А термин абай өлеңі (әдеб.) (1971-1981) Анықтамасы шағын көлемді поэзиялық шығарма Қолданыстағы баламалары абай өлеңі



Pdf көрінісі
бет3/17
Дата23.12.2019
өлшемі3,99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

агреман 
Орысша 
агреман 
Ағылшынша 
agreman 
Түрікше 
agreman (агреман) 
Қытайша 
正式同意(或承认) (zhèngshì tóngyì) (huò chéngrèn) 
 
Термин 
агрессия (заң)  (2016) 
Анықтамасы 
мемлекеттің  егемендігіне,  саяси  тәуелсіздігіне  қарсы 
бағытталған, БҰҰ-ның Жарғысына  қайшы  келетін  тікелей 
немесе жанама күш қолдану 
Қолданыстағы 
баламалары 
агрессиябасқыншылық
 
Орысша 
агрессия 
Ағылшынша 
aggression 
Түрікше 
saldırı (салдыры) 
Қытайша 
侵略 (qīnlüè) 
 
Термин 
ағымдағы бақылау (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
бағдарламаның  жеке-жеке  тақырыптары  бойынша  білімді 
бақылау 
Қолданыстағы 
баламалары 
ағымдағы бақылау 
Орысша 
текущий контроль 
Ағылшынша 
current control 
Түрікше 
mevcut kontrol (мевджут контрол) 
Қытайша 
电流控制 (diànliú kòngzhì) 

29 
 
 
Термин 
ағымдағы есепшот(заң) (1998) 
Анықтамасы 
жеке тұлғалар үшін банкте ашылған шот 
Қолданыстағы 
баламалары 
ағымдағы есепшот 
Орысша 
текущий счет 
Ағылшынша 
account current 
Түрікше 
cari hesap (жари хесар) 
Қытайша 
经常账户 (jīngcháng zhànghù) 
 
Термин 
агрессиялық, агрессияшылдық (психол.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
субъектінің нұқсан келтіру мақсатымен өзінен басқа адамға 
немесе  адамдар  тобына  өз  артықшылығын  білдіріп,  қыр 
көрсетуі немесе күш қолдануға тырысуы 
Қолданыстағы 
баламалары 
агрессиялық, агрессияшылдық 
Орысша 
агрессивность 
Ағылшынша 
aggressiveness 
Түрікше 
saldırganlık (салдырганлык) 
Қытайша 
侵略性 (qīnlüèxìng) 
 
Термин 
адал бәсекелестік (экон.) (1999) 
Анықтамасы 
тұтынушылардың  құқықтарына  нұқсан  келтірмейтін  және 
тауар  өндіру  және  сату  жағдайларына  монополиялық 
ықпалды  болдырмайтын  өнімді  (тауарды)  дайындау  және 
сату 
саласындағы 
тауарөндірушілер 
арасындағы  
бәсекелестік 
Қолданыстағы 
баламалары 
адал бәсекелестік 
Орысша 
добросовестная конкуренция 
Ағылшынша 
honest competition 
Түрікше 
adil rekabet (адил рекабет) 
Қытайша 
不公平
竞争 (gōngpíng jìngzhēng) 
 
Термин 
адалдық (филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
адам  мінезіндегі  бағалы  қасиет;  ойындағыны  ашық  айту; 
жеке  тұлғаның  сана-сезіміне,  ар-ұжданына  қайшы 
келмейтін,  халықтың  мақсат-мүддесін  көздейтін,  тарихи 
шындықпен, прогреспен ұштасып жататын іс-әрекеттер 
Қолданыстағы 
баламалары 
адалдық, ұждандылық 
Орысша 
честность 
Ағылшынша 
honesty 
Түрікше 
dürüstlük (дүрүстлүк) 
Қытайша 
诚实 (chéngshí) 
 
Термин 
адалдық (экон.) (2006) 

30 
 
Анықтамасы 
клиенттерді көтермелеудің арнаулы бағдарламасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
адалдық, лоялти 
Орысша 
лоялти 
Ағылшынша 
loyalty 
Түрікше 
bağlılık (бағлылык) 
Қытайша 
忠诚 (zhōngchéng) 
 
Термин 
 адалдық презумциясы (заң) (2016)  
Анықтамасы 
кез  келген  азамат  белгіленген  орган  тиісті  түрде  кері 
жағдайды дәлелдемегенше, адал болып саналатын күй 
Қолданыстағы 
баламалары 
адалдық презумциясы 
Орысша 
презумция добросовестности 
Ағылшынша 
presumption of honesty 
Түрікше 
iyi niyet varsayımı (ии ниет варсайымы) 
Қытайша 
善意的推定  (shànyì de tuīdìng) 
 
Термин 
адам(филос.) (2016) 
Анықтамасы 
тірі,  саналы  әлеуметтік  тіршілік  иесі,  қоғамдық-тарихи 
қызмет және мәдениет субъектісі 
Қолданыстағы 
баламалары 
адам,жан, кісі, пенде 
Орысша 
человек 
Ағылшынша 
human being; human 
Түрікше 
adam (адам) 
Қытайша 
一个男人 (yīgè nánrén) 
 
Термин 
адам құқықтары (заң) (2016) 
Анықтамасы 
жеке 
тұлғаның 
азаматтық 
құқықтық 
мәртебесін 
сипаттайтын ережелер жиынтығы. 
Қолданыстағы 
баламалары 
адам құқықтары 
Орысша 
права человека 
 
Ағылшынша 
human rights 
Түрікше 
insan hakları (инсан хаклары) 
Қытайша 
人权 (rénquán) 
Термин 
адам өлтіру(заң) (2016) 
Анықтамасы 
кісі өлтіру, яғни басқа адамға құқыққа қарсы қасақана қаза 
келтіру 
Қолданыстағы 
баламалары 
адам өлтіру, өлтіру, өлтірушілік 
Орысша 
убийство 
Ағылшынша 
murder 
Түрікше 
öldürme (өлдүрме) 
Қытайша 
谋杀 (móushā) 
 

31 
 
Термин 
адам, тұлға (филос.) (2013) 
Анықтамасы 
адамның 
жеке 
басының 
моралдік, 
әлеуметтік, 
психологиялық  аспектілерін  сипаттайтын  және  адамды 
қоғамның 
саналы 
факторы 
мен 
мүшесі 
ретінде 
сипаттайтын тұжырымдама 
Қолданыстағы 
баламалары 
адам,тұлға 
Орысша 
лицо  
Ағылшынша 
person 
Түрікше 
kişi (киши) 
Қытайша 
个人 (gèrén) 
 
Термин 
адамгершілік қағидаттары (филос.) (2016) 
Анықтамасы 
әдеп  ілімдерінің  бәрін  мойындайтын  негізгі  моралдік 
ережелер 
Қолданыстағы 
баламалары 
адамгершілік принциптері, адамгершілік қағидаттары 
Орысша 
нравственные принципы 
Ағылшынша  
moral principles 
Түрікше  
ahlaki ilkeler (ахлаки илкелер) 
Қытайша  
道德原则 (dàodé yuánzé) 
 
Термин 
адамгершілік тәрбиесі (психол.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
тәлім-тәрбиенің  ықпалды  әсерімен  моральдық  сананы 
қалыптастырудың,  этикалық  білімділікті,  адамгершілік 
сезімді дамытудың сара жолы 
Қолданыстағы 
баламалары 
адамгершілік тәрбиесі, адамгершілік тәрбие 
Орысша 
воспитание нравственное 
Ағылшынша 
moral education 
Түрікше 
insanseverlik eğitimi (инсансеверлик еитими) 
Қытайша 
教育 (jiàoyù) 
 
Термин 
адамдардың тарихи қауымдастығы(тар.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
адамдар  арасында  қатынас  жасаудың  қандай  да  бір  шегін, 
ережелерін, этикетін қалыптастыру 
Қолданыстағы 
баламалары 
адамдардың тарихи қауымдастығы 
Орысша 
историческая общность людей 
Ағылшынша 
historical community 
Түрікше 
Tarihseltoplum(тарихселтоплум) 
Қытайша 
历史社区 (lìshǐ shèqū) 
 
Термин 
адамды қанау (заң) (2016) 
Анықтамасы 
басқа адамның еңбек нәтижелерiн айырбассыз немесе осы 
адамның  жұмыс  уақытында  жасаған  еңбегінің  құнынан 
төмен тауарларменайырбас жасау арқылы иемдену 
Қолданыстағы 
адамды қанау, адамды пайдалану 

32 
 
баламалары 
Орысша 
эксплуатация человека 
 
Ағылшынша 
human exploitation 
Түрікше 
insan sömürüsü (инман сөмүрүсү) 
Қытайша 
人类剥削 (rénlèi bōxuè) 
 
Термин 
адамды ұстап беру (экстрадициялау) (заң) (2016) 
Анықтамасы 
қылмыс  жасауға  қатысты  күдікті  немесе  айыпталушыны 
бір мемлекеттен екінші мемлекетке беруде  мемлекеттердің 
қылмыспен күресудегі ынтымақтастық түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 
адамды ұстап беру (экстрадициялау), тұлғаны ұстап беру 
(экстрадициялау) 
Орысша 
выдача лица (экстрадиция) 
Ағылшынша 
extradition 
Түрікше 
suçluların iadesi (сучлуларын йадеси) 
Қытайша 
引渡 (yǐndù) 
 
Термин 
адамзат қоғамы(тар.) (2005) 
Анықтамасы 
негізгі  элеметтері  адамдар,  олардың  бірлескен  қызмет 
формасы,  еңбек,  еңбек  өнімі,  меншіктің  түрлі  формалары 
мен  ол  үшін  ғасырлық  күрес,  саясат  пен  мемлекет,  түрлі 
институттар  жиынтығы,  рухтың  талғампаз  саласы 
саналатын тіршілік жүйелері дамуының ең жоғары сатысы 
Қолданыстағы 
баламалары 
адамзат қоғамы 
Орысша 
человеческое общество 
Ағылшынша 
human society 
Түрікше 
insan toplumu (инсан топлуму) 
Қытайша 
人类社会 (rénlèi shèhuì) 
 
Термин 
адамзат, адам баласы (филос.) (2016) 
Анықтамасы 
бір  кездері  жер  бетінде  өмір  сүрген  барлық  адамдардың 
жиынтығы 
Қолданыстағы 
баламалары 
адамзат, адам баласы 
Орысша 
человечество 
Ағылшынша 
humanity 
Түрікше 
insanlık (инсанлык) 
Қытайша 
人类 (rénlèi) 
Термин 
а-дато (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
құжат мерзімі көрсетілген сан, векселдің қай күні берілгені
а-датоны қанша уақыттан кейін төлеу қажеттігі 
Қолданыстағы 
баламалары 
а-дато 
Орысша 
а-дато 
Ағылшынша 
a-dato 
Түрікше 
dato (дато) 

33 
 
Қытайша 
a-日期 (a-rìqí) 
 
Термин 
адвербиалдану, үстеуге айналу (лингв.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
сөз  формаларының  жаңа  грамматикалық  мағынаға  ие 
болып, өзге сөз таптарынан үстеуге ауысуы 
Қолданыстағы 
баламалары 
адвербиалдануүстеуге айналу 
Орысша 
адвербиализация 
Ағылшынша 
adverbalization 
Түрікше 
zarflanma (зарфланма) 
Қытайша 
副词化 (fùcíhuà) 
 
Термин 
адвокат (заң) (2016) 
Анықтамасы 
жоғары заңи білімі бар, адвокаттық қызметпен айналысуға 
лицензия алған заңи көмек көрсететін тұлға 
Қолданыстағы 
баламалары 
адвокат,  қорғаушы 
Орысша 
адвокат 
Ағылшынша 
lawyer 
Түрікше 
avukat (авукат) 
Қытайша 
律师 (lǜshī) 
 
Термин 
адвокат құпиясы (заң) (2016) 
Анықтамасы 
адвокатқа  оның  қызметіне  байланысты  хабарланған  және 
оны  жария  ету  хабарлаушы  адамдардың  мүдделеріне 
қарама-қарсы болатын мәлімет 
Қолданыстағы 
баламалары 
адвокат құпиясы 
Орысша 
адвокатская тайна 
Ағылшынша 
advocacy secrecy 
Түрікше 
avukat sırrı (авукат сырры) 
Қытайша 
律师的秘密 (lǜshī de mìmì) 
 
Термин 
адвокатура (заң) (2016) 
Анықтамасы 
сотта  сенім  білдірушінің  құқықтарын,  бостандықтары  мен 
мүдделерін  қорғаумен  айналысатын  әлеуметтік-құқықтық 
институт 
Қолданыстағы 
баламалары 
адвокаттық іс, адвокаттық қызмет, адвокаттар алқасы, 
қорғаушылар тобы 
Орысша 
адвокатура 
Ағылшынша 
advocacy 
Түрікше 
avukatlık (авукатлык) 
Қытайша 
律师团 (lǜshī tuán) 
 
Термин 
аддендум, толықтырма (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
бұрын  жасалған  сақтандыру  немесе  қайта  сақтандыру 
шартына жазбаша толықтыру 
Қолданыстағы 
аддендумтолықтырма 

34 
 
баламалары 
Орысша 
аддендум 
Ағылшынша 
addendum 
Түрікше 
ek (ек) 
Қытайша 
补遗 (bǔyí) 
 
Термин 
аджастер (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
жеке  немесе  заңды  тұлға,  сақтандыру  компаниясының 
өкілі,  сақтандыру  жағдайында  сақтандырылушының 
шағымдары туралы мәселелерді шешу 
Қолданыстағы 
баламалары 
аджастер 
Орысша 
аджастер 
Ағылшынша 
adjuster 
Түрікше 
adjaster (аджастер) 
Қытайша 
海损检定员 (hǎisǔn jiǎndìng yuán) 
 
Термин 
адмониция (экон.) (2016) 
Анықтамасы 
қарызға  алынған  ақшаны  төлеу  жөнінде  жазбаша 
міндеттеме ұсыну 
Қолданыстағы 
баламалары 
адмониция 
Орысша 
адмониция 
Ағылшынша 
admonition 
Түрікше 
borçname (борчнаме) 
Қытайша 
警告 (jǐnggào) 
 
Термин 
адрес, мекен жай (ісқағаз.) (1971-1981), адрес, мекенжай 
(1990) 
Анықтамасы 
орналасқан  жері,  тұрғылықты  жері,  тұрғылықты  жердің 
белгіленімі 
Қолданыстағы 
баламалары 
адрес, мекен жай, мекен-жай, мекенжай 
Орысша 
адрес 
Ағылшынша 
address 
Түрікше 
adres (адрес) 
Қытайша 
地址 dìzhǐ, 住址 zhùzhǐ; 通信处 (tōngxìnchù) 
 
Термин 
адресант (ісқағаз.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
хат-хабарды жіберуші 
Қолданыстағы 
баламалары 
адресант, жөнелтуші, жіберуші 
Орысша 
адресант 
Ағылшынша 
sender 
Түрікше 
gönderen (гөндерен) 
Қытайша 
发信人 (fāxìnrén), 发件人 (fājiànrén), 发票人 (fāpiàorén), 寄
信人 (jìxìnrén), 寄件人 (jìjiànrén), 发问人 (fāwènrén) 
说话人 (shuōhuà rén),授话人 (shòu huà rén) 

35 
 
 
Термин 
адресат (ісқағаз.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
хат-хабарды алушы 
Қолданыстағы 
баламалары 
адресат, қабылдаушы 
Орысша 
адресат 
Ағылшынша 
addressee 
Түрікше 
alıcı, muhatap (алыжы, мухатап) 
Қытайша 
收 件 人   (shōujiànrén),  收 信 人   (shōuxìnrén),  受 话 人 
(shòuhuàrén) 
 
Термин 
адритура (экон.) (2016) 
Анықтамасы 
тауарды тікелей апарылатын жеріне жөнелту 
Қолданыстағы 
баламалары 
адритура 
Орысша 
адритура 
Ағылшынша 
adrift 
Түрікше 
adritura (адритура) 
Қытайша 
漂浮 (piāofú) 
 
Термин 
адъективтену, сын есімге айналу (лингв.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
есімшелердің  етістіктің  морфологиялық  белгілерінен 
айрылуы нәтижесінде сын есімге ауысуы 
Қолданыстағы 
баламалары 
адъективтенусын есімге айналу 
Орысша 
адъективация 
Ағылшынша 
adjectivation 
Түрікше 
zarflanma (зарфланма) 
Қытайша 
形容词化  (xíngróngcí huà ) 
 
Термин 
адъюдикация (заң) (2016) 
Анықтамасы 
аумақтық  дауды  халықаралық  арбитраж  не  сот  шешiмi 
арқылы шешiп, аумаққа ие болудың тәсiлi 
Қолданыстағы 
баламалары 
адъюдикация  
 
Орысша 
адъюдикация  
Ағылшынша 
adjudication 
Түрікше 
hüküm (хүкүм) 
Қытайша 
裁决 (cáijué) 
 
Термин 
адъюнктура (пед.) (2006) 
Анықтамасы 
әскери  оқу  орындарында  бiлiктiлiгi  жоғары  ғылыми-
педагог  кадрларды  дайындау  нысаны,  әскерилердiң 
аспирантурасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
адъюнктура 
Орысша 
адъюнктура 
Ағылшынша 
adjuncture 

36 
 
Түрікше 
ilave (илаве) 
Қытайша 
研究机构 (yán jiù jīgòu) 
 
Термин 
ажур, сәйкеспе (экон.) (2006) 
Анықтамасы 
талдамалы  есеп  пен  жинақтамалы  есеп,  қоймалық  және 
бухгалтерлік есептер, жинақтамалы есеп шоттары бойынша 
қалдықтар мен айналымдар деректерінің сәйкес келуі 
Қолданыстағы 
баламалары 
ажурсәйкеспесәйкестелім, керемет, ойдағыдай 
Орысша 
ажур 
Ағылшынша 
up to date 
Түрікше 
seyrek örgü (сейрек өргү) 
Қытайша 
镂空 (lòukōng) 
 
Термин 
аз қамтылған отбасылар (экон.) (2016) 
Анықтамасы 
тұрғын  үй  заңнамасына  сәйкес  тұрғын  үй  көмегін  алуға 
құқығы бар адамдар 
Қолданыстағы 
баламалары 
аз қамтылған отбасылар, табысы аз отбасылар 
Орысша 
малообеспеченные семьи 
Ағылшынша 
low-income families 
Түрікше 
düşük gelirli aileler (дүшүк гелирли айлелер) 
Қытайша 
低收入家庭 (dī shōurù jiātíng) 
 
Термин 
аз қамтылғандық (*) (2016) 
Анықтамасы 
әлеуметтік 
қажеттіліктерді 
қанағаттандыру 
құралы 
ретіндегі материалдық ресурстардың жеткіліксіздігі 
Қолданыстағы 
баламалары 
аз қамтылғандық, аз қамтылу 
Орысша 
малообеспеченность 
Ағылшынша 
low income 
Түрікше 
düşük gelir (дүшүк гелир) 
Қытайша 
低收入 (dī shōurù) 
 
Термин 
азамат (саяс.) (2005) 
Анықтамасы 
белгілі бір мемлекеттiң тұрақты тұрғынына жататын, оның 
қорғауын пайдаланатын және саяси әрі басқа да құқық пен 
міндеттерді үлесіне алатын адам 
Қолданыстағы 
баламалары 
азамат 
Орысша 
гражданин 
Ағылшынша 
citizen 
Түрікше 
vatandaş (ватандаш) 
Қытайша 
公民 gōngmín 
 
Термин 
азамат соғысы (2005), (тар.) азамат соғысы (1971-1981) 
Анықтамасы 
ұйымдасқан  топтар  арасындағы  немесе  кейде  бұрын 
біртұтас ел құрамына кірген ұлттар арасындағы ірі көлемді 
қарулы  қақтығыстар  түрінде  көрініс  беретін,  мемлекет 

37 
 
ішінде  жинақталған  әлеуметтік  қайшылықтарды  шешудің 
неғұрлым өткір формасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
азамат соғысы, азаматтық соғыс 
Орысша 
гражданская война 
Ағылшынша 
civil war 
Түрікше 
içsavaş(ичсаваш) 
Қытайша 

战 (nèizhàn) 
 
Термин 
азаматсыздық (заң) (2016) 
Анықтамасы 
белгілі  бір  мемлекеттің  азаматтығында  жоқ  тұлғаның 
құқықтық жағдайы 
Қолданыстағы 
баламалары 
азаматсыздық, азаматтығы жоқтық 
Орысша 
безгражданство 
Ағылшынша 
statelessness 
Түрікше 
vatansızlık (ватансызлык) 
Қытайша 
无国籍 (wú guójí) 
 
Термин 
азаматтардың әрекет ету қабілеттілігі (заң) (2005) 
Анықтамасы 
азаматтың  өз  әрекетімен  азаматтық  құқықты  игеру  және 
жүзеге асыру 
Қолданыстағы 
баламалары 
азаматтардың  әрекет  ету  қабілеттілігі,  азаматтардың 
әрекетке қабілеттілігі 
Орысша 
дееспособность граждан   
Ағылшынша 
legal capacityof citizens 
Түрікше 
vatandaşların  yasal  kapasitesi  (ватандашларын  йасал 
капаситеси) 
Қытайша 
公民的能力 (gōngmín de nénglì) 
 
Термин 
азаматтығы жоқ адам  (заң) (2016) 
Анықтамасы 
қандай  да  бір  мемлекет  азаматының  мәртебесі  жоқ  жеке 
тұлғалар 
Қолданыстағы 
баламалары 
азаматтығы жоқ адам,азаматтығы жоқ тұлға 
Орысша 
лицо без гражданства  
Ағылшынша 
stateless person 
Түрікше 
vatansız kişi (ватансыз киши) 
Қытайша 
无国籍人 (wú guójí rén) 
 
Термин 
азаматтығынан айрылу(заң) (2013) 
Анықтамасы 
азаматтың 
белгілі 
бір 
іс-қимылдарының 
немесе 
мемлекеттің шешімінің нәтижесі 
Қолданыстағы 
баламалары 
азаматтығынан айрылу 
Орысша 
утратагражданства 
Ағылшынша 
loss of citizenship 
Түрікше 
vatandaşlık kaybı (ватандашлык каибык) 

38 
 
Қытайша 
国籍丧失 (guójí sàngshī) 
 
Термин 
азаматтық (ісқағаз.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
моральдік  ұстаным,  адамның  азаматтық  ұжымға  деген 
парызы  мен  жауапкершілік  сезімін  білдіреді:  мемлекет, 
отбасы және т.б 
Қолданыстағы 
баламалары 
азаматтық, азаматтылық  
Орысша 
гражданственность  
Ағылшынша 
citizenship 
Түрікше 
sivil (сивиль) 
Қытайша 
国籍 (guójí) 
 
Термин 
азаматтық бағынбаушылық (заң) (2016) 
Анықтамасы 
мемлекет саясатын зорлықсыз әдістермен өзгерту әрекеті 
ретінде қоғамның түбегейлі немесе бір бөлігінің салық 
төлеуден, мемлекеттің заңдары мен нормаларына 
бағынудан бас тартуы 
Қолданыстағы 
баламалары 
азаматтық бағынбаушылық, азаматтық бағынбау 
Орысша 
гражданское неподчинение 
Ағылшынша 
civil disobedience 
Түрікше 
sivil itaatsizlik (сивиль итаатсизлик) 
Қытайша 
公民
违抗 (gōngmín wéikàng) 
 
Термин 
азаматтық борыш (заң) (2016) 
Анықтамасы 
конституцияда  және  заңнама  актілерінде,  жалпы  адами 
моральда  берілген,  әрі  өзінің  әрекеттеріне  толық  жауап 
беретін азаматтың құқығын анықтайтын категория 
Қолданыстағы 
баламалары 
азаматтық борыш, азаматтық парыз 
Орысша 
гражданский долг 
Ағылшынша 
civic duty 
Түрікше 
sivil görev (сивиль гөрев) 
Қытайша 
公民义务 (gōngmín yìwù) 
 
Термин 
азаматтық бостандық (заң) (2016) 
Анықтамасы 
табиғи  еркіндік,  жеке  тұлғаның  толық  тәуелсіздігі  және 
меншігі  мен  қауіпсіздігін  қорғайтын  заңға  сүйене  отырып 
өмір сүруі. 
Қолданыстағы 
баламалары 
азаматтық бостандық, азаматтық еркіндік 
Орысша 
гражданская свобода 
Ағылшынша 
civil liberty 
Түрікше 
sivil özgürlükler (сивиль өзгүрлүклер) 
Қытайша 
公民自由 (gōngmín zìyóu) 
 
Термин 
азаматтық ел, азаматтық ел-жұрт (ісқағаз.) (2016) 

39 
 
Анықтамасы 
соғысып  жатқан  жақтың  территориясында  табылатын, 
бірақ  қарулы  күштер  санатына  жатпайтын  бейбіт  немесе 
азаматық ел 
Қолданыстағы 
баламалары 
азаматтық 
ел, 
азаматтық 
ел-жұрт, 
азаматтық 
тұрғындар 
Орысша 
гражданское население 
Ағылшынша 
civilian population 
Түрікше 
sivil nüfus (сивиль нүфүс) 
Қытайша 
平民 (píngmín) 
 
Термин 
азаматтық жауапкер (заң) (2016) 
Анықтамасы 
қылмыстық  әрекет  салдарынан  келтірілген  зиян  үшін 
материалдық жауапкершілік арқалайтын тұлға 
Қолданыстағы 
баламалары 
азаматтық жауапкер, азаматтық жауап беруші 
Орысша 
гражданский ответчик 
Ағылшынша 
civil defendant 
Түрікше 
sivil sorumlusu (сивильсорумлусу) 
Қытайша 
民事被告 (mínshì bèigào) 
 
Термин 
азаматтық жауапкершілік(заң) (2016) 
Анықтамасы 
заңды жауапкершіліктің түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17




©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет