Ғылыми кітапханабет8/8
Дата04.11.2016
өлшемі1,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Мақалалар :

 1. Абдрашева, Б. Оралхан Бөкей шығырмасындағы ұлттық дәстүр //Саясат.-2007.- №11.-73-76 б.

 2. Аймұхамбетова Ж. Оралхан Бөкейдің метаморфозасы // Жалын.- 1999.- №5-6.- 192-199 б.

 3. Бектас, Г. Мұзтаудың басындағы қасқа құлын/ Г. Бектас // Түркістан.- 2013.- 19 қыркүйек.- Б.11.

 4. Бокеев О. Два рассказа // Простор.- 2003.- №3.- С.40-41

 5. Бөкей О. Желтоқсан желі: Драма // Жұлдыз.-1993.- №9.- 3-31 б.

 6. Әбдиманұлы, Ө. "Қазақ" газетінің тарихы/ Ө. Әбдиманұлы // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2012.- №2.- Б.81-89.

 7. Әлметова, Ә. О.Бөкеевтің "Апамның астауы" әңгімесіндегі лингвомәдениеттанулық мазмұнның көрінісі/ Ә. Әлметова, Р. Кішкенебаев // Білім технологиялары = Образовательные технологии.- 2013.- №2.- Б.5-7.

 8. Жанұзакова Қ. Жазушы О.Бөкеевтің романтикалық әлемі // Ақиқат.- 1998.- № 8.- 89-91б.

 9. Жанұзақова, Қ. Мәңгілік майдан/ Қ Жанұзақова // Жұлдыз.- 2008.- №4.- Б.200-203.

 10. Қадырова, Б. Кейіпкерді мінездеуші тілдік- стильдік тәсілдер/ Б. Қадырова // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2003.- №10.- Б.65-71.

 11. Қарымсакова,Б. Қамшыгер Садақбай (О.Бөкейдің «Қамшыгер» әңгімесі туралы) //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2007.-№3.-82-84 б.

 12. Кемельбаева, А. Оралхан Бөкеев әңгіме жанрында // Абай.- 2002.- № 4№- 70-72б.

 13. Көгелова, С. Тәлімі бөлек талант/ С Көгелова // Дидар.- 2008.- 27 қыркүйек.- Б.6.

 14. Кубдашева, К.Б. Структурно-семантический комплекс рассказа О. Бокеева "Жасын"/ К.Б. Кубдашева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Филологическая.- 2010.- №1-2.- С.307-311.

 15. Найманбаева, Г. О.Бөкеевтің "Атау - Кере" романының тақырыптық-идеялық ерекшелігі/ Г. Найманбаева // Ізденіс-Поиск Гуманитарлық ғылымдар сериясы.- 2013.- №1.- Б.69-73.

 16. Найманбаева, Г. О.Бөкеевтің "Атау кере" хикаятындағы образдар жүйесі/ Г. Найманбаева // Жұлдыз.- 2013.- №3.- Б.185-187.

 17. Омарова, Д. Халықтық тіл мен әдеби тілдің байланысы (Оралхан Бөкейдің «Атау кере» повесі бойынша) //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде.- 2009.- №12.- 18-25 б.

 18. Соғысбайқызы А. Оралхан Бөкей әңғімелеріндегі мәтінтүзім сипаттары // әл-Фараби атындағы ҚҰУ хабаршысы Филология сериясы.- 2007.- №3.- 149-153 б.

 19. Сухорукова, Т. Мастер волшебного слова/ Т. Сухорукова // Вести Семей.- 2012.- 5 июня.- С.6.

 20. Сығай, Ә. Ой түбіндегі Оралхан/ Ә. Сығай // Дала мен Қала.- 2012.- 16 қаңтар.- Б.10.

 21. Тарлыкова, О. Какое это благо - быть!/ О. Тарлыкова // Простор.- 2013.- №11.- С.116-121.

 22. Толысбаева, Ә. О.Бөкей шығармаларын талдаудың кейбір ерекшеліктері/ Ә. Толысбаева // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы.- 2008.- №8.- Б.47-49.

 23. Шериева Қ. Қазақ повестеріндегі үндестік (Д.Исабеков пен О.Бөкей шығармалары туралы) // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2008.- №4.- 130-134б.Қазақстан – діни қатынастар орталығы=Глобальный диалог во имя мира

Әдебиеттер тізімі :
Кітаптар :


 1. Дербісәлі, Ш.Ә. Қазақстанның діни оқу орындары/ шейх Әбсаттар қажы Дербісәлі = Духовные учебные заведения Казахстана.- Алматы: Атамұра, 2011.- 238 б.

 2. Дербісәлі, ш.Ә. Тәуелсіз Қазақстанның мешіттері мен діни оқу орындары. Т.І / шейх Әбсаттар қажы Дербісәлі.- Астана: АСТ Полиграф, 2011.- 599 б.

 3. Дербісәлі, ш.Ә. Тәуелсіз Қазақстанның мешіттері мен діни оқу орындары. Т.ІІ / шейх Әбсаттар қажы Дербісәлі.- Астана: АСТ Полиграф, 2011.- 599 б.

 4. Дін және Отан/ Бас мүфти Әбсаттар қажы Дебісәлі; Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры.- Алматы, 2011.- 28 б.

 5. Дінтану негіздері: жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арн. оқулық / Авт. Ғ.Есім, А.П. Әбуов, К.К. Бегалинова ж.б.- 2-бас.- Алматы: Білім, 2010.- 910б.

 6. Әділбаева, Ш. Хадис- ғұрпымыз, сүннет- салтымыз/ Ш. Әділбаева.- Алматы: [Дәуір], 2011.- 280 б.

 7. Әлмұхамедов, Ә.Р. Діни антропология: оқулық / Ә.Р. Әлмұхамедов, Б. Хамзеева.- Алматы: Дәуір, 2012.- 206 б.

 8. Есім, Ғ. Хакім Абай/ Ғ. Есім.- Астана: Фолиант, 2012.- 399б.

 9. Жолдыбайұлы, Қ. Дін мен діл/ Қ. Жолдыбайұлы.- Астана: АСТ Полиграф, 2011.- 283 б.

 10. Косиченко, А. Религия: сущность и актуальные проблемы/ А. Косиченко; ин-т философии, политологии и религиоведения.- Алматы, 2012.- 220с.

 11. Маймақов, Ғ.Қ. Қазіргі заманғы дінтану негіздері: оқулық / Ғ.Қ. Маймақов; ҚР БҒМ.- Алматы: [Экономика], 2012.- 234 б.

 12. Пензенская государственная технологическая академия.

 13. Религия - наука - общество: проблемы и перспективы взаимодействия: Материалы II междунар. научно-практ. конф. 1-2 ноября 2012 года / Семипалатинский государственный университет им. Шакарима; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского.- Пенза; Сататов; Семей: Социосфера, 2012.- 218 с.

 14. Сейтбеков, С. Иман негіздері/ С. Сейтбеков; Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы.- Алматы: Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры, 2011.- 375б.


Мақалалар :

 1. Абжалов, С.У. М±сылман бауырлар бірлестігініњ ќалыптасу тарихы мен даму жолдары/ С.У. Абжалов // Ќаз¦У хабаршысы. Философия. Мєдениеттану. Саясаттану сериясы.- 2010.- №1.- Б.107-109.

 2. Абирова, Б.И. Суфизм в Центральной Азии/ Б.И. Абирова, Ш.С. Рысбекова // Єл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Философия. Сер. Культурология. Сер. Политология.- 2012.- №2.- С.11-15.

 3. Алимбеков, С. Политический ислам для Казахстана/ С. Алимбеков // Казахстан в глобальных процессах.- 2013.- №3.- С.47-60.

 4. Альмухаметов, А. Приоритет мира над насилием: Позиция ислама в отношении фанатизма и терроризма / А. Альмухаметов // Мысль.- 2011.- №7.- С.29-31.

 5. Альмухаметов, А. Сущность исламского призыва: Председательство Казахстана в ОИК / А. Альмухаметов // Мысль.- 2011.- №3.- С.48-52.

 6. Аташ, Б. Діни зайырлылыќ пен ауытќушылыќ : диотомиялар, верификациялар, критерийлер/ Б. Аташ // Ќоѓам жєне Дєуір.- 2012.- №4.- Б.105-113.

 7. Ахмет±лы, Б. Діни зомбилер: дін туралы с±мдыќ пен шындыќ/ Б. Ахмет±лы // Аќиќат.- 2013.- №6.- Б.23-26.

 8. Аяѓанова, С. Ќазаќстанда ислам дініњ таралуы/ С. Аяѓанова // Ќазаќстан тарихы.- 2010.- №5.- Б.52-53.

 9. Баѓашаров, Ќ. Діни тµзімділік идеясыныњ исламдыќ бастаулары/ Ќ. Баѓашаров // Єл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Философия. Культурология. Политология.- 2011.- №2.- Б.91-93.

 10. Байтенова, Н.Ж. Исламдаѓы мутазилиттік аѓымныњ ерекшелігі/ Н.Ж. Байтенова, С.У. Абжанова // Ќаз¦У хабаршысы. Философия. Мєдениеттану. Саясаттану сериясы.- 2009.- №2.- Б.9-12.

 11. Балапанова, А.С. Ислам в Казахстане. Современные тренды и этапы развития/ А.С. Балапанова, А.Т. Асан // Єл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Философия. Сер. Культурология. Сер. Политология.- 2012.- №1.- С.18-24.

 12. Балтабаев, К.С. Социальная модернизация как фактор противодействия религиозному экстремизму/ К.С. Балтабаев // Саясат-Роlicy.- 2012.- №8.- С.91-94.

 13. Бекбосынов, Е. Теология о понятии "религиозного экстремизма" и теоретико-методические и практические аспекты дискуссий в рамках смежных областей науки/ Е. Бекбосынов // Фемида.- 2011.- №3.- С.34-38.

 14. Бектеньярова, А. Религиозные центры ислама/ А. Бектеньярова // Ізденіс = Поиск Сер. Естественных и технических наук.- 2012.- №2.- С.256-258.

 15. Борбасова, Ќ. Жастарѓа рухани тєрбие беру жєне дєст‰рден тыс діни аѓымдардаѓы сананыњ улануы туралы мєселелері/ Ќ. Борбасова // Ќазаќстан тарихы єдістемелік журнал.- 2010.- №2.- Б.15-20.

 16. Борбасова, Ќ.М. Дінтанудаѓы секта ±ѓымы жєне оныњ топтамалары/ Ќ.М. Борбасова // Єл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Философия. Культурология. Политология.- 2012.- №1.- Б.88-91.

 17. Варфоломеев, А.А. Терроризм как продукт антиэтатизма/ А.А. Варфоломеев // Вопросы философии.- 2011.- №6.- С.23-32.

 18. Ѓылым мен білімге с‰йенген: Ќазаќстан м±сылмандары діни басќармасыныњ ќызметі жайлы ой-толѓам // Айќын.- 2010.- 27 ќањтар.- Б.1-3.

 19. Джуманова, Г. Молодежь в контексте конфессиональной безопасности/ Г. Джуманова // Мысль.- 2010.- №5.- С.30-34.

 20. Джуманова, Г.Ж. К вопросу об истоках и причинах религиозного экстремизма/ Г.Ж. Джуманова, Л.Б. Катерюшин // Єл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Философия. Культурология. Политология.- 2011.- №2.- С.131-133.

 21. Дунаев, В. Потенциал неконфессиональных форм мировоззрения в противодействии религиозному экстремизму/ В. Дунаев // Адам єлемі = Мир человека.- 2012.- №2.- С.85-96.

 22. Дюсупова, М. Борьба с религиозным экстремизмом в РК/ М. Дюсупова // Фемида.- 2013.- №2.- С.27-29.

 23. Єбдірєсілќызы, А. Діни-ѓылыми аќпараттыќ кењістік/ А. Єбдірєсілќызы // Аќиќат.- 2010.- №12.- Б.32-36.

 24. Єділбаев, А.Ш. Ислам шариѓатында б±рынѓы діндердіњ ‰кімдері/ А.Ш. Єділбаев // Єл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ Университеті хабаршы. Философия. Мєдениеттану. Саясаттану сер. = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Философия. Культурология. Политология.- 2013.- №2.- Б.66-73.

 25. Жапекова, Г.К. Новые религиозные движения: проблемы терминологии/ Г.К. Жапекова // Евразийское сообщество.- 2012.- №4.- С.22-29.

 26. Желеуова, Н. Дінтану пєнін оќыту мєселелері/ Н. Желеуова // Ќазаќстан тарихы: єдістемелік журнал.- 2013.- №9.- Б.25-31.

 27. Жеменей, И. Ислам µркениеті жєне т‰ркілер/ И. Жеменей // Аќиќат.- 2012.- №9.- Б.24-30.

 28. Жумагулов, К.Т. Об исторических предпосылках формирования основных направлений в исламе/ К.Т. Жумагулов, Е.Т. Картабаева // Єл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Историческая.- 2012.- №2.- С.104-109.

 29. Кабакова, М.П. Психологические методы контроля сознания и поведения в деструктивных культах/ М.П. Кабакова, Е.А. Лазарева // ЌР ¦ЃА Хабарлары = Известия НАН РК Сер. Общественных и гуманитарных наук.- 2013.- №2.- С.130-135.

 30. Калиев, И.А. К вопросу о специфике проявления экстремизма в условиях современного глобального развития/ И.А. Калиев, А. Ахметов // Саясат-Роlicy.- 2012.- №3.- С.4-8.

 31. Коркия, Э.Д. Духовно-нравственное воспитание молодежи как фактор безопасности России/ Э.Д. Коркия // ВМУ. Сер.18. Социология и политология.- 2010.- №3.- С.167-178.

 32. Кунанбаева, М.Н. Психологические методы вовлечения молодежи в религиозные секты/ М.Н. Кунанбаева, М.Ж. Ыдрышева // Єл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Психологии и социологии.- 2011.- № 4.- С. 76-78.

 33. Маульшариф, М. Религиозный экстремизм в Казахстане/ М. Маульшариф, Ж.А. Базарлукова // Єл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Психологии и социологии.- 2013.- №1.- С.84-93.

 34. Москаленко, М.Р. Естественнонаучная картина мира и религиозный экстремизм/ М.Р. Москаленко // Аlma mater.- 2012.- №4.- С.71-75.

 35. Петров, В.П. Общие приемы воздействия тоталитарных сект и методы защиты от них/ В.П. Петров, С.В. Петров // ОБЖ. Основы безопасности жизни.- 2010.- №5.- С.46-49.

 36. Петров, В.П. Общие приемы воздействия тоталитарных сект и методы защиты от них/ В.П. Петров, С.В. Петров // ОБЖ. Основы безопасности жизни.- 2010.- №5.- С.46-49.

 37. Романюк, С.В. Паутина тоталитарных сект/ С.В. Романюк // ОБЖ. Основы безопасности жизни.- 2012.- №11.- С.53-58.

 38. Рысбекова, Ш.С. Секта: религиоведческий анализ/ Ш.С. Рысбекова // Єл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Философия. Культурология. Политология.- 2011.- №2.- С.35-39.

 39. Садвокасова, З.Т. Деятельность секты "Аят" на территории Казахстана/ З.Т. Садвокасова, А. Бектуганова // История Казахстана преподавание в школах и ВУзах.- 2009.- №9.- С.78-87.

 40. Сатршинов, Б. Исламдаѓы дінаралыќ келісім мен с±хбат мєселелері/ Б. Сатршинов // Адам єлемі.- 2012.- №1.- Б.55-61.

 41. Тастемирова, Л.У. К проблеме религиозного экстремизма/ Л.У. Тастемирова // Евразийское сообщество: общество, политика, культура.- 2009.- №2.- С.74-78.

 42. Умирзакова, Л. В сетях сектантов/ Л. Умирзакова // Мысль.- 2009.- №12.- С.35-39.

 43. Цуркан, А.А. Эволюция исламского радикализма/ А.А. Цуркан // Вопросы истории.- 2010.- №11.- С.162-167.

 44. Чунгулова, Г. Ќазіргі жастардыњ діни идентификация мєселесі/ Г. Чунгулова // Ќазаќстан жоѓары мектебі = Высшая школа Казахстана.- 2011.- №3.- Б.186-188.

 45. Ыскаќов, Е. Дінтану пєнін оќытудыњ µзектілігі/ Е. Ыскаќов // Ќазаќ тарихы.- 2013.- №5.- Б.3


Полиязычие как основа образовательного процессаЦитаттар:

«Қазір біз балаларымыз қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын тілдерін де белсенді меңгеру үшін жағдай жасауға шаралар қабылдап жатырмыз. Үштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек» / Назарбаев Н.А.

«В настоящее время мы принимаем активные меры по созданию условий для того, чтобы наши дети наряду с казахским активно изучали русский и английский языки. Трехъязычие должно поощряться на государственном уровне»/ Назарбаев Н.Ә.

Бөлімдері :

1. Көптілділік – уақыт талабы

2. Мultilingualism and education

3.Үш тілде оқимыз3. Интеллектуалы – будущее нации

Әдебиеттер тізімі :

Мерзімді баслымдар :

 1. Айтамбаева, С.Т. Тілді үйрету барысында жүзеге асатын кұзыреттіліктер. / С.Т. Айтамбаева // Білім.- 2009.- № 6.- С.- 53-54

 2. Ақпаев, Б. Үш тұғырлы тілдердің ұшпағы: Тілдердің үш тұғырлылығы мәдени жобасын іске асыру - уақыт талабы / Б. Ақпаев // Егемен Қазақстан.- 2009.- 21 қаңтар.- Б.6.

 3. Алметов, Н. Көптілді және билингвалды оқытудағы мұғалімнің кәсіби-тілдік құзыреттілігі/ Н. Алметов // Қазақстан мектебі.- 2010.- №8.- Б.9-11.

 4. Алметов, Н. Моделирование урока билингвального обучения/ Н. Алметов, Т. Урманов // Высшая школа Казахстана.- 2009.- №4.- С.75-78.

 5. Алметов, Н. Көптілді және билингвалды оқытудағы мұғалімнің кәсіби – тілдік құзыреттілігі. / Н. Алметов // Қазақстан мектебі.- 2010.- № 8.- С. 9-11

 6. Алтынбайұлы, Б. Мемлекеттік тілді дамыту және тіл мәдениеті – кәсіби бағдар беру ісінде. / Б. Алтынбайұлы // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде.-2012.-№ 3.- С. 3-10

 7. Амалбекова, М. Удивительный мир полилингва Герольда Бельгера/ М. Амалбекова // Литературный Казахстан.- 2010.- №4.- С.169-175.

 8. Аширова А. Үштұғырлы тіл саясаты - ел білім таныту жолы /А.Аширова//ҚазҰУ хабаршысы = Вестник КазНУ.Сер.филологическая.- 2013.- № 1-2.- 118-122

 9. Әбдірахманова, О. "Жүрекпен тыңда жырымды" әдеби кеші/ О. Әбдірахманова // Ағылшын тіл мектепте=Английский язык в школе.- 2012.- №6.- Б.45-46.

 10. Әбсаттаров, Р. Қазақ Елі ұғымының біріктірушілік қуаты мол/ Р. Әбсаттаров // Ақиқат.- 2010.- №11.- Б.17-20.

 11. Әбілкәрімов, С. Мемлекеттік тіл саясатын білім беру саласында жүзеге асыру. / С. Әбілкәрімов // Қазақ тілі мектептер мен жоғарғы оқу орындарында.- 2007.- № 5-6.- С. 2-3

 12. Байбасунова, Г.А. Речевой этикет. Традиции употребления обращений в казахском, русском и английском языках. / Г.А. Байбасунова, С.С.Калиева, С.Б. Аралбай //Творческая педагогика.- 2012.- № 1.- С.96 -105

 13. Байгабатов, Т. Языковая консолидация - веление времени: К 20-летию независимости Казахстана / Т. Байгабатов // Мысль.- 2011.- №2.- С.20-23

 14. Байшонов, М. Үш тұғырлы тіл -уақыт талабы/ М. Байшонов //.- 2009.- 18 қыркүйек.- Б.7.

 15. Бақтыбаева, Ш. Үштілдік және тұлғаның интеллектуалдық өрісі /Ш. Бақтыбаева //Тәрбие құралы.- 2013.- № 4.- 53-54 б.

 16. Баяндина, С.Ж. Совершенствование полиязычного образования в техническом вузе/ С.Ж. Баяндина, К.Б. Жаксылыкова // Білім=Образование.- 2013.- №2.- С.23-27.

 17. Бекболатулы, Ж. Полиязычное обучение - требование времени/ Ж. Бекболатулы // dа Қазақстан.- 2010.- №30.- С.40-43.

 18. Беленкова, Е.М. Особенности преподавания английского языка в классах, специализирующихся на обучении на трех языках. / Е.М. Беленкова // Английский язык в школе.- 2009.- № 1.- С. 34-36

 19. Бузаубагарова, К.С. Полиязычие в международном трансфере образовательных услуг/ К.С. Бузаубагарова // Вестник КазНУ Серия Филологическая.- 2009.- №1.- С.4

 20. Венгловская, Н.С. Воспитание поликультурной личности / Н.С. Венгловская // Этнопедагогика в системе образования.- 2006.- № 2.- С. 50-60

 21. Вильданова, Т. Использование полиязыкового обучения в дошкольной организации как основа поликультурного развития личности в условиях перехода к 12-летнему образованию /Т.Вильданова //Отбасы және балабақша.- 2013.- № 2.- С.68-69.

 22. Воробьева, Н.Н. Поликультурное образование в урочное и внеурочное время. / Н.Н. Воробьева // Открытая школа.- 2012.- № 2.- С. 45-46

 23. Горегляд, О.Л. Инновационные тенденции в преподавании иностранного языка школьникам. / О.Л. Горегляд // Мұғалім.кz. Иностранный язык.- 2011.- № 9.- С. 13-16

 24. Гуляева Е. Без языка и колокол нем /Е. Гуляева //Рудный Алтай.- 2013.- 6 сентября.- С. 4. ; Литер.- 2013.- 10 сентября.- С. 5.

 25. Джанкараева, А.И. Полиязычие - основа формирования культурно-языковой личности/ А.И. Джанкараева // Білім=Образование.- 2008.- №6.- С.165

 26. Дмитриева Н. Проблемы полиязычия в контексте социокультурного пространства /Н.Дмитриева //Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника.- 2013.- № 6.- С.2-6.

 27. Дуйсебаева, Ф. Полиязычие как ресурс развития образования /Ф.Дуйсебаева //Класс time.- 2012.- 28 ноября.- С.10

 28. Дүйсенбекова, М. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі өткен шақ категориясының сипаты. / М. Дүйсенбекова // ҚРҰҒА хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы.- 2009.- №3.- С. 39-42

 29. Евдокимова, Н.В. Личностно-деятельностный подход к формированию основ многоязычия/ Н.В. Евдокимова // ВМУ. Сер.20. Педагогическое образование.- 2009.- №1.- С.56-68.

 30. Евдокимова, Н.В. Предметно-специфическое содержание обучения основам многоязычия/ Н.В. Евдокимова // ВМУ. Сер.20. Педагогическое образование.- 2011.- №1.- С.43-50.

 31. Жабелова, Т. Мемлекеттік тілдің интегративтік қызметы./Т.Жабелова// Ақиқат.- 2009.- № 4.- С. 51-54

 32. Жакенова, Ж.Үш тілде білім беру -заман талабы/ Ж. Жакенова // Қазақстан мектебі.- 2011.- №6.- Б.3-4.

 33. Жауыншиева, Ж.Ж. Шетел тілін оқытудағы жаңа технологиялар. /Ж.Ж. Жауыншиева //Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл.- 2010.- № 11-12.- С.13-14

 34. Жетписбаева, Б.А. К вопросу о сущности полиязычного образования/ Б.А. Жетписбаева, А.Е. Кубеева // Білім=Образование.- 2011.- №4.- С.24-26.

 35. Жетписбаева, Б.А. Педагогический тезаурус полиязычного образования/ Б.А. Жетписбаева // Этнопедагогика в системе образования.- 2008.- №5.- С.1

 36. Журагатова, А.Т. Ағылшын мақалдары мен олардың қазақ, орыс тілдеріндегі баламалары. / А.Т. Журагатова, С.Т. Кайрамбаева, А.Т. Маженова // Мектептегі шет тілі.- 2011.- № 6.- С. 55-56

 37. Зеленина, Т.И. Мультилингвальное образование как инновация в филологии/ Т.И. Зеленина, Л.М. Малых // Иностранные языки в высшей школе.- 2009.- №4.- С.5-13.

 38. Зименео, А.И. Формирование полиязычной личности. / А.И. Зименко, Р.А. Акперлинова, Б.Р. Ан, А.Г. Мамырбекова //// Русский язык в школах и вузах Казахстана.- 2008.- № 5.- С. 3-6

 39. Ибрагимұлы, Р. Қазақстандағы тіл мәселесіндегі көпвекторлы саясат/ Р. Ибрагимұлы // Таң-Шолпан.- 2010.- №3.- Б.104-127.

 40. Иманасова, Ж. Аударма - астарлы өнер немесе қос тілді жетік білудің қажеттіліктері/ Ж Иманасова // Ақиқат.- 2008.- №4.- Б.34-39.

 41. Исаев, Н.М. Баласының болашағын, өзінің келешегін ойлаған адам мемлекеттік тілді өзі үшін үйренеді/ Н.М. Исаев // Тіл.- 2011.- №11-12.- Б.9-11.

 42. Искакова Ф. Знание трех языков - одна из задач Послания Президента страны народу Казахстана "Казахстан - 2030" /Ф.Искакова, И.Ломова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах.- 2013.- № 4.- С.8-13.

 43. Исмакова, Б. О некоторых проблемах современного языкового образования/ Б. Исмакова // Ізденіс = Поиск Сер. Гуманитарных наук.- 2010.- №3.- С.197-203.

 44. Исмакова, Б. О некоторых проблемах современного языкового образования. / Б. Исмакова // Поиск. Серия гуманитарных наук.- 2010.- № 3.- С. 197-203

 45. Исмакова, Б.С. О социокультурной компетенции студентов технического вуза/ Б.С. Исмакова, А.М. Танабаева // Высшее образование сегодня.- 2011.- №11.- С.18-20.

 46. Казмагамбетов, А. Атырауский ГУ им. Х. Досмухамедова: основная задача вуза - воспитание сознательно образованной, гармоничной личности/ А. Казмагамбетов // Современное образование.- 2010.- №4.- С.3236.

 47. Каконова, Г. Заман талабы - үштілділік/ Г. Каконова // Қазақстан мектебі.- 2012.- №8.- Б.4-6.

 48. Капесова, Т.Н. Жеке тұлғаны қалыптастырудағы көптілділіктің маңызы. / Т.Н. Капесова // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері.- 2007.- № 2.- С. 25-28

 49. Карпенко, М.П. Будущее высшего образования /М.П. Карпенко //Инновации в образовании.- 2013.- № 8.- С. 5-12.

 50. Карпенко, М.П. Будущее высшего образования/ М.П. Карпенко // Инновации в образовании.- 2013.- №8.- С.5-12.

 51. Касымбекова А. Формирование полиязычной личности специалиста в условиях высшей школы (лингводидактический аспект) /А.Касымбекова //Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании.- 2013.- № 1.- С.52-55.

 52. Касымбекова, А.Т. Формирование полиязычной личности специалиста в условиях высшей школы (лингводидактический аспект)/ А.Т. Касымбекова // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании.- 2013.- №1.- С.52-55.

 53. Касымова Р.Т. Психологические факторы формирования полиязычия в процессе развития лексической компетенции /Р.Т. Касымова //Білім=Образование.- 2013.- № 3.- с. 18-23.

 54. Кенжигожина, К. Полиязычие в системе образования в Казахстане. / К. Кенжигожина // Достояние нации.- 2009.- № 4.- С. 152- 155

 55. Коденцева,О.Л. Формирование полиязычной и поликультурной личности – веяние нашего времени. / О.Л. Коденцева // Воспитание в семье и школе.- 2009.- № 3.- С. 27-28

 56. Кожахметова А. Востребована поликультурная личность /А.Кожахметова //Учитель Казахстана.- 2013.- № 11-14 (май).- С.9-10.

 57. Кондубаева М. Трехъязычие как основа формирования полиязычного специалиста /М. Кондубаева //Білім=Образование.- 2013.- № 3.- С. 12-17.

 58. Кондубаева, М. Трёхъязычие как основа формирования полиязычного специалиста/ М. Кондубаева // Білім=Образование.- 2013.- №3.- С.12-17.

 59. Көпеш, К. Мемлекттік тілді оқыту арқылы тілдік тұлға қалыптастыру мәселелері/ К. Көпеш // Ұлағат.- 2011.- №6.- Б.21-29.

 60. Көптілеуова, К.Б. Ғалымдандыру үдерісінде мұнай өнеркәсібі саласындағы қазақ тілінің қолдануы/ К.Б. Көптілеуова // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы.- 2008.- №8.- Б.185-187.

 61. Кубеев, Е. Полиязычное образование: опыт и перспективы /Е.Кубеев//Класс time.- 2012.- 24 октября.- С. 6

 62. Кубеев, Е. Интернационализация: опыт и перспективы/ Е. Кубеев // Казахстанская правда.- 2013.- 27 марта.- С.4.

 63. Культурологический аспект полиязычного образования/ К.Х. Жаданова // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании.- 2013.- №2.- С.33-35.

 64. Кунебаев, Н.И. Қазақ орыс және ағылшын тілдеріндегі палиндромия құбылысы. / Н.И. Кунебаев // Мектептегі шет тілі.-2011.- № 3.- С. 3-5

 65. Күркебаев К. Көптілді болудан қауіп бар ма? /К.Күркебаев //Ана тілі.- 2013.- № 21.- 4 б.

 66. Қажыбек, Е. Қазақстан Республикасындағы тілдік ахуал : әлеуметтанушылық сауалдама нәтижелері. / Е. Қажыбек // Саясат.- 2007.- № 7.- С. 50-54

 67. Қайыпбайқызы, Қ. Көптілді білім беру - тұлғаны әлеуметтендіру құралы/ Қ. Қайыпбайқызы // Ұлағат.- 2013.- №3.- Б.3-10.

 68. Қарабалаев, Г.Қ. Үш тұғырлы тіл-өркениет өрісі/ Г.Қ. Қарабалаев // Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики.- 2011.- №1.- Б.42-43.

 69. Қожағул, С. Қоғамдық сананы қалыптастырушы фактор. / С. Қожағул // Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл.- 2010.- № 10.- С. 3-6

 70. Құл-Мұхаммед, М. Қазақ тілін үйренем деушілерге барлық жағдайды жасадық. / М. Құл-Мұхаммед // Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл.- 2010.- № 1.- С. 3-4

 71. Ламзин, С.А. Лингвистические аспекты одновременного изучения нескольких иностранных языков/ С.А. Ламзин // Иностранные языки в высшей школе.- 2009.- №2.- С.10-16.

 72. Линок, Н. Полиязычие как выход в мировое пространство знаний /Н.Линок //Казахстанская правда.- 2012.- 21 сентября.- С.20

 73. Магер, Ю. Образовательная эволюция/ Ю. Магер // Казахстанская правда.- 2011.- 15 апреля.- С.9.

 74. Мамандар сұранысқа сай болады: Отандық колледждер дуальді оқытуға ден қойды // Класс-Gime.- 2013.- 13 ақпан.- Б.2.

 75. Мартысевич, Н.К. Интегрированный урок по казахскому, английскому, русскому и польскому языкам. / Н.К. Мартысевич, Б.Е. Нургасимова, Е.Л. Новицкая // Иностранные языки в школах Казахстана.- 2008.- № 5.- С. 3-13

 76. Минайдарова М. Учитель с полилингвальным образованием - должен стать нормой /М.Минайдарова, А.Аладьина //Учитель Казахстана.- 2013.- № 11-14 (май).- С.10.

 77. Молчанова, Л.В. Взаимосвязанное формирование коммуникативной компетенции и кросс-культурной грамотности/ Л.В. Молчанова // Иностранные языки в высшей школе.- 2011.- №3.- С.78-87.

 78. Молчанова, Л.В. Глубинные лингводидактические универсалии как инструмент формирования функционального многоязычия/ Л.В. Молчанова // Иностранные языки в высшей школе.- 2012.- №3.- С.32-36.

 79. Молчанова, Л.В. Коммуникативный опыт как основа успешного изучения нескольких иностранных языков/ Л.В. Молчанова // Иностранные языки в высшей школе.- 2010.- №2.- С.52-57.

 80. Мусина, М.Ш. Формирование полилингвальной личности / М.Ш. Мусина // Иностранные языки в школах Казахстана.-2007.- № 1.- С. 5-8

 81. Мухамбетов, Д.Г. О триязычии в преподавании и новых терминах в условиях вхождения Казахстана в международное сообщество. / Д.Г. Мухамбетов // Материалы республиканской научно-практической конференции « Подготовка педагогических кадров в условиях реформирования высшего профессионального образования ».- Семей, 14-15 июня.- 2007.- С. 285-286

 82. Мұхамеджанова, Б.Д. Ағылшын тілін ерте жастан оқыту мәселелері. / Б.Д. Мұхамеджанова // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері.-2010.-№ 5.- С. 5-8

 83. Надыров Ш. Полиязычие в системе инновационных технологий образования /Ш.Надыров //География в школах и вузах Казахстана.- 2013.- № 4.- С.3-4.

 84. Намазбаева, С. Орыс мектептерінде қазақ тілі пәнін оқыту жағдайы./ С. Намазбаева // Қазақ тілі мектепте, колледжде, және ЖОО-да оқыту.-2009.- № 5-6.- С. 14-16

 85. Ниеталина, Ә. Қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту абройлы іс/ Ә. Ниеталина // Қазақстан мектебі.- 2013.- №6.- Б.13-15.

 86. Нуралиева, Д. Үш тілділікті балабақшаға енгізу. / Д.Нуралиева // Мектеп директоры.- 2010.- № 5.- С. 23-24

 87. Нуртазина М.Б. Методы, модели и парадигмы обучения языку в ракурсе компетентностного подхода /М.Б. Нуртазина //Білім=Образование.- 2013.- № 3.- с. 58-65.

 88. Нұрғожина, Г.М. Білім беру саласында сурет арқылы - үштілдікті дамыту тәсілі/ Г.М. Нұрғожина, А.М. Молдабаева // Білім=Образование.- 2013.- №1.-

 89. Нұрымова, З. Орта мектепте үш тілде оқыту мәселелері /З.Нұрымова //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде.- 2013.- № 2.- 12-21 б

 90. Орынбаев, А.Ә. Тілдерді оқыту үдерісінде психологиялық әрекеттерді ескерудің маңызы. / А.Ә. Орынбаев // Білім.- 2010.- № 4.- С. 50-53

 91. Пахомова, О.Б. Двуязычные упражнения на уроках английского языка как средство формирования межкультурной компетенции. / О.Б. Пахомова // Открытый урок. Факультативные работы.- 2010.- № 5.- С. 78-80

 92. Пискорская Л. Нет ничего сильнее слова /Л.Пискорская //Класс time.- 2013.- 22 мая.- С.4-5.

 93. Ргизбаева, И. Полиязычие - основа формирования поликультурной личности /И.Ргизбаева //Мектептегі шет тілі.- 2012.- № 2.- С.17-19

 94. Ромашина, С.Я. Функции иностранного языка в современной системе образования. /С.Я. Ромашина // Начальная школа.- 2012.- № 4.- С. 94-98

 95. Ромашова, Г.Н. Проблематика формирования языковой личности в условиях казахстанского полиязычия. / Г.Н. Ромашова // АльПари.- 2011.- № 4.- С. 67-69

 96. Садыкова, И.А. Формирование полиязычной и поликультурной личности. / И.А. Садыкова // Русский язык в школах и вузах Казахстана.- 2011.- № 5.- С. 8-11

 97. Сасыкова, Г.А. Использование интерактвных форм работы в обучении иноязычному общению. / Г.А. Сасыкова // Английский язык в школе.-2008.- № 4.- С. 6-8

 98. Сейдахметова, С.Б. Многоязычие одаренным детям, их состояние и будущее. / С.Б. Сейдахметова // Иностранные языки в школах Казахстана.- 2008.- № 4.- С. 3-5

 99. Солонцова, Л.П. Приоритетные задачи в области языкового образования в школе. / Л.П.

Солонцова, Н.М. Степанова // Иностранные языки в школах Казахстана.- 2009.- №2.-С.-20-28

Мазмұны –Содержание

Ұшқыр қаламның ізімен ------------------------------------------------------------------------------3
Партиялық жұмыстың жаңа міндеттері мен бағыттары-------------------------------------7
Тарих әдістемесін оқыту------------------------------------------------------------------------------11
Казахстанскому футболу – 100 лет= Қазақстан футболына - 100 жыл------------------13
Нур Отан – партия единства и стабильности---------------------------------------------------19

Тұлға.Ғалым.Ұстаз.-------------------------------------------------------------------------------------27
Болон үрдісінің Қазақстандағы жоғары оқу орындарында бейімделуі------------------29

Ғ.Есім кездесу кешіне арналған кітап көрмесі-------------------------------------------------32

Университет жетістіктері ---------------------------------------------------------------------------35
Инженерлік технологиялық факультетіне 50 жыл--------------------------------------------38

Тіл бірлігі – ел бірлігі ----------------------------------------------------------------------------------44

Отандық ғылымның ғұламасы = Гений отечественной науки---------------------------48

«Қазақ» газетіне – 100 ж------------------------------------------------------------------------------52

Сұлтанмахмұт мұрасы: тарихы мен тағлымы-------------------------------------------------55
Оралхан Бөкей-------------------------------------------------------------------------------------------59
Қазақстан – діни қатынастар орталығы=Глобальный диалог во имя мира----------61
Полиязычие как основа образовательного процесса-----------------------------------------65


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет