Қарағанды облысы білім басқармасыPdf көрінісі
бет1/6
Дата06.01.2020
өлшемі1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

Қарағанды облысы білім басқармасы Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бӛлім бойынша жиынтық бағалауға арналған 

тапсырмалар 

 

Тоқсандақ жиынтық бағалауға арналған 

тапсырмалар 

 

 

Математика  

5-

сынып 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды 2018 ж. 

 

 

УДК 512  

Шығармашылық топ автор-құрастырушылар:  

Қарағанды  қаласы:  Алтынбекова  А.М.  (№86  ОМ),  Бекбулатова  Г.И.  (Жамбыл 

атындағы  ММИ),  Игманова  У.А.  (№3  гимназия),  Нурманбаева  Б.А.  (№12  ОМ), 

Шаргалина О.И. (№38 гимназия), Ефимик М.Н. (№93 гимназия), Паршина Л.Н. (№85 

ОМ), 

Қарқаралы ауданы: Аменова А.О. (О.Жаутыков атындағы №1 ОМ)  

 

 

Пікір жазған: 

Калинина  О.Ю.  КМКП  Қарағанды  облысы  білім  беруді  дамытудың  оқу-әдістемелік 

орталығының жалпы орта білім беру бӛлімінің әдіскері: 

 

 

  

 

 Бӛлім  бойынша  жиынтық  бағалауға  арналған  тапсырмалар.  Тоқсандақ 

жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Математика 5-сынып. ҚО ББД ОӘО, 

2018 ж. 60 бет. 

  

Әдістемелік  ҧсыныстар  5  сынып  білім  алушыларына  арналған  "Математика"  пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ҧйымдастыру және ӛткізу кезінде мҧғалімге 

кӛмек  ретінде  жасалған.

 

Әдістемелік  ҧсыныстар  ҥлгілік  оқу  жоспары  мен    оқу бағдарламасы  негізінде  дайындалған.  Бӛлім/ортақ  тақырып  ҥшін  жиынтық  бағалау 

тапсырмалары  мҧғалімге  білім  алушылардың    тоқсан  бойынша  жоспарланған  оқу 

мақсаттарына қол жеткізу деңгейін анықтауға мҥмкіндік береді.

 

Бӛлім/ортақ тақырып бойынша    жиынтық  бағалауды  ӛткізу  ҥшін  әдістемелік  ҧсынымдарда  тапсырмалар, 

дескрипторлар мен баллдар арқылы бағалау критерийлері ҧсынылады. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Облыстық Ғылыми-Әдестемелік Кеңесімен ҧсынылды 

Протокол №6    « 27  » __желтоқсан__ 2018 ж. 

 


 

Мазмұны 

 

Бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар ................................... 4 

1-

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ............. 5 «НАТУРАЛ САНДАР ЖӘНЕ НӚЛ САНЫ» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ............... 5 

«НАТУРАЛ САНДАРДЫҢ БӚЛІНГІШТІГІ» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ............... 9 

«ЖАЙ БӚЛШЕКТЕР» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау .............................................. 13 

2-

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ........... 16 «ЖАЙ БӚЛШЕКТЕРГЕ АМАЛДАР ҚОЛДАНУ» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ...... 16 

3-

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ........... 20 «МӘТІН ЕСЕПТЕР» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ................................................ 20 

«ОНДЫҚ БӚЛШЕКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРҒА АМАЛДАР ҚОЛДАНУ» бӛлімі бойынша 

жиынтық бағалау .............................................................................................................. 23 

«ЖИЫН» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау .................................................................. 27 

4-

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ........... 31 «ПАЙЫЗ» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ................................................................. 31 

«БҦРЫШТАР. КӚПБҦРЫШТАР» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау ............................ 35 

«ДИАГРАММА» және «КЕҢІСТІК ФИГУРАЛАРЫНЫҢ ЖАЗБАЛАРЫ» бӛлімдері 

бойынша жиынтық бағалау ............................................................................................. 40 Тоқсандақ жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар .......................................... 46 

І тоқсанға арналған ТЖБ ................................................................................................. 48 

ІІ тоқсанға арналған ТЖБ ................................................................................................ 51 

ІІІ тоқсанға арналған ТЖБ ............................................................................................... 53 

ІV тоқсанға арналған ТЖБ ............................................................................................... 56 

 

  

 

 


 

БӚЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

Жиынтық  бағалау  белгілі  бір  оқу  кезеңінде  оқу  бағдарламасының  мазмҧнын 

меңгеру  деңгейін  анықтау  және  тіркеу  ҥшін  жҥргізіледі.  Тіркеу  барысында  оқу 

бағдарламасының  мазмҧнына  сәйкес  білім  алушылардың  білімі  мен  білік 

дағдыларын  кӛрсететін  дәлелдер  жинау  негізінде  жҥзеге  асырылады.  Жиынтық 

бағалау тоқсан ішінде (бӛлім/ортақ тақырып ҥшін жиынтық бағалау), тоқсан соңында 

(тоқсандық    жиынтық  бағалау)  және  білім  беру  деңгейі  аяқталғаннан  кейін  (негізгі 

орта, 

жалпы 


орта) 

ӛткізіледі. 

Жиынтық 

бағалау 


нәтижелері 

бойынша 


балл/деңгей/бағалау  туралы  шешімді  мҧғалім  бағалау  критерийлеріне  сәйкес 

анықтайды.  Әрбір  білім  алушыға  қатысты  объективті  шешім  қабылдауда  мҧғалімге 

кӛмек  кӛрсетуде  бӛлім/ортақ  тақырыптар  ҥшін  жиынтық  бағалау  тапсырмаларына 

дескрипторлар әзірленген.  

 

 

 


 

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

«НАТУРАЛ САНДАР ЖӘНЕ НӚЛ САНЫ» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау 

А-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.1.2.3  санды  ӛрнектердің  мәндерін  табу  ҥшін  кӛбейту  мен  қосу  амалдарының 

қасиеттерін қолдану 

5.2.2.1  арифметикалық  амалдардың  белгісіз  компоненттерін  табу  ережесі  негізінде 

теңдеулерді шешу 

5.5.1.1  натурал  сандарға  арифметикалық  амалдар  қолдана  отырып,  мәтінді 

есептерді шығару 

 

Бағалау критерийі: Білім алушы 

 Қосу  мен  кӛбейту  амалдарының  қасиеттерін  қолданып,  санды  ӛрнектің  мәнін 

табады 


 

Теңдеуді шешеді  

Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолданып, мәтін есепті шығарады  

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Білу және тҥсіну. Қолдану 

Орындау уақыты:   15 минут  

 

І нұсқа Тапсырмалар 

 

1. Ӛрнектің мәнін тиімді әдіспен табыңыз:  

a) 5084 

 24 + 976  5084 


b) 594 + 847 + 6 + 153 

 

2. Теңдеуді шешіңіз және тексеруді орындаңыз: 24 + (78 

– m) = 36 

 

3. Есепті шешіңіз: Кӛрермендер залында 360 орын бар. 42 адамнан тҧратын 8 топ ӛз орындарына 

отырғаннан кейін неше орын бос қалады? 

 

ІІ нұсқа 

1. Ӛрнектің мәнін тиімді әдіспен табыңыз:  

a) 

3508 


 2 


 98 


 3508


 

b) 


392 

 776  8 




224


 

 

2. Теңдеуді шешіңіз және тексеруді орындаңыз:  (

х+14) – 28 = 97 

 

3. Есепті шешіңіз: Кӛрермендер залында 500 орын бар. 54 адамнан тҧратын 6 топ ӛз орындарына 

отырғаннан кейін неше орын бос қалады? 

 

 


 

Бағалау критерийлері № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Қосу мен кӛбейту 

амалдарының қасиеттерін 

қолданып, санды ӛрнектің 

мәнін табады 

 

 

кӛбейтудің қосуға қатысты ҥлестірімділік қасиетін қолданады; 

қосудың ауыстырылымдық заңын қолданады; 

санды ӛрнектің мәнін есептейді; 

 

 

Теңдеуді шешеді  

 

қосу амалының белгісіз компонентін табу ережесін қолданады; 

азайту амалының белгісіз компонентін табу ережесін қолданады; 

айнымалының мәнін табады; тексеруді орындайды;  

Натурал сандарға 

арифметикалық амалдар 

қолданып, мәтін есепті 

шығарады 

 

 

 

берілгенін қысқаша жазады; есептің шарты бойынша санды ӛрнек 

қҧрастырады; 

есептің шарты бойынша бірінші амалды орындайды; 

есептің шарты бойынша екінші амалды орындайды және жауабын табады. Жалпы балл 11 

 

 В-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.5.2.2 


натурал сандарды координаталық сәуледе кескіндеу;  

5.2.2.


1  арифметикалық  амалдардың  белгісіз  компоненттерін  табу  ережесі  негізінде 

теңдеулерді шешу 

5.5.1.1  натурал  сандарға  арифметикалық  амалдар  қолдана  отырып,  мәтінді 

есептерді шығару 

5.5.1.8 

әріпті ӛрнектерді қҧру және оларды есептер шығаруда қолдану 

 

Бағалау критерийі: 

Білім алушы 

 Координаталық сәуледе сандарды орналастырады; 

 Қосу  мен  кӛбейту  амалдарының  қасиеттерін  қолданып,  санды  ӛрнектің  мәнін 

табады 


 

Теңдеуді шешуде әріпті ӛрнектерді ықшамдайды 

Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолданып, мәтін есепті шығарады  

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Білу және тҥсіну. Қолдану 

Орындау уақыты:   15 минут 

 

 

І нұсқа 1. 

ХУ және Z нҥктелерінің координатасын чертеж бойынша табыңыз: 

а)

 b) 

        


c) 

        


2. 

а) Ӛрнекті ықшамдаңыз: 8(12m+27)+5(31-17m); 

b) 

Алдыңғы амалдағы нәтижені пайдаланып теңдеуді шешіңіз: 8(12m+27)+5(31-17m)=448. 

3. 

Баскетбол  жарысына    n    қыздар  және  қыздарға  қарағанда  m  –ге  артық 

ҧл балалар келді. Ойын ойнау ҥшін олар  5 адамнан тҧратын екі командаға бӛлінді. 

Қанша команда болар еді?  

а) Есеп шығару ҥшін әріпті ӛрнек қҧрастырыңыз.  

в) Егер n=29, m=17 болса, ӛрнектің мәнін табыңыз  

ІІ нұсқа 

2. 1. 

ХУ және Z нҥктелерінің координатасын чертеж бойынша табыңыз: 

 

  

а)                                                                                         

b) 

        


c) 

        


 

2. 

а)Ӛрнекті ықшамдаңыз: 6(20+31x)+2(21-15x); 

b) 

Алдыңғы амалдағы нәтижені пайдаланып теңдеуді шешіңіз:  6(20+31x)+2(21-15x)=630. 

3. 

Бақшадан n  алмҧрт және алмҧрттан m-ге артық  алма жиналды. Оны дҥкенге 

жеткізу ҥшін 24 данадан қораптарға салды. Қанша қорап шығар еді? 

а) Есеп шығару ҥшін әріпті ӛрнек қҧрастырыңыз.  

в) Егер n=100, m=16 болса, ӛрнектің мәнін табыңыз 

 

  

 

Бағалау критерийлері № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Координаталық сәуледе 

сандарды орналастыру 

 

 

Бірлік кесіндіні тауып Х координатасын анықтайды

Бірлік кесіндіні тауып У координатасын анықтайды; 

Бірлік кесіндіні тауып Z координатасын анықтайды;   

Ӛрнекті ықшамдау  

2

а Кӛбейтудің қасиетін пайдаланып 

жақшаларды ашады; 

Ӛрнекті ықшамдайды  

  

2b 


Қосындыдағы белгісізді табу ережесін 

қолданады 

Кӛбейтіндідегі белгісізді табу ережесін қолданады 

Теңдеудің тҥбірін табады 

 

Есеп шартына сәйкес әріпті 

ӛрнек қҧрастыру және оның 

мәнін табу  

 

3а 


берілгенін қысқаша жазады; 

Қанша команда (қорап) шығатынын ӛрнектейтін ӛрнек қҧрастырады 

есептің шарты бойынша санды ӛрнек қҧрастырады; 

3b Әріпті ӛрнектің мәнін табады Жалпы балл 12 

 

 

«НАТУРАЛ САНДАРДЫҢ БӚЛІНГІШТІГІ» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау А-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.1.1.5 


натурал санның бӛлгіші мен еселігі анықтамаларын білу 

5.1.2.6 натурал сандардың 3-ке және 9-ға бӛлінгіштік белгілерін қолдану 

5.1.2.10  кӛбейтіндінің берілген натурал санға бӛлінгіштігін талдау 

5.1.2.11 

қосындының  және  айырымның  берілген  натурал  санға  бӛлінгіштігін  талдау 

екі және одан артық сандардың ЕҤОБ-ін және ЕКОЕ-ін табу  

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

 Натурал санның бӛлгіштері мен еселіктерін анықтайды 

 Есептеуде және есеп шығарғанда сандардың бӛлінгіштік белгілерін қолданады 

 Амалдарды орындамай-ақ, қосындының / кӛбейтіндінің берілген санға бӛлінгіштігін 

анықтайды 

 

Сандардың ЕҤОБ және ЕКОЕ табады  

Ойлау  дағдыларының  деңгейлері:  Білу  және  тҥсіну.  Жоғары  деңгей 

дағдылары Орындау уақыты 20 минут 

 

І нұсқа 

1. 5, 21, 25, 42, 80 сандарынан: 

a)  5-ке еселік; 

b)  100-дің бӛлгіштерін; 

c)  42 санының бӛлгіштері болмайтын сандарды таңдап жазыңыз. 

2.  9 метр жібек матасы сатып алынды. Оның қҧны 4581 теңге болуы мҥмкін бе? 

Жауабын тҥсіндіріңіз. 

3.  Амалдарды орындамай-ақ анықтаңыз: 

a)  120 + 48 қосындысы 12-ге бӛліне ме; 

b)  33  26 кӛбейтіндісі 11-ге бӛліне ме? 

4. Сандардың ЕҤОБ және ЕКОЕ табыңыз: 

a)  33  және 121; b) 48, 52 және 84. 

 

ІІ нұсқа 

1. 15, 21, 25, 52, 5

0 сандарынан: 

d)  5-ке еселік; 

e)  100-дің бӛлгіштерін; 

f)  52 санының бӛлгіштері болмайтын сандарды таңдап жазыңыз. 

4.  3 метр бҧл  сатып алынды. Оның қҧны 702 теңге болуы мҥмкін бе? Жауабын 

тҥсіндіріңіз. 

5.  Амалдарды орындамай-ақ анықтаңыз: 

c)  130 + 65 қосындысы 13-ге бӛліне ме; 

d)  55 


 41 


кӛбейтіндісі 11-ге бӛліне ме? 

4. Сандардың ЕҤОБ және ЕКОЕ табыңыз: 

a)  20  

және 120;  

b) 88, 24 

және 36. 10 

 

 Бағалау критерийі 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Натурал санның 

бӛлгіштері мен 

еселіктерін анықтайды 

 5-ке еселік сандарды анықтайды; 

100-дің бӛлгіштерін жазады; 

42(52)-нің бӛлгіштері болмайтын 

сандарды таңдап жазады; 

Есептеуде және есеп шығарғанда сандардың 

бӛлінгіштік белгілерін 

қолданады 

 санды ӛрнек қҧрастырады; 

бӛлінгіштік белгіні қолданады;  

 Амалдарды орындамай- 

ақ, қосындының / 

кӛбейтіндінің берілген 

санға бӛлінгіштігін 

анықтайды 

 

  

қосылғыштардың берілген санға бӛлінгіштігін анықтайды; 

қосындының берілген санға бӛлінгіштігі 

туралы қорытын жасайды; 

кӛбейткіштің берілген санға бӛлінгіштігін анықтайды; 

кӛбейтіндінің берілген санға бӛлінгіштігі туралы қорытын жасайды; 

 Сандардың ЕҤОБ және 

ЕКОЕ табады 

 

 сандарды жай кӛбейткіштерге 

жіктейді; 

екі санның ЕҤОБ табады; ҥш санның ЕҤОБ табады; 

екі санның ЕКОЕ табады; ҥш санның ЕКОЕ табады. Жалпы балл 

14 

 

 В-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.1.2.8 


натурал сандардың бӛлгіштерін табу; 

5.1.2.9 


натурал сандардың еселіктерін табу; 

5.1.2.12 

екі және одан артық сандардың  ЕҤОБ және ЕКОЕ табу  

5.1.2.7 


қҧрама сандарды жай кӛбейткіштерге жіктеу; 

5.1.2.4  

бірдей сандардың кӛбейтіндісін дәреже тҥрінде жазу; 

5.1.2.5 


натурал сандардың 2-ге, 5-ке, 10-ға бӛлінгіштік белгілерін қолдану; 

5.1.2.6 натурал сандардың 3-ке және 9-ға бӛлінгіштік белгілерін қолдану; 

 

Бағалау критерийі 

Білім алушы: 

 ЕКОЕ табуда натурал сандардың еселіктерін табады 

 ЕҤОБ  табуда натурал сандардың бӛлгіштерін табады  

 Қҧрама сандарды жай кӛбейткіштерге жіктейді  

 Натурал сандардың бӛлінгіштік белгілерін қолданады. 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Қолдану Орындау уақыты: 20 минут 

 


11 

 

І нұсқа 1. 

а) 6-ға еселік болатын алғашқы бес санды жазыңыз 

  

б) 15-ке еселік болатын алғашқы бес санды жазыңыз  в) Осы сандардың ішінен 15 пен 6 –ға еселік болатын ең кіші санды табыңыз   

 

2. 

а) 20 санының барлық бӛлгіштерін жазыңыз 

б) 28 санының барлық бӛлгіштерін жазыңыз  

в)  Осы  сандардың  ішінен  20  мен  28  –ге  бӛлгіш    болатын  ең  ҥлкен  санды 

табыңыз   

 

3. 


а) 360 санын жай кӛбейткіштерге жіктеңіз  

б) 360 санын бірдей сандардың кӛбейтіндісінің дәрежесі тҥрінде жазыңыз  

 

4. 


а) * орнындағы қандай цифрде   38577* саны 2-ге бӛлінеді  

б)  *  орнындағы қандай цифрде   38577* саны 3-ке бӛлінеді 

в) * орнындағы қандай цифрде   38577* саны  6-ға бӛлінеді? 

 

ІІ нұсқа 

 

1. а) 6-ға еселік болатын алғашқы бес санды жазыңыз 

  

б) 8-ге еселік болатын алғашқы бес санды жазыңыз в) Осы сандардың ішінен 8 бен 6 –ға еселік болатын ең кіші санды табыңыз   

 

2. а) 32 санының барлық бӛлгіштерін жазыңыз  

б) 24 санының барлық бӛлгіштерін жазыңыз  

в)  Осы  сандардың  ішінен  32  мен  24  –ке  бӛлгіш    болатын  ең  ҥлкен  санды 

табыңыз   

 

3. 


а) 504 санын жай кӛбейткіштерге жіктеңіз  

б) 504 санын бірдей сандардың кӛбейтіндісінің дәрежесі тҥрінде жазыңыз  

 

4. 


а) * орнындағы қандай цифрде   38527* саны 2-ге бӛлінеді  

б) *  орнындағы қандай цифрде   38527* саны 3-ке бӛлінеді 

в) * орнындағы қандай цифрде 38527* саны  6-ға бӛлінеді? 

 

 12 

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

ЕКОЕ 


табуда 

натурал 


сандардың 

еселіктерін 

табады 6-ға еселік болатын алғашқы бес санды 

жазады 


15-


ке (8-ге)еселік болатын алғашқы бес 

санды жазады 

Осы сандардың ішінен 15 (8) пен 6 –ға еселік болатын ең кіші санды табады 

ЕҤОБ    табуда  натурал сандардың 

бӛлгіштерін 

табады  

20 (32) санының барлық бӛлгіштерін 

жазады 


28 (24) 


санының барлық бӛлгіштерін 

жазады 


Осы сандардың ішінен 20(32) мен 28 

(24)

–ге бӛлгіш  болатын ең ҥлкен санды табады 

Қҧрама сандарды 

жай 


кӛбейткіштерге 

жіктейді 

және  бірдей  сандардың 

кӛбейтіндісін 

дәреже 

тҥрінде жазу 3а  360 (504) санын жай кӛбейткіштерге 

жіктейді 

3b 


бірдей сандардың кӛбейтіндісін дәреже 

тҥрінде жазады 

Натурал сандардың бӛлінгіштік белгілерін 

қолданады  

2-

ге бӛлінгіштік белгісін қолданады 3-

ке бӛлінгіштік белгісін қолданады 6-

ға бӛлінетін санның белгісіз цифрын табады 
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет