh4307

Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау

3

5

DZhEK4308

Дәстүрлі емес және жаңғыртпалы энергия көздері

3

5

AEZh 3309

Автоматтандырылған электр жетегі

3

4

EKZhY 4310

Электр қауіпсіздігі және электр қондырғыларында қауіпсіз жұмысты ұйымдастыру

2

3
Жалпы кредит саны

129

195


Жеке пәндерді сипаттау
2 курс
Курстың/пәннің атауы: Әлеуметтану

Пәннің коды: Ale 2104

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2

Дәріс беруші профессор: Сахиев С. Е.

Курстың мақсаты: студенттердің әлеуметтік өмірдің маңыздылығы мен проблемаларын түсініп, дұрыс шешім қабылдап, ғылыми танымдарын қалыптастыру.

Курс міндеттері:  • қоғамның әлеуметтік өмірі, әлеуметтік салалар, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік топ, тап, әлеуметтік дамудың түрлері мен бағыттарын білуі керек;

  • жеке тұлғалардың әлеуметтік статусын, әлеуметтік мобильділік ұғымын;

  • әлеуметтік тәртіптті, әлеуметтік шиеленістің шешілу жолдарын, басқарудың тиімді жақтарын;

  • социологиялық зерттеудің әдістемесі мен әдістерін жетік меңгеріп, түсінулері керек.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы

Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтану пәні ғылым ретінде. Әлеуметтанулық ойдың даму бағыттары мен кезеңдері. Қоғам жүйе ретінде. Жеке тұлға қоғамдық құрылымда. Әлеуметтік стратификация теориясы. Әлеуметтік мобильділік әлеуметтануы. Әлеуметтік нормалар. Білім беру әлеуметтануы. Отбасы әлеуметтануы. Еңбек әлеуметтануы. Дін әлеуметтануы. Жастар әлеуметтануы. Мәдениет әлеуметтануы. Этнос әлеуметтануы. Социологиялық зерттеу әдістері.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Аженов М.С., Биекенов К.У., Пузиков М.Ф. “Экономическая социология” А,2002

2.Аженов М.С., Утешов С.К., Жаназарова З.Ж. “Общая социология” Альбом схем А,2001

3. Аитов Н.А., Биекенов К.У. “Социология” А,2002

4. Арон Р. “Этапы развития социологической мысли” М,1992

5. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. “Әлеуметтану негіздері” А, Экономика,2004Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің атауы: Саясаттану

Пәннің коды: Saya 2110

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші профессор: Әбекенов Ж.

Курстың мақсаты: Саясаттану пәні, объектісі, әдісі, әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жүйесіндегі орны. Саясаттанудың болашақ маман тұлғасын, азаматты қалыптастырудағы орны. Саяси ой дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық құбылыс ретінде, оның табиғаты, түрлері, мүмкіндіктері, шекаралары мен келешегі. Саясаттанудың субъектісі. Саяси элита мен көшбасшылық. Гуманитарлық мәні, демократиялық мазмұны мен саясаттың ізгілік сипаты. Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы халқыққа жолдауы аясындағы және үдемелі жаңару кезеңіндегі егеменді мемлекет саясаты.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Қоғамтану (мектеп бағдарламасы деңгейінде), Жалпы тарих (мектеп бағдарламасы деңгейінде)

Курстың/пәннің мазмұны: Билік қатынас пен процесс ретінде: пайда болуы, мәні, шығу көздері, ресурстары. Саяси жүйе. Саяси режим мен оның типтері. Демократияның теориялары мен моделі. Сайлау жүйелері. Басқару мен мемлекеттік құрылыс формасы. Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық-саяси қозғалыстар мен ұйымдар. Мемлекеттің қарым-қатынас формалары және азаматтық қоғам, Қазақстанның партиялық жүйесі. Саяси мәдениет пен саяси идеология, Қазақстан Республикасының ұлттық идеясы. Саясаттағы дағдарыстық және қақтығыстық жағдайлар, олардың алдын алу мен шешу жолдары. Әлемдік саясат пен қазіргі халықаралық қатынастар. Әлемдік саяси процестің ерекшеліктері. Жаңа геосаяси конфигурациядағы Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік мүдделері. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары, Орталық Азия аймағындағы және әлемдегі қауіпсіздік пен тұрақты дамытуды қамтамасыз етудегі сыртқы саяси бастамалары.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Ғабитов Т.Х., Мүтәліпов Ж., Құлсариева А.Т. Мәдениеттану.– А., 2005

2. Құлсариева А.Т. Мәдениеттану сөздігі. – А., 2001

3. Мүтәліпов Ж. Мәдени диалог және өркениеттер тоғысы. – А., 2002

4. Сатершинов Б. Қазақстан мәдениетінің теориясымен тарихы. – А, 2001

5. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1992

6. Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Философия

Пәннің коды: Fil 2113

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3

Дәріс беруші профессор: Абдраманова А.

Курстың мақсаты: Жас маманның философиялық мәдениетін қалыптастыру. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін келесі мәселелерді шешу қажет:

1. Студенттерді философия тарихымен және ғылымның қазіргі кезеңдегі жағдайымен таныстыру.

2. Ойлау мәдениетінің өсуіне жағдай жасау, ойлаудың өзіндік, сыншылдықө, өзін-өзі сынау түрлерін көтермелеу және ақылдың кеңдік, тереңдік, ашықтық, алғырлық сияқты түрлерінің қалыптасуын қолдау.

3. Сұхбаттың әдістері жөнінде білім беру, дағдыларды қалыптастыруға көмектесу.

4. Алған білімдерді практикада жүзеге асыра білуге үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы.

Курстың/пәннің мазмұны: Философия пәні және функциялары. Философия пәні және оның тарихи динамикасы. Философия пәні анықтамаларының алуантүрлiлігі және басты философиялық ойлар. Философия және дүниетану. Дүниетану ұғымы, оның құрылымы және негiзгi функциялары. Дүниетанудың тарихи түрлерi. Философиялық бiлiм құрылымы. Философиялық ойлаудағы ерекшелiк. Рефлексия және критицизм классикалық философияның iргелi сипаттамалары ретінде. Эвристикалық және философиялық ойлаудағы творчестволық сипат.

Философияның мәдени-тарихи алғышарттары. Тарихи өлшемдегi философия. Философия және аңыз: шығыстың ежелгi өркениеттерiнiң мәдениетiндегi философияның қалыптасуы. Ежелгi Қытай және Индия философиялық ойларындағы ерекшелік. Көне грек өркениетi және көне философиялық дәстүрдiң ерекшелiк сипаты. Орта ғасырлық еуропалық мәдениеттегi философияның мәртебесі және функциялары. Араб шығыстық орта ғасырлық философиясы. Ренессанс дәуiрiнiң философиясы. Философия және ғылым: жаңа европалық мәдениетiндегi философияның өз тағдырын өзi шешу мәселесі. Әлеуметтiк-тарихи және дүниетану философиялық бiлiм берудiң негізі ретінде. Еуропалық философиялық дәстүрдi дамытуындағы немiс классикалық философиясы және оның рөлi. XIX ғасырдың философиясы: рационализм. XIX ғасырдың философиясы: иррационализм. Қазақ мәдениетiндегi философия феноменi. Қазақ халықының ұлттық сезiмiнiң қалыптасуындағы философиялық идеялар және қазақ ойшылдарының ықпалы. XX ғасыр және XXI ғасыр философиясы. Қазiргi философия идеялар мен тұжырымдамалардың динамикалық жиынтығы ретінде.

Iргелi ұғымдар және философияның қағидалары. Философиядағы әдiс мәселесi. Болмыс философиясы. Адам санасы - бұл философиялық талдаудың негізгі пәні. Философиялық бiлiм жүйесiндегi гносеология. Эпистемология. Ғылымның когнитивтi және әлеуметтiк мәдени мәртебесi. Адам және оның болмысы – философияның орталық мәселесi ретінде. Адам мәселесін қарастырудағы философиялық ерекшелiк, өзектiлiктер және көпқырлылық. Қоғам: философиялық талдаудың негiзі ретінде. Мәдениеттiң философиясы және мәдениеттiң философиялық ұғымы. Әлеуметтiк даму – мәдени-тарихи процесс тұрғысында. Өркениет және мәдениет. Өркениет ұғымы. Қазiргi өркениеттің теориялық және әдiстемелiк негіздері. Қазақстандық қоғам жаңғыруының философиялық мәселелерi. Тәуелсiздiктің алғышарттары және оған жетудегі рухани негiздерi, ұлттық идеяның қалыптасу мәселелері. Қазақстандық ұлттық идеяның негiзгi аспектілері


Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет