Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралыбет35/81
Дата26.06.2018
өлшемі10.18 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   81

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Оќу орныныѕ ќабылдау комиссиясыныѕ ќызметі мынадай ќаєидаттарєа негізделеді:


      1) азаматтардыѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыєыныѕ саќталуы;
      2) барша халыќтыѕ білімге ќолжетімділігі, оныѕ гуманистiк жјне зайырлы сипаты;
      3 ) білім алушылардыѕ сапалы білім алуєа ќўќыќтарыныѕ теѕдігі;
      4) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпарат ўсыну;
      5) мемлекеттік ќызметті алушы ўсынєан ќўжаттардыѕ мазмўны туралы аќпараттыѕ ќорєалуын жјне ќўпиялылыєын ќамтамасыз ету;
      6) мемлекеттік ќызметті алушы белгіленген мерзімде алмаєан ќўжаттардыѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      7) мемлекеттік ќызметтіѕ уаќытылы кґрсетілуін ќамтамасыз ету;
      8) јдептілік жјне сыпайылыќ;
      9) заѕдылыєы;
      10) жариялылыєы;
      11) ашыќтыєы.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті кґрсету нјтижелері осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјні жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Білім беру ўйымы ќызметкерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты білім беру ўйымыныѕ ќабылдау комиссиясы тґраєасынан алуєа болады.


      21. Шаєымдар ауызша немесе жазбаша нысанда телефонмен, поштамен немесе жўмыс кїндері білім беру ўйымыныѕ ќабылдау бґлмесі арќылы ќолма-ќол ќабылданады.
      22. Білім беру ўйымы тікелей ќызмет кґрсетеді. Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызмет кґрсету сапасына ќанаєаттанбаєан жаєдайда, азаматтардыѕ шаєымы білім беру ўйымы басшысыныѕ атына жазбаша тїрде ќабылданады.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќылы.
      24. Шаєым беру їшiн мемлекеттік ќызметті алушы еркiн нысанда ґз ќолымен жазылєан ґтінішті береді.
      25. Ќабылданєан шаєымдар оќу орныныѕ кіріс хат-хабарлар журналына тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру 


баєдарламалары бойынша кадрлар    
даярлауды жїзеге асыратын білім беру
ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне 
оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызмет  
стандартына 1-ќосымша         

___________________________________


(Ќўрылтайшыныѕ атауы)
___________________________________
(оќу орныныѕ атауы)

Ќўжаттарды ќабылдау туралы
№ ___ ќолхат

      Азамат(ша) __________________________________________________


                              (толыќ аты-жґні)
мынадай ќўжаттар* алынды:
      1. Ґтініш ___________________________________________________
      2. Жеке басын кујландыратын ќўжат ___________________________
      3. __________________________________________________________
                        (білімі туралы ќўжаттыѕ атауы)
«____» ___________ 20___ж. № _____ берілген___________
      4. Їш фотосурет _____________________________________________
      5. Денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама ________________________
      6. __________________________________________________________
      7. __________________________________________________________

      Ќабылдау бойынша жауапты хатшы ______________


                                       (ќолы)

20___ж. «____» ___________

Кґрсетілген стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес ќўжаттардыѕ тізбесі *

«Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру 


баєдарламалары бойынша кадрлар    
даярлауды жїзеге асыратын білім беру
ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне 
оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызмет  
стандартына 2-ќосымша         

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштердіѕ нормативтікмјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылєа маќсатты мјні

Есепті жылєы кґрсеткіштердіѕ аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќытылыєы

1.1. Ќўжатты тапсырєан кезден бастап белгіленген мерзімде ќызметтіѕ кґрсетілу жаєдайларыныѕ % (їлесі)


1.2. 40 минуттан аспайтын уаќыт мерзімінде ќызметті алу їшін кезекте тўрєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Кґрсетілген ќызметтіѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


2.2. Лауазымды тўлєамен дўрыс рјсімделген ќўжаттардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділігі

3.1. Кґрсетілген ќызмет сапасымен жјне ќызмет кґрсету тјртібі туралы аќпаратпен ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3.2. Бірінші реттен тўтынушымен дўрыс толтырылып тапсырылєан ќўжаттардыѕ % (їлесі)


3.3. Интернет арќылы ќол жететін аќпараттардыѕ, ќызметтердіѕ % (їлесі)


4. Шаєымдану процесі

4.1.Ќызмет кґрсетілген тўтынушылардыѕ жалпы санына кґрсетілген ќызметтіѕ тїрі бойынша негізделген шаєымдардыѕ % (їлесі)


4.2. Белгіленген мерзімде ќаралєан жјне ќанаєаттандырылєан негізделген шаєымдардыѕ % (їлесі)


4.3. Ќолданыстаєы шаєымдану тјртібімен ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


4.4. Шаєымдану мерзімімен ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Ќызмет кґрсетушініѕ сыпайлыєына ќанаєаттанєан тўтынушылар % (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Білім туралы ќўжаттардыѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік
ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Білім туралы ќўжаттардыѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) негізгі орта, жалпы орта, техникалыќ жјне кјсіптік, жоєары білім беру ўйымдары (бўдан јрі — білім беру ўйымдары) кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 4-бабы 9) тармаєына жјне «Білім туралы мемлекеттік їлгідегі ќўжаттардыѕ тїрлері мен нысандарын жјне оларды беру ережесін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 28 желтоќсандаєы № 1310 ќаулысына сјйкес жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы толыќ аќпарат білім беру ўйымыныѕ веб-сайтында орналастырылады.
      5. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижесі білім туралы ќўжаттыѕ телнўсќасы немесе ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарына, Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын азаматтыєы жоќ тўлєаларєа жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматы болып табылмайтын ўлты ќазаќ тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызметтіѕ кґрсету мерзімдері:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында айќындалєан ќажетті ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап – 20 минуттан аспайды;
      2) мемлекеттік ќызметті алу їшін ґтініш берген сјттен бастап кїнтізбелік 10 кїн ішінде.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, саєат 13.00-ден 14.30-єа дейін тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден бастап 18.30-єа дейін кґрсетіледі. Ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жедел ќызмет кґрсетусіз кезек кїту тјртібімен жїргізіледі.
      10. Мемлекеттік ќызмет білім беру ўйымдарында кґрсетіледі. Мемлекеттік ќызметті кґрсету їшін кїтуге жјне ќажетті ќўжаттарды дайындауєа жаєдайлар жасалады (кїту залы, ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі мен оларды толтыру їлгілері бар стенділермен жабдыќталєан ќўжаттарды толтыруєа арналєан орын).
      Дене мїмкіндіктері шектеулі адамдардыѕ мемлекеттік ќызметті кедергісіз алуєа ќол жеткізуін ќамтамасыз ету їшін єимараттарда арнайы жабдыќталєан пандус ќарастырылады.

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мынадай ќўжаттарды ўсынады:


      1) ќўжатты жоєалтќан азаматтыѕ білім беру ўйымы басшысыныѕ атына оныѕ жоєалу жаєдайы баяндалєан ґтініші;
      2) ќўжатыѕ нґмері жјне берілген кїні кґрсетілген ќўжаттыѕ жоєалєаны жґніндегі газеттен їзінді;
      3) туу туралы кујліктіѕ немесе жеке кујліктіѕ кґшірмесі;
      4) жоєалєан заттарды табу бюросынан аныќтама.
      12. Мемлекеттік ќызмет кґрсету туралы аќпарат білім беру ўйымдарыныѕ интернет-ресурстарында орналастырылады.
      13. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ќўжаттар білім беру ўйымдарына тапсырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ ќажетті ќўжаттарды тапсырєан жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыєа ќолхат беріледі, онда:
      1) сўраныстыѕ нґмірі мен ќабылданєан кїні;
      2) сўратылєан мемлекеттік ќызметтіѕ тїрі;
      3) ўсынылєан ќўжаттардыѕ атаулары жјне саны;
      4) ќўжаттарды беру кїні (уаќыты) мен орны;
      5) ќўжаттардыѕ ресімдеуге ґтінішті ќабылдаєан білім беру ўйымы ґкілініѕ тегі, аты, јкесініѕ аты;
      6) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, байланыс деректері.
      15. Мемлекеттік ќызметті кґрсету нјтижесін жеткізу мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілініѕ) жеке ќатысуымен асырылады.
      16. Осы стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес талап етілетін барлыќ ќўжаттар ўсынылмаєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартылады. Мемлекеттік ќызметті алушы кґрсетілген кедергілерді жойєан жаєдайда ґтініш жалпы негізде ќарастырылады.
      Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызметті ўсынудан бас тартылєаны туралы дјлелді жауапты білім беру ўйымынан алады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      18. Білім беру ўйымыныѕ ќызметі заѕнамалыќ жјне нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ саќталуына негізінделеді жјне сыпайылыќ, толыќ аќпарат ўсыну, оны саќтау, ќорєау жјне ќўпиялыєын ќамтамасыз ету ќаєидаттарында жїзеге асырылады.4. Жўмыс нјтижелері

      17. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандарттыѕ ќосымшасына сјйкес сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      18. Мемлекеттік ќызметтіѕ сапасы мен тиімділік кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјні жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Білім беру ўйымы ќызметкерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты білім беру ўйымыныѕ оќу бґлімінен алуєа болады.


      21. Шаєымдар ауызша немесе жазбаша тїрде телефонмен, поштамен немесе ўйым кеѕсесі арќылы жўмыс кїндері ќолма-ќол ќабылданады.
      22. Кґрсетілген ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушылар апелляцияныѕ жоєарєы инстанциясы – Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігіне жїгіне алады.
      23. Кґрсетілген ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Білім беру ўйымына шаєым беру їшін мемлекеттік ќызметті алушы еркін їлгіде ґз ќолымен жазєан ґтінішін тапсырады.
      25. Ќабылданєан шаєымдар жоєары оќу орныныѕ кіріс аќпараттары журналына тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Білім туралы ќўжаттардыѕ    


телнўсќаларын беру»       
мемлекеттік ќызмет стандартына
ќосымша             

Кесте. Сапа жјне ќол жетімділік кґрсет кіштерініѕ мјні

Сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштердіѕ нормативтікмјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылєа маќсатты мјні

Есепті жылєы кґрсеткіштердіѕ аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќытылыєы

1.1. Ќўжатты тапсырєан кезден бастап белгіленген мерзімде ќызметтіѕ кґрсетілу жаєдайларыныѕ % (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Кґрсетілген ќызметтіѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділігі

3.1. Кґрсетілген ќызмет сапасымен жјне ќызмет кґрсету тјртібі туралы аќпаратпен ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3.2. Электронды форматта ќол жететін аќпараттардыѕ, ќызметтердіѕ % (їлесі)


4. Шаєымдану процесі

4.1. Ќолданыстаєы шаєымдану тјртібімен ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Ќызмет кґрсетушініѕ сыпайлыєына ќанаєаттанєан тўтынушылар % (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ      
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудіѕ жалпы білім
беретін баєдарламалары бойынша оќыту їшін ведомстволыќ
баєыныстылыєына ќарамастан білім беру ўйымдарына ќўжаттарды
ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудіѕ жалпы білім беретін баєдарламалары бойынша оќыту їшін ведомстволыќ баєыныстылыєына ќарамастан білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет)Ќазаќстан Республикасыныѕ орта білім беру ўйымдары кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет мынадай нормативтік ќўќыќтыќ актілермен реттеледі:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы;
      2) «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕы;
      3) «Бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта білім беруЄдіѕ жалпы білім беретін оќу баєдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа ќабылдаудыѕ їлгі ќаєидаларын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 19 ќаѕтардаєы № 127 ќаулысы.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі туралы толыќ аќпарат Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ www.edu.gov.kz. ресми сайтында орналастырылады.
      5. Мемлекеттік ќызметті алушыєа берілетін мемлекеттік ќызметтіѕ аяќталу нысаны білім беру ўйымдарыныѕ жалпы орта білім беретін ўйымдарєа оќуєа ќабылдау туралы жалпы бўйрыєы немесе ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Аталєан ќызмет Ќазаќстан Республикасыныѕ 7-18 жастаєы азаматтарына (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімі мемлекеттік ќызметті алушылар ќажетті ќўжаттарды тапсырєан уаќыттан бастап бір жўмыс кїнін ќўрайды:
      1) ґтініш берілген кїні (тіркеу кезінде) сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алуєа дейінгі кїту уаќыты – 30 минут;
      2) ґтініш берілген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алушыєа ќызмет кґрсету уаќыты – 30 минуттан аспауы керек.
      Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ соѕєы нјтижесін (білім беру ўйымдарына оќуєа ќабылдау туралы бўйрыќ) алу мерзімі – 3 айдан аспауы керек, себебі оќуєа ќабылдау туралы бўйрыќ барлыќ білім алушылар їшін ортаќ болып табылады.
      8. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудіѕ жалпы білім беру баєдарламалары бойынша оќу їшін ўйымдарєа ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау бойынша мемлекеттік ќызмет барлыќ санаттаєы азаматтар їшін мемлекеттік білім беру ўйымдарында тегін болып табылады.
      9. Мемлекеттік ќызмет кґрсету демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, кїн сайын 9.00-ден 13.00-ге дейін жїзеге асырылады.
      Алдын ала жазылу жјне жеделдетіп ресімдеу ќарастырылмаєан.
      10. Мемлекеттік ќызмет ґтініш берушініѕ тўрєылыќты жері бойынша жјне аталєан білім беру ўйымыныѕ ќызмет кґрсету аумаєын (шаєын аудан) есепке ала отырып, білім беру ўйымдарында кґрсетіледі.
      Кїтуге жјне ќажетті ќўжаттарды дайындауєа ќолайлы болуы їшін єимарат креслолармен жјне орындыќтармен жабдыќталєан.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы білім беру ўйымына ґтініш білдірген жаєдайда мынадай ќўжаттарды ўсынады:


      1) баланыѕ заѕды ґкілдерінен ґтініш (еркін нысанда);
      2) туу туралы кујліктіѕ кґшірмесі;
      3) денсаулыєы туралы аныќтама (денсаулыќ паспорты);
      4) тўратын жерінен аныќтама немесе тўратын жерін растайтын басќа ќўжат;
      5) 3х4 кґлеміндегі 2 дана фотосурет.
      Бастауыш білім беру ўйымына 1-сыныпќа келуші баланыѕ заѕды ґкілдерінен ґтініш аєымдаєы жылєы 1 маусымнан 30 тамызєа дейін жїргізіледі.
      1-сыныпќа ќабылдау кезінде жекеменшік білім беру ўйымынан басќа бастауыш білім беру ўйымдары емтихан мен тестілеу жїргізбейді.
      Білім беру ўйымына ќўжаттарды ќабылдау немесе оќуєа ќабылдау бойынша мемлекеттік ќызметті алуєа їміткер мемлекеттік ќызметті алушы таѕдаєан оќыту бейініне сјйкес білім беру ўйымыныѕ мјртебесін, білім беру деѕгейін, сондай-аќ, білім беру ўйымыныѕ ќызмет кґрсету аумаєын (шаєын аудан) ескергені жґн.
      12. Мемлекеттік ќызмет туралы аќпаратты Министрліктіѕ www.edu.gov.kz ресми сайтынан, сондай-аќ білім беру ўйымдарыныѕ аќпараттыќ стенділерінен алуєа болады.
      13. Мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ќўжаттары білім беру ўйымыныѕ кеѕсесіне жауапты тўлєаєа тапсырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќўжаттарды тапсыру кезінде мемлекеттік ќызметті алушыєа ќажет ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат беріледі, онда:
      1) ґтінішті ќабылдау нґмірі жјне уаќыты;
      2) ќўжаттардыѕ саны мен атауы;
      3) ќўжаттарды ќабылдаушы жауапты тўлєаныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты.
      15. Ќызмет кґрсету нјтижесін жеткізу тјсілі:
      білім беру ўйымдарына ґтініш берушініѕ жеке ќатысуы арќылы.
      16. Мемлекеттік ќызметті алушыєа мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартуєа мыналар негіз болуы мїмкін:
      1) осы стандарттыѕ 11-тармаєында ќарастырылєан ќўжаттар пакетініѕ толыќ берілмеуі;
      2) ќўжаттарда дјйексіз немесе бўрмаланєан фактілердіѕ (мјліметтердіѕ) аныќталуы;
      3) аталєан білім беру ўйымында сўратылєан білім беру деѕгейініѕ жоќтыєы немесе сјйкес келмеуі;
      4) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ оќу кґрсеткішініѕ таѕдалєан білім беру ўйымыныѕ мјртебесіне сјйкес келмеуі;
      5) аталєан білім беру ўйымыныѕ ќызмет кґрсету аумаєына тўрєылыќты жерініѕ сјйкес келмеуі.
      Аталєан білім беру ўйымдарында ќажетті оќыту бейіні жоќ болса, мемлекеттік ќызметті алушыєа аудан (ќала) аумаєындаєы басќа да жалпы білім беретін мектептерде таѕдаєан оќыту бейіні бойынша бос орындардыѕ болуы туралы аќпарат беріледі.
      Білім беру ўйымына ќабылдау їшін ґтініш берушініѕ ќўжаттарын ќабылдау кезінде басшылар мемлекеттік ќызметті алушыларды білім беру ўйымыныѕ Жарєысымен жјне басќа да білім беру їдерісін реттейтін ќўжаттармен таныстыруы тиіс.

Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   81
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет