Қызметі туралы Мәлімет Ғзи-дың 2008-2010 жылдар бойынша жарияланымдарыДата08.06.2018
өлшемі224,5 Kb.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Ғылым басқармасына «Әдебиеттану және тіл білімі» ҒЗИ-дың

қызметі туралы
Мәлімет


  1. ҒЗИ-дың 2008-2010 жылдар бойынша жарияланымдары


2008 жылы бойынша:

Автор

Еңбектің атауы

Басылған жері мен көлемі

1


Даутова С.Б.

Драма әлеміндегі тарих тұжырымдамасы.

Ғылыми мақалалар жинағы. Алматы, 2008 жыл. 114-123 беттер.

2

Даутова С.Б.

Значение древнетюркской литературы в контексте всемирной культуры.

Халықар. ғыл. конф. мат. жин. Алматы, 2008 жыл. 634-639 беттер.

3

Даутова С.Б.

Ұлы қаламгер шығарма-шылығындағы тарих және халық концепциясы.

ҚазҰПУ Хабаршысы. №2, 2008 жыл. 76-80 беттер.


4


Даутова С.Б.

Драма әлеміндегі М.Әуезов пен А.Пушкин шығармашылығының үндестігі.

Халықар. ғыл. конф. мат. жин. Алматы, 2008 жыл. 320-328 беттер.

5

Даутова С.Б.

Мәдени диалог: Пушкин мен Әуезовтің билік мәселелерін сипаттай алуы.

Халықар. ғыл. конф. мат. жин. Алматы, 2008 жыл.

6

Даутова С.Б.

Оқытудың кредиттік технологиясы – әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау шарты.

Респ. ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл.

7

Исхан Б.Ж.

Әуезе жырмен әрленген.

«Жас қазақ» газеті, Алматы, №8, 2008 ж. 7 бет.

8

Исхан Б.Ж.

Кісілігі көпке өнеге Мырзекең.

Жинақ; «Лебіз»

Астана – 2008ж. 160-166 беттер.9

Исхан Б.Ж.

М.С.Серғалиев – әуезовтанушылар қатарында.

Жинақ; «Лебіз»

Астана – 2008ж. 62-67 беттер.10

Исхан Б.Ж. Исхан Б.Ж.

«Іреңк» деген сөз болған ба?

«Ана тілі» газеті. №12-13, 2008 ж. 5 бет.

11

Исхан Б.Ж.

Мәуелі бәйтерек.

«Қазақ әдебиеті» газеті, №17, 2008 ж. 6 бет.

12

Исхан Б.Ж.

Кейбір сапалық сын есімдердің пайда болу төркіні туралы.

Тіл білімі.Академик М. Сер-ғалиевтің 70 жылдығына ар-налған ғыл. конф. мат. жина-ғы. Астана, 2008 ж. 114-120 беттер.

13

Исхан Б.Ж.

Ізденісі ірі, талғамы терең.

«Әдебиет айдыны» газеті, №29, 2008 ж. 6 бет.

14

Исхан Б.Ж.

М.Әуезовтің қазақ емлесі жайындағы ойлары.

«Новости здравоохранения» , №15-16, 30 авг. 2008 г. 5 бет.

15

Исхан Б.Ж.

Медициналық қазіргі ғылыми еңбектердің тілі.

«Новости здравоохранения» №19-20, 30 окт. 2008 г. 5 бет.

16

Исхан Б.Ж.

Өзгертем десең, өзіңнен баста.

«Шипагер» газ., №5, 10 қазан, 2008 ж. 3 бет.

17

Оспанова Б.Р.

Түркі тілдеріндегі сөздіктерде қазақ сөздерінің берілуі.

Ғылыми жин. Алматы. 2008 жыл. 40-43 беттер.


18

Оспанова Б.Р.

Психолингвистика және оның зерттеу объектісі.

Халықар. ғыл. конф. мат. жин. Алматы. 2008 жыл. 684-687 беттер.

19

Оспанова Б.Р.

Араб-парсы сөздерінің сингармонизм заңына ұшырауы.

Халықар. ғыл. кон. мат. жин. 2008 жыл. 158-160 беттер

20

Оспанова Б.Р.

Психолингвистикадағы адамның сөйлеу механиз-мінің тіл құрылымына сай қызмет етуі.

Халықар. ғыл. кон. мат. жин. Алматы, 2008 жыл. 74-79 бетер.

21

Оспанова Б.Р.

Қазақ тіліне араб-парсы тілдерінен енген сөздердің дыбыстық ерекшелігі.

Қазақ тіл білімі мен түркітану мәселелері. Алматы, 2008 жыл. 91-94 беттер.


1. Халықаралық ғылыми семинар, конференциялар, симпозиум т.б. жасалған баяндамалар саны - 6

2. Республикалық ғылыми семинар, конференциялар, симпозиум т.б. жасалған баяндамалар саны – 2
2009 жыл бойынша:

Монография
Автор

Еңбектің атауы

Басылған жері мен беті

1

Даутова С.Б.

Абай дәстүрі және қазіргі қазақ әдебиеті// Қазіргі қазақ драматургиясындағы ұлттық идея

Ұжымдық монография. Алматы, 2009 жыл. 392 бет.

2

Даутова С.Б., Исхан Б.Ж., Оспанова Б.Р.

М.Әуезов парасаты

Ұжымдық монография. Алматы, 2009 жыл. «Эвера» баспасы, 160 бет.


Мақалалар
Автор

Еңбектің атауы

Басылған жері мен беті

1

Даутова С.Б.

Қарахандар әулеті тұсындағы жазба ескерткіштер – түркілік мұраның дерек көзі.

Халықар. конф. мат. жин., Көкшетау, 2009 жыл.

2


Даутова С.Б.

Түркілік әдеби мұра – рухани-эстетикалық құндылықтардың айнасы.

Халықар. конф. мат. жин., Алматы, 29 сәуір 2009 жыл.

3

Даутова С.Б.

Творческое созвучие в контексте мировой культуры: Физули, Абай, Пушкин.

Респ. конф. мат. жин.,

Алматы, 2009 жыл. 37-45 беттер.
4

Даутова С.Б.

Гуманистические ценности художественной литературы в информационно-инновационной парадигме современного общества.

Респ. ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл.

5

Даутова С.Б.

Оқытудың кредиттік технологиясы – әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау шарты.

Респ. ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл. 490-493 беттер.

6

Даутова С.Б.

Драманың көркемдік жүйесіндегі монологтың көп қырлы қызметі.

Респ. ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл. 40-414 беттер.

7

Даутова С.Б., Исхан Б.Ж.

М.Әуезов және қазақ көркем әдебиетінің тілі.

«Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл» журналы, №12, 2009 жыл, 2-4 беттер.

8

Исхан Б.Ж.

Қазақ тілі функциональді стильдерінің қоғамдық сипаты.

Респ.ғыл. конф. Мат. Жин., Алматы, 2009 жыл.444-448 беттер.

9

Исхан Б.Ж.

Мемлекеттік тіл – Қазақ-стан халқы ынтымақтас-тығының кепілі.

Респ. ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл. 525-528 беттер.

10

Исхан Б.Ж.

Ұлтық тілдің қалыптасуы мен тілдердің бір-біріне ықпалы.

Респ. ғыл. конф. мат. жин., Орал, 2009 жыл. 90-93 беттер.

11

Исхан Б.Ж.

Тілдің өзіндік ерекшелігі – оның қорғанышы.

Респ. ғыл. конф. мат. жин., Көкшетау, 2009 жыл. 253-259 беттер.

12

Исхан Б.Ж.

«Кентавр» сөздер қорқыныш ұялатады.

«Ана тілі» газеті, №16. 23-29 сәуір, 2009 жыл. 5 бет.

13

Исхан Б.Ж.

Тіл заңдылығына икемдесек...

«Ана тілі» газеті, №26. 2-8 шілде, 2009 жыл. 5 бет.

14

Исхан Б.Ж.

Ана тіліміз аударма тілге айналып бара ма?

«Ана тілі» газеті, №26. 23-29 шілде, 2009 жыл.

15

Исхан Б.Ж.

Қазақ аударма ісінің бір мәселесі.

«Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл» журналы, №10, 2009 жыл. 3-7 беттер.

16

Исхан Б.Ж.

М.Әуезовтің қазақ емлесі жайындағы ойлары.

Ғылыми мақалалар жинағы. Алматы, 2009 жыл. 208-212 беттер. 208-212 беттер.

17

Исхан Б.Ж.

Қазақ әдеби тілі және терминологиясының мәселесі.

Респ. ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл. 114-117 беттер.

18

Исхан Б.Ж.

М.Әуезов және ұлттық тіл

Респ.ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл. 114-117 беттер.

19

Исхан Б.Ж.,

Махметова А.Б.Абай, М.Әуезов және қазақ тілі мәселелері

Респ.ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл. 110-114 беттер.

20

Оспанова Б.Р.

Профессор С.Аманжолов-тың түркологиялық зерт-теулері.

«Жаңа ғасырдағы Түркі-тану: рухани құндылық-тарды сақтау және зерттеу мәселелері», Орал, 2009 ж. 97-100 беттер.

21

Оспанова Б.Р.

Орта ғасыр шығармалар-ындағы «Табиғат» концеп-тісі.

ТҮРКІСОЙ халықара. сим-позиум мат. жин. Алматы, 29 сәуір, 2009 жыл.

22

Оспанова Б.Р.

Орта ғасыр шығарма-ларындағы туыстық атау-лардың берілуі.

Халықар. ғыл. конф. мат.жин. Көкшетау, 2009 жыл.

23

Оспанова Б.Р.

«Кеңістік» концептісі– жалпыадамзаттық құнды-лықтың айнасы.

«Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл» журналы, №12, 2009 жыл. 5-7 беттер.

24

Оспанова Б.Р.

Этнолингвистикадағы «әйел» концептісінің көрі-нісі

Халықар. ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл.36-39 беттер.

25 27

Оспанова Б.Р.

Көркем шығарма контек-сіндегі ұлттық тәрбие мәселесі.

Респ.ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 ж

Респ. ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл, 134-137 беттер26

Оспанова Б.Р.

Орта ғасыр шығармала-рындағы «Табиғат» концеп-тісі.

Алматы,«Әділет» журналы, 2009 жыл,№ 4

27

Оспанова Б.Р.

Психолингвистиканың негізгі ұғымдары мен салалары.

Респ.ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл. 541-546 беттер.

28

Оспанова Б.Р., Акімға-лиева М.Е.

Диалектілердің этнолингвистикалық сипаты

Респ.ғыл. конф. мат. жин., Алматы, 2009 жыл. 539 -541 беттер.

29

Оспанова Б.Р., Азиз А.

М. Қашқари еңбегіндегі ұлттық ойын атаулары.

Электронды ақпараттық кеңістіктегі қазақ тілі: терминология және тіл мәдениеті. Алматы, 2009 ж.


1. Монография – 2.

2. Халықаралық ғылыми семинар, конференциялар, симпозум т.б. жасалған баяндамалар саны - 6

3. Республикалық ғылыми семинар, конференциялар, симпозум т.б. жасалған баяндамалар саны – 15
2010 жыл бойынша:
Монографиялар
Жарияланым-ның авторы, авторлары

Жарияланымның атауы


Басылған жері, жылы

1


Даутова С.Б., Исхан Б.Ж., Оспанова Б.Р

Әдеби және тілдік байланыстардың өзекті мәселелері.


Абай атындағы ҚазҰПУ,

Алматы, 2010 жыл.2

Исхан Б.Ж.

Қазіргі қазақ тілі мәселелері.

Абай атындағы ҚазҰПУ,

Алматы, 2010 жыл.3

Оспанова Б.Р.

Профессор С.Аманжолов және қазақ тілінің синтаксистік мәселелері.

Абай атындағы ҚазҰПУ,

Алматы, 2010 жыл.
Оқу құралдары
Оқулық, оқу құралының авторы, авторлары

Оқулық, оқу құралының атауы


Басылған жері, жылы

1

Пірәлиев С.Ж., Даутова С.Б., Симтиков С.Қ.

Елбасы және отандық білім жүйесі

Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, 2010 жыл. Өндірісте.

2

Даутова С.Б.

М.Әуезов драматургиясы дәрістері

Абай атындағы ҚазҰПУ,

Алматы, 2010 жыл. Өндірісте.3


Оспанова Б.Р., Кенжебаева Г.М.

Тіл мәдениеті

Абай атындағы ҚазҰПУ, РББ, 2010 жыл.


Мақалалар
Жарияланым-ның авторы, авторлары

Жарияланымның атауы


Басылған жері, жылы

1

Даутова С.Б.

Личность в художественном контексте драматургии

Личность в межкультурном пространстве. Мат. V Междун. научно-практической конф. Стр. 290-295. Москва, РУДН. 2010 г.

2

Даутова С.Б.

Ел тәуелсіздігіне ұмтылған тұлға: М.Әуезов әдеби тұжырымдамасы негізінде.

Ш.Уәлихановтың 175 жылдығына арналған халықар. ғылыми-теориялық конф. мат. жин. Түркістан, 2010 ж., 191-198 б.

3

Даутова С.Б.

Тюркские духовные ценности в диалоге культур.

Международная конференция «Наследие А.Е.Кулаковского в контексте духовной культуры России: современные аспекты исследования». ГОУ ВПО Якутский Гос. университет имени М.К.Аммосова. 2010 г.

4

Даутова С.Б.

Проблемы драматургии в литературовед-ческой концепции академика Р.Нургали.

Материалы международной научно-теоретической конф. Стр.76-81. Астана, 2010 г.

5

Даутова С.Б.

Значимость художественной литературы в формировании национального самосознания.

Философский альманах. Современность: мир мнений. Стр. 186 -190. КазНПУ им. Абая, Алматы, 2010 ж.

6

Даутова С.Б.

Историко-культурное наследие и национальное самосознание.

Тағылым. Қала мен ауыл мәдениеті. Алматы, 19.01. 2010 ж. –3-6 б.


7

Даутова С.Б.

Тіл – ұлттық құндылықтарымыз-дың тұғыры.

Межкультурные взаимоотношения в Казахстане в процессе глобализации. Материалы международной научно-теоретической конференции. Алматы, 8 июня 2010 г. Стр. 210-216.

8

Даутова С.Б.

Отандық білім саласындағы инновациялық саясат.

«Жаһандану жағдайында ұлттық білім беру жүйесі» тақырыбында «Алтынсарин – оқулары 2010», 3-ші халықаралық ғылыми-практ. Конф.мат. жин., 215-220 б. Астана, 2010 ж.

9

Даутова С.Б.

Жаңа технологиялардың отандық білім беру жүйесіндегі рөлі.


«Уалиев оқулары – 2010» на тему «Развитие системы образования Казахстана в контексте Болонского процесса». Мат. респ. научно-практической конф. Восточно-Казахстанский государственной университет им. С.Аманжолова. 2010 г. Стр. 229-235. г.Өскемен.

10

Даутова С.Б.

Образование как ресурс инновационного общественного развития.

«Система образования в Узбекистане и перспективы его развития: национальная программа подготовки кадров». –Узбекистан, Самаркандский государственный университет им. А.Навои. Мат-лы международной научно-теоретической конференции, – Стр. 194-198. Узбекистан, г.Самарканд, 2010 г.

11

Даутова С.Б.

Білім саясаты және оның қоғамдық қызметі.

«Т.С.Садықов оқулары», республикалық ғылыми-практикалық конф. мат. жинағы, Стр. 27-31 б. Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2010 ж.

12

Даутова С.Б.

М.Әуезовтің «Хан Кене» қасіретнамасы: тұлға тұғыры және пенде пешенесі.

КХР Шыңжаң қоғамдық ғылымдыр сериасы, № 2, 2010 ж. Стр. 64-69 б. КХР, Шыңжаң қ.

13

Даутова С.Б.

Әлемдік мәдени кеңістіктегі жалпытүркілік әдеби мұра.

Семей Мемлекеттік педагогикалық университетінің Хабаршысы, №3, 3-10 б. Семей қ., 2010 ж.

14

Даутова С.Б.

Eski Yazili Eserler – Kazak Tarihinin Onemli Kaynagidir.

Afyon, Uluslararasi Turk Kulturu ve Zeki Velidi Togan Kanferansi, Ekim 13-15, 2010 y. Afyonkarahisar Univeristesi. Туркия, Ыстамбұл қ.

15

Даутова С.Б.

С.Мұқановтың «Шоқан Уалиханов» драмасы: композиция және тұлға идеясы.

«Наследие Шокана Уалиханова в Евразийском культурном пространстве» Мат-лы международного конгресса,

стр. 96-105. г.Кокшетау, 2010 г.16

Исхан Б.Ж.

Синтаксистік құрылымдардың зкспрессивтік қызметі.

Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың «Хабаршысы», «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, 2010 жыл, №1(16), 3-7 беттер.

17

Исхан Б.Ж.

Қазіргі қазақша аудармалар мәселесі мен аудармашылар жайында.

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының «Туған тіл» журналы, №1, 70-74 беттер. Алматы, 2010 жыл.

18

Исхан Б.Ж.

Қазақша ойлап, қазақша жазудан қалып барамыз ба?

«Қазақ әдебиеті» газеті, №19, 14-20 мамыр, 2010 жыл. Алматы.

19

Исхан Б.Ж.

Латынға көшу не үшін керек?

«Айқын» газеті. №37, 03.03.10 жыл, Алматы.

20

Исхан Б.Ж.

Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқыту мәселесі.

Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың «Білім беру және ғылым: даму көкжиегі» атты респ. ғылыми-теориялық конф. мат. жинағы. 237-239 беттер. Алматы, 2010 жыл.

21

Исхан Б.Ж.

Сезімнің сырлы самалы.

«Жұлдыз» журналы, №11, 184-186 беттер. Алматы, 2010 жыл.

22

Исхан Б.Ж.

Отаншылдық сана-сезімді қалыптастырудағы мемлекеттік тілдің рөлі.

«Т.С.Садықов оқулары», республикалық ғылыми-практикалық конф. мат. жинағы. 369-372 б. Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2010 жыл.

23

Исхан Б.Ж.

Тілге құр аңыс емес, сұраныс керек.

«Ана тілі» газеті, №43, Алматы, 2010 жыл, 28 қазан.

24

Исхан Б.Ж.

Көл құрғаса, орнына құрақ шығар.

«Әке арманы» кітабы, 134-135 беттер. «Қазығұрт», Алматы, 2010 жыл.

25

Исхан Б.Ж.

Тіл тәуелсіздігі – тәрбие өзегі.

«Алматы ақшамы» газеті, №134, Алматы, 2010 жыл, 2 қараша.

26

Исхан Б.Ж.

Орыстілді маман дайындауды азайту керек.

«Ана тілі» газеті, №47, Алматы, 2010 жыл, 25 қараша.

27

Исхан Б.Ж.

Тәрбие – білім берудің негізгі мазмұны.

«Қазақ әдебиеті мен мемлекеттік тіл» журналы, №11-12, Алматы, 2010 жыл.

28

Исхан Б.Ж., Оспанова Б.Р.

Білім мен тәрбие тұғыры тіл.

С.Ж.Асфендияров атын. ҚазҰМУ-дың республикалық ғылыми-практикалық конф. мат. жинағы, 193-196 беттер.

Алмата, 2010 жыл.29

Исхан Б.Ж., Оспанова Б.Р.

Елбасы Жолдауындағы білім бәсекелестігінің маңызы.

Абай атын. ҚазҰПУ «Жаңа он жылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты республикалық ғылыми-практикалық конф. мат. жинағы.

Алмата, 2010 жыл.30

Оспанова Б.Р.

С.Мұхановтың «Мөлдір махаббат» романындағы диалог.

С.Мұқановтың 120 жылдығына арналған респ. ғылыми-практикалық конф. мат. жинағы. Қызылжар қ. 2010 жыл.

31

Оспанова Б.Р.

Презентация образа аксакала в национальном художественном произведении.

Международная конференция «Наследие А.Е.Кулаковского в контексте духовной культуры России: современные аспекты исследования». ГОУ ВПО Якутский Гос. университет имени М.К.Аммосова. 2010 г.

32

Оспанова Б.Р.

Язык и культура в цивилизованной стране.

Личность в межкультурном пространстве. Мат. V Междун. научно-практической конф. Стр. 159-164. Москва, 2010 г.

33


Оспанова Б.Р.

Түркілік мұраны зеттеудегі шығыстық тілдік деректердің маңызы.

Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың «Білім беру және ғылым: даму көкжиегі» атты респ. ғылыми-теориялық конф. мат. жинағы. жинағы Алматы, 2010 жыл.

34

Оспанова Б.Р.

Туыс тілдердегі мақал мен мәтелдердің өзара айырмашылығы.

«Әділет» журналы, №464, - 68-70 б. Алматы, 2010 жыл.

35

Оспанова Б.Р.

Елбасы стратегиясы – білім саясатындағы бәсекеге қабілеттіліктің кепілі

«Т.С. Садықов оқулары», республикалық ғылыми-практ. конф. мат. жинағы. 36-38 б.

Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2010 жыл.36

Оспанова Б.Р.

Түркілік мұрадағы- орта ғасыр шығармасының көркемдік ерекшелігі.

КХР Шыңжаң қоғамдық ғылымдыр сериясы. № 2, КХР, Шыңжаң қ. 2010 ж.

37

Оспанова Б.Р.

Шәмшиябану Сәтбаеваның түркілік мұраны зерттеуге қосқан үлесі.

«Наследие Шокана Уалиханова в Евразийском культурном пространстве» Мат-лы международного конгресса,

г.Кокшетау, 2010 г.38

Есбосынов Е.З.

Түрік тілінен қазақ тіліне, қазақ тілінен түрік тіліне аударылған шығармаларғы шағын шолу.

«Мемлекеттік тіл және әдебиеті» журналы. №9,

Алматы, 2010 ж.39

Есбосынов Е.З.

Түркі мәдениеті мен Заки Валиди Тоған шығармашылығы үндестігі.

Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Афион қаласы, Афионкарахисар университеті конференция жинағы.

Түркия, Афион қ., Қазан, 2010 жыл.40

Азиз А.

Использование мультимедийных технологий в условиях информатизации.

Аблайхан атындағы ҚазХҚӘТУ «Хабаршысы», №2, 2010 жыл.


1) Монографиялар – 3.

2) Оқу құралы – 3.

3) Халықаралық ғылыми семинар, конференциялар, симпозум т.б. жасалған баяндамалар саны – 13.

4) Республикалық ғылыми семинар, конференциялар, симпозум т.б. жасалған баяндамалар саны – 9.
2. «Әдебиеттану және тіл білімі» ҒЗИ 2011 жылы өзінің ғылыми зерттеу бағыт-бағдары, ғылыми тақырыбы бойынша түрлі конференцияларға ғылыми баяндамалармен қатысады.

ҒЗИ-да халықаралық ғылыми байланыстар дамыту бағытында әдебиеттану, тіл білімінің өзекті мәселелерін камтитын «Әлемнің көркемдік және тілдік бейне-көрінісі – ізгі құндылықтар айнасы» атты ғылыми зерттеу 2011 жылы жалғасады.

ҒЗИ-да ҚР БжҒ министрлігінің іргелі ғылыми жобалар конкурсынан өткен, 2009-2011 жылдар аралығында орындалатын «Түркілік рухани мұра – әлемдік өркениеттің құрамдас бөлігі» атты іргелі ғылыми зерттеу бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр.

ҒЗИ директоры, ф.ғ.д. С.Б. Даутова «Классикалық филология» мамандығы бойынша 2011 жылы «Болашақ» халықаралық бағдарламасы орталығы есебінен ғылыми стажировкаға мемлекеттік грант жеңіп алды.


3. Университетішілік және басқадай ғылыми гранттар аясында жүргізілген зерттеулердің нәтижесі және қорытынды есебі
«Әдебиеттану және тіл білімі» ҒЗИ-дың 2008-2010 жылдары өзінің жоспарлаған кешенді жұмыстары бойынша мынадай нәтижелерге қол жеткізді:

2008-2010 жылдар аралығында ҒЗИ қызметкерлері және ҒЗИ-да орындалатын Ғылыми жобаларға қатысушылардың жалпы жарияланымы – 96. Олардың 25-сі халықаралық және 26-сы республикалық ғылыми конференциялар мататериалдары жинағында, 45-сы түрлі ғылыми басылымдарда жарияланған. ҒЗИ 2009-2010 жылдары 5 монография, 3 оқу құралын дайындады.

ҚР БжҒ министрлігінің іргелі ғылыми жобалар конкурсынан өткен, 2009-2011 жылдар аралығында орындалатын «Түркілік рухани мұра – әлемдік өркениеттің құрамдас бөлігі» атты іргелі-ғылыми зерттеу бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр.

Институт директоры С.Б.Даутова ҚР ҰҒА М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының Абайтану және қазақ әдебиеті бөлімінде 2007-2009 аралығында орындалған қолданбалы жобаға жетекші авторлардың бірі ретінде қатысты. С.Б.Даутова осы жобаның нәтижесі ретінде жарық көрген «XIX-XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті және тәуелсіздік идеясы» атты ұжымдық зерттеудің (монографияның) «Қазіргі қазақ драматургиясындағы ұлттық идея» тарауының авторы. Ғылыми монография 2009 жылы жарық көрді.

2010 жылы «Әдебиеттану және тіл білімі» ҒЗИ өзінің ғылыми өнімдеріне сертификат алуға көңіл бөліп, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы комитетіне сараптамаға екі монография ұсынып, мынадай куәліктер алды:


  • Даутова С.Б. «Личность в художественном мире драмы» – Зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу Куәләгі, №1472, 28 қыркүйек, 2010 жыл.

  • Даутова С.Б., Исхан Б.Ж., Оспанова Б.Р. «Мұхтар Әуезов парасаты» – Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы Куәләк, №1535, 8 қазан 2010 жыл.

«Әдебиеттану және тіл білімі» ҒЗИ-да 2009-2011 жылдар аралығында орындалатын «Түркілік рухани мұра – әлемдік өркениеттің құрамдас бөлігі» атты іргелі ғылыми-зерттеудің 2010 жылғы күнтізбелік жопары бойынша зерттеу жүргізіп, 1 монография дайындады, 31 мақала жариялады, 9 баяндама жасады. Сондай-ақ, осы жобаны орындаушылардың бірі – профессор М.Б. Сабыр 2010 жылы өзінің 170 беттік «Таным таразысы» атты ғылыми-зерттеу еңбегін жариялады.

ҒЗИ-дың директоры С.Б.Даутова осы іргелі-ғылыми зерттеу бойынша өзінің зерттеулерін ғылыми ортаға баяндап, Халықаралық «Түрксой» ұйымының грантын жеңіп алды. Осы грант бойынша «Түрксой» ұйымының Валиди Тоган ғылыми мұрасына арналған конгресте баяндама жасап, халықаралық дәрежедегі сертификатқа ие болды.«Оқу-тәрбие стратегиясындағы ҚР Президенті еңбектерінің маңызы» атты университетішілік ғылыми жобаны орындау барысында Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың білім, ғылым, тәлім-тәрбие туралы жаңашыл ой-пікірлері мен ой-тұжырымдары еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы білім жүйесінің қалыптасып дамуына ықпал-әсері қарастырылып зерделенді. Зерттеу бойынша халықаралық, республикалық конференцияларда баяндамалар жасалып, түрлі басылымдарда ғылыми мақалалар жарияланды. Жарияланымдардың жалпы саны – 28. Осы ғылыми жобаның қорытынды нәтижесі ретінде «Елбасы және отандық білім жүйесі» атты оқу құралы дайындалып, баспаға ұсынуға әзірленді.

2009-2010 жылдары «Әдебиеттану және тіл білімі» ҒЗИ әдебиеттану, тіл білімінің болашағы бар «Әлемнің көркемдік және тілдік бейне-көрінісі – ізгі құндылықтар айнасы» атты ғылыми зерттеу тақырыбын орындаумен айналысып, осы ғылыми-зерттеудің нәтижелері негізінде 20 баспа табақтық «Әдеби және тілдік байланыстардың өзекті мәселелері» атты ұжымдық монография дайындап, баспаға өткізді.

ҒЗИ директоры С.Б.Даутова және институт қызметкерлері Ресей, Қытай, Түркия т.б. бірнеше алыс-жақын шетелде өтілген ғылыми-теориялық конференцияларға баяндамалармен қатысып, шетелдерде 8 ғылыми мақала жариялады (С.Б.Даутова – 4, Б.Р. Оспанова – 3, Е.З. Есбосынов – 1.)

Әдеби және тілдік өзара байланыс мәселесін зерттеу үшін Ресей, Қытай, Түркия, Украина, Өзбекстан, Тәжікстан, Татарстан, Башқұртстан, Якутия т.б. бірқатар шетелдік ғаламдармен бірлесе жұмыс істеуді жүзеге асырды. Қазақ әдебиетін шетелде оқытатын оқытушыларға ғылыми-әдістемелік кеңес берді. ҒЗИ базасында ф.ғ.д. С.Б.Даутованың жетекшілігімен М.К. Аммосов атындағы Ресей Солтүстік-Шығыс Федеральдық университетінің профессор-доценттері – ф.ғ.д. П.В.Сивцева-Максимова мен ф.ғ.к. С.И. Ефремоваға ғылыми және ғылыми-әдістемелік Біліктілікті жетілдіру курсынан өту ұйымдастырылды.

ҒЗИ ғылыми, ғылыми-әдістемелік жұмыстар жүргізумен қатар республикалық деңгейде сараптау іс-әрекетімен де айналысып, 2010 жылы түрлі еңбектерге пікір жазды. Сонымен қатар іргелі зерттеулердің республикалық конкурсының сараптау комиссиясына да қатысты.

ҒЗИ қызметкері Б.Ж. Исхан 10. 01.02 – қазақ тілі мамандығы бойынша «Қазақ терминологиясындағы жүйелілік», «Қазіргі айтыс ақындарының тілі» атты диссертацияларға ресми оппонент ретінде пікір дайындады.

2010 жылы институт қызметерлері бұқаралық ақпарат құралдарымен де тығыз байланыста жұмыс істеді. ҒЗИ директоры, ф.ғ.д. С.Б. Даутованың, ф.ғ.к., доцент Б.Ж. Исханның, ф.ғ.к. Б.Р. Оспанованың ҒЗИ-дың ғылыми-зерттеу тақырыптары мен еліміздің қоғамдық-әлеуметтік өзекті мәселелері бойынша ғылыми, ғылыми-көпшілік бірқатар мақалалары «Қазақ әдебиеті», «Ана тілі», «Айқын», «Алматы ақшамы» газеттері мен «Жұлдыз», «Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл», «Туған тіл» журналдарында жарық көрді. Сондай-ақ, Б.Ж. Исхан 2010 жылы қазанда «Хабар» телеарнасының «Атамекен» бағдарламасына сарапшы ретінде қатысты.
4. 2011 жылы алыс-жақын шетелдердің импакт-факторы бар журналдарында өз зерттеулерін жариялауды жоспарлаған қызметкерлер тізімі

1) С.Б. Даутова

2) Б.Ж. Исхан

5. Халықаралық және республикалық ғылыми жобалар мен олимиадаларда 1, 2, 3 дәрежелі дипломмен марапатталған және жүлделі орын алған студенттердің тізімі
«Әдебиеттану және тіл білімі» ҒЗИ ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізумен қатар студентерді ғылыми жұмыс жүргізуге де тартып, ғылыми-зерттеу жүргізуге баулумен айналысты. 2009 жылы филология факультетінің бірқатар студентеріне ғылыми тақырып берілді. Ғылыми баяндама дайындаған студенттер университеттік ғылыми конференцияға қатысып, баяндама жасады. ҒЗИ қызметкерлері жетекшілік еткен үш студенттің ғылыми баяндамалары жоғары бағаланып, университеттің ғылым жөніндегі проректоры, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор В.Н.Косов атынан грамоталармен марапатталды. Олар:

1) Бижанова М. «Орта ғасыр шығармалары түркі халықтарының әдеби-рухани мұрасы». Ғылыми жетекші – ф.ғ.д. Даутова С.Б.

2) Құдайбергенов Н. «Поэзия туралы түсінік және қазақ поэзиясының лирикалық сипаты». Ғылыми жетекші – ф.ғ.к., доцент Исхан Б.Ж.

3) Әкімғалиева М. « Қазіргі ақындар тіліндегі «діни» концепт» Ғылыми жетекші – ф.ғ.к Оспанова Б.Р.

2009 жылы С.Б.Даутова мен 4-курс студенті М.Бижанова «Орхон-Енесей жазба ескерткіштеріндегі сөзжасымдық тәсілдер», Б.Р.Оспанова мен М.Әкімғалиева «Қазіргі ақындар тіліндегі «Адам концептісі» аттты мақалаларын ҚазҰПУ-дың Жас ғалымдарға арналған «Хабаршысының» № 2 (15) 3-9 беттерінде жариялады.

2010 жылы ҒЗИ директоры, ф.ғ.д. С.Б.Даутованың жетекшілігімен дайындалған және университет ректорының студенттерге арналған грантын ұтып алған «Қазақ монғол мақал-мәтелдерінің дүниетанымдық сипаты» деген ғылыми жобаға Абай атындағы ҚазҰПУ филология факультетінің 3 студенті тартылып, олардың осы жобаны орындау барысында әзірлеген зерттеулері Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры атынан грамотамен марапатталды.

1) М.М. Бижанова. «Туыс тілдердегі мақал мен мәтелдердің өзара айырмашылығы» ғылыми мақаласы үшін.

2) Ә.Д. Сәбеш. «Мақал-мәтелдердің шығу тарихы» ғылыми мақаласы үшін.

ҒЗИ бас ғылыми қызметкері Б.Р.Оспанова 2008-2009 оқу жылы Алматы облысы, Талғар қаласы № 49 орта мектептің 11-сынып оқушысы Нәбиева Гүлназдың «Халықтық медицина атауларындағы сөзжасам жүйесі» атты тақырыптағы ғылыми жобасына жетекшілік етті. Бұл жоба – республикалық олимпиадада үшінші орын алды.
Әдебиеттану және тіл білімі ҒЗИ

директоры, ф. ғ. д. ____________ С.Б. Даутова

Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет