"CyberSmith" Свидетельство ип: серия 0101 №0020911 от 02. 02. 2016 бин: 891031302287 иик: kz25914002204KZ016sk банк: дб ао "Сбербанк" бик: sabrkzka кбе: 19 Юр. Адрес: Жетысу-2, дом 5, кв. 58. Исх.№09/12 от «09» января 2019 гбет19/22
Дата31.12.2019
өлшемі353.42 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22каз

Оспанова М.С., Жакыпбекова Б.О.

Төл аурулары

186

Оқу құралы

5700

Оқу құралындақозы, бұзау, бота, құлын, торай және құс балапандарының аурулары, олардың алдын алу және емдеу жолдары сөз болады. Оқу құралы 5В120100 - «Ветеринарлық медицина» мамандығының студенттеріне арналған және «Ауылшаруашылығы төлдерінің аурулары» пәнінің бағдарламасына сәйкестендіріліп жазылған.каз

Оспанова Р.Д. Қалдарханова С.М.

"Жүйелік бағдарламалау" пәнінен оқу құралы

152

Оқұ құралы

5500

 каз

Оспанова Р.Д. Қалдарханова С.М.

"C++BUILDER бағдарламалау ортасы" пәнінен оқу-әдістемелік құралы

144

Оқу құралы

5400

 рус

Ответственный редактор: Н.У. Шаяхметов

1917 год: исторические судьбы народов Евразии

203

монография

5500

Начало ХХ века стало одним из наиболее сложных и противоречивых периодов в исторической судьбе народов Евразии. Объединив в своих рамках народы Запада и Востока, относящиеся к разным типам общественного развития, Российс­кая империя в начале XX в. стала очагом противоречий, которые обусловили революционные события 1917 г. Именно в этот период вылились в революционную ситуацию все накопившиеся проблемы народов Евразии.В книге даны анализ и оценка исторических событий 1917 г. и их роль в судьбах народов Евразии. Монография предназначена студентам, магистрантам, докторантам, преподавателям, в также всем, кто интересуется историей народов Евразии.каз

Өтесінов Ж.

Көбею биологиясы және эволюциясы

204

Оқу құралы

5700

Арнайылық, яғни осы түрдің айнымай қайталануы жыныстық жасушалардағы хромосомалар өз көшірмесін әрбір молекулаларға малекулалардан берілгендіктен сақталынады. Осы хромосомадағы гендердің реттелуімен болашақ ұлпалар, органдар, арнайы маманданған ағза мүшелік жүйелері «құрастырылады» және «біріктіріледі» тек тіршілік иесінің сол түрі ғана пайда болады. оның алғашқы бағдарламасы аталық-аналық жыныс жасушаларында жинақталған. Бұның өзі биологияның саласы есебінде дамытылған. Магистранттар осы саланың алғашқы бағыт-бағдарын білуі, арнаулы тәсілдерін үйренуі, оларға көптеген жетістіктерге жетуіне көмегін тигізеді. Себебі, екі түрлі аналық және аталық жасушалардың қосылуынан болған алғашқы бір жасуша «зигота» барлық биологияның құпияларын сақтаумен қатар, ізденушіге кейбір аса күрделі мәселелерді шешуіне өзі салады және ілімнің көптеген микроскопиялық жағдайда ғана білінетін пәндеріне көңіл аудару тәсілдерін игеру, мәселелерді зерттеуге жол ашады. Осының нәтижесінде цитология, гистология, молекулалық биология, генетика, биофизика, биохимия, және т.б. пәндердің әдіс-тәсілдерін пайдаланады.
Бұл оқу құралы бакалавр мамандықтарын оқытуға (биология, медицина, ветеринария,экология, өңдеу технологиясы т.б) магистратурада оқу жүйесіне де пайдаланылады. Соңғыларға арнайы пән «Көбею биологиясы және эволюциясы» ілім саласы кіргізілді. Ондағы басты мақсат өніп-өсу, даму тіршілік иелерінің өз түрін сақталуы, тек қана көбеюмен жүзеге асырылады. Магистранттың және ғылыми қызметкеткерлерінің білімдері жан-жақты кеңінен жолға қою есебінде ұсынылады.
Болашақ университетінің әдістемелік ғылыми кеңесі жариялауға ұсынды.
Хаттама 3 наурыз 2016каз.

Парманкулова Т.Н.

Латынша – қазақша сөздік

64

сөздік

4700

Латын тілі Сіздер үшін жаңа сабақ. Бұл тілді Сіздерге толығымен үйрену емес, медицинада кездесетін терминологиялық сөздерді үйре-ну болып табылады. Оқулық төмендегідей бөлімдерден тұрады: фармацевтикалық лексика, дәрілік өсімдіктердің атаулары, негізгі дәрілік заттардың атаулары, сөз таптары (зат есім, сын есім, сан есім), клиникалық терминология, стоматологиялық, гинекологиялық, офтальмология-лық, оториноларингологиялық, кардиологиялық, урологиялық, гас-тоэнтерологиялық клиникада зерттеу әдістерінде кездесетін қажетті терминдер көрсетілген. Бұл медициналық колледждерде оқитындарға арнайы құрастырылған терминологиялық анықтама.рус

Портнов В.С. , В.М. Юров, Е.С. Хамитов, Ф.А. Муллагалиев

Геофизические задачи в исследовании зон с повышенной газоотдачей угольных пластов

216

Монография

5700

В предлагаемой монографии дан анализ особенностей Карагандинского угольного бассейна газопроницаемости и метаноносности его угольных пластов, формирования техногенного коллектора в выработанном пространстве очистного забоя, эмиссии метана при подготовительных горных работах. Проведен анализ современных методов исследования зон с повышенной газоотдачей, геолого-геофизических критериев оценки фильтрационных свойств угольных пластов, проанализированы сорбционные свойства угольных пластов и их связь с зонами повышенной газоотдачи.Приведены материалы по геологическому строению Саранского участка Карагандинского угольного бассейна, его тектоническим особенностям, угленосности и метаморфизме углей, газоносности и сорбционной способности угольных пластов, горно-геологические условия и ресурсы метана.Разработана статистическая модель кластеризации элементарных очагов разрушения в зоне с повышенной газоотдачей, энергетическая модель внезапного выброса газа и угля, механо-гидролитическая модель газовыделения угольным пластом. Рассмотрены теоретические вопросы образования флюидоактивных зон. Обосновано использование электрического и акустического каротажа, гамма-гамма-метода для обнаружения зон с повышенной газоотдачей угольных пластов.Монография предназначена для научных работников и инженеров, занимающихся вопросами угольного метана, студентов, магистрантов и докторантов горных, геологических, геофизических, физических и химических специальностей, а также для специалистов, занимающихся вопросами угольного метана.рус

Портнов В.С., В.М. Юров, Ж.Б. Нұртаза, В.Ф. Демин, К.Б. Кызыров

Термодинамический подход к решению задач геофизики

144

Монография

5400

В монографии получены соотношения, связывающие величину гонного давления с коэффициентом отображения в методе искусственного подмагничивания, что позволяет делать оценку напряженно-деформируемого состояния массива горных пород. С практической точки зрения это важно как при разработке месторождений полезных ископаемых, так и при прогнозировании землетрясений. Получены соотношения, связывающие поверхностное натяжение минералов в их естественном залегании по данным основных геофизических методов разведки. Монография предназначена для научных работников и инженеров, студентов, магистрантов и докторантов технических специальностей, а также для специальностей горных, геолого-геофизических предприятий, занимающихся вопросами поиска и разработки месторождений полезных ископаемыхрус

Портнов В.С., В.М. Юров, М.С. Ахметов

Энергия диспергирования упорных руд и минералов

184

монография

5700

В предлагаемой монографии представлены справочные таблицы поверхностного натяжения и энергии диспергирования сульфидов, галогенидов, карбонатов и других соединений, входящих в состав руд и минералов.. Перечисленные выше таблицы необходимы для практического использования технологами, разрабатывающих схемы дробления, измельчения и обогащения тех или иных руд и минералов и, особенно, упорных руд. Получены схема и формулы для использования геофизических методов разведки при оценки энергии диспергирования руд в их естественном залегании. Монография предназначена для научных работников и инженеров технических специальностей, а также для специалистов, занимающихся вопросами рудоподготовки и переработки минерального сырья, студентов, магистрантов и докторантов геологических, геофизических и горных специальностейрус

Рахимжанова С.К.

Математический анализ 1

184

Учебно-методическое пособие

5400

Данное учебно – методическое пособие предназначено для студентов специальностей «5В060100 – Математика» . Содержит все составляющие учебно – методического комплекса дисциплины и может быть использовано на занятиях по математическому анализу 1 как в аудитории так и для самостоятельного изучениярус

Рахимжанова С.К., Каратаева Д.С.

Учебно-методическое пособие по теории вероятностей и математической статистике

192

Учебно-методическое пособие

5700

Учебно-методическое пособие на казахском и русском языках предназначено для студентов специальности «5В060100-Математика». Оно может быть также полезно преподавателям при подготовке и организации учебного процесса. Пособие состоит из следующих разделов: силлабус, глоссарий, краткий конспект лекций с мультимедийным сопровожением, план проведения практических занятий, план проведения самостоятельной работы обучающихся, материалы текущего, рубежного и итогового контроля

каз

Рахимжанова С.К., Каратаева Д.С.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика пәнінен оқу-әдістемелік құрал

188

оқу-әдістемелік құрал

5700

Оқу-әдістемелік құрал қазақ және орыс тілдерінде «5В060100-Математика» мамандығының студенттеріне арналған. Сонымен қатар, оқытушыларға оқу үрдісінде дайындауда және ұйымдастыруда тигізер көмегі көп. Оқу-әдістемелік құрал төмендегі негізгі әдістемелік бөлімдерден тұрады: силлабус, оқу пәні бойынша глоссарий, мультимедиялық қосымшасы бар дәрістердің қысқаша конспекті, тәжірибелік сабақтарды өткізу жоспары, студенттердің өздік жұмыс жасау жоспары, ағымдық, аралық және қорытынды бақылауға арналған материалдар кіредірус

Рустенов А.

Геномика с основами генетической инженерии

304

Учебное пособие

6100

Учебное пособие предназначено докторантам, магистрантам и студентам по специальностям: 5В070100 «Биотехнология», 5В011300, 6М011300 «Биология», 5В080100 «Агрономия», 5В080200 «Технология производства животноводческой продукции». Может быть, полезен преподавателям колледжей и средних школ с углубленным изучением биологии. В учебном пособии обширно рассмотрены актуальные проблемы современной генетики – изучению и расшифровки живых организмов, включая геном человека. В первой части учебного пособия анализированы массив данных по геномике разных организмов – от вирусов до человека. Приведены базы данных по геномам, охарактеризованы основные направления геномных исследований в начавшейся постгеномной эпохе. Во второй части приведены механизмы и принципы получения рекомбинанттных ДНК, расщепление ДНК, гибридизация нуклеиновых кислот, определение нуклеотидных последовательностей.каз

Рустенов А., Елеугалиева Н.Ж.

Ген инженериясы

228

Оқу құралы

5600

Оқу құралында ген және геном түсініктері, ДНҚ және РНҚ құрылымдары мен айырмашылықтары, ген инженериясының әдістерінің түрлері, нуклеин қышқылдарының будандарын алу жолдары, ДНҚ рекомбинантты технологиялары, нуклеин қышқылдарының кезектестіктерін анықтау жолдары, генді химиялық синтездеу, векторлар түрлері, ген инженериясында қолданылатын ферменттер, жасуша инженериясы мен оларды қолданулардағы жетістіктер келтірілген. Оқу құралы «Биология», «Биотехнология», «Агрономия», «Зоотехния» мамандықтарын игеруші докторанттар, магистранттар мен студенттерге арналған.каз

Рустенов А., Елеугалиева Н.Ж.

Генетика практикумы

272

Практикум

5900

Генетика практикумы» жоғарғы оқу орнының студентері, магистранттары, мектеп, гимназия, колледж ұстаздарына да арналған. Практикумда генетиканың барлық бөлімдері мен тақырыптары қамтылған «Сарамандық», «Зертханалық» және «Адам гентикасы» бойынша қысқаша теориялық мәліметтер, жұмыстардың орындалуы және оларды бекітуге арналған есептердің шешімдері көрсетілген, өзіндік шығаруға араналған есептер берілген, тапсырмалар және терминдер келтірілген.каз

Сағындықов К.М., Амангелді Н.

SQL негіздері

124

Оқу құралы

5400

 каз

Сағындықов К.М., Амангелді Н.

РНР (каз.яз)

 

Оқулық

5800

 каз

Садыков А.А., Д.Ж.Сатыбалдина, Н.Н.Ташатов

VHDL тілінің негіздері

144

Оқу әдістемелік құрал

5100

Бұл оку-әдістемелік құралы VHDL бағдарламалау және дамыту дағдыларын FPGA бағдарламалау тілінде танысуға арналған. Құралда теориялық сипаттамасын және пән бойынша практикалық жұмыс істеу үшін қажетті негізді деректерді қорытындылайды. Практикалық бөлігінде тиісті скриншотов мысалдармен, егжей-тегжейлі жұмыстарын жүргізу тәртібін сипаттайды. Сонымен қатар, жеке тапсырмалар опцияларын берілген.
Аталған өзекті бағытқа сай оку-әдістемелік құрал «Есептеу техникасы», «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» және «Автоматандыру және басқару» мамандықтарының студентеріне арналған.каз

Сайлаубаева Н.Е.

«Қазақ тілі» газетінің Қазақстанның қоғамдық-мәдени өміріндегі орны (1919-1928 жж.) Студенттерге, магистранттарға арналған.

188

Оқулық

5300

Оқулықта 1919-1928 жылдары Семей қаласында жарық көрген кеңестік «Қазақ тілі» газетінің қалыптасу тарихы, газеттің шығу тарихы мен газеттің құрылымы, газетті шығарушылары, ұйымдастырушылары мен тілшілері, «Қазақ тілі» газеті және ондағы қазақ қоғамының даму мәселелері, газетте қоғамдық-саяси мәселелердің көтерілуі, басылым бетіндегі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы, Қазақстанның мәдени дамуының газетте талдануы ғылыми тұрғыдан қарастырылған. Оқулық мазмұны кәсіби білім берудегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты мен типтік бағдарлама мазмұнына сәйкес. Оқулық тарих, журналистика және тарих емес мамандықтар бойынша білім алушы студенттер, магистранттарға және ЖОО оқытушыларына арналған.рус

Саипов А. А.

География индустриально-инновационного развития Казахстана

192

Учебно-методическое пособие

5700

В учебно-методическом пособии для учителей географии изложено содержание географического образования для школьников, требующая корректировки в соответствии с формированием и развитием новой географии социально-экономической инфраструктуры, технический и технологический перевооружаемых объектов нового поколения предприятий индустриально-инновационного развития практически всех отраслей хозяйства Казахстана, на новом этапе индустриального социально-экономического развития страны в новом мире, в условиях глобализации мирового геоэкономического пространства. Пособие предназначено для учителей географии, преподавателей и студентов географических специальностей вузов и ТиПО. Материалы пособия могут быть успешно использованы не только на уроках, но и в организации научных исследований в рамках научных проектов школьников и студентоврус

Саипов А. А.

Практические занятия по экономической и социальной географии Республики Казахстана

144

учебное пособие

5400

 рус

Саипов А. А., Озгелдинова Ж.О.

Практические занятия по географии населения

Каталог: files -> user
user -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
user -> Әлия-саптан ұмтылып, Жүгіріп шықты аптығып, Құшақтап алған мылтығын, Кіршігін қақпай қалт тұрып. Сағи Жиенбаев
user -> 85. Өнер. Өнер тану Құлахмет Қожықов – қазақ театры мен киносының тұңғыш суретшісі
user -> Пайдаланған әдебиеттер
user -> Ақын, жазушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына библиографиялық шолу
user -> Қазақстан тарихы
user -> Дулат Қожахметов Жырдың жез қанатты ақынын еске алуға арналды Облыс орталыгында Кэкімбек
user -> Ақиқаттың адамы /Бердібек Соқпақбаевтың 90-жылдығына библиографиялық шолу
user -> «елінің ерке серісі» (Ақан сері Қорамсаұлы)
user -> Қазақстан тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет