Ж Қаралды Келісілді Бекітілдібет1/4
Дата10.04.2020
өлшемі90,94 Kb.
  1   2   3   4
Қазақстан республикасының Білім және ғылым министрлігі Түркістан облысының білім басқармасы «№24 Колледж» МКҚК

2018-2019ж

Қаралды Келісілді Бекітілді

Әдіскер _________З. Исаева Директордың оқу ісі жөніндегі «№24» Колледж директоры

ӘБ отырысының орынбасары

№ ______ хаттамасы ___________ І.Бейсен _____________М .Исатаева

«____» ___________ 2018ж

Сынақтауға арналған тест сұрақтары

(білім алушыларды аралық аттестаттау үшін)Мамандығы : 0809000 – «Дәнекерлеу ісі»

Пәні : Шет тілі

Тобы: ЭГД-317

Курсы:

Семестр: IІІ

Сынақ алушы: А.С.Болысбаева

А.С.Турайсова
I-нұсқа

1 .Жалғауы ерекше оқылатын зат есімді белгілеңіз: A) boys B) cats C) cities D) names

2 . Нүкте орнына қажеттісін қойыңыз: Do you want _________ computer?

A)a B) many C) an D) much

3 . Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз: She asked me to turn _______ the light because it was dark.

A) off B) at C) on D) for

4 . Модальді етістіктің қажеттісін белгілеңіз: We ____________learn English well

A) may B) need to C) must D) would to

5 . Right сөзі тіркеседі: A) character B) answer C) umbrella D) car

6. Сөз тіркесінің дұрыс жалғасын табыңыз: A bottle of ________________________

A) sugar B) juice C) cream D) flour

7. Реттік сан есімі бар сөйлем:

A) Room 5 is empty B) I have 5 cats at home C) School begins on the 1st of September

8. Салыстырмалы шырайдағы сын есімнің дұрыс нұсқасы: My ________brother lives in Astana

A) older B) the oldest C) old D) oldest

9. Артикльсіз қолданылатын зат есімді белгіле: A)sun B)United States C)city D) name

10. Сұрауылы сөздің дұрыс нұсқасы: _________sister knows English? My sister does.

A) When B) Who C) Why D) Whose

11. Жекеше түрдегі зат есім: A) tables B) feet C) women D) foot

12. Нүкте орнына қаеттісін қойыңыз: Wait for me for ____________

A) minutes B) the minute C) minute D) a minute

13. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз: Who _________America?

A) did discover B) discovered C) was discover D) does discover;

14. Қай сөз табы екенін анықтаңыз: Perfectly

A) зат есім B) үстеу C) етістік D) сын есім

15. Баяндауыштың дұрыс нұсқасын таңдаңыз: The holiday ____________last week

A) begin B) began C) was beginning D) begins

16. Көмекші етістіктің қажеттісін көрсетіңіз: I usually ___________have dinner at home

A) do not B) does not C) do D) am not

17. Will you read this book? Дұрыс жауапты көрсетіңіз:

A) No, we shan’t B) No, we don’t C) No, they won’t D) No, they didn’t

18. The capital of Kazakhstan is ______? A) Almaty B) Astana C) Akmola D) Pavlodar

19.My children _____________my birthday

A) don’t forget usually B) not do forget C)don’t usually forget

20. ________hat was very funny at the circus . A)The horses B) Horses’ C) The horse’s

21.Есептік сан есімді табыңыз: «15» A) fifteenth B) the fifteenth C) the fifteen

22. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз: Present Continuous

A) It’s 7 o’clock B) I am playing now C) You are student

23. Есімдікті дұрыс қойыңыз: My friends are telling me about _____________work

A) they B) their C) them D) our

24. Есімдікті дұрыс қойыңыз: There is ______________in the bag. It’s empty

A) nothing B) someone C) any D) no

25. Дұрыс сын есімді қойыңыз: His _________brother joined us later

A) greater B) elder C) bigger D) biggestII-нұсқа

1.Сөйлемде қолданылатын артикльдерді табыңыз:

……22nd of March is ……..national holiday in our country

A)The, - B)- , the C) A, a D)The,

2.Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз: I take _______my jacket if I feel hot

A)down B)up C)off D)on

3. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз: I shall go to the cinema ______my friend

A)to B)out of C)with D)over

4. Дұрыс жазылған сөзді табыңыз: A) difficult B) difficalt C) deffecult

5. “Nice” сөзінің антонимі: A) tidy B)old C)beautiful D)ugly

6. «Бақытсыз» сөзінің дұрыс аудармасын табыңыз:

A) Unhappy B)Rehappy C)Inhappy D)Happy

7. Дұрыс аудармасын табыңыз. Менің досымның бөлмесі

A) my room’s friend B)my friend’s room C)friend room

8.Дұрыс жауабын көрсетіңіз: What time is it? It’s a quarter past 5

A) 4.45 B)4.15 C)4.30 D)5.15

9.Берілген сөз тіркесін баламасымен алмастырыңыз. He needs someone to take care of him.

A)to look at B)to look after C)to take off

10. Мақалдың дұрыс жалғасын табыңыз: Better to ask the way …….

A) be few but good B) than to go astray C) than never

11. Сөйлемдегі қажетті предлогты табыңыз: He is good ….. playing tennis.

A) for B) at C)with D) in

12. Дұрыс нұсқасын табыңыз. Why do you speak ……so badly?

A)on English B)in English C)English D)by English

13.Салыстырмалы шырайдағы сын есімді табыңыз. London is …….than Rome

A) as expensive B)more expensive C)most expensive

14.Нүкте орнына қажеттісін қойыңыз: Wait for me for ……

A)minutes B)the minute C)minutes D)a minute

15. Дұрыс сын есімді қойыңыз. His …….brother joined us later

A) greater B) elder C) bigger

16.Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз Who …….. America?

A)did discover B)discovered C)was discover D)does discover

17. “We” жіктеу есімдігіне сәйкес келетін өздік есімдік

A) our B)ourselves C)myself D)yourself

18. We have …….bread, please, go and buy some.

A)much B)many C)little D)few

19. …………hat was very funny at the circus. A)The horses B)Horses’ C)The horse’s

20. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз There are ……..interesting toys on the table

A)some B)anything C)any D)something

21. Сөйлемде қажетті есімшені көрсетіңіз: She bought some toys for ….children

A)them B)its C)she D)her

22.Артикльсіз қолданылатын зат есімді белгілеңіз

A)Sun B)United States C) City D)Name

23.Will you read this book? Дұрыс жауапты көрсетіңіз

A )No, we shan’t B) No, we don’t C)No, they won’t D)No, they didn’t

24.Past Continuous формасындағы етістікті көрсетіңіз

A)To be reading B)am reading C)were reading D)is reading

25.Сөйлемдегі етістіктің шағын анықтаңыз: He is doing his homework

A)Future Indefinite B)Present Continuous C)Past Simple

III-нұсқа

1.Мәтінді оқып қойылған сұраққа жауап беріңіз:

Do you want to be a present of the USA? May be can you apply for the job. You must be a U.S. citizen. You must be35 years or older. You must be a president for a term. A term is 4 years. You can only serve 2 terms. This means that you can only be president twice. How long can you be U.S. president for?

A)You can be a president for a term B) You can be a president for 12 years

C) You can be a president for 4 years D) You can be a president for 4 terms

E) You can be a president for 2 terms

2.Үшінші тип буыны бар сөзді белгілеңіз: A)Find B)Paper C)Most D)Girl

3. Қажетті артикльді табыңыз: Take ……..piece of chalk.

A)a B)the C)an D) –

4. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз He is interested ……. collecting stamps.

A)in B)for C)of D)with

5. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз: Put a spoon …..the cup

A)into B)in C)to D)from

6.Сөз тіркесін құрастыр. A sunny A)food B)night C)vegetable D)day

7. “Funny” сөзінің синонимі: A)dull B)cheerful C)boring D)clever

8. “to finish school” сөз тіркесінің синонимин табыңыз:

A)to go to school B)to find school C) t enter school D)to leave school

9. Мақалды толықтырыңыз: ……..late than never A)Good B)Bad C)Better D)Worst

10. «Бақытсыз» сөзінің дұрыс аудармасын табыңыз

A) Unhappy B)Rehappy C)Inhappy D)Happy

11. Дұрыс сын есімді қойыңыз. His …….brother joined us later

A) greater B) elder C) bigger

12. right сөзі тіркеседі A)character B) answer C) umbrella D) car

13.Есепті дұрыс шешіңіз: Seventy minus fifty five is …….

A)fifty B)fivety C)five D) fifteen

14. Сын есімнің күшейтпелі шырайын табыңыз:

A)the smaller B)the nicer C)the bigger D)the hottest

15. I like English. Please say …….words in English

A)a little B)little C)a few D)many

16.Қажетті жіктеу есімдігімен толықтырыңыз …….are students.

A)They B)He C)It D)She

17. Модальді естістіктің қажеттісін қолданыңыз. We have no time. We …….hurry.

A)shouldn’t B)could C)must D)might

18. Көптік түрдегі зат есімнің қажетті нұсқасын көрсетіңіз:

These ………..visited many ………

A)boy/countries B)boys/countrys C)boys/countries D)boy/country

19.Сөйлемде қажетті сан есімді белгілеңіз: He will be here on ……of May

A)the twenty first B)the twentieth first C)the twenty one D)twenty first

20. Тақырыптық бағанада берілгеннің арасынан артығын табыңыз:

A)feel bad B)ill C)sick D)happy

21. Көмекші етістіктің қажеттісін көрсетіңіз I usually ……have dinner at home

A)do not B)does not C)do D)am not

22.Етістіктің қажетті формасын көрсетіңіз: I love ………chocolate.

A)eat B)to eating C)ate D)eating

23. Сөйлемдегі етістіктің шағын анықтаңыз: He is doing his homework

A)Future Indefinite B)Present Continuous C)Past Simple

24. Етістіктің қажетті формасын көрсетіңіз: Astana …….very much

A)has chained B)has changed C)has captured D)has charmed

25.Nelson’s Column is situated in …… A)London B)Paris C)Ottawa D)New York

IV-нұсқа

1.Берілген сөздерге ортақ сөз: A)orange B)fruit C)plum D)apple

2.Дұрыс предлогты таңдаңыз: The mother is sitting ………the table

A)on B)in C)from D)off

3. Артикльді таңдаңыз: ………Severn is the longest river in England.

A)A B)The C) --- D) An

4. Дұрыс жазылғанын таңдаңыз:

A)sometimes B)somtimes C)sametimes D)sometims

5.Екінші тип буыны бар сөзді белгілеңіз: A)pine B)fire C)pie D)sand

6. “Narrow” сөзінің антонимі A)Large B)Wide C)Big D)Light

7.Ерекше оқылатын жалғауы бар сөзді көрсетіңіз

A)needed B)waited C)developed D)wanted

8. Мақалды толықтырыңыз. Better late ………

A)than never B)like the present C)before pleasure

9. Қажетті сан есімді көрсетіңіз: I was born in 1996.

A)nineteen ninety –six B)one thousand nine hundred and ninety –six

C)nineteenth ninety-six D)nineteen ninety sixth

10. «Бақытсыз» сөзінің дұрыс аудармасын табыңыз

A) Unhappy B)Rehappy C)Inhappy D)Happy

11. Nelson’s Column is situated in ……

A)London B)Paris C)Ottawa D)New York

12.“We” жіктеу есімдігіне сәйкес келетін өздік есімдік

A) our B)ourselves C)myself D)yourself

13. Сөйлемде қолданылатын артикльдерді табыңыз

……….22nd of March is ……..national holiday in our country

A)The, - B)- , the C) A, a D)The, a

14.Сын есімнің шырайын таңдаңыз: The ……present for me is a book

A)good B)bad C)best D)better

15. Сөйлемді дұрыс толықтырыңыз: My dog is ……than yours.

A)the worst B)better C)bad D) the best

16. “Head” сөзінен сын есім жасаңыз: A)headable B)headless C)headfull D)headen

17.Сөйлемге келетін сілтеу есімдігінің дұрыс нұсқасы:

Will you read this book or …….one? A)these B)the C)those D) that

18. “to finish school” сөз тіркесінің синонимин табыңыз:

A)to go to school B)to find school C) t enter school D)to leave school

19. Сөйлемде қажетті сан есімді белгілеңіз: He will be here on ……of May

A)the twenty first B)the twentieth first C)the twenty one D)twenty first

20. Көптік түрдегі зат есімнің қажетті нұсқасын көрсетіңіз

These ………..visited many ………

A)boy/countries B)boys/countrys C)boys/countries D)boy/country

21. 14.Нүкте орнына қажеттісін қойыңыз: Wait for me for ……

A)minutes B)the minute C)minutes D)a minute

22. Сөйлемде қажетті есімшені көрсетіңіз: She bought some toys for ….children

A)them B)its C)she D)her

23.Артикльсіз қолданылатын зат есімді белгілеңіз

A)Sun B)United States C) City D)Name

24.Жекеше түрдегі зат есімді көрсетіңіз: A)mice B)child C)feet D)men

25. “to be” етістігінің Past Simple түрін жазыңыз: I …..at home yesterday

A)am B)is C)was D)were

Студенттің аты жөні:_________________________________

Күні:________________________________________________

I-нұсқа

1 .Жалғауы ерекше оқылатын зат есімді белгілеңіз: A) boys B) cats C) cities D) names

2 . Нүкте орнына қажеттісін қойыңыз: Do you want _________ computer?

A)a B) many C) an D) much

3 . Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз: She asked me to turn _______ the light because it was dark.

A) off B) at C) on D) for

4 . Модальді етістіктің қажеттісін белгілеңіз: We ____________learn English well

A) may B) need to C) must D) would to

5 . Right сөзі тіркеседі: A) character B) answer C) umbrella D) car

6. Сөз тіркесінің дұрыс жалғасын табыңыз: A bottle of ________________________

A) sugar B) juice C) cream D) flour

7. Реттік сан есімі бар сөйлем:

A) Room 5 is empty B) I have 5 cats at home C) School begins on the 1st of September

8. Салыстырмалы шырайдағы сын есімнің дұрыс нұсқасы: My ________brother lives in Astana

A) older B) the oldest C) old D) oldest

9. Артикльсіз қолданылатын зат есімді белгіле: A)sun B)United States C)city D) name

10. Сұрауылы сөздің дұрыс нұсқасы: _________sister knows English? My sister does.

A) When B) Who C) Why D) Whose

11. Жекеше түрдегі зат есім: A) tables B) feet C) women D) foot

12. Нүкте орнына қаеттісін қойыңыз: Wait for me for ____________

A) minutes B) the minute C) minute D) a minute

13. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз: Who _________America?

A) did discover B) discovered C) was discover D) does discover;

14. Қай сөз табы екенін анықтаңыз: Perfectly

A) зат есім B) үстеу C) етістік D) сын есім

15. Баяндауыштың дұрыс нұсқасын таңдаңыз: The holiday ____________last week

A) begin B) began C) was beginning D) begins

16. Көмекші етістіктің қажеттісін көрсетіңіз: I usually ___________have dinner at home

A) do not B) does not C) do D) am not

17. Will you read this book? Дұрыс жауапты көрсетіңіз:

A) No, we shan’t B) No, we don’t C) No, they won’t D) No, they didn’t

18. The capital of Kazakhstan is ______? A) Almaty B) Astana C) Akmola D) Pavlodar

19.My children _____________my birthday

A) don’t forget usually B) not do forget C)don’t usually forget

20. ________hat was very funny at the circus . A)The horses B) Horses’ C) The horse’s

21.Есептік сан есімді табыңыз: «15» A) fifteenth B) the fifteenth C) the fifteen

22. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз: Present Continuous

A) It’s 7 o’clock B) I am playing now C) You are student

23. Есімдікті дұрыс қойыңыз: My friends are telling me about _____________work

A) they B) their C) them D) our

24. Есімдікті дұрыс қойыңыз: There is ______________in the bag. It’s empty

A) nothing B) someone C) any D) no

25. Дұрыс сын есімді қойыңыз: His _________brother joined us later

A) greater B) elder C) bigger D) biggestСтуденттің аты жөні:_________________________________

Күні:________________________________________________

II-нұсқа

1.Сөйлемде қолданылатын артикльдерді табыңыз:

……22nd of March is ……..national holiday in our country

A)The, - B)- , the C) A, a D)The

2.Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз: I take _______my jacket if I feel hot

A)down B)up C)off D)on

3. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз: I shall go to the cinema ______my friend

A)to B)out of C)with D)over

4. Дұрыс жазылған сөзді табыңыз: A) difficult B) difficalt C) deffecult

5. “Nice” сөзінің антонимі: A) tidy B)old C)beautiful D)ugly

6. «Бақытсыз» сөзінің дұрыс аудармасын табыңыз:

A) Unhappy B)Rehappy C)Inhappy D)Happy

7. Дұрыс аудармасын табыңыз. Менің досымның бөлмесі

A) my room’s friend B)my friend’s room C)friend room

8.Дұрыс жауабын көрсетіңіз: What time is it? It’s a quarter past 5

A) 4.45 B)4.15 C)4.30 D)5.15

9.Берілген сөз тіркесін баламасымен алмастырыңыз. He needs someone to take care of him.

A)to look at B)to look after C)to take off

10. Мақалдың дұрыс жалғасын табыңыз: Better to ask the way …….

A) be few but good B) than to go astray C) than never

11. Сөйлемдегі қажетті предлогты табыңыз: He is good ….. playing tennis.

A) for B) at C)with D) in

12. Дұрыс нұсқасын табыңыз. Why do you speak ……so badly?

A)on English B)in English C)English D)by English

13.Салыстырмалы шырайдағы сын есімді табыңыз. London is …….than Rome

A) as expensive B)more expensive C)most expensive

14.Нүкте орнына қажеттісін қойыңыз: Wait for me for ……

A)minutes B)the minute C)minutes D)a minute

15. Дұрыс сын есімді қойыңыз. His …….brother joined us later

A) greater B) elder C) bigger

16.Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз Who …….. America?

A)did discover B)discovered C)was discover D)does discover

17. “We” жіктеу есімдігіне сәйкес келетін өздік есімдік

A) our B)ourselves C)myself D)yourself

18. We have …….bread, please, go and buy some.

A)much B)many C)little D)few

19. …………hat was very funny at the circus. A)The horses B)Horses’ C)The horse’s

20. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз There are ……..interesting toys on the table

A)some B)anything C)any D)something

21. Сөйлемде қажетті есімшені көрсетіңіз: She bought some toys for ….children

A)them B)its C)she D)her

22.Артикльсіз қолданылатын зат есімді белгілеңіз

A)Sun B)United States C) City D)Name

23.Will you read this book? Дұрыс жауапты көрсетіңіз

A )No, we shan’t B) No, we don’t C)No, they won’t D)No, they didn’t

24.Past Continuous формасындағы етістікті көрсетіңіз

A)To be reading B)am reading C)were reading D)is reading

25.Сөйлемдегі етістіктің шағын анықтаңыз: He is doing his homework

A)Future Indefinite B)Present Continuous C)Past Simple

Студенттің аты жөні:_________________________________

Күні:________________________________________________

III-нұсқа

1.Мәтінді оқып қойылған сұраққа жауап беріңіз:

Do you want to be a present of the USA? May be can you apply for the job. You must be a U.S. citizen. You must be35 years or older. You must be a president for a term. A term is 4 years. You can only serve 2 terms. This means that you can only be president twice. How long can you be U.S. president for?

A)You can be a president for a term B) You can be a president for 12 years

C) You can be a president for 4 years D) You can be a president for 4 terms

E) You can be a president for 2 terms

2.Үшінші тип буыны бар сөзді белгілеңіз: A)Find B)Paper C)Most D)Girl

3. Қажетті артикльді табыңыз: Take ……..piece of chalk.

A)a B)the C)an D) –

4. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз He is interested ……. collecting stamps.

A)in B)for C)of D)with

5. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз: Put a spoon …..the cup

A)into B)in C)to D)from

6.Сөз тіркесін құрастыр. A sunny A)food B)night C)vegetable D)day

7. “Funny” сөзінің синонимі: A)dull B)cheerful C)boring D)clever

8. “to finish school” сөз тіркесінің синонимин табыңыз:

A)to go to school B)to find school C) t enter school D)to leave school

9. Мақалды толықтырыңыз: ……..late than never A)Good B)Bad C)Better D)Worst

10. «Бақытсыз» сөзінің дұрыс аудармасын табыңыз

A) Unhappy B)Rehappy C)Inhappy D)Happy

11. Дұрыс сын есімді қойыңыз. His …….brother joined us later

A) greater B) elder C) bigger

12. right сөзі тіркеседі A)character B) answer C) umbrella D) car

13.Есепті дұрыс шешіңіз: Seventy minus fifty five is …….

A)fifty B)fivety C)five D) fifteen

14. Сын есімнің күшейтпелі шырайын табыңыз:

A)the smaller B)the nicer C)the bigger D)the hottest

15. I like English. Please say …….words in English

A)a little B)little C)a few D)many

16.Қажетті жіктеу есімдігімен толықтырыңыз …….are students.

A)They B)He C)It D)She

17. Модальді естістіктің қажеттісін қолданыңыз. We have no time. We …….hurry.

A)shouldn’t B)could C)must D)might

18. Көптік түрдегі зат есімнің қажетті нұсқасын көрсетіңіз:

These ………..visited many ………

A)boy/countries B)boys/countrys C)boys/countries D)boy/country

19.Сөйлемде қажетті сан есімді белгілеңіз: He will be here on ……of May

A)the twenty first B)the twentieth first C)the twenty one D)twenty first

20. Тақырыптық бағанада берілгеннің арасынан артығын табыңыз:

A)feel bad B)ill C)sick D)happy

21. Көмекші етістіктің қажеттісін көрсетіңіз I usually ……have dinner at home

A)do not B)does not C)do D)am not

22.Етістіктің қажетті формасын көрсетіңіз: I love ………chocolate.

A)eat B)to eating C)ate D)eating

23. Сөйлемдегі етістіктің шағын анықтаңыз: He is doing his homework

A)Future Indefinite B)Present Continuous C)Past Simple

24. Етістіктің қажетті формасын көрсетіңіз: Astana …….very much

A)has chained B)has changed C)has captured D)has charmed

25.Nelson’s Column is situated in …… A)London B)Paris C)Ottawa D)New York

Студенттің аты жөні:_________________________________

Күні:_______________________________________________
IV-нұсқа

1.Берілген сөздерге ортақ сөз: A)orange B)fruit C)plum D)apple

2.Дұрыс предлогты таңдаңыз: The mother is sitting ………the table

A)on B)in C)from D)off

3. Артикльді таңдаңыз: ………Severn is the longest river in England.

A)A B)The C) --- D) An

4. Дұрыс жазылғанын таңдаңыз:

A)sometimes B)somtimes C)sametimes D)sometims

5.Екінші тип буыны бар сөзді белгілеңіз: A)pine B)fire C)pie D)sand

6. “Narrow” сөзінің антонимі A)Large B)Wide C)Big D)Light

7.Ерекше оқылатын жалғауы бар сөзді көрсетіңіз

A)needed B)waited C)developed D)wanted

8. Мақалды толықтырыңыз. Better late ………

A)than never B)like the present C)before pleasure

9. Қажетті сан есімді көрсетіңіз: I was born in 1996.

A)nineteen ninety –six B)one thousand nine hundred and ninety –six

C)nineteenth ninety-six D)nineteen ninety sixth

10. «Бақытсыз» сөзінің дұрыс аудармасын табыңыз

A) Unhappy B)Rehappy C)Inhappy D)Happy

11. Nelson’s Column is situated in ……

A)London B)Paris C)Ottawa D)New York

12.“We” жіктеу есімдігіне сәйкес келетін өздік есімдік

A) our B)ourselves C)myself D)yourself

13. Сөйлемде қолданылатын артикльдерді табыңыз

……….22nd of March is ……..national holiday in our country

A)The, - B)- , the C) A, a D)The, a

14.Сын есімнің шырайын таңдаңыз: The ……present for me is a book

A)good B)bad C)best D)better

15. Сөйлемді дұрыс толықтырыңыз: My dog is ……than yours.

A)the worst B)better C)bad D) the best

16. “Head” сөзінен сын есім жасаңыз: A)headable B)headless C)headfull D)headen

17.Сөйлемге келетін сілтеу есімдігінің дұрыс нұсқасы:

Will you read this book or …….one? A)these B)the C)those D) that

18. “to finish school” сөз тіркесінің синонимин табыңыз:

A)to go to school B)to find school C) t enter school D)to leave school

19. Сөйлемде қажетті сан есімді белгілеңіз: He will be here on ……of May

A)the twenty first B)the twentieth first C)the twenty one D)twenty first

20. Көптік түрдегі зат есімнің қажетті нұсқасын көрсетіңіз

These ………..visited many ………

A)boy/countries B)boys/countrys C)boys/countries D)boy/country

21. 14.Нүкте орнына қажеттісін қойыңыз: Wait for me for ……

A)minutes B)the minute C)minutes D)a minute

22. Сөйлемде қажетті есімшені көрсетіңіз: She bought some toys for ….children

A)them B)its C)she D)her

23.Артикльсіз қолданылатын зат есімді белгілеңіз

A)Sun B)United States C) City D)Name

24.Жекеше түрдегі зат есімді көрсетіңіз: A)mice B)child C)feet D)men

25. “to be” етістігінің Past Simple түрін жазыңыз: I …..at home yesterday

A)am B)is C)was D)wereДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет