«Физика» пәні бойынша тест тапсырмаларыбет1/210
Дата04.05.2017
өлшемі15,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   210
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ


Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
«Физика»

пәні бойынша тест тапсырмалары

Механика, молекулалық физика,

электр және магнетизм, оптика , атомдық физика


Дайындау бағыты: Техникалық ғылымдар

Қызметтер
Мамандықтар: 050723-Техникалық физика

050716-Аспап жасау

050717-Жылуэнергетика

050719-Радиотехника, электроника және телекоммуникация

050901- Тасымалдау жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану

050703-Ақпараттық жүйе


Құрастырғандар:


т.ғ.к., профессор Дәрібеков С.Д. _______________________________

аға оқытушы Мүсенова Э.Қ.

_______________________________

ф.-м.ғ.к., доцент Маханов Қ.М. _______________________________

Парақтар саны – 59.

Тесттік тапсырмалар саны – 250.Дайындаған күні: 20.01.2011г.

Тақырып

Мазмұны

1

Механика

1.1

Кеңістік пен уақыт қасиеттері туралы Ньютонның көзқарасы. Материялық нүкте туралы түсінік. Санақ жүйесі. Қозғалыстың салыстырмалылығы. Ұзындық пен уақыттың эталоны. Халықаралық санақ жүйесі (СИ). Қозғалыс заңдылығы, трактория, жол, орын, ауыстыру. Жылдамдық пен үдеу векторлары. Қозғалыстардың тәуелсіздік принципі. Қозғалыстардың тәуелсіздік принципі. Координаталар мен жылдамдықтар үшін Галлилейдің түрлендірулері. Тангенциал және нормаль үдеу. Бірқалыпты және бірқалыпты айнымалы түзу сызықты қозғалыстар.

1.2

Материялық нүктенің шеңбер бойымен қозғалысы. Бұрыштық орын ауыстыру, бұрыштық жылдамдық, бұрыштық үдеу. Сызықтық және бұрыштық кинематикалық шамалар арасындағы қатынас. Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу векторлары.

1.3

Тербелмелі қозғалыс. Гармониялық тербелістер. Тербелістің амплитудасы, жиілігі және фазасы. Гармониялық тербелмелі қозғалыстағы ығысуы, жылдамдық және үдеу. Айналмалы және тербелмелі қозғалыстар арасындағы байланыс, векторлық диаграммалар. Бірдей және әр түрлі жиілігі бар бір бағыттағы гармониялық тербелістерді қосу. Лиссажу фигуралары.

1.4

Ньютонның бірінші заңы. Күш. Әсер етуші күштердің тәуелсіздік принципі. Табанды өзара әсерлесулер. Масса. Ньютонның екінші заңы. Импульс. Импульстің сақталу заңы. Ньютонның үшінші заңы. Галилейдің салыстырмалылық принципі.

1.5

Материялық нүктенің импульс моменті, күш моменті, инерция моменті. Центрлік күш әсер еткендегі материялық нүктенің импульс моментінің сақталуы.

1.6

Күш жұмысы және қуат. Кинетикалық энергия. Консервативтік және консервативтік емес күштер. Потенциалдық энергия. Потенциалдық энергия мен күш арасындағы байланыс. Потенциалды күш өрісіндегі материялық нүктенің толық энергиясының сақталуы.

1.7

Сақталу заңдары. Материялық нүктелер жүйесі. Сыртқы және ішкі күштер. Тұйық жүйе. Жүйенің қозғалысы. Массалар центрі. Массалар центрінің қозғалысы. Импульстің сақталу заңы, оның салдары. Реактивтік қозғалыс. Мещерский және Циалковский теңдеулері.

1.8

Материялық нүктелер жүйесінің энергиясы. Консервативтік жүйедегі механикалық энергияның сақталу заңы. Серпімді және серпімсіз өзара әсерлесу (соқтығысу). Жүйенің импульс моменті, тұйық жүйедегі импульс моментінің сақталу заңы. Сақталу заңдарының физикадағы ролі.

1.9

Қатты дененің материялық нүктелер жүйесі ретінде қарастыру. Абсолют қатты дене. Қатты дененің ілгерілмелі және айналмалы қозғалысы. Лездік айналу осьтері. Еркіндік дәрежелері туралы түсінік. Бекітілген осьті айналу, айналу осіне қатысты күш моменті мен импульс моменті.

1.10

Қатты дене үшін Ньютонның екінші заңы (моменттер теңдеуі). Штейнер теоремасы. Айналыстағы қатты дененің кинетикалық энергиясы. Қатты дененің кинетикалық энергиясы. Қатты дененің импульс моментінің сақталу заңы және одан шығатын салдар. Еркін осьтер. Гироскоп. Қатты дененің тепе-теңдік шарттары. Тепе-теңдіктің түрлері. Ауырлық центрі.

1.11

Серпімділік күштер. Қатты денелердің серпімділік қасиеттрі. Серпімділік шегі. Серпімді деформациялардың түрлері, әр түрлі деформациялар үшін Гук заңы. Серпімділік модулі. Пуассон коэффициенті.

1.12

Үйкеліс күші қатынасатын қозғалыс. Үйкеліс күштері. Құрғақ үйкеліс заңдары. Тыныштық және сырғанау үйкелістері. Домалау үйкелісі. Үйкеліс күштерінің табиғаттағы мағынасы.

1.13

Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңы, тартылыс тұрақтысы және оны анықтау. Ауырлық күші және дене салмағы, салмақсыздық. Ауырлық және инерттік массалар. Гравитациялық күштердің және инерция күштерінің эквиваленттік принципі. Гравитация өрісі жайындағы түсінік. Гравитациялық өрістің кернеулігі мен потенциалы.

1.14

Планеталардың қозғалысы. Кеплер заңдары. Бірінші, екінші және үшінші космостық жылдамдықтар.

1.15

Инерциялық емес санақ жүйелеріндегі қозғалыс (ИЕСЖ). Инерция күштерінің жер бетінде байқалуы. Фуко маятнигі, ауырлық күшінің географиялық ендікке тәуелділігі.

1.16

Арнайы салыстырмалы теория элементтері (АСТ). Эйнштейн постулаттары Лоренц түрлендірулері. Бір мезгілдіктің салыстырмалылығы. Кесінді ұзындығының және уақыт аралығының салыстырмалылығы. Жылдамдықтарды түрлендірудің уақыт релятивистік түрлері. Релятивистік импульс. Ньютонның екінші заңының релятивистік түрі. Масса мен энергияның байланысы. Арнайы салыстырмалылық теориясындағы (АСТ) толық энергия. АСТ-дағы энергия мен импульстің сақталу заңдары.

1.17

Сұйық пен газдағы қысым. Қысымды өлшеу. Тыныштық күйдегі сұйықтар мен газдардағы қысымның үлесі. Паскаль заңы. Архимед күші. Денелердің жүзу шарттары.

1.18

Идеал сұйық. Сорғы ағысының үздіксіздік теңдеуі. Идеал сұйық үшін Бернулли теңдеуі және оның салдары. Торичелли формуласы.

1.19

Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Ішкі үйкеліс. Ламинарлық және турбуленттік ағыс. Рейнольдс саны. Сұйықтар мен газдардағы денелердің қозғалысы. Стокс формуласы. Маңдайлық кедергі күші ұшақ қанатының көтергіш күші.

1.20

Серпімді және квазисерпімді күштер әсерінен болатын қозғалыс. Үйкеліс күші жоқ қарапайым тербелмелі жүйелердің дифференциалдық теңдеулері теңдеулері. Математикалық, физикалық, серпімді маятнитер үшін Томсон формуласы. Тербелістің меншікті жиілігі. Тербелмелі қозғалыстағы дененің кинетикалық, потенциалық және толық энергиясы. Өшетін тербелістер. Тербеліс жиілігі. Өшу коэффициенті, өшудің логарифмдік декременті, сапалығы және осы шамалардың тербелмелі жүйенің параметрлерімен байланысы.

1.21

Тербелістердің біртекті және серпімді ортада таралуы. Қума және көлденең толқындар. Жазық толқынның теңдеуі. Қума толқындағы ығысу, жылдамдық және үдеу. Толқынның интенсивтілігі. Толқындар интерференциясы. Тұрғын толқындар.

2

Молекулалық физика

2.1

Идеал газ. Газ заңдары. Молекула-кинетикалық теорияның әдістері. Негізгі сипаттамалары Идеал газ күйінің теңдеуі (Менделеев-Клапейрон теңдеуі). Газ заңдары. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі және одан шығатын салдарлар. Идеал газдардың статистикалық теориясының негіздері.

2.2.

Математикалық статистиканың негізгі ұғымдары.

2.3.

2.2. Тақырыпша. Т Таралулар (биномдық, Пуассон, Гаусс, Максвелл, Больцман).

2.4

Термодинамиканың бірінші бастамасы және оның қолданылуы. Ішкі энергия. Жұмыс. Жылу. Термодинамиканың бірінші бастамасы.

2.5

Газдың жылусыйымдылықтары.

2.6

Адиабаталық процесс. Адиабата теңдеуі.

2.7

Политроптық процесс. Политропа теңдеуі.

2.8

Термодинамиканың екінші бастамасы және оның қолданылуы.

2.9

Циклы. Жылу және суытқыш машиналары. Карно циклы.

2.10

Термодинамиканың екінші бастамасы. Карно теоремасы. Энтропия. Термодинамикалық потенциалдар және олардың термодинамикалық параметрлермен байланысы.

2.11

Тасымалдау құбылыстары. Стационар тасмымалдау құбылыстары. Стационар емес тасымалдау құбылыстары.

2.12

Газокинетикалық параметрлер.

2.13

Сиретілген газдардағы тасымалдау құбылыстарының ерекшеліктері.

2.14

Нақты газдар. Газдардың идеалдықтан ауытқуы. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. Нақты газдың изотермалары. Сындық күй. Нақты газдың ішкі энергиясы. Джоуль-Томсон эффектісі.

2.15

Сұйықтар. Сұйық күйдің ерекшеліктері. Беттік керілу. Сұйықтың имек беті астындағы қысым. Лапласс формуласы.

2.16

Шеттік құбылыстар.

2.17

Қатты денелер Кристалдық тордың жалпы сипаттамасы. Операция және симметрия элементтері. Қатты дененің жылусыйымдылығы.

2.18

Фазалық ауысулар I-ші текті фазалық ауысулар. II-ші текті фазалық ауысулар. Күй диаграммасы

3

Электр және магнетизм

3.1

Электр заряды және оның қасиеттері. Кулон заңы.

3.2

Вакуумдағы электростатикалық өріс.
Электр өрісі туралы ұғым. Кернеулік, тәуелсіздік принципі. Электростатикалық индукция векторының ағыны, электростатикалық индукция векторы. Остроградский-Гаусс теоремасы.
Электростатикалық өрісте қозғалған зарядтың жұмысы. Потенциал. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалының арасындағы байланыс.

3.3

Электр өрісіне ендірілген өткізгіш. Өткізгіштердегі электр өрісі.
Оңашаланған өткізгіштің электр сиымдылығы. Конденсаторлар.

3.4

Электростатикалық өріске енгізілген диэлектриктер. Диполь өрісі. Диэлектриктердің поляризациясы. Диэлектрлік өтімділік. Клаузиус- Масотти теңдеуі.

3.5

Электростатикалық өріс энергиясыжәне оның тығыздығы.
Қозғалмайтын зарядтар системасының энергиясы. Зарядталған өткізгіштің энергиясы. Әр түрлі конденсаторлардың электросыйымдылығын есептеу.

3.6

Ток күші. Ток тығыздығы. Кернеу. Кедергі. Тұрақты электр тогы үшін Ом заңдары. Электроқозғаушы күш. Токтың дифференциалдық теңдеуі
Джоуль-Ленц заңының интеграл және дифференциал түрлері. Кирхгоф ережелері.

3.7.

Вакуумдағы стационар магнит өрісі. Магнит өрісінің кернеулігі. Магнит өрісінің бағыты. Күш сызықтары. Био-Савара-Лаплас заңы. Магнит ағыны.
Магнит өрісінің токқа және қозғалған зарядтарға әсері. Ампер күші. Лоренц күші. Холл эффектісі. Магнит өрісінің энергиясы және тығыздығы.

3.8

Электромагниттік индукция туралы ұғым. Фарадейдің электромагниттік индукция заңы. Индукциялық ЭҚК. Ленц ережесі. Өздік және өзара индукция. Индуктивтілік.

3.9

Магнеттиктер. Магниттердің магниттелуі. Магниттелу векторы. Екі магнит шекарасындағы магнит күш сызықтарының сынуы. Пара және диамагниттілік. Ферромагниттілік. Лармор прецессиясы.

3.10

Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы. Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. Кернеу резонансы. Ток резонансы. Айнымалы ток двигательдерінің генераторлары. Трансформаторлар.

3.11

Максвелл теңдеулері және электромагниттік тербелістер мен толқындардың негізгі қасиеттері.

3.12

Электр өткізгіштігі. Металлдардағы, жартылай өткізгіштердегі, электролиттердегі және газдардағы электр тогын тасымалдаушылардың табиғаты. Олардың вольт- амперлік характеристикалары. Фарадей заңдары. Электролиттер мен газдар үшін дифференциалдық Ом заңы.

4

Оптика

4.1.

Электромагниттік сәулеленудің негізгі қасиеті.

Геометриялық оптика.

Френель формуласы, Максвелла тұжырымдамасы

Геометриялық оптиканың жуықтауы. Ферма принципы..4.2.

Жарықтын сыну және шағылу заңдары.

Жарықтың интерференциясы мен дифракциясы.4.3.

Когеренттілік. Интерференцияны алу жолдары.

Гюйгенс-Френель принципі. Фраунгофер дифракциясы4.4.

Сәулеленудің затпен әрекеті. Жарықтың дисперсиясы.

Жарықтың жұтылуы. Жылулық сәулелену. Жылулық сәулелену заңдары. Планк формуласы.5

Атомдық физика

5.1

Фотоэлектрлік эффект. Фотоэффект заңдарының классикалық физика тұсініктеріне қайшы келуі. Фотоэффект ұшін Эйнштейн теңдеуі

5.2

Фотондар. Комптон эффекті

5.3

Зат бөлшектерінің толқындық қасиеттері.

5.4

Де-Бройль гипотезасы. Зат бөлшектрі толқындық қасиеттерінің тәжірибеде расталуы

5.5

Бордың кванттық теориясы. Бор постулаттары

5.6

Франк және Герц тәжірибелері

5.7

Кванттық механика элементтері

5.8

Шредингер теңдеуі. Стационарлық кұйлер. Толқындық функцияға қойылатын шарттар

5.9

Физикалық шамалардың операторлары жайында тұсінік

5.10

Сутегі атомының кванттық-механикалық моделі. Сутегі атомындағы электронның энергия деңгейлері, толқындық функциялары

$$$ 1


СИ жүйесінің негізгі өлшемдері:

A) Метр, килограмм, секунд, Кельвин, моль, канделла, ампер.

B) Метр, килограмм, секунд.

C) Метр, килограмм, күш, секунд.

D) Метр, килограмм, секунд, Кулон.

E) Сантиметр, грамм, секунд, ампер.


$$$ 2

Координат жүйесінің базисі:

A) Координат жүйесінің орт үштігі.

B) Радиус-вектор.C) Декарт координат жүйесінің осьтері бойынша бағытталған векторларының жиынтығы.

D) Бастары біріктірілген векторларының жиынтығы.

E) Метр, килограмм, күш, секунд.


Каталог: files -> OMKO -> Baza testovyh zadanii
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   210
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет