Бюллетень новых поступлений (І квартал 2008 ж.) Орал, 2008бет1/2
Дата12.03.2018
өлшемі0,75 Mb.
түріБюллетень
  1   2
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Ғылыми кітапхана
ЖАҢА ӘДЕБИЕТТЕР БЮЛЛЕТЕНІ

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ


(І квартал 2008 ж.)

Орал, 2008

2. Жаратылыстану ғылымдары. Естественные науки

20. Экология
20.1 Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме

К 14 сөздігі: Экология және табиғат қорғау:4000-га жуық термин. -

А.:Мектеп,2007.-352б.
20.1 Куатбаев А.Т. Экология пәнінен практикум:Оқу құралы.-А.,

К 88 2006.-172б.22.3 Физика
22.314(5Каз) Қожамқұлов Т.Ә. Кванттық механика есептерінің жинағы:

К 58 Оқу құралы.-Алматы:Қазақ ун-ті,2006.-156б.


22.31(5Каз) Ландау Л.Д. Теориялық физика:Оқулық .-Алматы:Қазақ ун-ті

Л 22 1 том:Механика.-2006.-342б.

22.36 Смородинский Я.А. Температура.-3-е изд. - М: Бюро Квантум,

С 51 2007.-176с. -


26. География
26.8 Бейсенова А.С. и др. География. Материки и океаны: Учеб.

Б 41 для 9кл. сред. школы.-2-е изд., перераб.-А.:Атамура,2007.-256с.: ил.


26.82 Бірмағамбетов А. Физикалық география: бастапқы курс:

Б 64 Жалпы бiлiм беретiн мект. 6-сын. арн. оқулык.-2-басыл.,өңделген.-

А.:Атамұра, 2006.-208 б.

26.8 География: Дүние жүзіне жалпы шолу. ТМД елдеры: Жалпы

Г 35 білім беретін 10-сын. арн. оқулық Жалпы ред. А.Медеу. - А.:

Мектеп,2006.-296б.: сур.

26.82 Қазақстанның физикалық географиясы. Хрестоматия: Жалпы

К 14 білім беретін 8-сын. арн.оқулык/Құраст. А.Бейсенова, К. Каймулдинова.-

А.:Атамұра,2004.-136б.

26.0 Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі:

К 14 география жане геодезия:3000-га жуық термин.-А.:Мектеп,2007.-264б.

26.82 Физическая география Казахстана. Хрестоматия: Для 8 кл.

Ф 50 сред.школы /Сост. А.Бейсенова, К.Каймулдинова.-А.:Атамұра,

2007.-192с.28. Биология
28.0 Әлімқұлова Р. Биология: Жалпы білім беретін 8-сын. арн.

А 50 оқулық.-А.:Атамұра,2007.-216б.: сур.


28.0 Әлімқұлова Р. Биология: Учеб. для 8кл. сред. школы. - А.:

А 50 Атамұра,2007.-224с


28.0 Биология: Жалпы білім беретін 7-сын. арн. оқулық.-2-басыл.,

Б 63 толықт.-А.:Атамұра,2007.-336б.: сур.

28.0 Биология: Учебник для 7 кл. сред. шк.-2-е изд., перераб

Б 63 .-А.:Атамұра,2007.-256с.: ил.

28.0 Гильманов М.К. и др. Биология: Учеб. для 8кл. сред. школы

Г 47 .-А.:Атамұра,2007.-288с.

28.0 Гильманов М.К. и др. Биология: Учеб. для 8кл. сред. школы

Г 47 .-А.:Атамұра,2007.-288

28.0 Жүнісқызы К. т.б. Биология. Тірі ағзалар:Жалпы білім беретін

Ж 89 мект. 6-сын. арн. оқулық.-2- басыл., өңделген, толықтыр.-

А.:Атамұра,2006.208б.: сур.

28.0 Жунусова К. и др. Биология. Живые организмы: Учебник

Ж 89 для 6 кл. сред. шк.-2-е изд., перераб.-А. :Атамұра, 2006.-208с.: ил.
28.0 Кенжеева Г.К. Биология: Тірек-схемалар.-А.:Атлас-2001,

К 36 2006.-84б.

28.0 Ковшарь А.Ф. Биология: Учеб. Для 11кл. сред. школы .-А. :

К 56 Атамұра, 2007.-384с.

28.0 Ковшарь А.Ф. Биология: Жалпы білім беретін 11-сын. арн.

К 56 оқулық.-А.:Атамұра,2007.-368б.:сур.

28.86я Нұрышев М. Гистология және эмбриология негіздері:Оқулық

Н 87 .-А.:Карасай,2007.-272б.


28.693.3 Олжабекова К.Б. Омыртқалылар зоологиясы: Оқу құралы.-А.:

О 54 Қазақ университеті. 1 бөл.-2007.-400б.

28.693.3 Олжабекова К.Б. Омыртқалылар зоологиясы: Оқу құралы.-А.:

О 54 Қазақ университеті. II бөл.-2007.-368б.

28.04 Стамбеков С.Ж. Генетика: Оқулық.-2-басылымы/толықтырылған

С 76 .-Новосибирск,2002.-400б.


3.Техникалық ғылымдар. Технические науки
30н(5Каз) Әбдіров А.М. Қауіпсіздік техникасы: Оқу құралы. - Астана:

Ә 14 Фолиант,2007.-120б.


30.18 Лаврентьев А.Н. История дизайна: Учеб. пособие. - М: Гарда-

Л 13 рики, 2007.-303с.

37.27 Сборник лучших моделей из бумаги, опубликованных в

С 23 журнале "Оригами. Искусство складывания из бумаги" в 1996-1997 гг.-

М.:Терра- Книжный клуб,2005.-416с.

32. Информатика
32.81(Каз Ермеков Н.Т. Информатика элементтері:Оқулық .-Астана:

Е 69 Фолиант,2007.-176б.

32.84(5Ка Ермеков Н.Т. Ақпараттық технологиялар:Оқулық .-Астана:

Е 69 Фолиант,2007.-208б.

32.97 Ермеков Н.Т. Есептеуіш техника негіздері:Оқулық .-Астана:

Е 72 Фолиант,2007.-186с.

32.81 Компьютерлік модельдеу негіздері:Оқу-әдістемелік құрал

К 63 .-А.:Заң әдебиеті,2007.-70б.


32.973(5К Хакимова Т. Компьютерлік өңдеудің әдістемелері:Оқу

Х 16 құралы.-А.:Юридическая литература,2007.-186б.

32.973 Шайқұлова А.Ә. Бағдарламалық жасақтаманың қазіргі заманғы

Ш 18 жабдықтары. - Астана: Фолиант,2007.-216б.


32.973 Яворский В.В. Технология разработки программного обес-

Я 22 печения: Учебник. - Астана: Фолиант,2007.-376б.


4.Ауыл шаруашылығы

Сельское хозяйство
40.7 Куаныш А.Г. Машины для уборки семян кормовых растений

К 88 .-А.:Атлас,2006.-158с.5. Денсаулық сақтау. Медицина

Здравоохранение
51.204(Каз) Ақмырзаев М.М. Валеология:Оқулық .-Астана:Фолиант, 2007

А 40 .-296б.


55.148 ВИЧ/СПИД и образование:Информ.сб. для спец. организ.

В 55 упр. образовании. - Алматы,2007.-120с.

55.148 Знания, необходимые для профилактики ВИЧ/СПИДа:Метод.

З-73 рекомендации для педагогов шк., сред.и высш.учеб.завед.

по проведению занятий-тренингов по вопр. ВИЧ/СПИДа

.-Алматы:МОН РК,2004.-32с.


55.148 Мектеп жағдайындағы ЖҚТБ/АКТК-ның алдын алу бойынша

М 46 оқытушыларға арналған басшылық.-Алматы,2007.-106б.60.5. Әлеуметтік ғылымдар. Социальные науки
60.6 Абдурахманов М. Статистика:Оқу құралы .-Астана, 2007.-200б.

А 13


60.6 Ауыл (село) дамуының мониторингі 2006 ж. Қаңтар-Қыркүйегі

А 63 =Мониторинг развития аула (села) Январь-сентябрь

2006г: Тоқсан сайынға статистикалық анықтамалық .-Алматы:

АРК по статистике. 2-бөлім.-2006.-75с.

60.6 Ауыл (село) дамуының мониторингі 2006 ж. Каңтар-Желтоқсан

А 63 Мониторинг развития аула (села) Январь-декабрь 2006г:

Тоқсан сайынға статистикалық анықтамалық. - Орал: БҚО СБ.,

2007.-103с.

60.6 Ауыл (село) дамуының мониторингі 2007 ж. Қаңтар-маусым

А 63 =Мониторинг развития аула (села) Январь-июнь 2007г:

Тоқсан сайынға статистикалық анықтамалық.-Орал:БҚО СБ,2007.-95с.

60.6 Ауыл (село) дамуының мониторингі 2007 ж. Қаңтар-наурызы

А 63 =Мониторинг развития аула (села) Январь-март 2007г:Тоқсан

сайынға статистикалық анықтамалық.-Орал:БҚО СБ,2007.-95с.


60.6(5Каз Атмосфералық ауаны қорғау жағдайы=О состоянии охраны

А 92 атмосферного воздуха за 1-полугодие 2007 года:Экология

.-Орал:БҚО СБ,2005.-30б.

60.6(5Каз Атмосфералық ауаны қорғау жағдайы=О состоянии охраны

А 92 атмосферного воздуха:Экология.-Орал:БҚО СБ,2006.-30б.
60.6 Батыс Қазақстан Республикасындағы білім беру=Образование

Б 28 в ЗКО:Статистикалық жинақ.-Орал:БҚО СБ,2007.-80б.

60.6 Батыс Қазақстан облысы және байланыс жұмысының негізгі

Б 28 көрсеткіштер=Основные показатели работы транспорта и

связи ЗКО янв-март 2007 года:Статистикалық жинақ.-Орал:

Упр.стат.ЗКО,2007.-23с.

60.6 Батыс Қазақстан облысы және байланыс жұмысының негізгі

Б 28 көрсеткіштері=Основные показатели работы транспорта и

связи ЗКО янв-сент 2007 года:Статистикалық жинақ.-Орал:

Упр.стат.ЗКО,2007.-23с.

60.6 Батыс Қазақстан облысы және байланыс жұмысының негізгі

Б 28 көрсеткіштері=Основные показатели работы транспорта и

связи ЗКО янв-окт 2007 года:Статистикалық жинақ.-Орал:

Упр.стат.ЗКО,2007.-23с.

60.6 Батыс Қазақстан облысы және байланыс жұмысының негізгі

Б 28 көрсеткіштер=Основные показатели работы транспорта и

связи ЗКО янв-июль 2007 года:Статистикалық жинақ.-Орал:

Упр.стат.ЗКО,2007.-23с.

60.6 Батыс Қазақстан облысы және байланыс жұмысының негізгі

Б 28 көрсеткіштер=Основные показатели работы транспорта и

связи ЗКО янв-авг 2007 года:Статистикалық жинақ.-Орал:

Упр.стат.ЗКО,2007.-23с.

60.6 Батыс Қазақстан облысы және байланыс жұмысынын негізгі

Б 28 көрсеткіштер=Основные показатели работы транспорта и

связи ЗКО янв-июнь 2007 года:Статистикалық жинақ.-Орал:

Упр.стат.ЗКО,2007.-23с.

60.6 Батыс Қазақстан облысы және байланыс жұмысының негізгі

Б 28 көрсеткіштер=Основные показатели работы транспорта и

связи ЗКО янв-апр 2007 года:Статистикалық жинақ .-Орал:

Упр.стат.ЗКО,2007.-23с.

60.6 Батыс Қазақстан облысы және байланыс жұмысынын негізгі

Б 28 көрсеткіштер=Основные показатели работы транспорта и

связи ЗКО янв-май 2007 года:Статистикалық жинақ.-Орал:

Упр.стат.ЗКО,2007.-23с.

60.6 Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық даму

Б 28 =Социально-экономическое развитие Западно-Казахстанс-

кой области:2007 ж. қаңтар-наурыз .-Орал:БҚО СБ, 2006.-188б.

60.6 Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық даму

Б 28 =Социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской

области:2007 ж. қаңтар-маусым .-Орал:БҚО СБ, 2007.-209б.

60.6 Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық даму

Б 28 =Социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской

области:2007 ж. қаңтар-шілдесі .-Орал:БҚО СБ, 2007.-193б.

60.6 Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық даму

Б 28 =Социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской

области:2007 ж. қаңтар-тамызы .-Орал:БҚО СБ, 2007.-204б.

60.6 Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық даму

Б 28 =Социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской

области:2007 ж. қаңтар-қыркүйек.-Орал:БҚО СБ, 2007.-194б.

60.6 Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық даму

Б 28 =Социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской

области:2007 ж. қаңтар-қазаны .-Орал:БҚО СБ, 2007.-195б.

60.6 Батыс Қазақстан облысы тәуелсіздік жылдарында.Мерейтой

Б 28 жинағы=ЗКО за годы независимости. Юбилейный сборник

.-Орал:БҚО СБ,2006.-72б.

60.6(5Каз) Батыс Қазақстан облысы бойынша 2003-2006 жылдардағы

Б 28 сауда және қызмет көрсету=Торговля и услуги по Западно-

Казахстанской области за 2003-2006 годы:Статистический

сборник.-Орал:БҚО СБ,2007.-48с.

60.6 Батыс Қазақстан облыстык әлеуметтік саласының негізгі

Б 28 көрсеткіштер=Основные показатели социальной сферы ЗКО:

Статистикалық жинақ.-Орал:Упр.стат. ЗКО,2007.-31с.


60.6 Социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской

Б 28 области за январь-сентябрь 2007 года:(оперативные данные).-

Уральск:УС ЗКО,2007.-80с.

60.7/5Каз Демографиялық жылнамалық=Демографический ежегодник.

Д 30 Статистический сборник:Статистикалык жинак .-Орал:БКО СБ,2007.-64

60.6 Казақстан цифрларда=Казахстан в цифрах 2006:Статистика-

К 14 лық жинақ/Под ред.:Б.Т.Султанов.-А.:АРКС,2006.-356с.
60.6 Қазақстанның қысқаша статистикалық жылнамалығы 2007

К 14 =Краткий статистический ежегодник Казахстана.:Статистический

сборник/Под ред.:А.Мешимбаевой.-А. :Стат. агентство Каз,2007.-275с.
60.6 Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған ағымдағы шығындар:О

К 70 текущих затратах на охрану окружающей среды. Экология

.-Орал:БҚО СБ,2006.-14б.

60.6 Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған ағымдағы шығындар:О

К 70 текущих затратах на охрану окружающей среды за 1 полу-

годие 2007 года.Экология.-Орал:БҚО СБ,2007.-14б.

60.5 Кравченко А.И. Социология:Учебник.-СПб:Питер,2007 .-432с.

К 78


60.6 Краткий статистический справочник Западно-Казахстанс-

К 78 кой области.-Уральск:УС ЗКО,2007.-79с.


60.6 Облыстың шағын кәсіпорындары қызметінің негізгі көрсеткіштері

О-75 =Основные показатели деятельности малых предприятий

области:Статистикалық жинақ/Упр. статистики Зап.-Каз.области.-

Орал:БҚО СБ,2007.-64б.

60.6 Шағын кәсіпорындар кызметінің негізгі көрсеткіштері

О-75 =Основные показатели деятельности малых предприятий

за IV квартал 2006 года:Статистикалық жинақ/Упр. стати-

стики Зап.-Каз.области.-Орал:БКО СБ,2007.-17б.

60.6 Отчет о деятельности агентства Республики Казахстан по

О-88 статистике в 2006 году.-Алматы:КР СА,2007.-25с.


60.7(5Каз Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство г. Уральска ЗКО.

Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-146с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство Зеленовского района

ЗКО.Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-202с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство Таскалинского района

ЗКО.Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-148с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство Сырымского района

ЗКО.Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-138с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство Жангалинского района

ЗКО.Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-172с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство Акжаиского района

ЗКО.Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-175с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство Бурлинского района

ЗКО.Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-175с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство Жанибекского района

ЗКО.Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-142с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство Каратобинского района

ЗКО.Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-116с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство Чингирлауского района

ЗКО.Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-120с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозя-

П 71 йственной переписи:Растениеводство Теректинского района

ЗКО.Стат.сб.-Орал:АРК по статистике,2007.-145с.

60.7(5Каз) Предварительные итоги первой национальной сельскохозяйст-

П 71 венной переписи: Растениеводство Бокейординского

района ЗКО. Стат.сб. - Орал: АРК по статистике,2007.-105с.


60.6/5Каз/ Регионы Казахстана 2006:Стат.сб./Под ред.: Б.Т.Султанова-

Р 32 -А.:Агенство РК по статистике,2006.-430с.

60.6 Статистический ежегодник области 2007=Облыстың статистикалық

С 78 жылнамалығы.-Орал:БҚО СБ,2007.-200с.

60.6 Статистический ежегодник области 2006=Облыстың статистикалық

С 78 жылнамалығы.-Орал:БҚО СБ,2007.-196с.

60.6 Улы қалдықтардың пайда болуы және жойылуы бойынша негізгі

У-50 көрсеткіштер=Основные показатели по образованию и

удалению токсичных отходов.Экология.-Орал:БҚО СБ, 2006.-16б.

60.6 Улы қалдықтардың пайда болуы және оларды жою=Образова-

У-50 ние и удалению токсичных отходов за 1-полугодие 2007 года.

Экология.-Орал:БҚО СБ,2007.-16б.

60.7(5Каз) Халықтың табиғи қозғалысы=Естественное движение населения:

Х 17 Демография.-Орал:БҚО СБ,2007.-27с.63. Тарих

История
63.3(5Каз) Абжанов Х. Қазақстан: тарих, тіл, ұлт.-Астана:Ана тілі.-

А 14 Ата тарих,2007.-272б.


63.4(5Каз) Аманқұл М. Тағылым: (Археолог Әлкей Марғұланмен кездесуден

А 61 естеліктер). - Алматы:Өнер,2007.-128б.

63.5(5Каз) Аргынбаев Х. Историко-культурные связи русского и каза-

А 81 хского народов.-2-е изд., доп.-Астана:Алтын кітап

.-(Библиотека казахской этнографии). Т.10.-2007.-242с.
63.5(5Каз) Аристов Н. Этногенез и этническая история казахского

А 81 народа.-2-е изд., доп.-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека

казахской этнографии). Т.2.-2007.-291б.
63.3(5Каз) Әмірханов М.Б. Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан

А 62 тарихы: Оқу құралы.-А.:Юридическая литература,2007.-62б.


63.5(5Каз) Броневский С. О казахах Средней Орды.-2-е изд. , доп

А 81 .-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии)

Т.5.-2007.-128с.
63.4(5Каз) Байпақов К.М. Қазақстан археологиясы:Оқу құралы .-Алматы:

Б 18 Қазақ ун-ті,2006.-294б.


63.5(5Каз) Валиханов Ч. Этнографическое наследие казахов.-2-е изд.,

В 15 доп.-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии).

Т.1.-2007.-291б.

63.3(5Каз) Валиханов Э. Кенесары хан: Эссе .-А. :Арда, 2007 .-240с

В 15 .-(Тарихи тұлға тағлымы).

63.3(5Каз) Жаңа заман кезеңіндегі халықаралық қатынастар тарихы:

Ж 28 Оқулық/Жалпы ред.:К.И.Байзақов.-Алматы:Қазақ ун-ті. 1 бөлім:1940-

1918жж.-2006.-288б.

63.3(5Каз) История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков

И 90 /Сост.: И.В.Ерофеева.-А:Дайк-Пресс. Т.6.:Путевые дневники и

служебные записки о поездках по Южным степям ХVIII-XIXвека.-

2007.-516с.

63.3(5Каз) История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков

И 90 /Сост.: И.В.Ерофеева.-А:Дайк-Пресс. Т.4.:Первые историко-

этнографические описания казахских земель XVIII век
63.3(5Каз) История Казахстана в персидских источниках/Отв.ред.: М.

И 90 Х.Абусеитов.-Алматы:Дайк-Пресс.-(Культурное наследие).

Т.5:Извлечений из сочинений XIII-XIX веков.-2007.-476с.

63.3(5Каз) История Казахстана в источниках зарубежных архивов:(по

И 90 материалам Государственного архива Астраханской облас-

ти РФ)/Сост.:Муктар А.К. и др.-Атырау:АГУ им.Х.Досмухамедова.


63.5(5Каз) Катанаев Г.Е. Прииртышские казахи и казаки: история,

Т 43 хозяйство и быт.-2-е изд. , доп .-Астана:Алтын китап

.-(Библиотека казахской этнографии). Т.41.-2007.-223с.
63.5(5Каз) Кенжеахметұлы С. Қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті

К 35 =Быт и культура казахского народа.-Алматы:Алматы кітап, 2006.-384с.


63.3(0) Книга Марко Поло о разнообразии мира, записанная Пиза-

К 53 нцем Рустикано в 1298 г. от Р.Х .-2-е изд. , перераб.-

Алматы:Мектеп,2004.-616с.-(Слово седьмое).
63.3(5Каз) Көркемсуретті Қазақстан тарихы:Ежелгі дәуірден біздің

К 66 уақытымызға дейін 4 томдық/ Құраст.:О.Жанайдаров .-Алматы:

Каз.энцикл. 4-том:Қазақстан ХІХ ғасырдың екінші жартысынан ХХ

ғасырдың екінші жартысынан біздің уақытымызға дейін.-2007.-312б.

63.3(5Каз) Көркемсуретті Қазақстан тарихы:Ежелгі дәуірден біздің

К 66 уақытымызға дейін 4 томдық/ Құраст.:О.Жанайдаров .-Алматы:

Қаз.энцикл. 3-том:Қазақстан ХІХ ғасырдың екінші

жартысынан ХХ ғасырдың бірінші жартысынан дейін .-2007.-320б.

63.5(5Каз) Обычное право казахов/Ответ.ред. Артыкбаев Ж. О .-2-е

М 43 изд., доп.-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии).

Т.35.-2007.-221с.
63.5(5Каз) Көпеев М.Ж. Қазақ шежіресі.-2-е изд., доп .-Астана:Алтын

М 43 кітап.-(Библиотека казахской этнографии) .Т. 32 .-2007.-233б.

63.5(5Каз) Коншин Н. Труды по казахской этнографии.-2-е изд., доп

А 81 .-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии)

Т.7.-2007.-310с.

63.3(5Каз) Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері/Бас ред.:

К 14 М.А.Құл-Мұхаммед.-А:Дайк-Пресс. Т.5.:XV-XIX ғасырлар

шығармаларынан үзінділер.-2006.-440б.

63.3(5Каз) Қазақстан тарихы туралы қытай деректемелері/Бас ред.:

К 14 М.А.Құл-Мұхаммед.-А:Дайк-Пресс. Т.3.:Цин патшалық дәуірінің

мұрағат құжаттары.-2006.-290б.

63.5(5Каз) Қазақтын киіз үйі=Казахская юрта:Фотоальбом/Авт. :Э.

К 14 Агамалов.-Лондон,2005.-300с.

63.3(5Каз) Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы.-Астана:Астана полиграфия.

К 14 Т.2:Жетысу-Иссык-кульская трагедия: 1916-1920гг. (сб.док.и

материалов).-2007.-352с.

63.3(5Каз) Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы/Под ред. П.Г.Галузо .-Астана:

К 14 Астана полиграфия. Т.3:Восстание 1916 года в Средней Азии.-

2007.- 352с.

63.3(5Каз) Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы:Сборник документов и мате-

К 14 риалов/Ответ.ред. Ильясова К.М.-Астана:Астана полиграфия.

Т.4:Қазақ съездері.-2007.-352с.

63.3(5Каз) Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы/Ответ.ред. Койгелдиев М. К

К 14 .-Астана:Астана полиграфия. Т.5:Вяткин м. Очерки по

истории Казахской ССР.-2007.-344с.
63.3(5Каз) Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы.-Астана:Астана полиграфия.

К 14 Т.1.:Рязанов Ф.А. Сорок лет борьбы за национальную

независимость казахского народа (1797-1838г.г. ) .-2007.-344б.

63.5(5Каз) Құдайбердиев Ш.К. Түрік, қырғыз - қазақ хам хандар

М 43 шежіресі.-2-е изд., доп.-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской

этнографии). Т.28.-2007.-270б.

63.5(5Каз) Левшин А. Описание орд и степей казахов.-2-е изд., доп

А 81 .-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии)

. Т.9.-2007.-212с.

63.5(5Каз) Маргулан А. Труды по культуре письменности казахского

А 81 народа.-2-е изд., доп.-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской

этнографии). Т.8.-2007.-310с.

63.5(5Каз) Масанов Э.А. Очерк истории этнографического изучения

М 43 казахского народа в СССР.-2-е изд., доп.-Астана:Алтын китап.-

(Библиотека казахской этнографии). Т. 36 .-2007.-551с.

63.5(5Каз) Мейер Л. Казахская степь.-2-е изд., доп.-Астана:Алтын

М 43 кітап.-(Библиотека казахской этнографии). Т. 17 .-2007 .-193с.

63.3(5Каз) Мұхамедов М.Б. Қазақстан тарихы:Оқу құралы .-Алматы:

М 92 Карасай,2007.-344б.

63.3(5Каз) Оспан батыр: Деректі зерттеу/Құраст. Д.Капұлы, О. Набиұлы

О 76 .-А.:Арда,2007.-184б. :жапсырмалы .-(Тарихи тұлға тағлымы).

63.5(5Каз) Потанин Г. Труды по этнографии и фольклору.-2-е изд.,

А 81 доп.-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии).

Т.6.-2007.-248с.


63.3/5Каз/ Пока бьется сердце:Сборник очерков/Сост. Г. И. Нечунаев

П 48 .-Алматы:Жібек жолы,2005.-184 с.:ил)


63.5(5Каз) Радлов В.В. Тюркские степные кочевники.-2-е изд., доп

А 81 .-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии)

. Т.3.-2007.-389с.

63.5(5Каз) Религиозные верования и обряды казахов/Ответ.ред. Артыкбаев

Т 43 Ж.О. -2-е изд., доп.-Астана:Алтын китап .-(Библиотека казахской

этнографии). Т.46.-2007.-322с.

63.5 (5Каз) Седельников Т. Борьба за землю в казахской степи.-2-е

М 43 изд., доп.-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии).

Т.31.-2007.-177с.
63.3(2)Ро Семанов С.Н. Тайна гибели адмирала Макарова:Новые стра-

С 30 ницы Рус-япон.войны 1904-1905гг.-М:Металагалактика,2007.-288с.-

(Подлинная история.Ж-л История ө 5,2007г.).

63.3(5Каз) Сұлтанов Т. Темір жане оның империясы.-А. :Мектеп, 2007

С 89 -152б.-(Жетінші сөз).

63.3(5Каз) Сұлтанов Т. Шыңғыс хан және оның ұрпақтары.-А.:Мектеп,

С 89 2007.-152б.:сур.-(Жетінші сөз).

63.3(5Каз) Султанов Т.И. Тимур и его империя .-Алматы:Мектеп, 2004

С 89 .-152с.

63.5(5Каз) Тогжанов Т. Казахский колониальный аул.-2-е изд., доп

Т 43 .-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии)

. Т.40.-2007.-227с.

63.4(5Каз) Шалекенов У.Х. V-XIII- ғасырлардағы Баласағұн қаласы

Ш 18 .-2-бас.-Алматы:Жібек жолы,2007.-248б.

63.5(5Каз) Шорманов М. Казахские народные обычаи.-2-е изд. , доп

А 81 Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии). Т.4.-2007.-128с.


63.5(5Каз) Этнографические заметки/Ответ.ред. Артыкбаев Ж.О.-2-е

М 43 изд., доп.-Астана:Алтын кітап.-(Библиотека казахской этнографии).

Т.34.-2007.-264с.

65. Экономика
65.2/4 Альжанова Н.Ш. Инвестициялык жобалау:Оқу құралы .-А. :

А 51 Юридическая литература,2007.-160с.

65.051 Батыс Қазақстан облысындағы бағалар=Цены в ЗКО:Статис-

Б 28 тикалық жинақ/Упр.стат-ки ЗКО.-Орал:БҚО СБ,2007.-114б.

65.433 Бутко И.И. Туристический бизнес: Основы организации.-Р.

Б 93 н/Д.:Феникс,2007.-384с.-(Бизнес-технологии).

65.37 Бутко И.И. Транспортное обслуживание туризма:Учеб.пособ

Б 93 .-М.:МарТ,2006.-336с.-(Туризм и сервис).


65.052 Бухгалтерский учет в Республике Казахстан/Отв.Н.Георги-

Б 94 ади.-А.:LEM. Вып.10:Методические рекомендации к между-

народным стандартам бухгалтерского учета.-2007.-111с.

65.052 Бухгалтерский учет в Республике Казахстан/Отв.Н.Георги-

Б 94 ади.-А.:LEM. Вып.10:Методические рекомендации к между-

народным стандартам бухгалтерского учета.-2007.-111с.


65.052 Васючков Е.Ф. 1С: Предприятие 7.7, 8. Бухгалтерский

В 20 учет для Казахстана:Самоучитель.-А.,2007.-160с.

65.433 Воскресенский В.Ю. Инновационные стратегии развития:

В 76 Учеб.пособ.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2007.-159с.

65.262 Джаншанло Р.Е. Инфляция и финансовая стабилизация в

Д 40 Казахстане:Учеб.пособ.-А.,2007.-304с.

65.052 Кабылова Н.К. Бухгалтер (Основы бухгалтерского учета) :

К 12 Учебник.-Астана:Фолиант,2007.-316с.


65.290 Көкебаева А.М. и др. Халықаралық маркетинг:Оқу құралы

К 67 .-А.:Юридическая литература,2007.-156б.

65.261.4 Крамаренко Т.Н. Салық және салық салу:Оқулық .-Астана:

К 78 Фолиант,2007.-344б.

65.26 Құлпыбаев С. Қаржы:Оқулық.-А.,2007.-668б.

К 90


65.052.21 Международные стандарты финансовой отчетности: теория

М 43 и практика: Справочное руководство.-А.:LEM,2007.-568с.

65.261 Мельников В.Д. Основы финансов:Учеб для вузов.-А.:LEM,

М 48 2007.-568с.

65.012.1 Молдахметова А.Б. Микроэкономика:Оқулық .-Астана:Фоли-

М 75 ант,2007.-248б.

65.050.2( Мұхамадиева Н.К. Іскерлік қазақ тілі:Оқу құралы .-Аста-

М 92 на:Фолиант,2007.-156б.

65.052.21 Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет в организациях:Учеб.

Н 90 пособ.-2-е изд., перераб. и доп.-А.:LEM,2007.-476с.


65.052 Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет: от азов до баланса:

Н 90 Практ.пособ.-А.,2006.-144с.

65.052 Нурсеитов Э.О. Сборник задач по бухгалтерскому учету

Н 90 .-2-е изд., перераб. и доп.-А.:LEM,2007.-80с.


65.290 Оразалин К.Ж. Кәсіпорын экономикасы:Оқу құралы.-А.:LEM,

О 63 2007.-296б.

65.5(5Каз Сатубалдин С. Избранные научные труды в 6-ти томах.-Алматы

С 21 :БИС.-(Мировая экономическая наука). Т.6:Диалоги с жизнью.-2005.-320с.

65.5(5Каз Сатубалдин С. Избранное в 6-ти томах.-А.:GAUHAR.-(Мировая

С 21 экономическая наука). Т.2.:Учетные системы транзитной экономики.-

2003.-320с.

65.5(5Каз Сатубалдин С. Избранное в 6-ти томах.-А.:БИС.-(Мировая

С 21 экономическая наука). Т.1.:Хроники будущего.-2002 .-320с.

65.5(5Каз Сатубалдин С. Избранное в 6-ти томах.-А.:Gauhar.-(Миро-

С 21 вая экономическая наука). Т.4.:Азиатский кризис: причи-

ны и уроки.-2004.-312с.

65.5(5Каз Сатубалдин С. Избранное в 6-ти томах.-А.:БИС.-(Мировая

С 21 экономическая наука). Т.5.:Приоритеты развития единого

экономического пространства.-2004.-312с.

65.012.2 Сатубалдин С. Инвестиционный потенциал региона:Метод.

С 21 аспекты оценки и механизм использования.-Алматы:КИМЭП,2002.-188с.

65.9(5Каз) Сатубалдин С. Испытание во времени:Эссе.Проекты.Анализы

С 21 .-Алматы:Атамұра,304с.

65.5(5Каз) Сатубалдин С. Казахский экономический менталитет.-Алматы:

С 21 КИМЭП,1998.-38с.

65.290-2(Каз) Сатыбалдыұлы С. Маркетинг және менеджмент негіздері:

С 21 Оқулық.-Астана:Фолиант,2007.-320б.

65.433 Севастьянова С.А. Региональное планирование развития

С 28 туризма и гостиничного хозяйства:Учеб.пособ.-М.:Кнорус,2007.-256с.

65.011.3 Товарные знаки в Республике Казахстан:Сборник нормати-

Т 50 вных правовых актов.-А.:LEM,2005.-236с.

65.290-2 Тойкин С.Х. Маркетинг негіздері:Оқулық.-Астана:Фолиант,

Т 50 2007.-251с.

65.422 Торговая деятельность в Республике Казахстан:Сборник

Т 60 нормативных правовых актов.-3-е изд., доп.-А.:LEM, 2006.-150с.

65.433 Туристская деятельность в Репсублике Казахстан:Сборник

Т 87 нормативно-правовых актов/Ответ.Н.Гаврилова .-А. :LEM, 2008.-176c.

65.240 Труд и занятость населения в Казахстане:2003-2006 Ста

Т 78 тистический сборник.-Орал:БКО СБ,2007.-59с.

65.04(5Ка Усиков В. и др. Экономическая и социальная география

У 74 Казахстана:Учеб. для 9кл. сред.школы.-А.:Атамура. Ч. 1

.-2005.-176с.:ил.

65.04(5Ка Усиков В. и др. Экономическая и социальная география

У 74 Казахстана:Учеб. для 9кл. сред.школы.-А.:Атамура. Ч. 2

.-2005.-272с.:ил.

65.04(Каз Усиков В. т.б. Қазақстанның экономикалық жане әлеумет-

У 74 тік географиясы:Жалпы білім беретін 9-сын. арн. оқулық

.-А.:Атамұра. 2 бөлім.-2005.-176б.

65.262(5К Финансовый лизинг:Сборник нормативных правовых актов

Ф 59 /Ответ. Н.Гаврилова.-А.:LEM,2007.-108с.

65.433 Храбовченко В.В. Экологический туризм:Учеб. метод-пособ

Х 88 .-М:Финасы и статистика,2007.-208с.:ил.

65.433 Чудновский А.Д. Информационные технологии управления в

Ч 84 туризме:Учеб.пособ.-М.:Кнорус,2007.-104с.

65.433 Экономика и организация туризма Международный туризм:

Э 40 Под ред.И.А.Рябовой.-3-е изд., испр. и доп .-М:КНОРУС, 2007.-576с
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет