Ғылыми кітапханабет7/8
Дата04.11.2016
өлшемі1,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Бөлімдері :

1. Сұлтанмахмұт Торайғыровқа – 120 жыл

2. Алаш деп ұран салған ақын
Цитаттар :

......Сұлтанмахмұт жас ақындардың ішіндегі бір күшті ақын еді. Өнер-білім сәулесін аңсап,құлаш ұрып, кедейлік, жоқшылық зарын шегіп, жаусыз тұрмыспен жанталасып, алысып, жеңе алмай, от-жалындай зулаған болат қайрат, құрышжігердің, кекті жүректің ақыны еді.

/ Жүсіпбек Аймауытов

Асыл сөзді іздесеңАбайды оқы, ерінбе.

Адамдықты көздесең,

Жат тоқып ал көңілге.

/ С. Торайғыров

Әдебиеттер тізімі :
Мерзімді басылымдар :


 1. Айжігітова, Н. Сұлтанмахмұт Торайғыров" "Кедей"/ Н. Айжігітова // Білім технологиялары = Образовательные технологии.- 2012.- №2.- Б.49-50.

 2. Алмағанбетова, К. Сұлтанмахмұт. "Бір адамға"/ К. Алмағанбетова // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2008.- №5.- Б.58-60.

 3. Әбдіғалиева, Г.К. Қазақ философиясындағы адам және табиғат үйлестігі/ Г.К. Әбдіғалиева, Ә.С. Джурумбаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Философия. Культурология. Политология.- 2012.- №1.- Б.174-178.

 4. Әбілқасымова, К. Әдебиеттану-көркем шығарманы оқытудың негізі/ К. Әбілқасымова // Ұлт тағылымы = Достояние нации.- 2012.- №1.- Б.316-320.

 5. Ермағанбетова, М. Сұлтанмахмұт өмірі, шығармашылығы."Мен қазақ" өлеңі/ М. Ермағанбетова // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2010.- №8.- Б.39-42.

 6. Еспенбетов, А. Сүбелі сөз иесі: Сұлтанмахмұттың бір мақаласы хақында / А. Еспенбетов // Алаш айнасы.- 2013.- 2 қазан.- Б.5.

 7. Еспенбетов, А. Ұлтты оятқан поэзия/ А. Еспенбетов // Шәкәрім.- 2011.- №3-4.- Б.58-60.

 8. Жұмаділов, Д. Арап Сләмұлы Еспенбетов : Шәкәрімнің мол мұраларын зерттеу жалғаса бермек/ Д. Жұмаділов // Семей таңы.- 2009.- 19 ақпан.- Б.3.

 9. Жұматаева, Д. Қазақ романтиктерінің төңкерісті қабылдауы/ Д. Жұматаева // Қазіргі әдебиет пен журналистикадағы жанр мәселесі : тәжірибе, сараптама, байыптама...Проблемы жанра в современной литературе и журналистике : опыт, анализ, обобщение: Республикалық ғылыми-практикалық конференция/ Шәкәрім атындағы СМУ.- 2005.- Б.57-59.

 10. Картаева, А. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі Абай дәстүрі/ А. Картаева // Шәкәрім.- 2013.- №2.- Б.11-14.

 11. Қасым, А. Алашта алқалайтын арыс азба?: немесе ұлт тұлғаларына Өскеменнен көше атауы бұйырмай жүр / А. Қасым // Дидар.- 2010.- 8 ақпан.- Б.3.

 12. Кәрібжанова, Г. Арысы едің Алаштың/ Г. Кәрібжанова // Шәкәрім.- 2008.- №6-7.- Б.163-166.

 13. Кәрменова, Г. Сұлтанмахмұттың өмірі мен шығармашылығы/ Г. Кәрменова // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2012.- №3.- Б.36-42.

 14. Кожахметова, Г. У истоков независимости: К 90-летию "Алаш-Орды" / Г. Кожахметова // Вести Семей.- 2008.- 11 сентября.- С.3.

 15. Құдайбергенов, А. Сұлтанмахмұт мұрасының әлеуметтік ғылымдар саласында қарастырылуы/ А. Құдайбергенов // Ұлт тағылымы = Достояние нации.- 2010.- №3.- Б.297-300.

 16. Мәмет, С. Қазақтың қасіреті/ С. Мәмет // Егемен Қазақстан.- 2010.- 29 мамыр.- Б.

 17. Мүтиев, З. Қазақ лирикасы және С.Торайғыров пен М. Дулатов/ З. Мүтиев // Жалын.- 2010.- №8.- Б.46-49.

 18. Мұратбай, Т. Сұлтанмахмұттың өмірі мен ақындық жолы/ Т. Мұратбай // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2010.- №3.- Б.30-36.

 19. Мұхамеджанова, Р.Ж. Қазақ ағартушыларының білім беру жүйесінің дамуына қосқан үлесі/ Р.Ж. Мұхамеджанова // Оқыту технологиясының трансфері: қоғамдық ғылымдардың өзара шартты байланысы = Трансфер образовательных технологий: импликации для общественных наук: Халық. ғылыми-практик. конф. материалдарының жинағы, 18-22 маусым = Сб. материалов междунар.науч.-практ. семинара, 18-22 июня/ Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2001.- Б.157

 20. Найманбаев, А. С.Торайғыровтың "Таныстыру" поэмасындағы тарихи тұлғалар/ А. Найманбаев // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Филологическая.- 2011.- №4.- Б.59-61.

 21. Нүсіпов, Р. Сұлтанмахмұт Торайғыров Тарбағатай да да сабақ берген/ Р. Нүсіпов // Дидар.- 2013.- 22 ақпан.- Б.22.

 22. Омаров, А. Алаш және Рух/ А Омаров // Ертіс өңірі.- 2009.- 4 ақпан.- Б.12.

 23. Рахымжанов, Н.Н. С.Торайғыров шығармашылығындағы элегия жанры/ Н.Н. Рахымжанов // ҚРҰҒА Хабарлары = Известия НАН РК. сер. общественных и гуманитарных наук.- 2012.- №2.- Б.91-94.

 24. Садықова, Р. "Сарыарқа" салған жол/ Р. Садықова // Ұлт тағылымы = Достояние нации.- 2009.- №4.- Б.290-294.

 25. Сәрсембин, Ү. Алаш ойшылдарының тағылымы/ Ү. Сәрсембин // Ақиқат.- 2013.- №7.- Б.102-103. 0

 26. Сұлтанмахмұт (1893-1920 )// Ақиқат.- 2012.- №5.- Б.107-108.

 27. Сұлтанмахмұт Торайғыров (1893-1920)// Білім-Образование.- 2008.- №4.- Б.61.

 28. Тілешов, Е. Ер дана/ Е. Тілешов // Шәкәрім.- 2011.- №3-4.- Б.39-42.

 29. Торайғыров, С. Алаш ұраны/ С Торайғыров // Ақиқат.- 2008.- №1.- Б.3.

 30. Торайгыров, С. Где справедливость?: Стихи / С. Торайгыров // Аманат.- 2009.- №1.- С.83-86.

 31. Шортанбаева, Р. "Қамар сұлу" романы/ Р. Шортанбаева // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2010.- №3.- Б.115-118.


Кітаптар :


 1. Абдиманулы, О. Қазақ әдебиеті: Учебник для 11 кл. естеств.-матем. направления общеобраз. шк. с рус. яз. обучения / О. Абдиманулы; С. дюсебаев.- Алматы: Мектеп, 2007.- 223 б.

 2. Абилев, Д. Мечта поэта: роман / Д. Абилев; Авториз. пер. с каз. С. Никитина.- Алма - Ата: Жазушы, 1968.- 400с.

 3. Абилев, Д. Путь мечты: Роман / Д. Абилев; Пер. с каз. С. Никитича.- Алма - Ата: Жазушы, 1971.- 218с.

 4. Акбаева, Л.Н. Проблема человека в мировоззрении С.Торайгырова/ Л.Н. Акбаева.- Алматы:

 5. Би, А. Бейімбет Майлин туралы естеліктер/ Аға Би; Құраст. баспаға дайындаған Т. Бейісқұлов.- Алматы: Жасушы, 1991.- 304б

 6. Дәуір ақыны (Ұлы ақын Сұлтанмахмут Торайғыровқа арналады)/ Бас ред. С.С. Қорабай; жауапты ред. К.Қ. Әбуғалиева; құраст. Ф.Қ. Беқтұрбекова.- Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 2002.- 254 б.-

 7. Еспенбетов, А.С. Шәкәрім және Сұлтанмахмұт/ А.С. Еспенбетов.- Алматы: Раритет, 2008.- 239 б.- (Шәкәрім әлемі / Сер.негізгі салған Т.Шанбай).

 8. Жұмағалиев, Қ. Қазақ әдебиеті: 10 кл. арн. оқулық / Қ. Жұмағалиев; С. Қирабаев.- 11-ші бас.- Алматы: Рауан, 1992.- 205б.

 9. Қазақ ун-ті, 1993.- 102 с.

 10. Қазақ прозасы. Үш томдық. 3-ші том. ХХ ғасыр: Хрестоматия / Құраст. Х. Ж. Сүйіншәлі.- Алматы: Ғылым, 2001.- 547б.

 11. Қамзабекұлы, Д. Алаштың рухани тұғыры: Ғылыми зерттеу / Д. Қамзабекұлы.- Астана: Ел-шежіре, 2008.- 357 б.

 12. Кенжебайұлы, Б. Шығармалар жинағы: 5-томдық. Т.1. Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін... / Б. Кенжебайұлы.- Алматы: Асем-Систем, 2010.- 342 б.

 13. Қирабаев, С. Қазақ әдебиеті (ХІХ ғасырдың екінші жартысы- ХХ ғасырдың басы): 10-сыныпқа арн. оқулық / С. Қирабаев; Қ. Мырзағалиев.- Алматы: Мектеп, 2001.- 271б.

 14. Қоңыратбаев, Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы: жоғары оқу орынд. филология фак-нің.студент.арн.оқу құралы / Ә. Қоңыратбаев.- Алматы: Санат, 1994.- 311 б.

 15. Мұхамедханов, Қ. Шығармалар жинағы. Көп т. Т.6. Мақалалар. Зерттеулер. Пікір хаттар / Қ. Мұхамедханов; Жинақты құраст.: Е. Іргебаев.- Алматы: Ел-шежіре, 2008.- 319б.- (Алаш мұрасы).

 16. Өлең өлкесі: Қазақ табиғат лирикасының антологиясы / [Құраст. Ж.Әскербекқызы].- Алматы: Жазушы, 2009.- 527 б.- (Табиғат).

 17. Поэзия народов СССР ХІХ- начала ХХ века/ Вступит. ст. и сост. Л. Арутюнова.- М.: Худож. лит., 1977.- 831 с., илл.- (Биб-ка всемирной лит-ры. Лит-ра ХІХ века).

 18. Сатпаева, Ш.К. Казахская литература: Учебник для студентов филологических факультетов вузов Казахстана / Ш.К. Сатпаева, Х.А. Адибаев.- Алма-Ата: Мектеп, 1979.- 278с.

 19. Сегизбаев, О. История казахской философии: учебник / О. Сегизбаев.- Алматы: Ғылым, 2001.- 455 с.

 20. Сұлтанмахмұт Торайғыров. 10- кітап / Бас ред. Е.М. Арын.- Павлодар: С.Торайғыров атындағы мемлекеттік ун-т, 2003.- 225 б.- ("Рухнама". Кереку-Баян кітапханасы).

 21. Торайғыров, С. Адасқан өмір. Кедей. Жарқынбай. Кім жазықты. Қамар сұлу. С.Көбеев/ Қалың мал/ С. Торайғыров; Құраст. К. Сейдеханов.- Алматы: Рауан, 1992.- 239б.- (Мектеп кітапханасы).

 22. Торайғыров, С. Дүние дөңгелегі айналады: таңдамалы / С. Торайғыров.- Жидебай: Халықаралық Абай клубы, 2009.- 354 б.

 23. Торайғыров, С. Қамар сұлу: роман / С. Торайғыров; Қалың мал: роман/ С.Көбеев. Адасқандар: роман/ С.Мұқанов.- Алматы: Жазушы, 2009.- 414 б.

 24. Торайғыров, С. Сарыарқаның жаңбыры: Өлеңдер мен дастандар / С. Торайғыров.- Алматы: Раритет, 2007.- 208б.- (Жыр жауһары).

 25. Экономика. Әлемдік классика 10- томдық. 10-т. Қазақстанда экономикалық ойдың дамуы / Құраст. Я. Ә. Әубакиров, К. Қажымұрат; аудар. С. Тоқсанбай.- Алматы: Таймас, 2005.- 512 б.- (Мәдени мұра)


Оралхан Бөкей

Әдебиеттер тізімі :
Кітаптар :


 1. Бокеев О. Поезда идут мимо: роман, повесть.- Алма-Ата: Жазушы, 1985.- 400 с.

 2. Бокеев О. Поющие барханы: повести.- М.: Сов. писатель, 1981.- 342 с.

 3. Бокеев О. Человек-Олень: повести.- Алма-Ата: Жалын, 1987.- 496 с.

 4. Бөкеев О. Ән салады шағылдар...: повестер мен әңгімелер.- Алматы: Жалын, 1978.- 280бс.

 5. Бөкеев О. Қайдасың, қасқа құлыным.: повестер мен әңгімелер.- Астана: Елорда, 1999.- 328б.

 6. Бөкеев О. Кербұғы.: әңгімелер мен повесть.- Алматы: Атамұра, 20038.- 204б

 7. Бөкеев О. Үркер ауып барады.: повестер мен әңгімелер.- Алматы: Жалын, 1981.- 528б.

 8. Бөкеев, О. Біздің жақта қыс ұзақ: повестер / О. Бөкеев.- Алматы: Жалын, 1984.- 432б.

 9. Бөкеев, О. Үркер ауып барады:: Повестер мен әңгімелер / О. Бөкеев.- Алматы: Жалын, 1981.- 528 б.

 10. Бөкеев, О. Ұйқым келмейді: повесть, әңгімелер / О. Бөкеев.- Алматы: Жалын, 1990.- 560б.

 11. Бөкеев, О. Хикаяттар/ О. Бөкеев.- Алматы: Ан Арыс, 2010.- 320 б.

 12. Бөкей, о. Өнерге өлердей - ақ ғашық едім: очерктер, көсемсөздер, эсселер / о. Бөкей; Құраст. А.Бөкеева.- Алматы: Санат, 1995.- 304б.

 13. Всадники: современная казахская повесть / Муртазаев Ш., Кекильбаев А., Нурмаганбетов Т.; пер. с каз.- Алма-Ата: Жазушы, 1990.- 496с.

 14. Встреча: рассказы молодых казахских прозаиков / Пер, с каз. Сост. Е. Сатыбалдиев.- Алма - Ата.: Жалын, 1981.- 447с.

 15. Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың өзекті мәселелері: [ғылыми жинақ] / Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық ун-ті = Актуальные проблемы современного литературоведения и фольклористики.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.- 355б.

 16. Кирабаев С. Талантка кұрмет.- Алматы: Жазушы, 1988.- 177-197 б

 17. Перевал. Кн.1: Повести молодых казахских писателей / Сост. Е. Сатыбалдиев.- Алма - Ата: Жалын, 1982.- 527 с.

 18. Писатели Казахстана: справочник.- Алма-Ата: Жазушы, 1982.- С.56

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет