«Қаржылық есеп» пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтарыДата18.05.2020
өлшемі21.72 Kb.

«Қаржылық есеп» пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтары


 1. Есеп саясатының түсінігі мен құрылымын ашып көрсетіңіз

 2. Кассада қолма-қол ақшаны есепке алу тәртібін сипаттаңыз: бастапқы құжаттарды, бухгалтерлік жазбаларды және синтетикалық есепке алуды толтыру.

 3. Бюджетпен салық бойынша есеп айырысуды қарастырыңыз.

 4. Ақша қаражаттарының есебін сипаттаңыз.

 5. Материалдық емес активтердің есебін қарастырыңыз.

 6. Тауарлар мен қызметтердің өзіндік құнын есептеңіз.

 7. Валюталық операциялардың есебін сипаттаңыз.

 8. Кредиторлық қарыздың мінездемесіне сипаттама беріңіз.

 9. Меншікті капиталды қалыптастыру және пайдалану есебін түсіндіріңіз

 10. Дебиторлық берешектің есебін сипаттаңыз.

 11. Қаржылық есептің халықаралық стандарттарын сипаттаңыз

 12. Бағамдық айырмашылықтарды есепке алу тәртібін ашып көрсетіңіз

 13. Қорлар есебі тәртібін қарастырыңыз .

 14. Дебиторлық берешектердің классификациясын, жіктелуін және оларды тануды сипаттаңыз

 15. Қаржылық есептілікті ұсынудың мінездемесін беріңіз.

 16. Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелерге мінездеме беріңіз.

 17. Ұзақ мерзімді активтердің есебін сипаттаңыз.

 18. Ұйымның резервтерін есепке алуды қарастырыңыз: резервтік капитал, активтерді қайта бағалау резервтері, шетел валютасын қайта есептеу бойынша резервтер және басқа резервтер.

 19. Кірістер мен шығыстарды тануды сипаттаңыз

 20. Негізгі құралдарды есепке алу тәртібін тізімдеңіз

 21. Экспорт есебін қарастырыңыз

 22. Қаржылық есептің шаруашылық есеп жүйесіндегі рөлін анықтаңыз

 23. Активтердің құнсыздануын және оның белгілерін анықтаңыз. Қайтарылатын сома

 24. Ағымдағы банктік шоттардағы және арнаулы банктік шоттардағы ақша қаражаттарының есебін ашып көрсетіңіз

 25. Жиынтық кіріс немесе шығынды тануды, кірістерді жабуды, корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарды есепке алуды қарастырыңыз

 26. Жарғылық капиталдың есебін ашып көрсетіңіз: шығарылған жарғылық капитал, салымдар және акциялар.

 27. Еңбекақы бойынша қысқа мерзімді қарызды есептеуді жазыңыз

 28. Кәсіпорынның міндеттемелерін анықтаңыз және жіктеңіз.

 29. Күмәнді дебиторлық берешектің түсінігі мен есептен шығарылуын қарастырыңыз. Күмәнді қарыздарды есептеу әдістері.

 30. Қарыздар бойынша шығындарды тануды қарастырыңыз (ХҚЕС 23).

 31. Ақша қаражаттары мен олардың баламаларын анықтаңыз.

 32. Бухгалтерлік баланстың рөлі мен маңызын анықтаңыз. Баланстың құрылымы мен мазмұнын кеңейтіңіз. Негізгі бухгалтерлік теңдеуді жазыңыз.

 33. Басқа міндеттемелер бойынша есепті ашыңыз: алынған аванстар, кейінге қалдырылған кіріс, шығаруға арналған топтық міндеттемелер, басқа міндеттемелер.

 34. Дисконтталған құнға анықтама беріңіз.

 35. Дебиторлық берешекті бастапқы өлшеу әдісін сипаттаңыз.

 36. Эмиссиялық табыс есебін ашып көрсетіңіз.

 37. Түсіндірме жазбадағы ақпараттың ашылуын сипаттаңыз.

 38. Негізгі құралдардың келіп түсу есебін қарастырыңыз.

 39. Кезең шығындарының есебін, басқа шығыстарды есепке алуды ашып көрсетіңіз.

 40. «Ақшаның болашақ құны» түсінігін қарастырыңыз.

 41. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысандарын және олардың есебін тізімдеңіз

 42. Іссапар шығыстарының есебін кеңейтіңіз.

 43. Ақшаның ағымдық құнына анықтама беріңіз.

 44. Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп құрылымын сипаттаңыз.

 45. Тауарларды сатудан, қызмет көрсетуден түскен кірісті пайыздар, лицензиялық төлемдер және дивиденд түрінде тануды қарастырыңыз.

 46. Қорларды анықтаңыз және жіктеңіз.

 47. Қарапайым және күрделі пайызды сипаттаңыз.

 48. Материалдық емес активтердің түсуін есепке алуды қарастырыңыз.

 49. Тауарлы-материалдық қорларды өзіндік құны бойынша есептеу әдістерін қарастырыңыз.

 50. Құнсызданудан болған шығынды тануды сипаттаңыз.

 51. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсынуды ашып көрсетіңіз

 52. Тауарлы-материалдық қорларды өзіндік құны бойынша есептеу әдістерін сипаттаңыз: ФИФО, орташа өлшенген құн.

 53. Басқа міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелерді есепке алуды қарастырыңыз.

 54. Төленбеген капиталды есепке алуды ашып көрсетіңіз.

 55. Негізгі құралдарды тану критерилеріне сипаттама беріңіз.

 56. Тауарлы материалдық қорды есептеу әдістерін салыстырыңыз.

 57. Есепті және өткен кезеңнің бөлінбеген кірістерін есепке алуды қарастырыңыз. Бухгалтерлік есепте және қаржылық есептілікте өтелмеген шығынның көрінісі.

 58. Негізгі құралдарды бағалауды сипаттаңыз.

 59. Дебиторлық берешекті тануды және жіктеуді қарастырыңыз.

 60. Өкілдік шығындарды есепке алуды ашып көрсетіңіз.

 61. Еңбекақы есебіне арналған бастапқы құжаттарды тізімдеңіз.

 62. Амортизацияны есепке алу әдістерін түсіндіріңіз: азаятын қалдық әдісі.

 63. Кірістер мен шығыстар есебін тануды сипаттаңыз.

 64. Амортизация әдістерін, есепке алу тәсілдерін қарастырыңыз: өндірістік әдіс

 65. Ұйымның міндеттемелерін есепке алу тәртібін кеңейтіп түсіндіріңіз

 66. Өнімдер мен қызметтерді сатудан түскен кірістердің есебін сипаттаңыз.

 67. Міндеттемелердің анықтамасы мен жіктелуін беріңіз

 68. Қаржыландырудан түскен кірісті есепке алу тәртібін сипаттаңыз.

 69. Қарыздар бойынша шығындарды тануды сипаттаңыз (ХҚЕС 23).

 70. Кредиторлық берешектерді қарастырыңыз: жеткізушілер мен мердігерлер, еншілес ұйымдар (ассоциацияланған компаниялар, бірлескен ұйымдар), филиалдар мен құрылымдық бөлімшелер, төленетін сыйақы.

 71. Қаржылық есептіліктің ұсынылуын сипаттаңыз

 72. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп берудің тікелей және жанама әдістерін ашып көрсетіңіз.

 73. Табысты тану өлшемдерін сипаттаңыз (ХҚЕС 18). Мәмілені сәйкестендіру.

 74. Ұйымның резервтерін есепке алуды қарастырыңыз: резервтік капитал, активтерді қайта бағалау резервтері, шетел валютасын қайта есептеу резервтері және басқа резервтер.

 75. Баланс баптарын ұсынуға қойылатын минималды талаптарды сипаттаңыз.

 76. Сатылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құнын есепке алуды сипаттаңыз.

 77. Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп құрылымын кеңейтіп түсіндіріңіз.

 78. Шығындар сипаты мен шығындар функциясы бойынша пайдалар мен шығындар туралы есеп нысандарын қарастырыңыз. Басқа да жиынтық кіріс.

 79. Қаржылық есептіліктің сапалық сипаттамаларын тізімдеңіз.

 80. Кезең шығыстарының есебін сипаттаңыз. Басқа шығындарды есепке алу.

 81. Түсіндірме жазбадағы ақпараттың ашылуын қарастырыңыз.

 82. Сатып алынған меншікті үлестік құралдарды анықтаңыз.

 83. Жеке қаржылық есептілікте еншілес, бірлесіп бақыланатын және қауымдасқан компанияларға салынған инвестициялардың есебін сипаттаңыз

 84. Капитал мен резервтерді есепке алу тәртібін кеңейтіңіз

 85. Меншікті капитал мен қарыз капиталын бөлу принципін анықтаңыз.

 86. Сатып алушылар мен клиенттердің дебиторлық берешегінің аналитикалық есебін қарастырыңыз. Жеңілдіктер мен тауарларды қайтару.

 87. Жиынтық кіріс туралы есепке (кірістер мен шығындар туралы есеп) қойылатын минималды талаптарды атаңыз.

 88. Есеп саясатының түсінігі мен құрылымын кеңейтіп түсіндіріңіз.

 89. Қаржылық есептің мақсатын сипаттаңыз.

 90. Жарғылық капиталды есепке алуды қарастырыңыз: шығарылған меншікті капитал, салымдар және акциялар.

Кафедра меңгеруші Ахметова Г.И.


Кафедрасының мәжілісінде бекітілді

№ 7 хаттама 13.03.2020 ж.Кафедра меңгеруші Ахметова Г.И.
кафедрасының мәжілісінде бекітілді

№ 7 хаттама 13.03.2020 ж.

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет