Доклад за младежта за 2017 година област габровобет1/3
Дата31.12.2019
өлшемі102.74 Kb.
түріДоклад
  1   2   3
АНАЛИТИЧНА СПРАВКА

ЗА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2017 ГОДИНА

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на област Габрово за изминалата 2017 г. е изготвен на база приоритети и специфични цели в съответствие със Закона за младежта, Националната стратегия за младежта (2012-2020) и Националната програма за младежта (2011-2015).

Годишният доклад осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите в общинските планове за младежта за 2016 година, както и на дейността на партниращи институции и организации на територията на областта. Изготвен е на базата на събрана информация от четирите общини в областта - Община Габрово, Община Дряново, Община Севлиево и Община Трявна.

Целевата група, анализирана в Отчета, са млади хора на възраст от 15 до 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност.

Демографската обстановка за област Габрово продължава да бъде неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси. По официални данни на НСИ към 31.12.2016 г. населението на област Габрово е 112 334 души, което в сравнение с данните от 2015 г. /114 272 души/ бележи намаление. Населението на областта в последните 30 години прогресивно намалява, като най- засегнат е делът на младото население, както и населението в трудоспособна възраст.

През учебната 2016/17 година в област Габрово функционират тридесет и шест учебни заведения, от които: едно начално училище, седемнадесет основни училища, шест средни училища, три профилирани гимназии, включително и Национална Априловска гимназия, шест професионални гимназии, Национална гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа“, помощно училище и възпитателно училище - интернат. За продължаването на своята образователна степен, Техническият университет – Габрово, като образователен и научен център, предлага обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки.

Голяма част от младите хора на територията на областта проявяват интерес към спортните клубове и танцовите състави, както и към другите извънучилищни форми за развитие. Множество младежи от 15 до 19 години, посещаващи училище са включени в извънкласни форми, чрез целевото финансиране от Министерство на младежта и спорта.

С цел осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст в учебните заведения, извънучилищни педагогически учреждения, организации и читалищата на територията на общините в областта се развиват различни извънкласни форми, кръжоци, клубове по интереси, школи и др. за развитие уменията на талантливи млади хора в областта на изкуствата, видовете спорт, науката, информационните технологии.

Активна роля в сферата играят и обществените библиотеки. На територията на област Габрово, броят обществени библиотеки с над 3000 тома библиотечен фонд, регистрирани в Регистъра на обществените библиотеки към Министерството на културата по общини към февруари 2018 г. е 48, разпределени както следва: Община Габрово – 19 (1 регионална библиотека и 18 читалищни) ; Община Дряново – 6; Община Севлиево – (1 общинска и 20 читалищни); Община Трявна – 2.

Функционирането на Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово допринася за създаването на нови възможности за личностно развитие. Тя е утвърдена като модерен регионален културен институт в област Габрово и информационен център за местната общност и отговаря на всички условия да бъде място за учене през целия живот, както и да провежда различни инициативи, свързани с Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 година. Библиотечният екип и неговото ръководство провеждат събития, обучения и инициативи, насочени към младежите в областта. По-голямата част от тях са естествено свързани с популяризиране на книгата и четенето, които са от особено значение за образованието, професионалното и кариерно развитие на младите хора. Обучителния и интернет център в библиотеката се използва като база за обучения от различен характер – обучения на възрастни за придобиване на начални компютърни умения, инициативи срещу „дигиталното изключване“ на хора в неравностойно положение от общността, обучения по програмите за заетост и кариерно развитие. Чрез партньорство с Дирекция „Бюро по труда“ се предоставя и информация за свободни работни места и се подпомагат младежите при подготовка на кандидатстване за работа.По данни на Агенция по заетостта – Ловеч през изминалата 2017 г. в Габровска област са започнали работа по програма „Старт в кариерата“ 17 /седемнадесет/ безработни младежи. Програмата дава добра възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Същевременно данните за средногодишния брой регистрирани безработни младежи до 29 години за област Габрово са 330 души, с което се отчита намаление с 0.4% (1 лице) спрямо предходната 2016 г. Факт, е че половината от тези младежи са жени и относителната равнопоставеност на половете се задържа, като през предходните години. Продължително безработните лица до 29 години за 2017 г. са 3.3% или 14 младежи, с което се отбелязва спад с 13.2%, спрямо 2016 г. Входящият поток, който се състои от новорегистрирани и с възстановена регистрация за изминалата година е 1030 младежи или 24.0%, с което се отбелязва минимален ръст в сравнение с 2016 г . Цялостният поглед върху резултатите за изминалата 2017 г. ни дава възможност да отбележим наличието на по-добри резултати. Същевременно целевата прогноза на НСИ подължава да показва, неблагоприятна тенденция на намаляващ брой на младите хора като особено рязко, това ще се отрази във възрастова група 20-29 години.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, В КОИТО СА ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора

Община Габрово:

 1. Младежки медиатор, съвместно Център за обществена подкрепа - Община Габрово провеждат индивидуални консултации на деца и родители, относно видовете професии, начините за търсене на работа, подготовка на документи за кандидатстване за работа, съдействие при подаването им
 1. Младежки медиатор, съвместно с Община Габрово провежда индивидуални консултации за превенция от младежка безработица, чрез повишаване на информираността сред младежите за способите на търсене на работа, подготвяне на документи при кандидатстване на работа и започване на трудова заетост. Информиране за актуалните свободни работни места, за активните програми, предлагани на пазара на труда от Агенция по заетостта чрез „Бюро по труда“ – Габрово. През годината 121 души са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Габрово, като 51 са започнали работа.
 1. Проведени са и информационни срещи с ученици от средните училища и гимназиите за обогатяване на осведомеността на учениците по темите: „Как да търсим работа?“, „Как да се представим на интервю за работа?“ и „EURES - работа в чужбина“. Проведени са в периода януари – май и октомври – декември 2017 година, като консултираните са над 180 ученици в училищата през учебната годината.
 1. Център за кариерно ориентиране - Област Габрово, по проект на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” извуршва следните дейности през годината:

 • Информиране, консултиране и обучение на учениците от 1 до 12 клас от училища на територията на Област Габрово, техните родители и близки, учители и специалисти от училищата.

 • Кариерно ориентиране - обучение на ученици в тематични раздели -Осъзнаване на възможностите, Самоосъзнаване, Учене за вземане на решение.
 1. Учене за осъществяване на преход. Провеждане на професиографски екскурзии, дискусии по тематични филми, интерактивни упражнения, срещи с представители на ВУЗ, срещи с работодатели и др. Целта е информиран и осъзнат избор на образование и професия. Формирани умения за планиране и управление на кариерата. Осъзнати собствени възможности. Осъзнати възможности за реализация на пазара на труда. Изградени умения за преход към пазара на труда. Запознаване с често допусканите грешки при избора на професия и др.
 1. Провеждане на индивидуални консултации - кариерно ориентиране за определяне на интереси, способности, ценности, нагласи и др. Подпомагане на потребителя на услугата в процеса на взимане на решение за избор на образование и/или професия. Изготвяне на план за реализиране на взетото решение. Подпомагане на потребителя за справяне, с оглед индивидуалната му заявка към консултанта.
 1. Популяризиране на кариерното ориентиране и дейностите на Центъра, организиране и участие в информационни срещи и форуми с педагогически специалисти, общинска и областна администрация, ВУЗ, НПО, работодатели и др. Участниците са приблизително 1164 участници.
 1. ИМКА Габрово в рамките на проект: „Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово“, финансиран от Националната програма за младежта предоставя консултации на младежи за професионално и кариерно ориентиране и осъществени обучения, обхващащи теми, свързани с развитие на личностни и организационни компетентности, водещи към заетост, както и умения за ефективно взаимодействие с потенциални работодатели. Проведени са общо 3 обучения (6 обучителни дни), над 20 обучени младежи от Габрово и 30 младежи обучени в Габровска област; предоставени над 50 консултации за професионално ориентиране
 1. Община Аалст, съвместно с Община Габрово организираха „Моята история е твоята история: чуй гласа ми” в периода 21- 27 август 2017 г. Основният акцент е младежка безработица в ЕС. Обсъдени са различни източници, където се публикуват обяви за работа, какви са практиките и похватите при търсене на работа на двете страни.
 1. Европейски център за иновации, образование, наука и култура, Learning Coach SiLC- преодоляване на разликата във възрастовите и междукултурните различния на работното място. Реализащията е в периода 2016-2018 г.
 1. Европейски център за иновации, образование, наука и култура, Фондация „ЕЦИОНК, Фондация „Качество в образованието“ организира предприемачески обучения, свързани със стартиране и развитие на собствен бизнес. Реализирани са 2017 г. с приблизително 100 участника.
 1. ИМКА Габрово в рамките на проект: „Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово“, финансиран от Националната програма за младежта осъществи инициативата Опознай и избери в Габрово. В рамките на младежка игра, 13 местни организации и институции бяха посетени от младежи в състезателни двойки; Младежите получиха информация за професионалистите работещи в посетените институции и се запознаха с дейността на съответните организации. Проведе се на 11 октомври 2017 г., а участие взеха 50 ученика и 13 местни институции и организации в Габрово.


Община Дряново:

 1. Информация за Проект „Нова възможност за младежка заетост“ е предоставена на 30 работодатели на територията на община Дряново.

Възможност за трудова реализация на младежите в Дряново са и националните и европейски програми за осигуряване на заетост: „Старт на кариерата”, Нови възможности за младежка заетост” и др.


 1. През изминалата година Община Дряново е осигурила заетост на общо 23 младежи на възраст до 29 години, с различно ниво на образование, по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Обучения и заетост за младите хора“ и Схема „Независим живот”, НП „Старт в кариерата”, както и в рамките на Регионална програма за заетост и обучение на млади хора до 29 години.
 1. През учебната 2017/2018 г., специалността „Машини и системи с ЦПУ“ В ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново започна обучение по дуална форма. Осмокласниците от професионалната гимназия посетиха ВСК „Кентавър - ИЗ Динамика", където им бяха представени възможностите за усъвършенстване и повишаване на мотивацията за теоретично обучение и практическо приложение на наученото от училище. Работейки в реална работна среда, обучаваните ще могат да използват модерната техника на предприятието.
 1. Община Дряново, Клуб "Дебати" и МКБППМН организираха тренинг с интерактивни игри за младежи от Дряново. Обучение на тема "Програма Дебати - занимателна и интелектуална игра" преминаха учениците от IX-ти до XII-ти клас при СУ "Максим Райкович". Мероприятието се проведе на 4-ти и 5-ти февруари 2017 г. в хижа "Бачо Киро", Дряновски манастир. Основна група на тренинга бяха ученици членове на Клуб „Дебати” към дряновското средищно училище. Клубът е сформиран в началото на учебната 2016/2017 година и работи по проект на МОН „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.”/Твоят Час/

Целта на тренинга бе да се формират знания, относно ефективно участие в дебат, да се изградят нагласи за критично мислене, публично представяне, аргументация и защита на тези. Методът на обучението бе тренинг - учене на база собствен опит и опита на другите, чрез интерактивни игри, беседи и дискусии.

В рамките на тренинга, учениците разработиха теми, свързани със собствените им проблеми: взаимоотношения родители-деца, обучението в училище, приятелството, тормоза над деца, любовта и др. Организирани бяха два дебата, формат „Карл Попър” /трима срещу трима/.

Проведеният тренинг бе доказателство, че неформалното образование стимулира и мотивира младите хора да се усъвършенстват и да бъдат успешни.


 1. Младежките работници от ИМКА - Габрово проведоха тренинг-обучение на ученици от Дряново. На 3 май, в Консултативния кабинет се проведе информационна обучителна среща, на тема “Младите хора на Дряново – МОГАТ!“, организирана от Община Дряново и Информационно-консултантски център (МИКЦ) – Габрово.  В тренинга участваха 24 ученици от СУ „Максим Райкович“ и ПГИ „Рачо Стоянов“. Целта на срещата бе младежите да се запознаят с възможностите за информиране, консултиране, обучение, предлагани от МИКЦ и формулиране на интересите и приоритетите на младежката общност в града. Мероприятието бе разделено на два тематични модула – „Мен ме бива в …“ и „На мен ми пука за …“, с които младежките работници от ИМКА помогнаха на младежите да определят своите силни страни, уменията, които искат да развиват, както и техните приоритети, свързани с личностното им развитие. Участниците в срещата разказаха за своите интереси умения и споделиха мнения относно формалното и неформалното образование.
 1. Община Дряново ежегодно дава Общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за ученици от Дряново с отличен успех, като продължава и еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от общинските училища, заели от първо до трето място в национални и международни конкурси, в сферата на науката и изкуствата, В рамките на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
 1. За поредна година, Община Дряново се включи в националната инициатива "Мениджър за един ден". Четири възпитанички на ПГИ "Рачо Стоянов" заеха ръководните позиции в местната общинска администрация.


Община Севлиево:

Младежки медиатор на Община Севлиево по Национална програма „Активиране на неактивни лица”, изпълнява функцията на посредник между неактивните младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „ Бюро по труда” и институциите, местни организации, училище и ДБТ, с цел активирането им. През 2017 г. младежкият медиатор в Община Севлиево е идентифицирал и активирал 32 младежи до 29 г. Медиаторът проведе и срещи с учениците от 11 и 12 клас, обучаващи се в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ и ПГ „Марин Попов” във връзка с професионалната им реализация или избор на продължаващо обучение за придобиване на следваща степен. Младежкият медиатор осъществи контакти с някои от кметовете на кметствата по селата, които се намират на територията на община Севлиево, който съдействаха за срещи с неактивни младежи. При проведените срещи неактивните лица бяха информирани, консултирани и в последствие включени в обучения или записани в Бюрото по труда


Община Трявна:

През 2017 г. Община Трявна участва в национални програми и проекти, които осигуриха заетост на младежи, като ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Обучения и заетост за младите хора” – 2 човека, назначени на работа в Община Трявна, един от които продължава да работи и след края на подпомагането;Приоритет II. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. Насърчаване на творческите умения.

Община Габрово:

 1. ИМКА Габрово в рамките на проект: „Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово“, финансиран от Националната програма за младежта предоставя различна по характер младежка информация. Предоставени общо над 500 консултации на подрастващи и младежи и на млади родители. Предоставени са консултации в рамките на свободна зона; обучени са над 200 подрастващи и младежи по различни теми, свързани с личностно развитие, работа в екип, ефективно общуване, подготовка на младежки проекти и инициативи и др.

 • Брой директно достигнати с информационни услуги - 252;

 • Достигнати чрез социалните мрежи - 1974;

 • Брой проведени специализирани консултантски услуги в Габрово и Габровска област - 376; Брой млади хора, получили специализирани консултантски услуги - 518 младежи от Габровска област;

 • Брой проведени 14 обучения (8 обучителни дни), общо 250 младежи от Габровска област (от тях около120 от Габрово), включени в обучения за развитие на личностни и организационни умения.
 1. Център за обществена подкрепа към Община Габрово и Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово разширяват програмата ,,Приеми ме на село”, като са включени са пет габровски села с девет групи участници. Общо 83 деца и младежи от страната и чужбина станаха „внучета назаем“ при „баба и дядо под наем“. През изминалата година инициативата „Приеми ме на село“ се осъществи под формата на:

 • Младежки обмен с участници от Митищи, Русия

 • Дневни лагери „Приеми ме на село“;

 • „Приеми ме на село“ – Джуниър;

 • „Приеми ме на село“ за младежи над 15 г.
 1. Община Габрово чрез Областен информационен център - Габрово и фондация „Бауерзакс“ в партньорство с Индъстри Уоч Груп организира първи по рода си лагер за предприемаческо мислене „Предприемачът като откривател”. Младите хора имаха възможност да обогатят своите знания в сферата на предприемачеството и възможностите за неговото финансиране със средства от ЕСИФ.
 1. Община Габрово чрез Областен информационен център – Габрово организира и Лагер за иновации Gabrovo Innovation Camp 2017 под мотото „Оптимистична теория за Габрово XXI век“. Участниците разработиха 10 иновативни идеи, свързани с Габрово в три поставени им предварително предизвикателства: Цех за Култура, Кооперация Образование и Галерия Индустрия 4.0. Реализиран е в периода 20 - 22 октомври 2017 г., а участниците са 108.
 1. Център за обществена подкрепа към Община Габрово реализира следните дейност:

 • Кампания във връзка с 1-ви март за запознаване с българските традиции. Изработване на мартеници. Развитие на умения за общуване с деца от уязвими групи.
 • Арт-работилница на ЦОП всеки четвъртък от седмицата: потребителите на услугата изработват различни предмети, запознават се с изкуството и усвояват различни приложни техники. Развиват на социални умения.
 • Кампания за 21 ноември - Ден на Християнското семейство за стимулиране връзката между родителите и децата, чрез включването им в съвместни дейности, формиращи и развиващи семейни ценности и традиции. Празникът се проведе в Парти-център „Ала Бала“ под формата на игри и логически задачи.
 • Кампания за Коледа на която са раздадени ръчно изработени подаръци от потребителите на Център за обществена подкрепа в Дневен център за деца с увреждания, Център за специална образователна подкрепа „Николай Палаузов“, Дом за стари хора с увреждания. Участие на служителите на Център за обществена подкрепа в традиционен благотворителен коледен базар, организиран в МОЛ Габрово. Сумата от продажбата е дарена за лечението на учител от Националната Априловска гимназия в града.
 • Европейски център за иновации, образование, наука и култура, Youth Human Impact - PICTURE'S UP в периода 16 - 24.08.2017 г. В Полша участниците /5/ разшириха своите знания и умения в използването на филми и театър, за да предадат послание. Този проект насърчи младите хора да се интересуват от изкуството и да намерят нови творчески начини да го използват. По време на творческите работилници са засегнати теми, свързани с киното и театъра, както и актуални теми за пропагандата и цезурата в различните страни.
 1. НЧ „Христо Смирненски 1949“ организира и проведе следните мероприятия:

 • Кампания „Моята библиотека“ за запознаване на младежи с работата, съдържанието и услугите на библиотеката към читалището. Реализира се през месеците май и юни 2017 г., а участие взеха младежи от кв. Русевци, кв. Трендафил и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 • Литературен пикник „С книжка на поляна“ с който да се предизвика интерес към четенето на книги в неформална обстановка. Реализира се през месец август 2017 г.

 • Студио за импровизационен театър "IMPROV" провеждан през цялата година за насърчаване на творчески умения.

 • Група за огнени изкуства "Огнени сенки"

 • Младежка Театрална Студия „ГаРгАрА“

 • „Керамика и плетиво“ – за популяризиране на старите занаяти и включването на Габрово в „Творчески градове“ на ЮНЕСКО.

 • Рок банда D.I.H.
 1. НЧ „Христо Ботев 2008“, с. Гарван, общ. Габрово организира и проведе следните мероприятия:

 • Моето шарено лято - 6 събития проведени през месеците юли и август 2017 г. Летни занимания с деца на открито, неформално образование в изкуства и усвояване на традиционни занимания - рисуване, апликиране, играта на баба и дядо, здравословно хранене, месене на хляб, пърленки в пещ, кирпич, плетене на плет. Участнизите са 150 деца и младежи, 80 възрастни.

 • Летен празник на кметство Гергини- Събор по повод храмовия празник на с. Гергини Св. Марина / 21.07.2018 г./- викторини, състезания за деца, игрите на баба и дядо. Участниците са 28 младежи и деца, 350 възрастни.
 1. Български младежки червен кръст – Област Габрово организира и проведе през 2017 г. следните дейности:

 • Проект „Различното приятелство”. Доброволци на БМЧК – Габрово проведоха поредното занимание от „Уроци за България” в Дневен център за деца и младежи с увреждания. Представена беше драматизация на легендата за хан Аспарух и първата мартеничка и се изработиха мартеници по повод предстоящия празник.
 • Отбелязване 1 юни – деня на детето. Доброволците на БМЧК-Габрово направиха посещение в Дневния център за деца с увреждания. Заедно те посрещнаха празника, танцувайки, пеейки и наслаждавайки се на хубавото време. Те подариха плюшени играчки на децата на Дневния център, а в замяна получиха ръчно изготвени картички с пожелания за безгрижно лято.
 • Отбелязване деня на Християнското семейство /21 ноември 2017 г./. Доброволци на БМЧК – Габрово посетиха Дневния център за деца и младежи с увреждания. Заедно с децата те изработиха картички за семействата им, учиха „Вазовата молитва“ и се почерпиха с топла питка.
 • Участие и в организирано коледно тържество на Дневния център за деца и младежи с увреждания. Доброволци и ученици от ОУ „Неофит Рилски” раздадоха подаръци на потребителите, както и ръчно изработени картички.
 • „Работилничка за детски усмивки”. Участниците имаха възможност да изработят маска за карнавала, кукла от чорапи, фигурки от балони и други интересни шарении. За по-любознателните доброволците предложиха демонстрация - оказване на първа помощ при нараняване и безсъзнание. Реализира се на 20 май 2017 г. и участваха 80 участници.
 • Проект „Лято на детските усмивки”. Провеждане на междуобластно обучение за обмен на добри и иновативни практики за работа с деца, на което доброволците получиха съвети за това как да презентират по креативен начин, как да се подготвят и как да преодоляват трудностите, които възникват непредвидено пред аудитория. След проведеното междуобластно обучение за обмен на добри и иновативни практики за работа с деца, на доброволците от трите области Габрово, Търговище и Монтана, през месец юли стартираха изпълнението на програма „Белите зъбки“, „Малки уроци по толерантност“ и „Геройски приключения с полезни поучения“ в собствените си области. Проведе се през месец юли 2017 г. и участие взеха обучени деца от град Габрово - 23 деца от подготвителна група на ЦДГ „Радост” и 20 деца от 3-ти клас на НУ „Васил Левски”
 1. ИМКА Габрово в рамките на проект: „Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово“, финансиран от Националната програма за младежта подкрепи младежите доброволци в организирането на повече от 10 младежки инициативи през годината. Някои от тях:

 • Y Talks – мотивиращо събитие, насърчаващо ефективната комуникация между младежи в общността – 2 издания;

 • „55 нюанса диво” - споделено четене на творби от младежки конкурс за младежки творби на екологична тема;

 • Двудневно състезание на клуб „Дебати“ в Национална Априловска гимназия, организиран в голяма степен от самите ученици на 9 и 10 май;

 • Инициативата „Бъди активен“ в Национална Априловска гимназия“, на младежката инициативна група BEST, която е привлякла над 100 ученици;

 • Инициатива за изпращане на Абитуриенти – дългосрочни доброволци на ИМКА-Габрово;

 • Трафик лайт парти - 11 август 2017 г. - 60 младежи;

 • Новите будители над 30 младежи;

 • Младежка коледна вечер - 30 младежи

Община Дряново:

 1. В Общинска администрация – Дряново има изграден център за информация и услуги на гражданите. През последните 3 години функционират 3 информационни центъра в най-големите села на общината – Царева ливада, Гостилица и Ганчовец, разполагащи с широколентов интернет достъп за предоставяне на административни услуги, информация и здравни съвети.

Продължава издаването на общински вестник, който да информира гражданите за всички дейности, мероприятия, проекти и планове на местната администрация.


 1. Община Дряново, МКБППМН и БМЧК поддържат добри партньорски взаимоотношения с Младежки информационно-консултантски център – гр. Габрово и Областен информационен център – Габрово, в които системно се организират срещи, консултации, лекции и други мероприятия, отнасящи се до личностното развитие и професионалната квалификация на младите хора. В процеса на своята работа, през изминалата година служителите и доброволците от МИКЦ – Габрово организираха изнесени мероприятия във всички градове от областта, като най-много консултации и тренинги се реализираха в гр. Дряново.
 1. Община Дряново взе участие в Десета национална младежка среща в Горна Оряховица „МЛАДИТЕ – АКТИВНИ ГРАЖДАНИ”, в периода 23 - 26.02.2017 г. По време на срещата ученици, учители, представители на НПО и на местните власти в региона, обсъдиха конкретни действия, свързани с предоставените от ЕС възможности за развитие и активност на младежкия граждански сектор с  евродепутата Мария Габриел, която откри срещата дистанционно. Участници от цялата страна изразиха конкретни идеи и препоръки в кои приоритетни области трябва да бъде развиван младежкият сектор и какви да са ефективните действия в тази насока. Участници в различните панели на събитието бяха: Национална мрежа за децата (НМД); Асоциация Родители и Център за безопасен интернет; Предприемаческа организация за технически иновации – Горна Оряховица; Експерт в отдел „Социални ресурси и интеграция” на Община Гьотеборг, Швеция; Фондация 42 – София; TurnovoRUNs; Инициаторите на акцията „СПРИ! Давам път на пешеходец" – Варна; Представяне на „Международна награда на херцога на Единбург – България“.
 1. Седмица за правата на децата – на 17.11.2017 г. е ден против сексуалното насилие – по темата представена е презентация от ученичка на СУ „Максим Райкович“, които са и представители на ученическия парламент; по инициатива на учениците от ученическия парламент и с подкрепата на Община Дряново, се проведе конкурс за рисунка на тема „Правата на децата“ – 21.11.2017 г.
 1. Във връзка с председателството на България на Съвета на ЕС, Областна администрация – Габрово и Областен информационен център – Габрово организира информационни мероприятия за младите хора в общините Трявна и Дряново. Изборът на младежка аудитория, която да участва в тези събития, бе направен, тъй като развитието на младите хора е един от четирите основни приоритета, върху които е насочен фокусът на българското председателство. Те имаха възможност да се запознаят с информация за реалните ползи на България от членството й в ЕС, какво на практика се е случило през тези 10 години, как са се променили условията ни на живот, какво означава да си гражданин на Европейския съюз.
 1. На 13 май 2017 г., в Дряновския манастир се проведе Вторият младежки конкурс за изпълнение на възрожденска песен „Вятър ечи, Балкан стене“. Събитието се проведе по случай 141-та годишнина от Априлската епопея при Дряновски манастир. Над 100 участници от цялата страна бяха оценявани от професионално жури, а на лауреатите в 3 възрастови категории Община Дряново осигури парични и материални награди.
 1. През 2017 г., към читалищата в общината, традиционно бяха организирани летни и коледни работилници, тематични конкурси за изработване на картички, сувенири, рисунки, фотоконкурси и пр.

Всички културни програми по отбелязването на национални и местни празници, бяха проведени с участието на ученици от училищата в гр. Дряново, както и певчески и танцови ансамбли към дряновските народни читалища.


 1. Община Дряново и Общински комитет "Васил Левски" организираха общински конкурси, посветени на 180-та годишнина от рождението на Апостола. Юбилейната годишнина от рождението на Васил Левски бе отбелязана в Дряново с различни тематични конкурси, посветени на Апостола. В проявите участваха над 130 деца и младежи от Дряново.
 1. Фолклорни формации от Латинска Америка изнесоха концерт в Дряново. По покана на Община Дряново и Народно читалище "Развитие-1869", в Дряново се състоя концерт, с участието на фолклорни формации от Колумбия, Чили и остров Мавриций.
 1. Учениците в СУ "Максим Райкович" изучават китайски език. 24-годишната Цуи Тинг преподава китайски език на децата от СУ „Максим Райкович“ в Дряново, през настоящата 2017/2018 учебна година. Тя пристигна в България през септември 2017 г., като част от групата млади преподаватели от Китай, които са в страната ни по споразумение между Великотърновския Център „Конфуций“ и Пекинския университет. С подкрепата на Община Дряново и с помощта на ръководството на училището бяха сформирани две групи ученици от 5 до 12 клас, които изучават китайски език като извънкласна форма на обучение.


Община Севлиево:

 1. През 2017 година 120 млади хора от община Севлиево са включени в различни обучения и инициативи, на Младежки център (МЦ) в партньорство с НПО и доброволчески организации. Темите са свързани с неформалното образование – „Доброволчески мениджмънт”, „Работа в екип”, „Лидерство”, „Планиране на малки инициативи”, „Ефективно общуване” и др.
 1. Младежки център – Севлиево популяризира доброволчеството, като средство за развитие на конкретни умения и навици сред младите хора и като ресурс, който е полезен не само за тях самите, но и за цялото общество. Доброволците, с които работи МЦ, са млади хора, които планират и осъществяват всички проекти и инициативи, насочени към младежите в Севлиево.

 2. В Младежки център – Севлиево дава възможност за придобиване на компютърна грамотност, работа в операционна система Windows и работа с офис-приложения – Word, Excel и др., развиват също и презентационни умения, има достъп до специализирана литература в областта на информационните и компютърни технологии; обучава се как създават документи, необходими за постъпване на работа – заявление, автобиография и мотивационно писмо и др.; може да участва в организирането и провеждането на инициативите за свободно време, предвидени от центъра.

Младите хора на възраст между 15 и 29 години от община Севлиево участват активно и в школите по изкуства на територията на града.
Община Трявна:

През 2017 г. на територията на общината продължи използването на резултатите от Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

Библиотеките предоставят пакет от услуги за гражданите: компютри за потребителите; достъп до Интернет и онлайн информация; електронно съдържание от местно значение; електронни услуги; обучения по компютърна и информационна грамотност; разработване и изпълнение на проекти в полза на общността; пространство за местни инициативи и събития; дейности, насочени към специфични групи (напр. деца, безработни, предприемачи). При реализирането на програмата през 2011 г. Община Трявна подпомогна значително читалищата в Трявна и Плачковци.
През месец юли 2017 г. в Трявна се състоя поредното издание на Международния фолклорен фестивал с участието на състави от Белгия, Тайван, Бразилия и Танцов ансамбъл „Трявна“. Общият брой на участниците е надвишава 85 души.

През месец май 2017 г. в Трявна се проведе мащабен пленер по дърворезба „Тревненско слънце”, в рамките на който млади творци осъществиха контакт и обмениха идеи за развитие на творчеството си.През пролетните месеци Трявна бе домакин и на архитектурен пленер, който бе посветен на спецификата на тревненската къща. В него участие взеха предимно млади архитекти.

Каталог: Documents
Documents -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
Documents -> Қазақстанның театр режиссурасы: сабақтастық және жаңашылдық
Documents -> Өмірбаяны Құрманғазы Сағырбайұлы
Documents -> Орындаған: 9 «Ә» сынып жетекшісі Болатбаева С. М. Астана 2014-2015
Documents -> Лекция №7-8 по дисциплине: «Зоопсихология и сравнительная психология» Проф. Гагарин
Documents -> Тіркеуден және қайта тіркеуден өткен күні Көшбасшысының аты-жөні


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет