Қарағанды облысы білім басқармасыPdf көрінісі
бет4/6
Дата06.01.2020
өлшемі1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

 Сҥрет бойынша бҧрыштардың тҥрлерін анықтайды 

 Градустық шамасы берілген бҧрышты транспортир кӛмегімен салады 

 Белгісіз бҧрыштың градустық ӛлшемін табуға берілген есептер шығарады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері:  Қолдану Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты  20 минут 

 

І нұсқа 

1.  Сызбаны қолданып, әр бҧрыштың тҥріне бір мысал келтіріңіз. 

 

Бұрыштың түрі 

Бұрыш 

Сҥйір бҧрыш 

  

 

Доғал бҧрыш   

 

Тік бҧрыш   

 

Жазыңқы бҧрыш   

 

Толық бҧрыш   

 

 2. 

Транспортирдің кӛмегімен берілген бҧрыштарды салыңыз. 

a)  28

0

 b)  121

0

  

36 

 

3. X айнымалының мәнін және белгісіз бҧрышының градустық ӛлшемін табыңыз. 

 

AOB=150

 

x=  

 

BOD=135


0

 

DOE=   

COD=28


0

 

  

 

ІІ нұсқа 

1. 

Сызбаны қолданып, әр бҧрыштың тҥріне бір мысал келтіріңіз:  

В 

  

А                                                     К 

                                                              

О 

                                                 

 

                                      Р                               

 

           

С                       Н 

 

Бұрыштың түрі 

Бұрыш 

Сҥйір бҧрыш 

  

 

Доғал бҧрыш   

 

Тік бҧрыш   

 

Жазыңқы бҧрыш   

 

Толық бҧрыш   

 

 2. 

Транспортирдің кӛмегімен берілген бҧрыштарды салыңыз. 

a) 36

0

 b) 143

0

  

 


37 

 

3. X айнымалының мәнін және белгісіз бҧрышының градустық ӛлшемін табыңыз: 

 

AOB=200

 

x=  

 

BOD=137


0

 

DOE=   

COD=32


0

 

  

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Сурет бойынша бҧрыштардың 

тҥрлерін анықтайды 

 

 

сҥйір бҧрышты анықтайды; доғал бҧрышты анықтайды; 

тік бҧрышты анықтайды; жазыңқы бҧрышты анықтайды; 

толық бҧрышты анықтайды; Градустық шамасы берілген 

бҧрышты транспортир 

кӛмегімен 

салады 

 

сҥйір бҧрышты салады; доғал бҧрышты  салады; 

Белгісіз бҧрыштың градустық ӛлшемін табуға берілген 

есептер 


шығарады 

 

алгебралық ӛрнекті қҧрастырады; айнымалының мәнін табады; 

бҧрыштың шамасын табады; 

Жалпы балл 

10 

 

В-деңгейі  

Оқу мақсаты 

 

5.

3.1.5 бҧрыштардың тҥрлерін ажырату (сҥйір, тік, доғал, жазыңқы, толық ) 5.3.3.4   градустық ӛлшемі берілген бҧрышты транспортир кӛмегімен салу 

5.3.3.5  бҧрыштың  градустық  ӛлшемін  табуға,  бҧрыштарды  салыстыруға  берілген 

есептерді шығару 

 

Бағалау критерийі Білім алушы 

 Сҥрет бойынша бҧрыштардың тҥрлерін анықтайды 

 Градустық шамасы берілген бҧрышты транспортир кӛмегімен салады 

 Белгісіз бҧрыштың градустық ӛлшемін табуға берілген есептер шығарады 

Ойлау дағдыларының деңгейлері:  Қолдану Жоғары деңгей дағдылары 

Орындау уақыты  20 минут 

 

38 

 

І нұсқа 1. 

Әрбір бҧрышты атап (белгілеп), тҥрлерін жазыңыз: 

а) 

б) 


 

а) ________________       

 

 

б) ________________        

в) ________________       

 

г) ________________       в) 

г) 


 

2. B 


және Q  нҥктелерін бҧрыштың тӛбесі болатындай транспортирдің кӛмегімен 

келесі бҧрыштарды салыңыз:  

а) АВС = 60о

;                                                             b) PQR =127

о

     

В 

                                                                                                                       Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                     

А                                     Р     

 

3.Белгісіз бҧрыштың шамасын табыңыз:         

                                                                                       

 АОМ = 126

о

             

А                                                                         

 АОК = 98

о

                                                                             

К  


 

а) 


    

 

  

х 

                                       О                                   М 

б) 


 

 

  

39 

 

ІІ нұсқа 

 

1. 

Әрбір бҧрышты атап (белгілеп), тҥрлерін жазыңыз: 

а) 

б) 


 

а) ________________       

 

 

б) ________________        

в) ________________       

 

г) ________________       в) 

г) 


 

2. B 


және Q  нҥктелерін бҧрыштың тӛбесі болатындай транспортирдің кӛмегімен 

келесі бҧрыштарды салыңыз: 

а)



АВС = 80о

;                                                             b) PQR =153

о

     

В 

                                                                                                                                   Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                     

А                                                Р     

 

3. Белгісіз бҧрыштың шамасын табыңыз:         

Д                                                                                  

 ДОС = 143

о

                                                                                      

 СОТ = 38

о

 

                                                          Т  

 

а)                                    ?                          

О                                   С 

 

б)

  

 

  

40 

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Сурет бойынша 

бҧрыштардың тҥрлерін 

анықтайды  

 

сҥйір бҧрышты анықтайды; сҥйір бҧрышты дҧрыс белгілеп, 

жазады доғал бҧрышты анықтайды; доғал бҧрышты дҧрыс белгілеп, 

жазады тік бҧрышты анықтайды; тік бҧрышты дҧрыс белгілеп, жазады 

жазыңқы бҧрышты анықтайды; жазыңқы  бҧрышты дҧрыс белгілеп, 

жазады Градустық шамасы берілген бҧрышты 

транспортир кӛмегімен 

салады 

 

сҥйір бҧрышты салады; доғал бҧрышты  салады; 

Белгісіз бҧрыштың градустық ӛлшемін табуға 

берілген есептер 

шығарады 

 

3

а алгебралық ӛрнекті қҧрастырады; 

Белгіз бҧрыштың мәнін табады; 3б 


алгебралық ӛрнекті қҧрастырады; 

Белгіз бҧрыштың мәнін табады; 

Жалпы балл 

14 

 

 «ДИАГРАММА» және «КЕҢІСТІК ФИГУРАЛАРЫНЫҢ ЖАЗБАЛАРЫ» бӛлімдері 

бойынша жиынтық бағалау 

А-деңгейі: 

 

Оқу мақсаты 

5.3.1.2    шеңбер,  дӛңгелек  және  олардың  элементтері  (центр,  радиус,  диаметр) 

ҧғымдарын меңгеру; 

5.4.4.


2  дӛңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар салу;  

5.4.4.


3    кестелер  немесе  диаграммалар  тҥрінде  берілген  статистикалық  ақпаратты 

алу 


5.3.2.1  фигураларды қию және қҧрастыру арқылы есептер шығару; 

 

 

Бағалау критерийі 

 

Білім алушы 

 Чертеж бойынша шеңбер элементтерін табады; 

 Кестедегі  мәліметтер  негізінде  дӛңгелек,  сызықтық  және  бағанды  диаграммалар 

салады; 


 

фигураларды қию және қҧрастыру арқылы есептер шығарады. 41 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері:  Қолдану . Орындау уақыты  20 минут 

 

І нұсқа 

 

1. 


Чертеж бойынша шеңбер элементтерін тауып, жазыңыз:  

 

  

 

KF - _______________________ АО - _______________________ 

О - ___________________ 

 

 

2.   Статистика  бойынша  жер  бетіндегі  адамдардың  5%-ы  жасыл    және  қӛара 

тҥсті кӛздер, 50% сҥр тҥсті кӛздер, 25% коңыр тҥсті кӛздер және 20% кӛк тҥсті кӛздер 

екен. Осы мәліметтерді дӛңгелек диаграммаға бейнелеңіз.  

 

3.

Тӛменде бейнеленген екі жазбадан куб қҧралады.   

1) 


Жазбадан кубты қҧрағанда А 

нҥктесімен беттесетін А* нҥктелерін 

белгілеңіз 

 

2) Жазбадан кубты қҧрағанда В 

нҥктесімен беттесетін В* нҥктелерін 

белгілеңіз 

 

  

ІІ нұсқа 

 

1. 

Чертеж бойынша шеңбер элементтерін тауып, жазыңыз: 

 

  

 

 ВС - _______________________ 

ЕО - _______________________ 

О - ___________________ 

 

 2. 

Фермадағы  дақылдар  егуге  белгіленген  жерлер  келесідей  бӛлінген:  бидай  - 

55%,  сҧлы  -  15%,  тары  -  10%,  қарақҧмық  -  20%.  Осы  мәліметтерді  дӛңгелек 

диаграммаға бейнелеңіз.  

 


42 

 

3.

Тӛменде бейнеленген екі жазбадан куб қҧралады.   

1) 


Жазбадан кубты қҧрағанда А 

нҥктесімен беттесетін А* нҥктелерін 

белгілеңіз 

 

2) Жазбадан кубты қҧрағанда В 

нҥктесімен беттесетін В* нҥктелерін 

белгілеңіз 

 

  

Бағалау критерийі 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Чертеж бойынша 

шеңбер элементтерін 

табады 


Шеңбер радиусын анықтайды 

Шеңбер диаметрін анықтайды Шеңбер центрін анықтайды 

Шеңбер хордасын анықтайды Кестедегі мәліметтер 

негізінде дӛңгелек  

диаграммалар салады 

 Секторлардың градустық ӛлшемін анықтайды дӛңгелек  диаграммалар салады 

Диаграммадағы мәліметтерді белгілейді фигураларды қию және 

қҧрастыру арқылы 

есептер шығарады 

3 а  Жазбағы бір нҥктені табады 

Жазбадағы екінші нҥктені табады 3 б  Жазбағы нҥктені табады Барлық балл 

10 

 

 В-деңгейі: 

 

Оқу мақсаты 

5.3.1.2    шеңбер,  дӛңгелек  және  олардың  элементтері  (центр,  радиус,  диаметр) 

ҧғымдарын меңгеру; 

5.4.4.


2  дӛңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар салу;  

5.4.4.


3    кестелер  немесе  диаграммалар  тҥрінде  берілген  статистикалық  ақпаратты 

алу 


5.3.2.1  фигураларды қию және қҧрастыру арқылы есептер шығару; 

 

Бағалау критерийі 

 

Білім алушы 

 

 Чертеж бойынша шеңбер элементтерін табады; 

 Кестедегі  мәліметтер  негізінде  дӛңгелек,  сызықтық  және  бағанды  диаграммалар 

салады; 


 

фигураларды қию және қҧрастыру арқылы есептер шығарады.  

Ойлау дағдыларының деңгейлері:  Қолдану . 

Орындау уақыты  20 минут 

43 

 

 І нұсқа 

1. 


Чертеж бойынша шеңбер элементтерін тауып, жазыңыз: 

 

А)   нҥктесі - … 

Б)  


             - … 

В)  


    кесіндісі … 

Г) 


    кесіндісі -   … 

 

2. Кестеде С дәрумені бар азық-тҥліктер мәліметі берілген. Осы мәліметтерді 

дӛңгелек диаграммаға бейнелеңіз.  Азық-түліктер, 100 г 

 C 

дәрумені, мг 

Манго 

41 

Банан 

23 

Таңқурай 

24 

Мандарин 

32 

 

3. Суретте кубтың жазбасы бейнеленген. Ойша кубты қҧрастырыңыз. 

 

Аннықтаңыз: А) D, L нҥктелерімен қандай нҥктелер беттеседі;   

Б) DE  қабырғасымен жазбаның қандай қабырғасы беттесіп қыры болып 

табылады  


44 

 

ІІ нұсқа  

1. 


Чертеж бойынша шеңбер элементтерін тауып, жазыңыз: 

 

 А)  

  нҥктесі - … 

Б)  

    кесіндісі - … В)  

   кесіндісі - … 

Г)  

   кесіндісі - …  

2. 


Кестеде С дәрумені бар азық-тҥліктер мәліметі берілген. Осы мәліметтерді 

дӛңгелек диаграммаға бейнелеңіз.  Азық-түліктер, 100 г 

 C 

дәрумені, мг 

Қарбыз Ананас 

24 

Грейпфрут 

40 

Лимон 

50 

 

3. Суретте кубтың жазбасы бейнеленген. Ойша кубты қҧрастырыңыз. 

 

           

Анықтаңыз: 

А) R, K нҥктелерімен  қандай нҥктелер беттеседі;   

Б) PR  қабырғасымен жазбаның қандай қабырғасы беттесіп қыры болып 

табылады. 

 

  

45 

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Чертеж бойынша шеңбер 

элементтерін табады 

Шеңбер радиусын анықтайды Шеңбер диаметрін анықтайды 

Шеңбер центрін анықтайды Шеңбер хордасын анықтайды 

Кестедегі мәліметтер негізінде дӛңгелек  

диаграммалар салады 

 Секторлардың градустық ӛлшемін анықтайды 

дӛңгелек  диаграммалар салады Диаграммадағы мәліметтерді белгілейді 

фигураларды қию және қҧрастыру арқылы 

есептер шығарады 

3 а  Жазбағы беттесетін бір нҥктені табады 

Жазбадағы беттесетін екінші нҥктені табады 3 б  Жазбағы беттесетін қабырғаны табады Барлық балл 

10 

 


46 

 

Тоқсандақ жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар 

 

Тоқсандық  жиынтық  бағалау  оқу  жоспарындағы  тоқсан  ішінде  меңгеруге  тиісті оқу мақсаттарына жету деңгейін тексереді. 

«Математика» пәні бойынша кҥтілетін нәтижелер 

 

Білу: 

-  қарапайым математиканың,  статистиканың негізгі  ҧғымдарын; 

-  алгебралық теңдеулерді  шешу тәсілдерін; 

-  сандар жіктемесін; 

-  сандарға есептеу амалдарын қолдануды; 

-  жазық   фигуралардың негізгі тҥрлерінің қасиеттерін және белгілерін  білу. 

 

 

Түсіну: -  тҥрлі 

қолданбалы 

есептерді 

шешуде 


математикалық 

модельдерді 

пайдаланудың маңыздылығын

-  математиканың  академиялық тілін; 

-  сандық 

және  сапалық  талдау  жҥргізудегі  статистикалық  деректерді 

графикалық тҥрде берудің рӛлін  тҥсіну. 

 

 Қолдану: 

-  практикалық есептерді шешуде математикалық  білімін; 

-  математикалық есептерді шешу  алгоритмдерін; 

-  теріс емес рационал  сандарға есептеу амалдарын

-  геометриялық есептерді шешуде жазық фигуралардың қасиеттерін қолдану. 

 

 Талдау: 

-  заңдылықтарды  талдау  және  олардың  негізінде  математикалық  модельдер 

қҧрастыру; 

-  математикалық модельдер қҧрастыру ҥшін  мәтін  есептердің шарттарын; 

-  статистикалық  деректердің  берілуінің  тҥрлі  нысандарын  пайдаланып, 

статистикалық  деректерді; 

-  график,  диаграмма  және  әртҥрлі  сызбалар  тҥрінде  ҧсынылған  деректерді 

және олардың нәтижелерін  талдау. 

 

 

Жинақтау: -  математикалық есептерді шешудің алгоритмдерін  жинақтау; 

-  статистикалық  деректерді  ӛңдеу  және  талдау  нәтижелері  бойынша 

қорытындыларды жасау. 

 

 Бағалау: 

есептің мәтініне қатысты есептеулер нәтижесін  бағалау. 

Тоқсан  бойынша  жиынтық  бағалау  кезінде  кабинетіңіздегі  кӛмек  ретінде 

қолдануға мҥмкін болатын кез-келген кӛрнекі қҧралдарды  (диаграммалар,  кестелер, 

постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дҧрыс. 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бҧрын алғашқы бетінде жазылған 

нҧсқау оқылып, білім алушыларға жҧмыстың орындалу ҧзақтығы хабарланады. Білім 

алушыларға  жҧмыс  барысында  бір-бірімен  сӛйлесулеріне  болмайтындығы 

ескертіледі.  Нҧсқаулықпен  таныстырып  болғаннан  кейін  білім  алушыларға  тоқсан 

бойынша  жиынтық  бағалау  басталғанға  дейін  тҥсінбеген  сҧрақтарын  қоюға 

болатындығы туралы айтылады. 

Білім  алушылардың  жҧмысты  ӛздігінен  орындап  жатқандығына,  жҧмысты 47 

 

орындау барысында кӛмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сӛздіктер немесе калькуляторлар  (спецификацияда  рҧқсат  берілген  жағдайлардан  басқа  уақытта) 

пайдалануларына  мҥмкіндіктерінің  жоқ  екендігіне  кӛз  жеткізіледі.  Олардың  жҧмыс 

уақытында  бір-біріне  кӛмектесулеріне,  кӛшіріп  алуларына  және  сӛйлесулеріне 

болмайтындығы ескертіледі. 

Білім  алушыларға  дҧрыс  емес  жауапты  ӛшіргішпен  ӛшірудің  орнына, 

қарындашпен сызып қою ҧсынылады. 

Жҧмыс  барысында  нҧсқаулыққа  немесе  жҧмыстың  ҧзақтығына  қатысты  білім 

алушылар  тарапынан  қойылған  сҧрақтарға  жауап  беруге  болады.  Жекелеген  білім 

алушыларға  кӛмек  беруге  негізделген  кез-келген  ақпаратты  оқуға,  айтуға,  ӛзгертіп 

айтуға немесе кӛрсетуге тыйым салынады. 

Тоқсандық  жиынтық  бағалаудың  аяқталуына  5  минут  уақыт  қалғандығын  ҥнемі 

хабарлап отыру қажет. 

Тоқсандық  жиынтық  бағалау  аяқталғаннан  кейін  білім  алушылардан 

жҧмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның ҥстіне қоюларын ӛтіну керек. 

 

 


48 

 

І тоқсанға арналған ТЖБ І нұсқа 

1. 

Суреттегідей торт 4 бӛлікке бӛлінген.  Оның әрбір бӛлігі барлық торттың  

 

 

 бӛлігі 

бола ма? 

   

Ия        Жоқ          

2. 

Дҧрыс теңдікті табыңыз:  

                                

 

                                  

 

                                         

                                                   

 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет