Д. Серікбаев атындағы ргп напхв шқмту шжқ рмк вкгту им. ДДата31.01.2018
өлшемі388.31 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2012

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


-14Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы РГП наПХВ ШҚМТУ ШЖҚ РМК ВКГТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН:

СҚФ деканы


___________Б.О. Нухаева

2014 жыл «____»__________


ҒИМАРАТТАР ЖӘНЕ ИМАРАТТАРДЫҢ СӘУЛЕТТІК ТИПОЛОГИЯСЫ

Силлабус

АРХИТЕКТУРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Силлабус

Мамандық: 5М042000 – «Сәулет»

Оқыту нысаны: күндізгі (5інші тоқсан)

Курс: 3


Семестр: 5

Кредиттер саны:2

Дәрістер 30

Емтихан: 5 семестр

СОӨЖ: 30

СӨЖ: 30


Зертханалық

Тәжрибелік

Сағаттар саны 90

Кустық жұмыс: семестр


Өскемен


Усть-Каменогорск

2014

5М042000 – «Сәулет» мамандығына арналған Силлабус «Сәулет және дизайн» кафедрасында жасалып,ҚР 3.08.302 – 2006 ж.Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарттары негізінде әзірленген.

«Сәулет және дизайн» кафедрасы отырысында талқыланған.


Кафедра меңгерушісі И. Наумова
2014 жылғы « » хаттама.

Сәулет-құрылыс факультетінің әдістемелік Кеңесімен мақұлданған.


СҚФ ОӘК төрайымы С.Лутай
2014 жылғы « » хаттама.

Әзірлеген аға оқытушы М.Әмірханов

Норма бақылаушы Т. В. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ


«__Сәулет және дизайн____________» кафедрасы, _______АСФ_____ факультеті (Г– 2 – 217____дәрісх.)

н жүргізетін оқытушы: Ф.А.Ж., дәрежесі, лауазымы. М.С.Әмірханов аға оқытущы

Жұмыс телефоны: 540 953

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Оқылатын пәнге сипаттама

Өндірістік, тұрғын және қоғамдық ғимараттар және имараттардың «Сәулеттік типологиясы» сәулеттік теорияның қолданбалы тарауы боп саналады. Типология әлеуметік ой салады, имараттар мен ғимараттадағы шығармашылық ойларды жүйелеп, ғимараттар түрлерін тұжырымдап жіктеп беріп, параметрі және нормасы бойынша бөлімдерді құрамдау.

Бұл курс пәнін оқу, ғимараттар және имараттар түрлерінің қалыптасу ілімбұлағы болып,демалыс орындары мен мәдениеттердегі, тұрмыстағы, еңбек процесстерін іске асыруды ойдағыдай қамтамасыз етіп, физикалық мінез-құлық пен және эстетикалық етіп тәрбиелеу. Оқу курсы, сәулет өнері әлеуметтік толық жүедегі түсінік деп ашып, диалектикалық бірлестікте функционалдық, техникалық және көркемдікті құрастырушы, өндірістік, тұрғын және қоғадық ғимараттардың негізгі мінездемесін беріп, имараттар мен ғимараттардың көп тараған түрлері мен түстеріне қойылатын жалпы талаптарды шешіп, табиғи ортадағы және қалақұрылысындағы орыны және қызметін айқындайды. «Ғимарат және имараттардың сәулеттік типологиясы» пәні келесі сұрақтарды жүйелі түрде ашады:

- имараттар және ғимараттар түрлерінің қалыптастыру мінездемесін және олардың жақсырақ кескінін ескеріп отыратын негізгі принципы;

- ғимараттардың көрнісі және номенклатуралық түрлері және жіктелуі;

-нормалық жобалаудың негізгі параметрі, құрамы, өлшемі,бөлмелер байланысының технологиялық мінездемесі және оладың жабдықтары;

-ғимараттар және имараттарға байланысты өзіндік типологияларына тәнділік әлеуметтік,идеологиялық,функционалдық,коструктивтік,техникалық,экономикалық,қалақұрылыстық және сәлетттік-көркемдік талаптар.  1. Курстың оқыту мақсаты

Ғимараттардың бәрін және рухының әрбір түрлерін жалпы көрсету, олардың дамуының негізгі беталысын көрсету,функционалдық және техникалық, номативтік логикалық түсініктемені дамыту арқылы сәулеттік жобалау процессі мен тәжірибелік жұмысқа керекті біліммен студентті жарақтандыру.


- тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың әлеуметтік-функционалдық ұйымдастыру еркшеліктерін ашу;

- әртүрлі түрдегі ғимараттарға негізгі сәулеттік-жобалау белгілері бойынша мінездеме беру;

- тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың жалпылама қабылданған жіктеу және нормалық базасымен танстыстыру;

-өндірстік,тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың болашақта өндірістік дамуына байланысты, болашақ өнеркәсіптік түрлерін жетілдіріп, өнеркәсіптік күш және өнеркәсіптәк қатынастарды дамытып, ілгерілік көзқарастармен мәдени-тұмыстың қоғамдағы қызметтерін ұйымдастыру;
1.3. Пәнді оқытудың міндеттері
«Сабақ берудiң адiстерiне койылатын шеберлiк пен тартiп» курсы бойынша жұмыстарды, тапсырмаларды және жаттығуларды орындау үшін магистранттарда ЖОО төмендегідей пәндер бойынша оқу барысында алған үздік білімі болу қажет: «Инженерлік графика», «Мамандық тану», «Сурет», «Сәулет графикасы мен композиция».

Сонымен қатар, жобалаудың кешенді әдісі «Құрылыс материалдары», «Құрылыс өндірісін ұйымдастыру», «Ағашты өңдеу» сияқты жақын пәндерден алған білімді белсенді пайдалануды көздейді.1.4 Пререквизиттар

«Сабақ берудiң адiстерiне койылатын шеберлiк пен тартiп» курсын оқу нәтижесінде магистранттарда шығармашылық дүниетанымды қалыптастыру, ізденіс құрылымдау ой, негізделеген композициялық шешімдерді қабылдау негіздері қалыптасады.

Магистранттар пішін жасауда қағазбен және басқа альтернативті материалдармен жұмыс істеу тәсілдерін зерделеп, материалдардың құрылымдық қасиеттерін игереді. Көлемді үлгілеуде дағдыларды жетілдіру дипломдық жобалаудағы пішіндермен сәтті жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Дизайн-жобалау әдістерінің принциптері белсенді игеріледі. Алынған білім, дағды мен шеберлік пайдаланып, «Дизайн-жобалау» курсында және келешектегі кәсіби қызметте бұдан ары кәсіби дамуын табады.1.5 Постреквизиттар
МОСБ ескерілгендей «Сәулеттік жобалау» пәнінің барылық курстық проектердің орындалуына, ойдағыдай дипломдық проекті орындау үшін де, ары қарай профессионалдық қызметте және «Сәулет» мамандығы бойынша магистратурада оқу кезінде осы пәннің білімі керек.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

1 тарау.Тұрғын ғимараттардың сәлеттік типологиясы

Тақырып 1. Сәулеттік типология конструктивті-теоретикалық білім және қызеттік проектің жарамды құралы

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005


Тақырып 2 Әлеуметтік-функционалдағы үйлер моделінің құрылуы .Мекен-жайдың даму стандарты. Пәтерлер түрлері.Жайлы пәтерлер.

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005
Тақырып 3 Пәтерлердің жәктелуі. Тұрғын ғимараттардың негізгі түрлерінің мінездемелері.

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005


Тақырып 4 Аз қабатты тұрғын үйлердің типологиялық ерекшеліктері және жобалаудың негізі.

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005
Тақырып 5 Көп қабатты тұрғын үйлердің типологияы және көп қабатты тұрғын үйлерді жобалаудың негізі.


2 сағат

Н.Разақов Ғимараттар мен имараттардың құрылымдары Алматы 2010


Тақырып 6 Тұрғын ғимараттың сәулеттік-типологиялық композициясының ерекшелігі.

2 сағат

Н.Разақов Ғимараттар мен имараттардың құрылымдары Алматы 20102 тарау. Қоғамдық ғимараттардың сәулеттік типологиясы

Тақырып 7 Қоғамдық ғимараттардың түрлерінің эволюциясы және жәктелуі. Қоғамдық ғимараттарды жобалауға жалпы талаптар.

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005

Тақырып 8 Орта мектептерге арналған ғимараттар.Білімге арналған, тәрбишілікке және әр түрлі мамандықа дайындайтын ғимараттар.2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005

Тақырып 9 .Сауда мекмелері және тұрмыстық сұраныстарға арналған ғимараттар

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005

Тақырып 10. Ойынсауық ғимараттарының сәлеті мен жобалау әдістері.

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005

Тақырып 11.Денсаулық сақтау мекемелеріне арналған ғимараттар және имараттар.

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005

Тақырып 12. Әртүрлі спортқа арналған ғимараттар мен имараттар.


2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005

Тақырып 13. Жер астыжәне жер үстіндегі авто тұрақтарды жобалау.

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005

Тақырып 14. Автотранспортық, елді күтуге арнайы арналған ғимараттар және имараттар.

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005

Тақырып 15.Өндірістік ғимараттардың сәулеттік типологиясы.

2 сағат

Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. Алматы 2005
2.3 Өз бетімен дайындық жұмысына арналған тапсырма


Тақырыб

Тапсырманың мазмұны мен мақсаты

Ұсынылғар ған әдебиет


Орындау мерзімі

Тапсырма ны орындау

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

1. Выявление модудьных решеток и анализ групприрвки помещений на примере гражданских зданий

На примере конкретного архитектурного объекта выявить характер модуля и группировки помещений, дать характеристику композиционных приемов.

5


6 ч.

Кальки, оформлен-ные на формате А3

2-я неделя1

2

3

4

5

6

2. Функцио-нально-ланиро-вочный анализ жилой ячейки

На примере конкретной семьи и жилой ячейки определить характер и тип семьи, опредилить функциональные зоны и схему построения пространства жилища

3, 4, 5

6 ч.

Чертежи, зарисовки, схемы на формате А3


3 –я

неделя


3. Поиск и классификация аналогов блокированныхжилых домов

Уметь классифицировать материал по различным архитектурно-планировочным и конструктивным признакам

Периоди-ческие издания и интернет-источнки

6 ч.

Альбом аналогов.


4 –я

неделя


4. Многослой-ность архитектурной формы 1

Выбрать здание с богатой архитектурно-тектонической пластикой фасада. На примере выбранного объекта выявить слои архитектурной пластики фасада (общую форму, проемы, крупную пластику, детали, фактуру)

Периоди-ческие издания и интернет-источнки

6 ч.

Кальки, оформлен-ные на формате А3

5 –я

неделя


5. Многослой-ность архитектурной формы 2

На основе фасада типового жилого здания послойно (см. тему 4) разработать новый фасад с богатой архитектурной пластикой с учетом тектонических закономерностей. (обратный прием темы 4)

Периоди-ческие издания и интернет-источнки

6 ч.

Кальки, оформлен-ные на формате А3

6 –я

неделя


6. Разработка лестнично-лифтового узла жилого здания

Знать нормы проектировния лестнично-лифтового узла, уметь применить нормативную базу на практике. На основе плана типового этажа жилого здания вычертить лестнично-лифтовой узел на отм. 0.000 в границах существующих конструктивных параметров


3, 6

10

Чертеж в карандаше на миллиметровке формата А3

10 –я

неделя


1

2

3

4

5

6

7. Типологи- ческий анализ архитектурных объектов

Уметь классифицировать систематизировать и анализировать архитектурные объекты по ряду типологических и объемно-планировочных признаков. На нескольких примерах одного из типов гражданских зданий выявить его типологические особенности

Периоди-ческие издания и интернет-источнки

20

Сводная таблица на формате А2

14 –я

неделя
  1. Расписание текущего и рубежного контроля*
Вид контроля

Академический период обучения, неделя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Посещаемость

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Конспекты лекций
**Устный опрос


Коллоквиум


Графическая работа
*

*
*

*


*


*
Реферат


Альбом аналогов


*


Рубежное тестирование*


*

Всего

*Примечание: виды и периодичность текущего контроля разрабатываются тьютором в зависимости от специфики преподаваемой дисциплины.


3 КУРСТЫ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
 1. Негізге әдебиеттер

 1. Ә.Ш.ТәтіғұловАрхитектура мен жобалау негіздері. «Рауан» аспасы Алматы 2005

2. Н.Разақов Ғимараттар мен имараттардың құрылымдары. «Рауан» аспасы Алматы 2010

3. Салалық ғылыми терминологиялық сөздіктер бас редакциясы А.

С.Сарсенбаев т. б.Қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздік. «Рауан» аспасы Алматы 2000 1. Қосымша әдебиеттер
 1. Адамович В.В., Бархин Б.Г. и др. Архитектурное проектирование общественных зданий: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 2007. – 543 с.

 2. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учеб. пособие. – М.: Архитектура-С, 2006.-280с.

 3. Лисициан М.В., Пашковский В.Л. и др. Архитектурное проектирование жилых зданий: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 2005. – 488 с.

 4. Молчанов В.М. Теоретические основы проектирования жилых зданий: Учеб.пособие.-Ростов н/Д: Феникс, 2003.-240с.

 5. Молчанов В.М. Основы архитектурного проектирования: социально-функциональные аспекты. Учеб. пособие.-Ростов н/Д: Феникс, 2004.

 6. СНиП РК 3.02-43-2007 Жилые здания.

 7. Адамович В.В., Бархин Б.Г. и др. Архитектурное проектирование общественных зданий: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 2007. – 543 с.

 8. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учеб. пособие. – М.: Архитектура-С, 2006.-280с.

 9. Лисициан М.В., Пашковский В.Л. и др. Архитектурное проектирование жилых зданий: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 2005. – 488 с.

 10. Молчанов В.М. Теоретические основы проектирования жилых зданий: Учеб.пособие.-Ростов н/Д: Феникс, 2003.-240с.

 11. Молчанов В.М. Основы архитектурного проектирования: социально-функциональные аспекты. Учеб. пособие.-Ростов н/Д: Феникс, 2004.

 12. СНиП РК 3.02-43-2007 Жилые здания.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары (мысалы):

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

5

10

10

15

5

-

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

-

15

5

10

50

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.


Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.

Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған

4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет

Барлық оқып жатқан магистранттармен аудиторлық сабақтарға кешікпей бару міндетті. Сабаққа бармаған жағдайда, білім өздігінен толықтырылады. Орынды себепсіз сабаққа келмеген жағдайда, магистрант ағымды және шекті бақылаударда жинап алған баллдарын алу арқылы жазаланады.

Тәжірибелік сабақтарда студенттер пішіндер мен сызбаларды жасайды, ол үшін үлгілер мен нақты геометриялық құрылымдарды жасауды жеңілдетін сызу және пішін жасауға арналған құрал-саймандармен және қосымша керек-жарақтармен пайдалану қажет.

Оқу пәні бойынша емтиханға кіруге, бағдарламамен көзделген, көлемді және графикалық (өздігінше) жұмыстардың толық жиынтығын орындаған магистранттарға рұқсат беріледі.


4.4 Емтиханға арналған сұрақтардың болжалды тізбесі
 1. Архитектурная типология. Категории и понятия.

 2. Типы модульных решеток, их применение.

 3. Способы и приемы группировки помещений.

 4. Классификация жилья, характеристика основных типов жилых зданий.

 5. Типы семей, их влияние на социально-функциональные требования к жилью. Социально-функциональная модель жилого образования.

 6. Функциональное зонирование жилища.

 7. Жилая ячейка. Планировочные элементы жилой ячейки.

 8. Лестнично-лифтовой узел. Требования и параметры.

 9. Характеристика секционных многоэтажных жилых домов. Типы секций.

 10. Многоэтажные жилые здания с горизонтальными коммуникациями.

 11. Одноквартирные жилые дома. Характеристика. Функционально-планировочные схемы дома, участка.

 12. Блокированные дома. Функционально-планировочные схемы, типы блоков, схемы блокировки.

 13. Архитектурное решение фасадов многосекционного лифтового жилья.

 14. Архитектурное решение фасадов жилых домов с горизонтальными коммуникациями.

 15. Виды архитектурной пластики фасадов.

 16. Общественные здания. Классификация общественных зданий.

 17. Функционально-технологические процессы общественных зданий. Виды функций общественных зданий.

 18. Структурные узлы и планировочные элементы общественных зданий.

 19. Входная группа общественных зданий.

 20. Группа основных помещений общественных зданий.

 21. Типология зрелищных зданий. Условия проектирования зрелищных зданий.

 22. Театры. Функционально-типологическая схема. Типы зрительных залов. Их характеристики и особенности.

 23. Классификация многоцелевых залов. Организация зрительских мест в многоцелевых залах.

 24. Классификация крытых стадионов. Архитектурно-планировочные особенности проектирования спортивных сооружений с учетом условий зрительного восприятия.

 25. Основные группы помещений торговых зданий. Планировочные схемы торговых объектов.

 26. Объемно планировочные схемы крупных торговых объектов. Характеристики и особенности.

 27. Классификация школьных зданий. Функционально-планировочная структура школьного здания.

 28. Требования к ориентации школьных помещений по сторонам света. Влияние формы классов на условия инсоляции Организация ученических мест.

 29. Композиционные приемы школьных зданий.

 30. Классификация парковок. Архитектурно-планировочные и типологические особенности многоуровневых паркингов.

 31. Механизированные и автоматизированные парковки.

 32. Требования к проектированию рамповых многоуровневых парковок.


 1. Бионика деген не?

 2. Сәулеттік биониканың ерекшілігі неде?

 3. Сәулет-бионикалық процесс бұл:

 4. Сәулет-бионикалық процесс келесі кезеңдерден тұрады:

 5. Сәулет шығармашылығында аналог ретінде алынған тіршілік әлемінің келесі тіреу жүйелері белгілі:

 6. Дизайнда әмбебаптылық ұғымы қалай түсіндіріледі?

 7. Дизайнда даралық ұғымы қалай түсіндіріледі?

 8. Комбинаторика нені зерделейді?

 9. Комбинаторлық құбылмалылық принципі неде?

 10. «Жасуша ұлпасы» комбинаторлық принцип неде негізделген?

 11. «Жасуша ұлпасы» принципінде комбинаторлық қосылудың түрленуі немен қамтамасыз етіледі?

 12. «Конструктор» комбинаторлық принцип неде негізделген?

 13. «Конструктор» принципінде комбинаторлық қосылудың түрленуі немен қамтамасыз етіледі?

 14. «Шағын жиынтық» комбинаторлық принцип неде негізделген?

 15. «Шағын жиынтық» принципінде комбинаторлық қосылудың түрленуі немен қамтамасыз етіледі?

 16. «Трансформация» комбинаторлық принцип неде негізделген?

 17. «Трансформация» принципінде комбинаторлық қосылудың түрленуі немен қамтамасыз етіледі?

 18. Аталған принциптердің қайсысы дизайндағы комбинаториканың жалпы белігілері болып табылады?

 19. Дизайнда «модуль» ұғымы нені білдіреді?

 20. Ле Карбюзьенің «Модулор» жүйесінде өлшемдердің негізі не?

 21. Айқын форманы жасау үшін құрастырылып жатқан заттың элементтері мен қасиеттерін топтастыру өнері қалай аталады?

 22. Құрастыруда форма құратын не?

 23. Онда элементтерінің математикалық қатынастары пайдаланылатын форманың үйлестіру құралы қалай аталады?

 24. Процесс ретінде жобалау нені белгілейді?

 25. Шығармашылық қызметке қатысты қандай жобалау түрлері бар?

 26. «Құрастыру» ұғымына не жатады?

 27. «Көркемдік құрастыру» ұғымының ерекшілігі неде?

 28. «Дизайн» термині нені білдіреді?

 29. Аталған қызмет түрлерінің қайсысы жүйелік дизайн түрлеріне жатады?

 30. Дизайнның декоративтік-қолдаңбалы шығармашылықтан айырмашылығы неде?

 31. Қызмет ету аясының өзгеруіне байланысты емес және оның техникалық қасиеттерінің жақсаруына қатысты емес, бұйымның тек қана сыртқы түрі өзгерген кезде модернизация қалай аталады?

 32. «Бұйым» термині нені білдіреді?

 33. «Үлгі» ұғымы нені білдіреді?

 34. Дизайнда «пішін» деген не?

 35. «Зат» ұғымы нені білдіреді?

 36. Заттың формасы нені көрсетеді?

 37. Құрастыруда аналог деп нені атайды?

 38. Дизайнда құрастыру нысаны болып не табылады?

 39. Аталғандардың қайсысын жобалау әдістеріне жатқызуға болады?

 40. Жобалау әдісі ретінде «қара жәшік» жүйесінің ерекшілігі неде?

 41. «Ой шабуылы» принципі неде негізделген?

 42. «Синектика» принципі неде негізделген?

 43. Жобалау әдісі ретінде «мөлдір жәшік» жүйесінің ерекшілігі неде?

 44. «Міндеттерді бөлшектеу» принципі неде негізделген?

 45. «Эстетика» ұғымы нені білдіреді?

 46. Эстетикалық қабылдау негізінде не жатыр?

 47. Эстетикалық талғамдар нені көрсетеді?

 48. Дизайн тұрғысынан эстетикалық идеал деген не?

 49. Шығармашылық қызметте эстетикалық концепция ұғымы неде?

 50. Эстетикалық көзқарас пен артық көруді не қалыптастырады?

 51. Тәжірибелік эстетика қосымшасы саласы болып не табылады?

 52. «Көркемдік эстетика» ұғымына не кіреді?

 53. «Техникалық эстетика» ұғымына не кіреді?

 54. Дизайнның тәжірибелік мақсаты неде?

 55. Аталғандардың қайсысы дизайндағы жобалы бейне болып табылады?

 56. Дизайнда «стиль» деген не?

 57. «Стилизация» термині нені білдіреді?

 58. Дизайнда стилизация қандай бірінші тарихи түр болды?

 59. Стилизацияның қандай түрі дизайнның қазіргі даму кезеңіне сәйкес келеді?

 60. Құрылымдау деген не?

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет