Аксонометриялық проекцияларДата19.01.2020
өлшемі1,2 Mb.
 • №2 дәріс
 • 1 академиялық сағат
 • Қарымсақов Уалихан Төленұлы
 • «Қолданбалы механика және инженерлік графика» кафедрасы
 • Инженерлік және компьютерлік графика пәні

Аксонометриялық проекциялар

 • Аксонометрия (еж.грек тілінде аксон- ось, метро – өлшеймін) Аксонометриялық проекциялар объектіні бір проекциялар жазықтығына параллель проекциялау арқылы алынады.
 • ех, еy, еz – натурал масштаб
 • е′х, е′y, е′z – аксонометриялық масштаб
 • О′ x′y′ z′ – аксонометриялық координаталар жүйесі
 • A2′ – А нүктесінің екінші проекциясы
 • A′ – А нүктесінің аксонометриялық проекциясы
 • ,
 • ,
 • .
 • ,
 • .
 • -
 • -
 • - x’ осі бойынша бұрмалану коэффициенті
 • - y’ осі бойынша бұрмалану коэффициенті
 • - z’ осі бойынша бұрмалану коэффициенті
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Проекциялау бағытына байланысты аксонометриялық проекциялар қиғаш бұрышты немесе тікбұрышты болады.

 • Проекциялау бағытына байланысты аксонометриялық проекциялар қиғаш бұрышты немесе тікбұрышты болады.
 • Егер проекциялау бағыты аксонометриялық проекциялар жазықтығына перпендикуляр болса, онда аксонометриялық проекция тікбұрышты деп аталады.
 • Проекциялау бағыты
 • проекциялар жазықтығымен тік
 • бұрыш жасамаса, онда
 • аксонометриялық проекциялар қиғашбұрышты деп аталады.
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.
 • Бұрмалану көрсеткіштеріне байланысты аксонометриялық проекциялар үш топқа бөлінеді:
 • Изометрия u = v = w
 • Диметрия u = w  v
 • Триметрия u  v  w
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Аксонометрияның негізгі теоремасы

 • Координаталық осьтердің аксонометриялық проекциялар жазықтығына қатысты орны мен проекциялау бағытын өзгертсе, аксонометриялық осьтердің өзара орналасулары мен бұрмалану көрсеткіштері де өзгереді. Бұл байланыс аксонометрияның негізгі теоремасында (Польке теоремасы) тұжырымдалады:
 • Жазықтықтағы бір нүктеден шығатын қалауымызша алынған үш кесінді кеңістіктегі бір нүктеден шығатын өзара перпендикуляр тең кесінділердің параллель проекциялары бола алады.
 • Бұл теореманы алғаш рет неміс геометрі К. Польке 1853 жылы ұсынған.
 • Аксонометрияның негізгі теоремасына сүйене отырып, аксонометриялық осьтер мен бұрмалану көрсеткіштерін қалауымызша алуға болады деуге болады.
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.
 • Бұрмалану көрсеткіштері мен проекциялау бағытының арасында мынадай байланыс орындалады:
 •  
 • u2 + v2 + w22 + ctg2,
 •  
 • мұндағы - проекциялау бағытының аксонометриялық проекциялар жазықтығымен жасайтын бұрышы.
 • Тік бұрышты аксонометрия үшін  90, сондықтан
 • u2 + v2 + w2  2.
 • Бұл формула тікбұрышты аксонометрияның негізгі формуласы деп аталады.
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Стандарт аксонометриялық проекциялар

 • МСТ 2.317-2011 – «Аксонометриялық проекциялар» стандарты аксонометриялық проекциялардың бес түрін тағайындайды:
 • Тікбұрышты изометрия;
 • Тікбұрышты диметрия;
 • Қиғашбұрышты фронталь диметрия;
 • Қиғашбұрышты фронталь изометрия;
 • Қиғашбұрышты горизонталь изометрия.
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Тікбұрышты изометрия

 • u2+ v2 + w2 =2 теңдігіне v мен w орнына u қойсақ,
 • 3u2 =2 болады.
 • Бұдан u = = 0,82
 • Келтірілген коэффициент 0,82  1
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Тікбұрышты изометрия

 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Тікбұрышты диметрия

 • O’x’ және O’z’ осьтері бойынша бұрмалану коэффициенттерін 1-ге тең етіп алады.
 • O’y’ осі бойынша бұрмалану коэффициентін 0,5-rе тең етіп алады.
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Тікбұрышты диметрия

 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Қиғашбұрышты фронталь диметрия

 • Бұрмалану коэффициенттері
 • x осі бойынша u= 1
 • у осі бойынша v= 0,5
 • z осі бойынша w= 1
 • у осінің көлбеулігін 30 немесе 60° етіп қабылдауға болады.
 • x’
 • y’
 • z’
 • O’
 • 45
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Қиғашбұрышты фронталь изометрия

 • x’
 • y’
 • z’
 • O’
 • 45
 • Бұрмалану коэффициенттері
 • x осі бойынша u= 1
 • у осі бойынша v= 1
 • z осі бойынша w= 1
 • у осінің көлбеулігін 30 немесе 60° етіп қабылдауға болады.
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Қиғашбұрышты горизонталь изометрия

 • x’
 • y’
 • z’
 • O’
 • 90
 • 30
 • 90
 • Бұрмалану коэффициенттері
 • x осі бойынша u= 1
 • у осі бойынша v= 1
 • z осі бойынша w= 1
 • x пен y осьтерінің арасы 90 ° болу керек. у осінің көлбеулігін 45 немесе 60° етіп қабылдауға болады.
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Нүктенің аксонометриялық проекциясын салу

 • А(30,40,50)
 • x’
 • y’
 • z’
 • O’
 • 30
 • 40
 • 50
 • А’х
 • А’2
 • А’
 • А’y
 • А’z
 • А’3
 • А’1
 • А нүктесінің тікбұрышты изометриясын салу
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Нүктенің аксонометриялық проекциясын салу

 • А(30,40,50)
 • x’
 • z’
 • O’
 • 30
 • 50
 • А’х
 • А’
 • А’2
 • 8
 • 1
 • y’
 • 8
 • 7
 • 40
 • А нүктесінің тікбұрышты диметриясын салу
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.
 • Бақылау сұрақтары:
 • 1. Қандай проекцияларды аксонометриялық деп атаймыз?
 • 2. Аксонометриялық проекциялардың түрлерін атаңыз.
 • 3. Бұрмалану коэффициенті деп нені атаймыз?
 • 4. Аксонометрияның негізгі теоремасы – Польке теоремасын айтыңыз.
 • 5. Тік бұрышты изометрия мен диметрияда ось бағыттары бойынша бұрмалану коэффициенттерін атаңыз.
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.

Әдебиеттер

 • Есмұханов Ж. М. Сызба геометрия. А.: «Мектеп», 1987. – 168 б.
 • Жаңабаев Ж. Инженерлік және компьютерлік графика. – Алматы, «Мектеп», 2005. – 304 б.
 • Бәйдібеков Ә.К., Мусалимов Т.К., Ж.М. Садықова, С.Ә. Қолбатыр. Инженерлік графика. – Алматы, «Білім», 2012 – 264 б.
 • Қарымсақов У.Т. Сызба геометрия: Оқу құралы. – Алматы: ҚазҰТЗУ, 2015. – 213 б.
 • Нәби Ы. А. Сызба геометрия және инженерлік графика:. - 2-ші бас., толықт.- Алматы: Бастау, 2010. 276 б.
 • Нұрмаханов Б. Н. Сызба геометрия. – Тараз: 1999.
 • Ыбраев А. Инженерлік графика. Техникалық жоғары оқу орындары мамандықтарының студенттеріне арналған оқулық. – Алматы, «Білім», 2005. – 248 б.
 • Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы
 • т.ғ.к., Қарымсақов У.Т.


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет