Апробационные тесты ент 2013 по химии для школ с казахским языком обучениябет1/2
Дата21.11.2023
өлшемі165 Kb.
#192500
түріТесты
  1   2
Байланысты:
khimiia 2013 30
балатөбелесеберсе, Бейбіт(1)


Апробационные тесты ЕНТ 2013 по химии для школ с казахским языком обучения


ХИМИЯ1. Ядросында 26 протоны бар элемент
A) Al
B) Zn
C) Cu
D) Fe
E) Ba

2. Сұйық заттар:
A) HNO3, H2
B) H2, HCl
C) H2SO4, HNO3
D) O2, H2SO4
E) HCl, O2

3. Диссоциацияланбайтын қосылыс
A) NaOH
B) H2SiO3
C) H2SO3
D) H2SO4
E) KOH

4. Пропан (С3Н8) жанғанда түзілетін заттар
A) СО2, Н2О
B) С, Н2
C) О2
D) Н2О
E) С, Н2О

5. Сl атомының Cl- анионынан айырмашылығы
A) ядро заряды
B) салыстырмалы атомдық массасы
C) р-деңгейшедегі электрондардың жалпы саны
D) ешқандай айырмашылығы жоқ
E) энергетикалық деңгейдің саны

6. Таза алюминийді алу әдісі—
A) электролиттік диссоциация
B) гидролиз
C) электролиз
D) металлотермия
E) пиролиз

7. Пропан молекуласындағы С – С байланысының валенттік бұрышы:
A) 10703'
B) 1500
C) 109028'
D) 10405'
E) 3600

8. Тотықтырғанда құмырсқа альдегидін түзетін спирттің
құрамындағы көміртегі атомының саны:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

9. Өте жеңіл, құрылыста жылу сақтайтын және дыбыс өткізбейтін пластмасса түрі
A) пенополистирол (пенопласт)
B) поливинилхлорид
C) полистирол
D) полиметилметакрилат
E) полиэтилен

10. Құрамында атомдарының саны азырақ молекула
A) хлор қышқылында.
B) хлорлау қышқылда.
C) хлорлы қышқылда.
D) хлорсутек қышқылында.
E) хлорлылау қышқылда.

11. Массасы 200 г тұз қышқылының ерітіндісінде 2,7 г алюминий ерітілген. Ерітіндідегі хлорсутектің массалық үлесі
A) 3,75
B) 4,82
C) 7,62
D) 5,47
E) 6,72

12. Массасы 8 г кальций гидроксиді мен 16 г аммоний нитраты қоспасын реакция аяқталғанша қыздырғанда түзілген газдың көлемі
A) 2,24 л
B) 4,48 л
C) 5,60 л
D) 4,36 л
E) 2,52 л

13. Өзгерістер схемасындағы ’’Э’’ элементі
Э(NO3)2  ЭO  ЭSO4 Э(OH)2.
A) Калий.
B) Кальций.
C) Мыс.
D) Күміс.
E) Литий.

14. Оттектің күкірт қышқылындағы массалық үлесі (%):
A) 16
B) 32
C) 24
D) 48
E) 65

15. Катализатор қатысуымен 7 моль азот және 5 моль сутекті жібергенде,
40 % сутек әрекеттеспеді. Газ қоспасы соңында:
A) 2 моль сутек, 3 моль азот, 4 моль аммиак.
B) 3 моль азот, 5 моль аммиак, 5 моль сутек.
C) 2 моль аммиак, 2 моль сутек, 6 моль азот.
D) 1 моль аммиак, 2 моль сутек, 2 моль азот.
E) 3 моль азот, 4 моль сутек, 4 моль аммиак.

16. Массасы 120 г темір (ІІІ) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің шығымы:
A) 20 %.
B) 80 %.
C) 60 %.
D) 50 %.
E) 40 %.

17. 3,425 г сілтілік жер металл сумен әрекеттескенде көлемі 560 мл (қ.ж.) сутек бөлетін металл
A) кальций
B) барий.
C) стронций
D) рибидий
E) цезий

18. Таза никель алуға болатын әдіс:
A) Металлотермия.
B) Электрометаллургия.
C) Алюминотермия.
D) Сутектітермия.
E) Көміртектітермия.

19. 16 г 50%-ті бром суын түссіздендіру үшін қажет бутеннің көлемі
A) 11,2 л.
B) 0,112 л.
C) 2,24 л.
D) 1,12 л.
E) 22,4 л.

20. Көміртек атомының тотығу-дәрежесінің өзгеруіне C–4 → C–1 → C+1 сәйкес келетін өзгерістер тізбегі
A) CH4 →C2H2→CH3CHO
B) СН3Cl→С6Н5CH3→С6Н5CCl3
C) C2H6 →C2H5Cl→ C2H5OH
D) CH4 →CH3Cl→CH3OH
E) СН3ОН→НСНО→ НСООН

21. 100 г 75-тік және 50 г 93-тік этил спирттерін араластырғанда түзілген ерітіндідегі этил спиртінің массалық үлесі
A) 81
B) 71
C) 61
D) 51
E) 41

22. 40г пропанол мен 40г пропион қышқылы әрекеттескенде шығымы 75% болса, түзілген эфирдің массасы (г)
A) 47
B) 45
C) 46
D) 48
E) 43

23. Шығымы 60 % болып, 54 г сүт қышқылын алуға жұмсалатын глюкозаның массасы:
A) 90 г
B) 94 г
C) 96 г
D) 85 г
E) 89 г

24. Көлемі 8 л метиламинді жағуға қажет ауаның (оттектің ауадағы көлемдік үлесі 0,2) (қ.ж.) көлемі:
A) 18 л
B) 90 л
C) 45 л
D) 8 л
E) 56 л

25. 1 кг пентанды жағу үшін қажет (қ.ж.) ауаның көлемі: (Оттектің ауадағы көлемдік үлесі 0,2)
A) 2,5 м3.
B) 12,5 м3.
C) 5,9 м3.
D) 12 м3.
E) 11,9 м3.

ХИМИЯ1. III топ қосымша топша элементі
A) B
B) Al
C) Sc
D) Ca
E) Ln

2. Хлорсутек молекуласында химиялық байланыс түзуге қатысатын электрон саны
A) 2
B) 10
C) 6
D) 8
E) 4

3. Әлсіз негізді күшті қышқылмен бейтараптандыратын реакцияға тән иондық теңдеу:
A) + = H2O
B) HCN + = + H2O
C) Fe2+ + 2 = Fe(OH)2
D) Fe3+ + 3 = Fe(OH)3
E)

4. Кез келген қышқыл құрамына міндетті түрде кіретін атом
A) сутек
B) металл
C) азот
D) күкірт
E) оттек

5. Хлорлылау қышқылдың (HClO) құрамындағы хлордың тотығу дәрежесі:
A) 0.
B) +1.
C) -2.
D) +2.
E) -1.

6. Концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейтін металл:
A) мыс
B) хром
C) сынап
D) мырыш
E) күміс

7. Изомерия дегеніміз- ... заттар
A) Молекула құрамы әр түрлі, химиялық қасиеттері бірдей
B) Молекула құрамы бірдей, химиялық құрылысы бірдей, қасиеттері өзгеше
C) Химиялық қасиеттері бірдей, молекулалық құрамы әр түрлі
D) Молекулаларының құрамы бірдей, бірақ химиялық құрылыстары әр түрлі
E) Құрылысы әр түрлі, қасиеттері бірдей

8. Этан мынадай реакцияға қатысады
A) изомерлену
B) полимерлену
C) қосып алу
D) гидрлену
E) орын басу

9. Зертханада ацетальдегидты алу әдісі
A) Мыс (ІІ) оксидімен этанолды тотықтыру.
B) Этил спиртін бромсуымен араластыру арқылы.
C) Концентрлі калий дихроматының ерітіндісін этанолмен қосып қайнату арқылы.
D) Этил спиртін HCl ерітіндісімен араластыру арқылы.
E) Этил спиртін дегидрлеу.

10. Азот қышқылының 252 г зат мөлшері
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

11. Судың 375 грамында 125 г мыс (ІІ) сульфатының пентагидраты CuSO4∙5H2O ерітілді.Түзілген ерітіндідегі мыс (ІІ) сульфатының CuSO4 массалық үлесі:
A) 30%
B) 48%
C) 20%
D) 16%
E) 40%

12. Оттектің массалық үлесі көп гидроксид
A) натрий
B) кальций
C) алюминий
D) барий
E) бериллий

13.
тізбегіндегі A заты
A) Cu(OH)2
B) CuOH
C) CuO
D) Cu
E) Cu2O

14. Массасы 442 г күкіртсутектің зат мөлшері
A) 13.
B) 15.
C) 12.
D) 11.
E) 14.

15. Берілген қосылыстардағы фосфордың массалық үлесі ең көп зат:
A) ортофосфор қышқылы.
B) фосфор (ІІІ) оксиді.
C) калий дигидрофосфаты.
D) кальций дигидрофосфаты.
E) метафосфор қышқылы.

16. Ерітінділері сілтілік орта көрсететін заттар
A) Na2SO3, K2SO4
B) Na2CO, K2SO4
C) NaNO3, K2CO3
D) Na2CO3, K2SіO3
E) Na2SіO3, KNO3

17. Алюминий хлоридімен әрекеттесетін металл:
A) Мыс.
B) Мырыш.
C) Күміс.
D) Темір.
E) Кальций.

18. 10 г мырыш пен 10 г күкірт әрекеттескенде түзілген мырыш сульфидінің массасы
A) 10,9 г
B) 30,9 г
C) 20,9 г
D) 24,9 г
E) 14,9 г

19. Көмірсутек толық жанғанда массасы 0,88 г көміртек (ІV) оксиді және 0,36 г су түзілді. Газдың сутекпен салыстырғандағы тығыздығы 21. Көмірсутектің формуласы:
A) C3H8
B) C4H8
C) C3H4
D) C3H6
E) C4H6

20. 25 г 94 %-тік фенол ерітіндісі мен 75 г 1 %-тік бром суын араластырғанда түзілетін реакция өнімінің массасы:
A) 0,59 г
B) 0,63 г
C) 0,52 г
D) 0,35 г
E) 0,47 г

21. 90 г сірке қышқылы мен 32 г метанол әрекеттескенде түзілген күрделі эфирдің массасы
A) 29 г
B) 39 г
C) 49 г
D) 74 г
E) 59 г

22. Массасы 1 кг целлюлозаны толық эфирлеу үшін массалық үлесі 80% сірке қышқылының (р=1,6 г/см3) қажет (есептеуі целлюлозаның 1 элементар буынына арналады) көлемі:
A) 812 мл
B) 868 мл
C) 1796 мл
D) 824 мл
E) 835 мл

23. Глициннің құрылымдылық формуласы:
A)
B)
C)
D)
E)

24. Орташа салыстырмалы молекулалық массасы 1200 болатын поливинилхлоридтің құрамындағы хлордың массалық үлесі
A) 64,7 %
B) 20,6 %
C) 56,8 %
D) 36,8 %
E) 63,4 %

25. Көлемі 10 м3 табиғи газда метанның көлемдік үлесі 0,7-ге тең. Осы табиғи газды жағуға көлемдік үлесі 0,2-ге тең оттек бар ауаның (қ.ж.) жұмсалатын көлемі:
A) 75 м3
B) 70 м3
C) 60 м3
D) 55 м3
E) 65 м3ХИМИЯ1. Оксиді қышқылдық қасиет көрсететін элемент
A) K
B) Cl
C) Mg
D) Ba
E) Ca

2. Иондық кристалл тор түйіндерінде болатын бөлшектер
A) атомдар.
B) катиондар және аниондар.
C) катиондар және атомдар.
D) атомдар және молекулалар.
E) молекулалар.

3. Ерітіндіде бір мезгілде бола алатын иондарды көрсетіңіз:
A) Н+ және ОН-.
B) Ba2+ және SO42-.
C) Ag+ және Cl-.
D) Ca2+ және CO32-.
E) Ba2+ және 2NО3-.

4. Табиғатта О2 түзілуінің реакциясы
A) 6CO2 + 6 H2O C6 H 12 O6 + 6O2
B) 2KClO3 2KCl + 3O2
C) 2HgO 2Hg + O2
D) 2 H2O2 2 H2O + O2
E) 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2+ O2

5. Суда жақсы еритін қосылыс
A) Cr2O3.
B) FeO.
C) CuO.
D) SO3.
E) ZnO.

6. Электрондық формуласы 1s22s22p63s23p5 болатын элемент
A) F
B) S
C) Na
D) O
E) Cl

7. Кір сабынның құрамында болатын сілтілік металл
A) Li
B) Rb
C) K
D) Na
E) Fr

8. Пропенніњ гомологы болмайтын зат
A) С2Н4
B) С4Н6
C) С5Н10
D) С6Н12
E) С7Н14

9. Тетрахлорметанды өрт сөндіруге қолданатын себебі
A) ауыр буы оттекті жібермейтіндіктен
B) ұшқыш болғандықтан
C) жылуды жақсы сіңіретіндіктен
D) өткір иісі болғандықтан
E) жақсы еріткіш болғандықтан

10. Мырыш сульфидін өртеу реакциясының типі және коэффициентер қосындысы
A) айырылу, 5
B) айырылу, 7
C) қосылу, 7
D) тотығу-тотықсыздану,9
E) алмасу, 5

11. Берілген схемаға Э  ЭО  Э(ОН) 2 сәйкес келетін генетикалық қатары
A) фосфор  фосфор (V) оксиді фосфор (V) гидроксиді
B) барий  барий оксиді  барий гидроксиді
C) алюминий  алюминий оксиді  алюминий гидроксиді
D) күкірт  күкірт (IV) оксиді  күкірт (IV) гидроксиді
E) натрий натрий оксиді  натрий гидроксиді

12. Өзгерістер схемасы берілген:

A және B заттары
A) FeO; Fe(OH)2.
B) Fe; Fe(OH)2.
C) Fe; Fe(OH)3.
D) FeO; Fe(OH)3.
E) FeO; Fe2O3.

13. Күкірт қышқылының көлемі 400 мл массалық үлесі 15%, тығыздығы 1,1 г/мл ерітіндісіне 60 г су құйылды. Түзілген ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі
A) 14,5 %
B) 13,2 %
C) 12,4 %
D) 15,6 %
E) 11,2 %

14. Натрий селитрасындағы азоттың массалық үлесі (%)
A) 8,5
B) 35,5
C) 25,5
D) 16,5
E) 30,5

15. 84 г натрий карбонаты мен 0,5 моль хлорсутек ерітінділерін араластырғанда бөлінетін газдың (қ.ж.) көлемі:
A) 33,6 л
B) 22,4 л
C) 5,6 л
D) 11,2 л
E) 16,8 л

16. Калий бромиді ерітіндісі электролизінің молекулалық теңдеуіндегі екі коэффициенттердің жалпы саны:
A) 7
B) 10
C) 8
D) 9
E) 6

17. Мыс пластинкасын қара ұнтаққа, одан кейін көк ерітіндіге айналдыру процесін көрсететін реакциялар жұбы
A) Cu + H2O ...
CuCl2 + NaOH ...
B) Cu + O2 ...
CuO + Cu(OH) 2 ...
C) Cu + Cl2 ...
Cu + HgCl2 ...
D) Cu + O2 ...
CuO + HCl ...
E) Cu + O2 ...
CuO + H2O ...

18. 1,12 л бутадиенмен (қ.ж.) ең көп мөлшерде әрекеттесе алатын бромның массасы:
A) 160 г
B) 80 г
C) 16 г
D) 32 г
E) 40 г

19. Сұйық майдың қатты майға айналу процесінің схемасы:
A)
B)
C)
D)
E)

20. 13,7 г бромбутанмен әрекеттесу үшін қажетті калий гидроксидінің 50%-тік ерітіндісінің массасы:
A) 11,2 г.
B) 15,6 г.
C) 12 г.
D) 12,2 г.
E) 5,6 г.

21. Фенолдың этанолдағы 9,4 % ерітіндісі металл натриймен әрекеттескенде 3,36 л сутек алу (қ.ж.) үшін ерітіндінің жұмсалған (р=0,9 г/мл) көлемі:
A) 333 мл
B) 303 мл
C) 297 мл
D) 317 мл
E) 290 мл

22. Массасы 45 г глюкозаны толық тотықтыруға (құрамында оттектің көлемдік үлесі 21 % бар) қажет ауаның (қ.ж.) көлемі:
A) 160 л
B) 130 л
C) 150 л
D) 140 л
E) 120 л

23. 50 л метиламиннің жануына жұмсалатын ауаның көлемі ((O2)=20%)
A) 535,7 л
B) 637,2 л
C) 472,7 л
D) 562,5 л
E) 517,9 л

24. Орташа молекулалық массасы 100000-ға тең полипропиленнің полимерлену дәрежесі және бір макромолекуласын синтездеуге жұмсалатын пропиленнің (қ.ж.) көлемі:
A) 2385; 46,7 м3.
B) 2431; 49,4 м3.
C) 2452; 48,5 м3.
D) 2331; 52,5 м3.
E) 2381; 53,3 м3.

25. 23 г этанол натриймен әрекеттескенде түзілген сутектің көлеміндей (қ.ж.) сутек алу үшін қажет метанолдың массасы
A) 16 г
B) 22 г
C) 18 г
D) 20 г
E) 14 г

ХИМИЯ1. Be → Mg → Ca қатарында химиялық элементтердің металдық қасиеттері
A) төмендейді
B) өзгермейді
C) артады
D) артады, сосын төмендейді
E) төмендейді, артады

2. Этиламиннің тұз қышқылымен әрекеттесу реакциясында элементтердің тотығу дәрежесі
A) Азотта өзгереді
B) Хлорда өзгереді
C) Өзгермейді
D) Сутекте өзгереді
E) Көміртекте өзгереді

3. Ерітіндіде бірге болатын иондар:
A) Fe3+ и .
B) Zn2+ и .
C) Al3+ и .
D) Cu2+ и .
E) Na+ и .

4. Мырыш сульфатын түзетін заттар жұбы
A) Zn(OH)2 және H2SO4
B) Zn және S
C) ZnO және H2S
D) Zn және SO3
E) Zn және SO2

5. Ерітіндінің тығыздығын есептеуге арналған формула
A) ωер. зат = mер.зат /m ерітінді · 100%
B) Vерт. = mерт. / ρ
C) η = mпр. /m теор. · 100%
D) ρ = mерт. /Vерт.
E) m ерітінді = mер.зат / ωер. зат · 100%

6. Қатты агрегат күйде болатын галоген:
A) J2
B) Cl2
C) Br2
D) S
E) F2

7. Судың кермектігі мына иондармен анықталады:
A) Mg2+ және Al3+
B) Al3+ және K3
C) Ca2+ және Mg2+
D) Mg2+ және K+
E) K+ және Ca2+

8. Этанның жану реакциясының термохимиялық теңдеуі
2Н6 + 7О2 → 4СО2 + 6Н2О + 3080 кДж
Реакция нәтижесінде 770 кДж жылу бөлінсе, жұмсалған (қ.ж.) оттегінің көлемі:
A) 39,8 л
B) 33,6 л
C) 44,8 л
D) 22,4 л
E) 39,2 л

9. Полимерлерге тән емес қасиет
A) балқу температурасы тұрақты емес.
B) қыздырғанда айырылады.
C) ауада тотығады.
D) беріктігі жоғары.
E) суда өте нашар ериді немесе мүлде ерімейді.

10. Мыс (II) сульфатының 16г ерітіндісіне 12 г темір ұнтағын қосты. Түзілген мыстың массасы
A) 5,9 г
B) 6,8 г
C) 8,4 г
D) 6,4 г
E) 7,6 г

11. Иісі өткір зат:
A) HPO3
B) HCl
C) H2SO4
D) H2SіO3
E) H3PO4

12. Берілген схемадағы реакцияларға реагенттердің қатысу реті
Cl2 HCl Cl2 KClO3 O2.
A) H2, MnO2, KOH, қыздыру.
B) H2, KІ, NaOH, HCl.
C) H2, І2, KOH, қыздыру.
D) H2, H2O, K2O, HBr.
E) H2, Br2, K2O, HCl.

13. 20 г мыс (II) оксиді мен 19,6 г күкірт қышқылын қыздырғанда түзілетін тұздың массасы (г)
A) 24
B) 32
C) 34
D) 22
E) 33

14. 20 моль аммиак селитрасының молекула саны
A) 2,4∙1021
B) 2,4∙1024
C) 1,2∙1025
D) 1,2∙1022
E) 4,8∙1023

15. Сутектің массалық үлесі аз зат
A) GeH4
B) Sі2H6
C) SіH4
D) C2H6
E) CH4

16. Металдардың жалпы химиялық қасиеттерін көрсететін реакциялар үрдісінің жұбы
A) Fe + O2
Al2O3 + HCl →
B) CO + O2
Na +H2O →
C) Fe +S →
S + O2
D) Zn + CuSO4
Mg + O2
E) HNO3 + Cu →
СО2+ Cu →

17. 5,6 г темірді толық хлорлау үшін жұмсалатын хлордың (қ.ж.) көлемі
A) 1,12 л
B) 2,24 л
C) 5,6 л
D) 4,48 л
E) 3,36 л

18. Берілген схемадаДостарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет