"CyberSmith" Свидетельство ип: серия 0101 №0020911 от 02. 02. 2016 бин: 891031302287 иик: kz25914002204KZ016sk банк: дб ао "Сбербанк" бик: sabrkzka кбе: 19 Юр. Адрес: Жетысу-2, дом 5, кв. 58. Исх.№09/12 от «09» января 2019 гбет21/22
Дата31.12.2019
өлшемі353.42 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
В монографии впервые предпринята попытка определения вклада тюркологов в изучении духовно-культурных проблем истории древнего и средневекового Казахстана. В работе проводится историографический анализ трудов тюркологов, ранее не являвшихся предметом специального исследования. Исследование имеет практическое значение, поскольку взгляды, теории и концепции ученых могут быть использованы в учебном процессе при преподавании историографии истории Казахстана, для разработки учебных пособий по тюркологии, а также в качестве спецкурса по истории Казахстана и истории тюркологии. Научные выводы могут быть полезны при создании специальных работ по истории и историографии, рассматривающие проблемы духовно-культурной истории в древний и средневековый период.каз

Тазабеков Т., Қалдыбаев С., Мұхамедкәрімов Ғ., Көбенқұлов Қ., Елемесов Ж.

Топырақтар географиясы

188

Оқулық

5700

Оқулықта географиялық аймақтардың топырақ типтеріне экологиялық, морфо-тектік және физикалық-химиялық сипаттама берілген, олардың құнарлылығын сақтау мен арттыру жолдары көрсетілген. ТМД және ҚР топырақтары жан-жақты қаралған. Оқулық жоғары оқу орындары-университеттердің биология, агрономия және агрохимия-топырақтану, пединституттарының география-жаратылыстану, ауыл шаруашылық институттарының агрономиялық факультеттері студенттеріне арналғанрус

Талипов С. Н.

Современное визуальное программирование на Java в среде NetBeans

193

учебное пособие

5500

В учебном пособии рассматриваются вопросы создания кроссплатформенных программ с графическим интерфейсом на современном языке программирования Java в среде разработки NetBeans.Учебное пособие представляет интерес для студентов специальностей «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Информационные системы», «Информатика», а также для всех желающих, которые хотят войти в профессиональный мир программирования на Java.каз

Таукебаева К.С., Баубеков С.Д.

Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі

192

оқу-әдістемелік кешені

5400

Оқу-әдістемелік кешенінде әдіс-тәсілдер пән ретінде оқу барысының заңдылықтары мен ерекшеліктерін қарастырады. Әдіс-тәсілдердің міндеті осы оқыту процесінің бір-бірімен байланыстылығын зерттей отырып, нәтижесінде ойлап табылған мәселелер арқылы оқытуды жаңартып отыру. Әдіс-тәсілдер оқытудың мән-мақсатын айқындай отырып, әрбір оқушыны жан-жақты дамытуды көздейді. Оқыту үрдісі әрқашан белгілі бір мақсатқа бағытталған. Оның мақсаты оқушыларды біліммен қаруландырып қана қоймай, өзінің позициясын толығымен ұстанып қорғайтын, қоғамда өзіндік орнын таба білетін тұлғаны тәрбиелеу.
6М012000- «Кәсіптік оқыту» (сала бойынша) мамандығының білімгерлеріне арналған оқу-әдістемелік кешенінде «Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі» пәнінің типтік бағдарламасының материалдарында кейінгі жылдары қол жеткізген теориялық және іс-жүзінде атқарылатын шараларын білімгерлерге жан-жақты жеткізу қарастырылған.рус

Тебенова К.С., Каргин С.Т., Заркенова Л.С., Рымханова А.Р.

Основы инклюзивного образования

260

Учебное пособие

6000

Учeбнoe пocoбиe paccмaтpивaeт тeopию ocoбыx oбpaзoвaтeльныx пoтpeбнocтeй; пoнятия o кaтeгopияx дeтeй c нapyшeниями пcиxoфизичecкoгo paзвития, иx ocoбeннocтяx пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти, эмoциoнaльнo-вoлeвoй cфepы и личнocти. Пpeдcтaвлeны ocнoвныe тeндeнции и пepcпeктивы paзвития инклюзивнoгo oбpaзoвaния в Pecпyбликe Кaзaxcтaн, a тaкжe peкoмeндaции пo opгaнизaции и peaлизaции инклюзивнoгo (интeгpиpoвaннoгo) oбyчeния, paзpaбoткe индивидyaльныx oбpaзoвaтeльныx мapшpyтoв, пpoвeдeния мoнитopингa и т.д. Учeбнoe пocoбиe пpeднaзнaчeнo paбoтникaм cпeциaльнoгo и инклюзивнoгo oбpaзoвaния, cтyдeнтaм и мaгиcтpaнтaм cпeциaльнocтeй «Oбpaзoвaниe»рус

Тектигул Ж.О.

Эволюция общетюркских аффиксов в казахском языке

278

Монография

5900

В монографии в тесном взаимодействии рассматриваются процессы полисемантического способа развития общетюркских аффиксов в казахском языке; с привлечением конкретныхязыковых фактов объясняются сложные процессы смены функций и, соответ-ственно, изменения значений аффиксов; со структурно-семантической позиции систематизируется формирование общетюркских синкретичных корней.Книга предназначена для преподавателей и студентов филологических факультетов университетов, а также для учителей и учащихсясредних общеобразовательных, средних специальных учебных заведений, специалистовв области лингвистики.каз

Телеуғали Т.М., Қырықбайұлы С.

Мал дәрігерлік-санитарлық сараптау және мал шаруашылығы өнімдерінің технологиясы мен стандарттау негіздері

168

Оқулық

5300

Оқулықта ет-сүт, жұмыртқа, балық, бал және басқа тағамдық өнімдерді мал дәрігерлік-санитарлық сараптан өткізу тәртібі, оларды өңдеу технологиясының негіздері мен мемлекеттік сатндарт талаптары пән бағдарламасына сәйкес жазылған. Малды тасымалдау ережесі, сою, өңдеу, ұша мен ағзаларды тексеру әдістері және ауру малдардың сойыс өнімдеріне мал дәрігерлік-санитарлық баға беру мәселесі егжей-тегжейлі әңгімеленген. "Ветеринария" мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне мамандарға арналған.каз

Тенлибаева А.С., Абдуалиева А.

Қой мен ешкіні азықтандыру

192

Оқулық

5700

Оқулықта қой мен ешкінің барлық жыныстық жас топтарына сәйкес мөлшерлеп азықтандыру негіздері, қой және ешкi шаруашылығында қолданылатын малазықтықтары, зат алмасу мен ас қорыту процестерiне арналған мәліметтер, қуаттың, қоректік және биологиялық активтi заттардың малдарды азықтандыруда атқаратын ролі қарастырылған. Малазықтарының құрамы және қоректілігі, қой мен ешкіні азықтандыру бойынша ұсыныстар көрсетілген.рус

Тлеужанова Г.К. , Шишкина И.В.

Программа и методические рекомендации по организации раннего обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях

124

Методические рекомендации

5300

Данное методическое издание предназначено для учителей иностранных языков, работающих в организациях дошкольного образования, и раскрывает основные методические принципы иноязычного обучения детей дошкольного возраста, знакомит с организационно-педагогическими условиями ведения занятий по иностранному языку в дошкольных учреждениях. Методическое издание включает программу, разработанную на основе авторской развивающей учебной программы «English with Sheep Lamby» по английскому языку, а также учебно-методический комплекс с разработанными практическими занятиями по английскому языку и методическими рекомендациями по их проведению.русс

Тлеужанова Г.К., Шишкина И.В.

Теория и практика обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста

160

Монография

5200

В монографии раскрываются теоретико-прикладные аспекты обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста с учетом современных научных подходов к данной проблеме. В монографии представлены психолого-педагогические особенности усвоения иностранных языков детьми дошкольного возраста, описаны зарубежный опыт обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста, состояние обучения, а также практика обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста в Казахстане.
Рекомендуется для педагогических работников, преподавателей, учителей, методистов и воспитателей дошкольных учреждений, докторантов, магистрантов и студентов вузов.каз

Тлеужанова М.К., Садуакасова А.Ж.

Қазақстан тарихы. ІІІтом

320

Оқу-әдістемелік кешені

6200

«Қазақстан тарихы» пәнінен оқу-әдістемелік кешені жоғарғы және кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарының студенттеріне арналған. Оқу-әдістемелік кешенде көне заманнан бүгінге дейінгі елімізде болған әлеуметтік, экономикалық оқиғалар, рулар мен тайпалардың, көне замандағы мемлекеттердің саяси және шаруашылық құрылысы туралы, сондай-ақ Кеңес өкіметі кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер баяндалады. Сонымен қатар, Тәуелсіз Қазақстанның тарихына жан-жақты шолу жасалынған.каз

Тлеужанова М.К., Садуакасова А.Ж.

Қазақстан тарихы. ІІтом

312

Оқу-әдістемелік кешені

6200

«Қазақстан тарихы» пәнінен оқу-әдістемелік кешені жоғарғы және кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарының студенттеріне арналған. Оқу-әдістемелік кешенде көне заманнан бүгінге дейінгі елімізде болған әлеуметтік, экономикалық оқиғалар, рулар мен тайпалардың, көне замандағы мемлекеттердің саяси және шаруашылық құрылысы туралы, сондай-ақ Кеңес өкіметі кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер баяндалады. Сонымен қатар, Тәуелсіз Қазақстанның тарихына жан-жақты шолу жасалынған.каз

Тлеужанова М.К., Садуакасова А.Ж.

Қазақстан тарихы. Ітом

316

Оқу-әдістемелік кешені

6200

«Қазақстан тарихы» пәнінен оқу-әдістемелік кешені жоғарғы және кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарының студенттеріне арналған. Оқу-әдістемелік кешенде көне заманнан бүгінге дейінгі елімізде болған әлеуметтік, экономикалық оқиғалар, рулар мен тайпалардың, көне замандағы мемлекеттердің саяси және шаруашылық құрылысы туралы, сондай-ақ Кеңес өкіметі кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер баяндалады. Сонымен қатар, Тәуелсіз Қазақстанның тарихына жан-жақты шолу жасалынған.каз

Толысбаев Б.Т., Бияшев К.Б., Мықтыбаева Р.Ж.

Ветеринариялық санитарлық микробиология

208

Оқулық

5700

Оқулық алғы сөз, кіріспе, микробиология ғылымының даму кезеңдерінен, санитариялық микробиологияның міндеттерімен санитариялық-бактериологиялық лабораториялар және бес бөлімнен тұрады. Бірінші-жалпы микробиолоргия негізінде микроорганизмдердің морфологиясы, классификациясы, физиологиясы, оларға сыртқы орта факторларының әсері, экологиясы, көміртегі, азот, фосфор, күкірт, темір қосылыстарын өзгертуі, антибиотиктер және оларды түзушілер, тұқым қуалаушылық (генетиткасы) туралы мәліметтер айтылады; Екіншісі-инфекция. Инфекцияның пайда болуы, оның үш факторы, дамуы, микроорганизмдердің зардаптылығы мен уыттылығы, уыттылыққа себепші факторлар, инфекциялық процестің пайда болуы мен дамуына микроорганизмдердің және сыртқы орта жағдайларының әсері, инфекцияның түрлері және классификациясы туралы материалдар келтірілген; Үшіншісі-иммунитет. Иммунитеттің түрлері, спецификалық емес, клеткалық, гуморальдық қорғау факторлары, антигендер, антиденелерді түзу теориялары, иммундық жүйе, иммунологиялық төзімділік, аллергия, иммунитет туралы ілімді іс жүзінде пайдалану, иммунопрофилактика және иммунотерапия тағы басқа мәліметтер туралы айтылады; Төртіншісі-арнайы микробиология –жұқпалы аурулар, олардың қоздырғыштары, қоздырғыштары, морфологиялық, тинкториальдық, биохимиялық, биологиялық қасиеттерімен спецификалық профилактика (вакциналар, гиппериммундік қанның сарысулары, гаммаглобулиндер, диагностикумдер) туралы толық мәліметтер берілген. Бесінші-санитарлық көрсеткіш ретінде пайдаланатын микроорганизмдер туралы ғылым, сүт, сүт тағамдарының, ет, ет тағамдарының, жұмыртқаның, балық, балық өнімдерінің, ара, тері және аң терісінің микробиологиясынан толық мәліметтер берілген. Сонымен қатар жемшөп (пішен, пішендеме, сүрлем), жемшөпті ашыту, микробтық белок алу, қи микробиологиясы және микотоксикоздар жануарлардың жемшөппен улануы толық қамтылған. Оқулықта келтірілген материалдарға қорытынды, латынша терминдер және әдебиет тізімдері берілген. Оқулық ғалымдардың 14 портреттері мен 118 суреттерімен безендірілген, көлемі 600 бет. Ветеринариялық санитарлық оқулығы ветеринария, ветеринариялық санитарлық және биология мамандықтары бойынша оқитын университеттердің студенттеріне, мал дәрігерлеріне санитарлық дәрігерлеріне және ғылыми мамандарға арналған.каз

Торыбаев Х.К., Ашықбаев Н.Ж.

Өсімдік карантині

176

Оқулық

5500

Өсімдік карантині атты оқулық қазақ тілінде тұңғыш рет оқырмандарға ұсынылып отыр.Оқулық ауылшаруашылық дақылдарының карантинді және аса қауіпті зиянкестері, аурулары және арамшөптер; Қазақстанда бейімделіп жаппай көбейіп кету қаупі болатын түрлердің биоэкологиялық ерекшеліктеріне көңіл бөлінген. Негізгі терминдердің орысша-қазақша түсіндірмесі келтірілген. Онымен қатар оқушының білім деңгейін арттыру мақсатымен қосымша анықтама мәліметтер де берілгенрус

Тохметов А.Т., Танченко Л.А.

Курс лекций по информатике

440

Учебное пособие

6500

В учебном пособии приводятся теоретические сведения по основным темам курса «Информатика». К каждой теме авторы предлагают большое количество вопросов для самоконтроля, которые незаменимы при самостоятельном изучении дисциплины или при подготовке к экзаменам.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования по дисциплине «Информатика» и может быть использовано при изучении курса «Информатика».
Предназначено для студентов педагогических специальностей.рус

Тохметов А.Т., Танченко Л.А.

Элементы языков программирования

136

Учебное пособие

5100

В учебном пособии приводятся теоретические сведения по основным темам курса «Программирование». К каждой теме авторы предлагают большое количество вопросов для самоконтроля, которые незаменимы при самостоятельном изучении дисциплины или при подготовке к экзаменам.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования по специальности 5B011100 «Информатика» и может быть использовано при изучении курса «Программирование».
Предназначено для студентов специальности 5B011100 «Информатика».каз-русс-англ

Төлеубекова Р., Жұматаева Е./ ТолеубековаР., Жуматаева Е./ Toleubekova R., Zhumataeva E.

Этнопедагогика/Ethnopedagogy

400

Оқу құралы /Учебное пособие/Study guide

6500

Бұл этнопедагогика оқу құралында тарихының бүгінгі күнге дейінгі жемісімен таныстырады. Авторлар заманға бейімдеу ақсатында оқу құралын модульдік технология қағидасымен құрастырған. Оқу құралының алғашқы тарауында тнопедагогикадан халықтық педагогиканың ерекшеліктері мен теориялық мәні айқындалған. Берілген теориялық негіздердің ауқымында студенттер мен оқушылардың өздік жұмысын ғылыми сипатта ұйымдастыру мақсатында деңгейліктерге жіктелген тапсырмалар тұтастық құрылымда берілген. Кредитті технология принципімен 40% теория, 60% тәжірибе жасау көзделген. Сонымен бірге олардың жиынтық үлгілері ұсынылған. /В этом учебном пособии представлены истории этнопедагогики до наших дней. Авторы разработали в учебном пособии принципы модульной технологии с целью адаптации к современности. В первой главе учебного пособия по этнопедагогике даны определения педагогическим особенностям народа и определения теоретическим значениям. Данный объем теоретического материала дает возможность студентам и ученикам самостоятельна представлять свой работы на научном уровне, задания представлены в целом. По принципу кредитной технологии рассчитано 40 % теории, 60 % практики. А также в учебном пособии представлены их итоговые образцы. /This study guide presents the history of ethnopedagogy to the present day. The authors used the principles of the modular technology in order to adapt the content to the present. The first chapter provides description of key characteristics of ethnopedagogy of Kazakh people and provides a theoretical framework. The combination of theory and practical tasks presented in this study guide enable students to work independently and carry out deeper research into the topics under consideration. According to the credit technology, the theory-practice ratio is 40% to 60%. The study guide contains rich factual material with ample examples of pedagogical traditions of the ancestors.рус

Тулемисова Ж.К., Музапбаров Б., Касенова Г.Т., Ерназаров С.Т.

Пищевая микробиология с основами ветеринарной санитарии

224

учебное пособие

5600

Учебное пособие по пищевой микробиологии с основами ветеринарной санитарии предназначено для студентов и магистрантов специальностей «Ветеринарная санитария», «Технология пищевых продуктов», «Технология перерабатывающих производств», «Технология производства продуктов животноводства».В учебном пособии представлены материалы о морфологии, физиологии микроорганизмов, а также санитарно-микробиологических нормативах оценки качества основных пищевых продуктоврус

Тунгатарова А.Т., Боранкулова Г.С., Калиева Г.К.

Каталог: files -> user
user -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
user -> Әлия-саптан ұмтылып, Жүгіріп шықты аптығып, Құшақтап алған мылтығын, Кіршігін қақпай қалт тұрып. Сағи Жиенбаев
user -> 85. Өнер. Өнер тану Құлахмет Қожықов – қазақ театры мен киносының тұңғыш суретшісі
user -> Пайдаланған әдебиеттер
user -> Ақын, жазушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына библиографиялық шолу
user -> Қазақстан тарихы
user -> Дулат Қожахметов Жырдың жез қанатты ақынын еске алуға арналды Облыс орталыгында Кэкімбек
user -> Ақиқаттың адамы /Бердібек Соқпақбаевтың 90-жылдығына библиографиялық шолу
user -> «елінің ерке серісі» (Ақан сері Қорамсаұлы)
user -> Қазақстан тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет